تکنولوژیهمه مطالب

جواب بازی ارثیه آقام ! راه حل همه مرحله های بازی ارثیه ی آقام

دانلود بازی رولت ارثیه اقام

بازی ارثیه آقام 2.52 یک بازی جدید با سبک سنتی و ایرانی و واژگانی است که با پازل های جذاب هوش شما را قلقلک می دهد. این بازی توسط استودیو بازی سازی آروند ساخته شده و در سبک حدس کلمات بوده و برای تمامی سنین جذاب است. این بار تصمیم گرفتیم تا در آموزک جواب همه مراحل ارثیه ی آقام را برای شما قرار دهیم.

جواب بخش مربا بازی ارثیه اقام

۱ بازی ارثیه آقام :  رشت، ترش
۲ بازی ارثیه آقام :  کال، لاک
۳ بازی ارثیه آقام :  دور، رود
۴ بازی ارثیه آقام :  اره، راه
۵ بازی ارثیه آقام :  مژه، ژله
۶ بازی ارثیه آقام :  تانک، نکات، تکان، کتان
۷ بازی ارثیه آقام :  عیب، سیب
۸ بازی ارثیه آقام :  چای، هیچ، چاه
۹ بازی ارثیه آقام :  ذوق، ذوب، بوق
۱۰ بازی ارثیه آقام :  تاج، تجار، اجرت، تاجر
۱۱ بازی ارثیه آقام :  کنج، کرج، رنج
۱۲ بازی ارثیه آقام :  نقد، قند، کند
۱۳ بازی ارثیه آقام :  خنگ، نرخ، رنگ
۱۴ بازی ارثیه آقام :  کیش، شیک، شیب، بیک
۱۵ بازی ارثیه آقام :  وصل، لوح، صلح، حول
۱۶ بازی ارثیه آقام :  کاش، شاد، اشک، اشد
۱۷ بازی ارثیه آقام :  نمد، چدن، منچ، چمن
۱۸ بازی ارثیه آقام :  کدو، کود، زود، دوک
۱۹ بازی ارثیه آقام :  پسر، سحر، سپر، پرس
۲۰ بازی ارثیه آقام :  گور، گره، رگه، گوهر، گروه
۲۱ بازی ارثیه آقام :  هوش، کوه، شوک، شکوه
۲۲ بازی ارثیه آقام :  لبه، اهل، ابله
۲۳ بازی ارثیه آقام :  ریا، یار، جیر، رایج، اجیر
۲۴ بازی ارثیه آقام :  لکه، ملک، مکه، مهلک، کلمه
۲۵ بازی ارثیه آقام :  کاتر، کرت، راکت، کارت، کرات، تارک، ترک، تار
۲۶ بازی ارثیه آقام :  دیه، یاد، دایه، هادی، ایده
۲۷ بازی ارثیه آقام :  اسم، سالم، ملاس
۲۸ بازی ارثیه آقام :  یاس، سیر، یار، اسیر، سیار
۲۹ بازی ارثیه آقام :  کلی، ولی، کولی، کیلو، وکیل
۳۰ بازی ارثیه آقام :  مشا، شامه، شما، شام، شاه، ماشه، ماش
۳۱ بازی ارثیه آقام :  نور، ران، روا، ناو، نوار، روان، انور، نارو
۳۲ بازی ارثیه آقام :  شاد، شاهد، اشهد
۳۳ بازی ارثیه آقام :  شتر، تار، شات، ارتش، تراش
۳۴ بازی ارثیه آقام :  گرد، رشد، دگر، شگرد، گردش
۳۵ بازی ارثیه آقام :  اسم، رام، رسم، سرما، مارس
۳۶ بازی ارثیه آقام :  نقل، الان، نقال، القا، ناقلا
۳۷ بازی ارثیه آقام :  ببر، بربر، بربری
۳۸ بازی ارثیه آقام :  وجه، نوه، جان، نجوا، جهان، جوانه
۳۹ بازی ارثیه آقام :  یزد، یاد، دیه، ایزد، زاهد، یازده
۴۰ بازی ارثیه آقام :  نادم، نامه، نهاد، نماد، دهان، دانه، دامن، ماده، همدان
۴۱ بازی ارثیه آقام :  لال، ایل، یال، قلیا، قالی، لیلا
۴۲ بازی ارثیه آقام :  قاب، بشقاب، شباب
۴۳ بازی ارثیه آقام :  کدو، دوا، اتو، کادو، کاتد، کودتا
۴۴ بازی ارثیه آقام :  فیل، طفل، طلا، لای، ایفل، لطیف
۴۵ بازی ارثیه آقام :  ترم، سرم، ستمگر، رسم، سترگ، مست، مسگر، رستم، مسرت
۴۶ بازی ارثیه آقام :  ورم، خطر، خرم، مورخ، خطور، مخروط
۴۷ بازی ارثیه آقام :  تاول، پالتو
۴۸ بازی ارثیه آقام :  دعا، عدل، عید، یلدا، عادل، عیال
۴۹ بازی ارثیه آقام :  فرد، ترد، دار، دفتر، دارت، فرات
۵۰ بازی ارثیه آقام :  حاجت، مات، امت، جام، حتم، تاج، حجامت، محتاج، حاتم
۵۱ بازی ارثیه آقام :  بال، ناب، لبن، بنک، بانک، کابل، کلان، الکن
۵۲ بازی ارثیه آقام :  یار، انار، ایران
۵۳ بازی ارثیه آقام :  میخ، مهد، خیمه، دخمه، خدمه، خمیده
۵۴ بازی ارثیه آقام :  بلا، باغ، بالغ، بالا، بلاغ، ابلاغ
۵۵ بازی ارثیه آقام :  کام، اکو، ساک، ماسک، اسم، واکس، سکو، مسواک، سماک
۵۶ بازی ارثیه آقام :  دما، ادا، مدام، امام، مادام
۵۷ بازی ارثیه آقام :  ماه، بازه، بامزه
۵۸ بازی ارثیه آقام :  هنر، رهن، روده، رنده، هندو، وردنه
۵۹ بازی ارثیه آقام :  آرد، سرد، رسم، آدم، آدرس، سرمد
۶۰ بازی ارثیه آقام :  دنا، مین، دنیا، نماد، ایمن، امید، مادی، میان، منادی
۶۱ بازی ارثیه آقام :  دیر، ریل، دغل، دریل، دریغ، دلیر
۶۲ بازی ارثیه آقام :  هوا، شهاب، باهوش
۶۳ بازی ارثیه آقام :  رخش، شعر، روش، خروش، شروع، شعور
۶۴ بازی ارثیه آقام :  لوح، حال، اول، حاصل، صالح، حلوا
۶۵ بازی ارثیه آقام :  رانت، ترانه، رهن، هنر، تنها، اتر، ترن، نهر، تهران
۶۶ بازی ارثیه آقام :  گاه، شاه، هاگ، گیاه، گیشه، شاهی
۶۷ بازی ارثیه آقام :  حرف، حیرت، تفریح
۶۸ بازی ارثیه آقام :  دعا، علی، عید، یلدا، عادل، عالی
۶۹ بازی ارثیه آقام :  بخت، بته، تاب، باخت، تباه، ابهت
۷۰ بازی ارثیه آقام :  اوج، دوا، واجد، جدی، جویا، جادو، جاوید، وادی
۷۱ بازی ارثیه آقام :  ملت، مشت، شمل، متل، مشقت، تملق، مشتق، مقتل
۷۲ بازی ارثیه آقام :  نوک، نانو، کانون
۷۳ بازی ارثیه آقام :  لیز، ولی، پول، زیپ، لوزی، زیپو
۷۴ بازی ارثیه آقام :  ریه، ریگ، کره، کهیر، گیره، گریه
۷۵ بازی ارثیه آقام :  بقیه، لقب، بیل، لبه، یقه، قبیله، بله، قبله، لیقه
۷۶ بازی ارثیه آقام :  خال، اصل، خاص، خلاص، خالص، خلال
۷۷ بازی ارثیه آقام :  انس، ناسا، انسان
۷۸ بازی ارثیه آقام :  اردو، امور، دارو، مواد، مادر، راود
۷۹ بازی ارثیه آقام :  خام، رام، خار، رخام، خرما، خمار
۸۰ بازی ارثیه آقام :  کال، سال، کسل، تاس، کلاس، ساکت، کاست، تسلا، اسکلت
۸۱ بازی ارثیه آقام :  اخم، میخ، خام، وخیم، خیام، مایو
۸۲ بازی ارثیه آقام :  ارز، تراز، وزارت
۸۳ بازی ارثیه آقام :  تاب، شباب، تابش، شتاب
۸۴ بازی ارثیه آقام :  طفل، علف، عطا، لاف، فعال، عاطل
۸۵ بازی ارثیه آقام :  حلاوت، لوح، حالت، حال، حلوا، اتو، تاول، حوا، تحول
۸۶ بازی ارثیه آقام :  قیر، ریگ، ریا، یراق، گاری، گیرا
۸۷ بازی ارثیه آقام :  چلو، سوال، چالوس
۸۸ بازی ارثیه آقام :  وبا، بویا، گویا، ایوب، یابو، یوگا
۸۹ بازی ارثیه آقام :  هیچ، چین، نوه، هوچی، چونه، نوچه
۹۰ بازی ارثیه آقام :  وانیل، وال، ولی، نیل، لون، نوا، والی، لیوان، ویلا، اولین
۹۱ بازی ارثیه آقام :  باج، بنا، جان، باطن، طناب، جانب
۹۲ بازی ارثیه آقام :  گالن، انگل، چنگال
۹۳ بازی ارثیه آقام :  روح، وحی، تیر، حوری، حیرت، تحیر
۹۴ بازی ارثیه آقام :  ذره، بذر، بره، حبه، حربه
۹۵ بازی ارثیه آقام :  بشکه، شیک، شبکه، شکیب، بیشه، شبکیه، کیش
۹۶ بازی ارثیه آقام :  متن، منت، صنم، عصمت، نعمت، صنعت
۹۷ بازی ارثیه آقام :  وزن، نزول، حلزون
۹۸ بازی ارثیه آقام :  میش، شیر، ریش، شرم، شیمی، مشیر
۹۹ بازی ارثیه آقام :  چمن، نمد، ماچ، دامن، دمان، چمدان
۱۰۰ بازی ارثیه آقام :  بار، یار، اکبر، رکاب، ریکا، بایر، بیکار، باریک
۱۰۱ بازی ارثیه آقام :  اما، نرم، رمان، امان، انار، منار
۱۰۲ بازی ارثیه آقام :  خال، خیال، یخچال
۱۰۳ بازی ارثیه آقام :  قیف، مشق، میش، قیم، مشی، شفیق
۱۰۴ بازی ارثیه آقام :  دیش، شاد، شیدا، شادی، شیاد، دایی
۱۰۵ بازی ارثیه آقام :  هیز، یاوه، ویزا، هوازی، زاویه، واهی، یوز
۱۰۶ بازی ارثیه آقام :  پهن، نوه، هنوز، پونه، پوزه، وزنه
۱۰۷ بازی ارثیه آقام :  هند، دهنه، هندسه
۱۰۸ بازی ارثیه آقام :  سکو، کفن، فکس، نفوس، سکون، کسوف
۱۰۹ بازی ارثیه آقام :  دیس، سید، عدسی، سعدی، سعید، عیسی
۱۱۰ بازی ارثیه آقام :  اخیر، ذخایر، خار، خیار، اخری، اخذ، خیر، رای
۱۱۱ بازی ارثیه آقام :  فکر، کیف، رکب، بری، فریب، برفی، فیبر، کفیر، بیفکر
۱۱۲ بازی ارثیه آقام :  دشت، تشهد، هشتصد
۱۱۳ بازی ارثیه آقام :  پیش، شیوا، یواش، پویا، پایش، پیشوا
۱۱۴ بازی ارثیه آقام :  عده، عهد، عودت، وعده، تعهد، دعوت
۱۱۵ بازی ارثیه آقام :  متکلم، ملک، مملکت، متملک، تملک، تکلم، کلم، کلت
۱۱۶ بازی ارثیه آقام :  کرم، کما، کمر، اراک، اکرم، مکار
۱۱۷ بازی ارثیه آقام :  روز، روزن، نوروز
۱۱۸ بازی ارثیه آقام :  دنا، ندا، دانا، دنیا، نادی، ادیان
۱۱۹ بازی ارثیه آقام :  سان، انس، اساس، ناسا، سانس، ساسان
۱۲۰ بازی ارثیه آقام :  مین، منو، یمن، نمو، مینو، موطن، منوط، وطنی، منوی
۱۲۱ بازی ارثیه آقام :  قصد، قید، صدا، صید، قاصد، صادق، صداق، صیاد
۱۲۲ بازی ارثیه آقام :  دلو، گاو، دولا، والد، گلو، گودال، الگو، لگد
۱۲۳ بازی ارثیه آقام :  نوع، اتو، ناو، نوا، تنوع، وانت، توان، عوان
۱۲۴ بازی ارثیه آقام :  یخی، خلا، یلخی، خیال، خیلی، خالی
۱۲۵ بازی ارثیه آقام :  دعا، رعد، عقد، قدار، عاقد، قادر
۱۲۶ بازی ارثیه آقام :  بیش، هوش، بیشه، بیوه، شیوه، شبیه، بیهوش
۱۲۷ بازی ارثیه آقام :  ربا، بهره، بهار، راه، راهبه، بهر، بهاره، ابهر
۱۲۸ بازی ارثیه آقام :  قند، ندا، کند، نقاد، دکان، قناد
۱۲۹ بازی ارثیه آقام :  هویت، توشه، تیشه، شیوه، تیهو
۱۳۰ بازی ارثیه آقام :  باک، هوا، کوبه، کاوه، کاهو، باکو
۱۳۱ بازی ارثیه آقام :  تیر، میر، ترم، مضر، مریض، ریتم، مرتضی
۱۳۲ بازی ارثیه آقام :  رخت، راسخ، سار، تراس، استخر، خرس، خسارت، ستار
۱۳۳ بازی ارثیه آقام :  گوی، یوم، میوه، گیوه، میگو، گیومه
۱۳۴ بازی ارثیه آقام :  دانه، دهان، ژنده، نژاد، نهاد، نژاده
۱۳۵ بازی ارثیه آقام :  لانه، خاله، خانه، نهال، ناله، نخاله
۱۳۶ بازی ارثیه آقام :  ساز، سایز، بازی، زیبا، سبزی
۱۳۷ بازی ارثیه آقام :  شال، یال، تلاش، شالی، شاتل، شیلات
۱۳۸ بازی ارثیه آقام :  ارث، بکر، رکاب، اکبر، اکثر
۱۳۹ بازی ارثیه آقام :  سقط، ساق، طاق، قسط، قیاس، ساقی، سیاق، قسطی
۱۴۰ بازی ارثیه آقام :  پیر، پدر، دیر، پری، پیدا، دایر، دریا، پریا، پراید
۱۴۱ بازی ارثیه آقام :  شیعه، شیره، شرعی، شهیر، عرشه، رعشه، ریشه، شعیر
۱۴۲ بازی ارثیه آقام :  نرم، بندر، مدبر، دمر، منبر، نبرد، مدرن
۱۴۳ بازی ارثیه آقام :  پیه، پهن، پهنا، پایه، پینه، پناه
۱۴۴ بازی ارثیه آقام :  دایم، دامی، مادی، ماضی، امید، ضماد
۱۴۵ بازی ارثیه آقام :  شاهی، شیوه، شیوا، یاوه، یواش، واهی
۱۴۶ بازی ارثیه آقام :  وام، ورم، ارز، ارم، روز، موز، راز، رام
۱۴۷ بازی ارثیه آقام :  ادب، دربان، رند، ردا، بنادر، درنا، اردن، نبرد، بند
۱۴۸ بازی ارثیه آقام :  مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش، شمد
۱۴۹ بازی ارثیه آقام :  زین، نوک، نیک، وزن، وزین، ونیز، کنیز، نیکو
۱۵۰ بازی ارثیه آقام :  باج، بار، برج، جبر، ابر، ارج، جبار، عابر

دانلود بازی ارثیه آقام هک شده

۱۵۱- علت، متعه، هتل، هملت، عمه، مهلت، ملت، تعلم، تله، عمله
۱۵۲- خواهر، هور، خار، اوره، اره، خاور، خوار، هوا، رها، خوره
۱۵۳- پتک، پاک، توپ، پوک، پاکت، توکا، کاپوت
۱۵۴- هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
۱۵۵- گور، گرو، گره، روح، رگه، هور، گوهر، گروه
۱۵۶- سوت، سنت، ژست، ژنو، تونس، ستون، ژتون، توسن
۱۵۷- ماچ، دما، دامن، چمن، نماد، چمدان، دام، نادم، ماد
۱۵۸- صفت، صاف، صدف، فدا، صفات، تصادف
۱۵۹- کوچ، کوک، کاچو، کوچک، کوکا، چکاو، چکاوک
۱۶۰- اینک، یکان، یکتا، تانک، تینا، تکان، کایت، کانی، کتان، کنیا
۱۶۱- بره، غده، غرب، رده، درب، غره، برده، بدره
۱۶۲- ستم، تبسم، بسته، سهم، مهب، تسمه، سمبه، سمت
۱۶۳- دمق، قیم، قید، قند، نقدی، مقید، قدیم، ندیم
۱۶۴- کیک، کبک، کوک، کوی، کوکب، بیوک
۱۶۵- ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، رافض
۱۶۶- لیس، سهل، گیس، گله، سیل، گسل، لیسه، گسیل
۱۶۷- کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
۱۶۸- فاز، فال، فیل، زلف، فایل، ایفل، فلزی، فیلا
۱۶۹- ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، خفن، خرفت، نفرت
۱۷۰- هوا، آیا، آیه، آوا، یاوه، واهی، یاهو، هیوا
۱۷۱- قله، یقه، لقا، اقل، قالی، لایه، لیقه، اهلی
۱۷۲- کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
۱۷۳- لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ، ولرم، مغول
۱۷۴- درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، دمر، مدرج، مجرد
۱۷۵- گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان، خازن، خزان
۱۷۶- باک، باج، جلب، جلا، کابل، کالج، جبال، جالب، جلبک
۱۷۷- گونی، زنگی، وزن، یوز، گوزن، ونیز، وزین
۱۷۸- لبو، چرب، چلو، چوب، بلور، بلوچ، روبل
۱۷۹- باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب، کباب، کاسب
۱۸۰- مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله، مهمل، مهلت، متهم، ملهم
۱۸۱- کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، کبر، ذوب
۱۸۲- نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
۱۸۳- قلم، لحم، ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه
۱۸۴- تاس، سوت، داس، وات، دوات، سواد، دوست، ستاد
۱۸۵- فلک، فیل، لیف، کیف، بیل، کلی، لبیک، کفیل
۱۸۶- مات، مست، سست، اسم، تام، سمت، ماست، تماس
۱۸۷- سونا، سان، اونس، سوا، شانس، شنوا، شناس
۱۸۸- شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش، شامخ
۱۸۹- زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق، رقیب، بیرق، قریب
۱۹۰- لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، اختر
۱۹۱- آهن، هین، آهک، کهن، آیه، کین، آینه، کنیه، کینه، آکنه
۱۹۲- کشیک، شکم، کشکی، کمک، کیش، کمکی، کیک، مشکی
۱۹۳- غیر، ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر
۱۹۴- طبق، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب
۱۹۵- مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه، دکمه، کومه
۱۹۶- دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ، دری
۱۹۷- سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
۱۹۸- شست، هشت، هست، شته، تشت، تست
۱۹۹- جعل، عمل، علم، جمع، مجمع، معلم، مجمل
۲۰۰- ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک، ساکت، کاست، پاکت، پاتک
۲۰۱- عمه، عمو، میوه، مویه، معوی
۲۰۲- وتر، مروت، مور، متر، مترو، مرو، موت، تورم، وتو
۲۰۳- ندا، دهه، هدا، هند، نهاد، دانه، دهنه، دهان
۲۰۴- حرف، ترس، فتح، فرح، رفت، حفر، سفت، سحر
۲۰۵- قرن، نقش، شنا، شرق، ناشر، نقاش
۲۰۶- دفن، هدف، صدف، صنف، نهصد، نصفه
۲۰۷- روم، تورم، گور، مرگ، مترو، تور، مروت، گرو، متر
۲۰۸- بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا، عقاب، واقع
۲۰۹- مصر، رحم، نرم، نصر، حرم، حرص، صحن، صنم، منحصر
۲۱۰- رخت، بخت، خبر، ختم، مرتب، مخرب، مخبر، تمبر
۲۱۱- جیب، جیر، جدی، بری، جبر، جری، دبیر، دربی، جبری، جریب
۲۱۲- رتوش، واشر، تشر، روش، روا، تار، ارتش، شورت، شاتر، ورا
۲۱۳- زجر، جزم، جرم، مری، مجیز، مجری، مرزی، رمزی
۲۱۴- جنگ، گنج، چنگ، چنجه، گنجه
۲۱۵- ریش، پری، پرش، پیر، پیش، شیر، شپش
۲۱۶- الف، فلج، جفا، جام، ملاج، مجال، جمال، لجام
۲۱۷- نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
۲۱۸- کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک، کلاف، خلفا
۲۱۹- رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر، شربت، شبدر
۲۲۰- مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، رمه، مفر، فهم، مرفه
۲۲۱- دراز، وارد، اردو، دارو، داور
۲۲۲- نفر، نفع، عرفا، عرفان، ران، فرع، رعنا، ناف
۲۲۳- صبر، مصر، مرغ، غرب، مبصر، مغرب
۲۲۴- نیش، حین، بیش، بین، شبح، شیب، بینش، نبشی
۲۲۵- حنا، حین، حیا، نای، نیا، نهی، ناحیه
۲۲۶- وال، ولی، ویلا، ویزا، لوزی، زالو
۲۲۷- سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
۲۲۸- مهد، زره، مزد، رمز، درهم، هرمز، زمرد، زرده
۲۲۹- ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
۲۳۰- تهی، هستی، بیت، بیست، سیب، بسته
۲۳۱- سیل، سگک، گیس، سلک، لیس، سگی، سگک، سیکل، سیلک، گسیل، گیلک
۲۳۲- نصاب، صبا، ناب، وبا، صواب، بانو، نوا، صابون، بنا
۲۳۳- افت، صاف، صفا، صفت، صافی، فیات
۲۳۴- رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
۲۳۵- مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید
۲۳۶- طلا، طلب، رطب، طبل، باطل، رابط، طالب، طبال
۲۳۷- تراز، راز، تیزر، یار، تزار، تریا، تیز، ارزی، ریز، زیارت
۲۳۸- بره، جبر، هنر، برج، رنج، جبه، برنج، جنبه
۲۳۹- ادب، سبب، اسب، باب، داس، سبد
۲۴۰- پول، پوک، پلو، سوپ، پولک، لوکس، کلوپ، کپسول
۲۴۱- ضعف، فضا، افعی، ضعیف، ضایع، فیاض
۲۴۲- سرخ، رسوخ، خروس، شوخ، سروش، خرس، سرخوش، خورش
۲۴۳- نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا، رانت، فاتر
۲۴۴- رنو، ارز، ناز، راز، ارزن، زانو، روان، نزار
۲۴۵- کاپ، پکر، پاک، کپر، اپرا، پارک
۲۴۶- رام، نثر، ثمن، ثنا، رمان، منار
۲۴۷- ضمانت، تمنا، نام، اتم، ضمان، نما، امن، تام، متان
۲۴۸- چرت، چای، چتر، تیر، چارت، تایر
۲۴۹- اسب، حسام، حبس، حساب، بام، سحاب
۲۵۰- هنگ، هاگ، انگ، گاه، گناه، نگاه
۲۵۱- باغ، رجا، بار، جار، ابر، رجب، جبار، برجا، غبار، برغا
۲۵۲- لواش، شورا، لارو، شلوار، واشر، ورا، شال، روال
۲۵۳- سرب، سرد، سبد، سرا، درس، ابد، سرداب
۲۵۴- باد، ادب، رصد، صدر، صبر، صبا، صادر، صدرا
۲۵۵- قاب، قطب، قبض، قضا، بقا، ضبط، قطاب، ضابط
۲۵۶- رحم، طرح، حرم، مری، محیط، مطرح، رحیم، حریم
۲۵۷- عمران، معنا، نرم، منع، عمان، رعنا، رمان، نما
۲۵۸- دیر، فدا، فردا، دریا، ردیف، فریاد
۲۵۹- قرن، ناز، زار، ارزن، رزاق
۲۶۰- ضعف، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، علو، وضع، ضلع
۲۶۱- گام، مگس، اسم، لمس، سالم، سلام، ملاس، سگال
۲۶۲- نفس، فرنگ، نرگس، رنگ، سنگ، سفر، فرسنگ، سنگر
۲۶۳- مهر، ریه، کمر، کره، کریه، کهیر
۲۶۴- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۲۶۵- یابو، نایب، بانو، ایوب، بینا، بویا
۲۶۶- اهل، لال، دال، دله، دلال، لاله، هلال، ادله
۲۶۷- کاهش، شکاف، کهف، اشک، کفاش، کافه، شاه، فاش
۲۶۸- چهار، چاله، چاره، لار، هچل، اهل، اره، چله، چاه، راه
۲۶۹- راه، رای، مهار، ماهر، امیر، اهرم
۲۷۰- رود، قدر، قوی، روی، دیر، دیو، دوری، قوری
۲۷۱- مار، زبر، مرز، رزم، بام، ماز، مربا، مبرا، بارز، مزار
۲۷۲- حمال، محیا، ملیح، الیم، حایل، حلیم، مالی
۲۷۳- ابر، ازا، باز، راز، ابزار، بازار، ابراز
۲۷۴- رنگ، نقش، قرن، شرق، قشنگ
۲۷۵- رضا، قهر، قرض، قاره، قراضه
۲۷۶- کلام، کالج، کامل، کمال، مالک، مجال
۲۷۷- اریکه، ریه، کره، ریکا، کریه، کرایه، کار، یکه
۲۷۸- تور، صوت، توری، وصیت، صورت، تصور، صورتی، تصویر
۲۷۹- فنی، نفس، نسیه، سینه، نفیس، سفینه
۲۸۰- شیک، کشت، کاش، کیش، اشک، تشک، کشتی، کاشی، کایت، شاکی
۲۸۱- تاب، باد، ادا، ادب، ابتدا
۲۸۲- نگاه، گینه، ینگه، نیا، یگان، یگانه، هاگ، نهی، هانی، انگ
۲۸۳- یاس، آیا، سایش، آسیا، شاسی، آسایش
۲۸۴- جور، جلو، خجول، خروج، ولخرج
۲۸۵- ببر، بربر، رباب، باربر، برابر
۲۸۶- پات، تپق، وقت، تقوا، پاتوق
۲۸۷- شوره، واشر، شوهر، روش، هوار، شهر، هاشور، اوره
۲۸۸- ناب، باغ، انبه، بانه، نابغه
۲۸۹- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۲۹۰- ناب، بین، بیان، بینی، بینا، بانی، نایب
۲۹۱- نان، ننر، رنگ، انگ، ران، گرا، گران، گنار
۲۹۲- گالری، ریل، لاری، ارگ، گرا، گاری، لیر، ریال، گیرا
۲۹۳- جلا، لزج، زال، جایز، جالیز
۲۹۴- چاق، چرا، قارچ، چادر، قادر
۲۹۵- حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه
۲۹۶- درس، سرد، سردر، دردسر، سردرد
۲۹۷- راه، خرابه، بهار، بها، خاره، راهب، بخار، بهر، خبره
۲۹۸- ذره، خیر، ریه، خیره، ذخیره
۲۹۹- زیپ، یزد، پیاز، پیدا، ایدز، ایزد، زیاد، زاید
۳۰۰- هلو، مهد، مدل، دهل، دلو، وهم، لوده، دلمه، مولد، همدل
۳۰۱- بور، وبا، هوا، ابرو، روباه
۳۰۲- بازرس، سار، بارز، سرا، بساز، سراب، زبر، سرباز، سزار
۳۰۳- زبل، نیل، بنز، زینب، زنبیل
۳۰۴- ران، لار، ژانر، ارلن، ژنرال
۳۰۵- دار، دام، رام، مرد، درام، مادر، مرام، مردم
۳۰۶- منت، ضامن، متان، تمنا، ضمانت
۳۰۷- صورتی، تیر، توری، وصیت، تصویر، رویت، ویر
۳۰۸- طوس، واو، سوا، واسط، وسطا
۳۰۹- ظفر، افت، فرات، رافت، ظرافت
۳۱۰- ناف، فرع، فنر، فنا، نفع، نفر، نافع، رعنا، عرفان
۳۱۱- وطن، طوق، نور، نطق، قرن، قطر، رونق، نطوق
۳۱۲- مربا، باج، بارم، جبر، برجام، مبرا، مجرا، ابر، مجاب
۳۱۳- نجف، نان، جفا، جان، فنجان
۳۱۴- ورق، قول، ورم، قلمو، ولرم
۳۱۵- بیت، تبر، ترک، کتری، تکبیر
۳۱۶- کیم، کپی، کمپ، کما، پاکی
۳۱۷- مرحمت، متر، محرم، حرمت، حتم، محترم، مرمت، رحمت
۳۱۸- نفر، نرم، نام، منار، رمان
۳۱۹- امن، دنا، نادم، زمان، نامزد
۳۲۰- تاس، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
۳۲۱- سبک، سیل، کسب، کسل، سبیل، سیکل، بکسل
۳۲۲- طبل، طلب، لابی، طبی، باطل، بلیط، طالبی، طلاب
۳۲۳- ثنا، نیا، ثانی، هانی، ثانیه
۳۲۴- پینه، پایه، پناه، پهنا
۳۲۵- درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مدور، مورد
۳۲۶- دره، نهر، پند، رهن، نرده، رنده، پرده، پرند
۳۲۷- گدار، شاگرد، شگرد، گشاد، ارشد، گردش، گارد
۳۲۸- نور، نطق، وطن، قرن، رونق، قطور
۳۲۹- نیل، نبی، دین، بدن، بند، بدل
۳۳۰- کتب، بست، تخس، کسب، سخت، سبک، بختک
۳۳۱- خنک، خدو، خون، نکو، کدو، کوخ، خوک، دون، نخود، کندو
۳۳۲- الویه، هیولا، ولی، یاوه، هیوا، اهلی، اول، هالو
۳۳۳- برش، بشر، شعر، عرب، عرش، شمع، مربع، معبر
۳۳۴- جیم، ملی، جام، ایل، ملاج، مایل، جامی، جمال
۳۳۵- اهل، لال، ژله، لاله، هلال، ژاله
۳۳۶- زره، اره، هرز، ظهر، زهرا، هزار، هراز، ظاهر
۳۳۷- روانی، یاور، نوار، نیرو، رویا، ویران، یارو، رنو
۳۳۸- مین، منگ، غنی، مغنی، غمگین
۳۳۹- گوی، خنگ، خون، وین، گونی، خونی
۳۴۰- قیم، قید، قدم، یاد، دمق، دما، قیام، قدیم، امید، مقید
۳۴۱- پدر، دره، اپرا، ارده، پاره، پرده
۳۴۲- شرم، شیاد، مادر، شادی، شامی، رشید، مادی
۳۴۳- راه، ارج، اجاق، اجرا، جرقه، قاره، قاجار
۳۴۴- رند، ندا، اژدر، دلار، لادن، نژاد، ژنرال
۳۴۵- نام، ثمن، امضا
۳۴۶- ساس، یاس، اساس، سانس، سینا، سیاس، اسانس، ساسان
۳۴۷- رهن، بریان، نایب، برهان، نبیره، باهنر، اریب
۳۴۸- شرف، شور، روش، فرش، فضا، وفا، شورا، فشار، واشر، شوفر
۳۴۹- لنگ، گلو، چلو، چنگ، الگو، انگل، چوگان
۳۵۰- جان، انار، نارنج
۳۵۱- هنر، دنا، رنده، دانه، انار، نهار، نادر، دانا، اراده
۳۵۲- کشکی، فکری، فرش، کفری، شیر، کیک، کفیر، کیف، کیفر، شکر
۳۵۳- مال، طلا، املت، ملاک، تکامل
۳۵۴- نیش، شنا، شنل، یال، انشا، شالی، شایان
۳۵۵- سیم، مماس، سیما
۳۵۶- وزن، ناز، خون، خوب، بازو، خازن، زبان، زانو
۳۵۷- لواش، قوا، قماش، لقا، مقوا، مولا، شاقول، مشوق
۳۵۸- هند، خدمه، مهد، خنده، نمد، دخمه، خدم، مخده
۳۵۹- سری، سپر، کپی، پیک، ریسک، سیرک، پیکر، کرسی
۳۶۰- ابر، نان، بار، نور، ابرو، بانو، روان، نوبر، روبان
۳۶۱- دکه، باک، آهک، آباد، کباده
۳۶۲- باطری، رابطه، رطب، ریه، بهار، ربا، بیراه، بطری
۳۶۳- گره، ربا، غرب، غار، برگ، باغ، گربه، بهار
۳۶۴- کور، کمر، ورم، فرم، برفک، مرکب
۳۶۵- تلق، اتاق، قاتل
۳۶۶- پله، ملی، گله، لپه، پیله، گلیم
۳۶۷- شمع، مربع، برش، عرش، بشر، عرب، مبشر، معبر
۳۶۸- حسن، سینی، یقین، حسین، قیسی
۳۶۹- کام، کما، کمکی، کیمیا
۳۷۰- ساک، اسکی، عکاس
۳۷۱- بنز، بار، زیر، ران، ارزن، رازی، زیبا، برنز، نیزار
۳۷۲- کما، پلاک، لامپ، ملال، پلک، کلام، کاپ، الکل، کمال
۳۷۳- شوت، شیک، تشک، کشش، کشتی، کشیش، کوشش، کویت
۳۷۴- قوا، ناو، نان، ننو، نوپا، نانو، قانون
۳۷۵- فلج، فعال، اعلا
۳۷۶- دور، رفو، سرو، سود، سفر، سدر، سرود، فرود، فردوس
۳۷۷- کنتور، نوکر، جوک، کرج، نوک، تنور، ترنج، کنج
۳۷۸- بره، کره، کهف، کفه، فکر، کور، برکه، کوره
۳۷۹- شتر، شوت، تور، گشت، گوش، وتر، گوشت، ثروت
۳۸۰- افق، سقف، سفر، فرق، اسقف، اسیر، فارس، فقیر، رفیق، سفیر
۳۸۱- جگر، جدا، رعد، گرد، عاج، دعا، جدار
۳۸۲- سعود، دعوا، سودا، دود، داس، سواد، داد، عود
۳۸۳- رخت، ترب، خزر، بکر، خبر، بزک، برزخ، بختک
۳۸۴- تخم، متن، بخت، منت، محبت، منبت، منتخب
۳۸۵- سطل، ملی، طلسم
۳۸۶- یاد، صدا، صبا، بید، صیاد، ادیب
۳۸۷- موسیر، سور، ریتم، موسی، رستم، سمور، تیمور، ترسیم
۳۸۸- تیز، سیب، دیس، سبد، دست، یبس، سبزی، زیست
۳۸۹- چاه، چاپ، پشه، پله، شال، هچل، اشپل، چالش
۳۹۰- شنل، هلند، صندل
۳۹۱- خشم، خدا، شخم، شاخ، خادم، خانم، دامن، دانش، نادم، دشمن
۳۹۲- نامه، ایل، میانه، ماهی، ایمن، میله، نهال، میهن
۳۹۳- سلف، فلس، لمس، محل، مسلح، مسلم، مفلس، محفل
۳۹۴- خشک، رخش، کشور، روکش، خرگوش
۳۹۵- یقه، قضیه، بیضی
۳۹۶- تیپ، نیت، عین، پیت، تایپ، عیان، عنایت
۳۹۷- انس، سونا، بالون، لباس، نوبل، بانو، سالن، سنبل، وال، بال
۳۹۸- آوا، آلو، لاک، کال، حوا، الک، حلوا
۳۹۹- گره، سرب، غرب، بره، برگ، برس، گربه، برگه
۴۰۰- کرد، کلر، کلت، کند، ترک، تند، درک، دکل، لکنت، دکتر

پاسخ بخش شیرینی بازی ارثیه ی آقام

۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بهار
۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کودک
۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  گردو
۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قرمز
۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اردک
۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  املت
۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شادی
۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قاشق
۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  راسو
۱۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اتاق
۱۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خنده
۱۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شربت
۱۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ماهی
۱۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  امین
۱۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خانه
۱۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پنیر
۱۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  میوه
۱۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پسته
۱۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جدید
۲۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سایه
۲۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منبع، عزیز
۲۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فسیل، لوکس
۲۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاهش، شمال
۲۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مریض، ضخیم
۲۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ذغال، لوله
۲۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  انگل، لواش
۲۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حبیب، برزخ
۲۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  گرما، اجیل
۲۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قایق، قنات
۳۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فیلم، مومن
۳۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خالی، یویو
۳۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قاتل، لیتر
۳۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کابل، لانه
۳۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  باخت، تنبل
۳۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مربع، علاج
۳۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بسیج، جوهر، رقیب
۳۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لیمو، واحد، داخل
۳۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تگرگ، گندم، محبت
۳۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نخاع، عقرب، بهمن
۴۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اهدا، امور، رسوا
۴۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ورزش، شیفت، ترسو
۴۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کامل، لامپ، پزشک
۴۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قبول، لحیم، موفق
۴۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کباب، برکت، تانک
۴۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دارا، اعضا، اسید
۴۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ایام، موشک، کوبا
۴۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سرکه، همدل، لباس
۴۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تعلق، قرار، راحت
۴۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مربا، امام، مردم
۵۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نفیس، سرفه، همزن
۵۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کلنگ، گردو، وسعت
۵۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خلیج، جنگی، یقین
۵۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قبله، هزار، رمان
۵۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جودو، وفاق، قوری
۵۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بیوه، هستی، یلدا
۵۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  چالش، شکست، توجه
۵۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  چهار، راوی، یورش
۵۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خیام، میگو، واکس
۵۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خرید، دختر، روکش
۶۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حلیم، معما، اثاث
۶۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بورس، سقوط، طلسم
۶۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نجیب، بستر، رژیم
۶۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اعضا، انار، راکت
۶۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ابرو، وزیر، روده
۶۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شلغم، مترو، وزنه
۶۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بنجل، لواش، شبنم، مکعب
۶۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  انشا، اسان، نظام، مربا
۶۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تخلف، فشنگ، گیاه، هجرت
۶۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  یدکی، یکسو، واحد، دوری
۷۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پیله، همسر، روال، لامپ
۷۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ویزا، ارتش
۷۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غرور، راست
۷۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خائن، نشاط
۷۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ایده، هفته
۷۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  چایی، یتیم
۷۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مجلس، سکته
۷۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عاقل، لوزی
۷۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ردیف، فندک
۷۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کلمه، هدیه
۸۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بلور، رنده
۸۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مثال، لانه، هجوم
۸۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لباس، سوسک، کابل
۸۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تخته، هیات، تهمت
۸۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مدیر، روزه، همدم
۸۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لشکر، ریشه، همدل
۸۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ساحل، لقمه، هراس
۸۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سواد، دفاع، عروس
۸۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زبان، نعمت، ترمز
۸۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کنجد، درون، نازک
۹۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جامد، دوام، مواج
۹۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لنگر، رهبر، رسول
۹۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کلبه، هلال، لکلک
۹۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  محله، هویت، تقدم
۹۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نماد، دنیا، امین
۹۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نهنگ، گرما، انتن
۹۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کوله، هاله، هلاک
۹۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  معنی، یاور، رحیم
۹۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مدرک، کاهو، رخیم
۹۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سیاه، همکف، فارس
۱۰۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  یوگا، ابشش، شخصی
۱۰۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ترقی، یکتا، اواز
۱۰۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زخمی، یگان، نهال
۱۰۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اساس، سینه، هالو
۱۰۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سرهم، مربی، یاری
۱۰۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منظم، مجوز، زانو
۱۰۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  صعود، دماغ، غایب
۱۰۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ارام، معدن، ناظر
۱۰۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاهش، شاخه، همگن
۱۰۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زحمت، توهم، مریخ
۱۱۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حمله، هسته، هیزم
۱۱۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  افقی، یواش، شعبه
۱۱۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پریز، زیاد، دشمن
۱۱۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دوات، توان، نکته
۱۱۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خدمت، تصور، رایج
۱۱۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مشهد، دعوت، تندر
۱۱۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ساخت، توقع، عطسه
۱۱۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  چراغ، غوغا، امور
۱۱۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شیشه، همزه، همزن
۱۱۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شریف، فرار، راهی
۱۲۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بوته، هدهد، دزدی
۱۲۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جواب، بلند، دانا، ارنج
۱۲۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  باخت، تصرف، فشار، رقیب
۱۲۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بلوک، کاسه، هویج، جذاب
۱۲۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نترس، سنگک، کوبا، امان
۱۲۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نگار، رازی، یقین، نشان
۱۲۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مردم، مواد، دقیق، قدیم
۱۲۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تاسف، فرعی، یلدا، اذیت
۱۲۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دچار، رالی، یورش، شاهد
۱۲۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لحاف، فساد، دکمه، هیکل
۱۳۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  روشن، نماز، زرده، هزار
۱۳۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  برنز، زگیل، لولا، اشوب، بابل
۱۳۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ورزش، شغال، لوکس، سمنو، وکیل
۱۳۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مورخ، خالق، قرار، رژیم، موفق
۱۳۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تمشک، کودک، کامل، لیست، تبرک
۱۳۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تذکر، ریال، لحیم، ماست، تحول
۱۳۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وسعت، تضاد، درود، دارو، وجود
۱۳۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مخزن، نهار، ریزش، شبنم، مدار
۱۳۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نسیم، مودب، بعید، دهان، نجیب
۱۳۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وارث، ثروت، تمام، مترو، وحشت
۱۴۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رییس، سایه، هجرت، ترور، رفاه
۱۴۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بانک، کبود، دارا، اسیب، باید
۱۴۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عینک، کلید، درخت، تجمع، عمود
۱۴۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ورود، دعوا، اهدا، ابرو، ویزا
۱۴۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ترکش، شتاب، بانو، وحدت، تعصب
۱۴۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وانت، تاجر، راست، ترسو، واشر
۱۴۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نشاط، طناب، بوکس، ساکن، نایب
۱۴۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حضور، رسمی، یکسو، واضح، حاجی
۱۴۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  راسو، واژه، هفته، همسر، رشته
۱۴۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کارت، تفنگ، گردش، شریک، کلنگ
۱۵۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کنار، راکت، تراش، شهرک، کتلت
۱۵۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تلاش، شوهر، راسخ، خلقت
۱۵۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قصاب، بخشش، شکار، رفیق
۱۵۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  موقت، توجه، هجوم، متهم
۱۵۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پوست، تخلف، فلفل، لامپ
۱۵۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جنوب، بالغ، غالب، برنج
۱۵۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  امضا، اشتی، یتیم، مربا
۱۵۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دوزخ، خمیر، رحمت، تردد
۱۵۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اغاز، زرشک، کلاف، فردا
۱۵۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شبیه، همدل، لاغر، روکش
۱۶۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مسکن، نوار، رونق، قیام
۱۶۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کثیف، فندک، کمان، نازک
۱۶۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ایمن، نسخه، هراس، سونا
۱۶۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کنیز، زمان، نجوا، اردک
۱۶۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دوام، مجرم، ماهر، رسید
۱۶۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شعار، رویا، اسان، نرمش
۱۶۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دیسک، کلیه، همدم، مسجد
۱۶۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لشکر، رهبر، رتبه، هلال
۱۶۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  واکس، سپید، داخل، لیمو
۱۶۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اثار، ربات، تنیس، سویا
۱۷۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وصله، هلاک، کمین، نیرو
۱۷۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کوشش، شبکه
۱۷۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فسیل، لایه
۱۷۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قسمت، تهمت
۱۷۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سفیر، رکاب
۱۷۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دولت، تماس
۱۷۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شیوه، هنری، یوگا، ارتش، شخصی
۱۷۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شفاف، فلزی، یکتا، ابکش، شادی
۱۷۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  واگن، ناله، هستی، یویو، ورقه
۱۷۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دریا، الکل، لطیف، فاقد، دلیل
۱۸۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کباب، بزدل، لکلک، کشیک، کابل
۱۸۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حوله، هیات، تلفظ، ظالم، مداح
۱۸۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مجاز، زمین، نبرد، دراز، زمزم
۱۸۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  براق، قدمت، تخمه، همگن، نقاب
۱۸۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  درجه، هویت، تخیل، لواش، شدید
۱۸۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جلبک، کولر، روزه، هالو، وراج
۱۸۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اثاث، ثبات، تلفن، نژاد، دنیا
۱۸۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مژده، هسته، هدیه، همکف، فیلم
۱۸۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مذهب، برزخ، خشاب، بتون، نجوم
۱۸۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  باجه، همزن، نعنا، ابشش، شهاب
۱۹۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مریخ، خرده، هاله، همزه، هلیم
۱۹۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سوار، روان، نفیس
۱۹۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ساکت، تورم، مجلس
۱۹۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خسیس، سیرک، کلوخ
۱۹۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ناجی، یشمی، یگان
۱۹۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  میگو، واسط، طلسم
۱۹۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تعجب، بستر، راحت
۱۹۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  انبه، هدهد، دانا
۱۹۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ابری، یدکی، یلدا
۱۹۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  درصد، دختر، رکود
۲۰۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نگار، رحیم، معدن
۲۰۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مدرس، سقوط، طراح، حاجت، تبسم، تسلط
۲۰۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  برکه، هویج، جارو، وسیع، عذاب، علاج
۲۰۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نقاش، شاهد، دفتر، رحلت، تمدن، تعهد
۲۰۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دلقک، کادر، راضی، یقین، نخود، نادر
۲۰۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  توقع، عوام، مربع، عکاس، ساخت، سلام
۲۰۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاسه، هزار، روغن، نجات، تمشک، تفکر
۲۰۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  انار، رازی، یاری، یاور، رسوا، رالی
۲۰۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ماسک، کافی، یواش، شغال، لحیم، لوزی
۲۰۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اندک، کلام، مورخ، خرما، اعضا، ارام
۲۱۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جمعه، هیکل، لحاف، فریب، بسیج، بلال
۲۱۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مخزن، نازل، لباس، سرهم، مثال
۲۱۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اردو، وعده، هجرت، تنها، ابله
۲۱۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نوین، نجار، ریسک، کلان، ناظر
۲۱۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سالم، مادر، رسول، لوکس، سرور
۲۱۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ستون، نعمت، تبرک، کرکس، سرقت
۲۱۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منبع، عیدی، یورش، شبنم، مربی
۲۱۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ناشر، رقیب، بوکس، ساکن، نایب
۲۱۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منظم، محور، رایج، جهنم، مدیر
۲۱۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اکرم، متحد، دارو، ویزا، اسید
۲۲۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بدهی، یکسو، واضح، حجاب، بازو
۲۲۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اهدا، اساس، سریع
۲۲۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بهار، رشته، هفته
۲۲۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کشیش، شعله، همسر
۲۲۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تحول، لطمه، هجوم
۲۲۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عظیم، معاف، فاسد
۲۲۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خروج، جدول، لهجه
۲۲۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شوید، دعوا، افعی
۲۲۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  گیسو، وحشت، تکیه
۲۲۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اخمو، وسعت، ترشی
۲۳۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  صحنه، همدل، لانه
۲۳۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دیزی، یتیم، مثلث، ثابت، تردد
۲۳۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لامپ، پلاک، کالا، املا، اجیل
۲۳۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کوزه، هراس، سراب، بابک، کوچک
۲۳۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مدال، لاغر، رحمت، ترکش، شلغم
۲۳۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مومن، نشاط، طناب، بلیت، تمام
۲۳۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وجود، دانش، شریف، فردا، ابرو
۲۳۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قاتل، لنگر، رابط، طلاق، قاشق
۲۳۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مریض، ضریب، باطن، نجوا، امام
۲۳۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  توجه، هلال، لذیذ، ذغال، لیست
۲۴۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دروغ، غبار، راست، تندر، رسید
۲۴۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کارت، تحمل، لاله، هلاک، کودک، کامل
۲۴۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قرمز، زانو، وزنه، همدم، موفق، مترو
۲۴۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تعصب، باور، رمان، ناخن، نبات، نوار
۲۴۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اهرم، مرمر، رهبر، روال، لولا، لشکر
۲۴۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دوست، تراس، سیما، املت، تضاد، تنفس
۲۴۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  موقت، تولد، دشمن، نظام، مردم، مداد
۲۴۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  راکت، تلاش، شمسی، یوگا، امار، ارتش
۲۴۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سایه، هنری، یکتا، اکبر، رییس، راوی
۲۴۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دچار، ردیف، فشار، رژیم، مقصد، مولف
۲۵۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شریک، کوبا، اسکی، یویو، ورزش، ویلا
۲۵۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تخلف، فسفر، رکاب، باخت
۲۵۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کوکو، وانت، تانک، کشیک
۲۵۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  امور، راسخ، خانم، معما
۲۵۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مثبت، تنوع، عراق، قدیم
۲۵۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بلوک، کادو، وخیم، مکعب
۲۵۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  گربه، هویت، تراش، شلنگ
۲۵۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کافه، هالو، ورود، دیسک
۲۵۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مهره، همکف، فرود، دوام
۲۵۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  برکت، تهیه، همگن، نجیب
۲۶۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دولت، تخیل، لواش، شدید
۲۶۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  معلم، میله، هیات، تجسم، موزه
۲۶۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دبیر، راسو، وداع، عمود، دورو
۲۶۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کلاغ، غلظت، توان، نازک، کتلت
۲۶۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بدنه، همزن، نجوم، مذهب، بهمن
۲۶۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بانک، کفاش، شورش، شتاب، بارش
۲۶۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منزل، لاشه، هاله، هیزم، مایه
۲۶۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وفاق، قسمت، تنبل، لیمو، وحدت
۲۶۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  انبه، هدهد، دکور، رویا، ازاد
۲۶۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کلنگ، گالن، نهال، لکلک، کمان
۲۷۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سبزی، یشمی، یگان، نترس، سعدی
۲۷۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کتاب، برنز، زحمت، تاسف، فندک
۲۷۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اچار، رشوه، هستی، یدکی، یلدا
۲۷۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مجرد، دوات، تنیس، سونا، ایام
۲۷۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جایز، زمین، ناظم، مقوا، ارنج
۲۷۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نبرد، دنیا، ابکی، یقین، نشان
۲۷۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کنیز، زمان، نشست، تمیز، زرشک
۲۷۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اذیت، تنبک، کاهو، وزین، نعنا
۲۷۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بینا، انشا، امید، درخت، تعصب
۲۷۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عدسی، یاری، یاور، روغن، نخاع
۲۸۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ایین، نغمه، هسته، هزار، رسوا
۲۸۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تصرف، فقیر، رفاه، هویج، جرات
۲۸۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تمدن، نگار، ربات، تقدم، ماست
۲۸۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خمیر، روزه، هجرت، تعهد، دوزخ
۲۸۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  واکس، سهام، موشک، کربن، نیرو
۲۸۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بالغ، غلام، مسجد، دهان، نقاب
۲۸۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  صاحب، بخار، راحت، تخصص
۲۸۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خطوط، طلسم، مقام، مریخ
۲۸۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لوله، همزه، هدیه، هیکل
۲۸۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مشهد، درشت، توهم، متهم
۲۹۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تاجر، رالی، یواش، شربت
۲۹۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دلقک، کاری، یکسو، واحد
۲۹۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اردو، وکیل، لطیف، فیفا
۲۹۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غروب، بالش، شفاف، فارغ
۲۹۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سفید، دلیل، لحیم، مدرس
۲۹۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مربی، یورش، شروع، عالم
۲۹۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مرکز، زمرد، دفاع، علوم
۲۹۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نایب، بخیه، هجوم، مومن
۲۹۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زرنگ، گردو، واگن، نماز
۲۹۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سلاح، حساب، بیان، نفیس
۳۰۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تگرگ، گلیم، مالک، کاست
۳۰۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سپاس، سیاه، همدل، لباس، ساده
۳۰۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اخیر، رحیم، موسس، سرما، ارام
۳۰۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کالا، اکثر، رحلت، تبرک، کولر
۳۰۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خلال، لانه، هراس، سرنخ، خرده
۳۰۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مداح، حدیث، ثابت، تبسم، مثلث
۳۰۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رقیب، بشکه، هفته، همسر، روده
۳۰۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خرما، اصلی، یتیم، مورخ، خاکی
۳۰۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تفکر، ریال، لامپ، پاکت، تحول
۳۰۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بقال، لوکس، ساخت، تقلب، بورس
۳۱۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مثال، لاغر، رحمت، تمام، مسیر
۳۱۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ترمز، زبان، نجوا، ایست، تلفن
۳۱۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دانا، امان، نوین، نخود، دامن
۳۱۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بالا، ابرو، وضوح، حبیب، بازو
۳۱۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بنفش، شاهد، دعوت، تعصب، باید
۳۱۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نقطه، هلال، لیتر، روان، نازل
۳۱۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خلوت، توبه، هلاک، کلوخ، خنده
۳۱۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اسیب، باعث، ثبات، تنها، اثاث
۳۱۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اعضا، ابله، همدم، مربا، اگاه
۳۱۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  میهن، ناجی، یکتا، اکرم، محلی
۳۲۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شریف، فانی، یوگا، ارتش، شخصی
۳۲۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بدهی، یویو، واسط، طناب، بانو
۳۲۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تحرک، کبود، دفتر، راست، تردد
۳۲۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شهرک، کودک، کباب، بخشش، شریک
۳۲۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  درون، ناشر، ریسک، کلید، دلار
۳۲۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سپید، درست، توقف، فارس، ساعت
۳۲۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سوار، روکش، عروس، سازش
۳۲۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شجاع، عوام، مدار، ریزش، شبنم
۳۲۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جاهل، لحظه، هالو، وراج، جمعه
۳۲۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دچار، رهبر، رکود، درصد، داور
۳۳۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لاله، همکف، فردا، اجیل، لحاف
۳۳۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سرعت، تولد، دشمن، نوار، رییس، رسید
۳۳۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  همگن، نقشه، هویت، توهم، موزه، مجله
۳۳۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مواج، جامع، علاج، جودو، وخیم، وداع
۳۳۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وصیت، تجسم، مودب، باطن، نیکو، نسیم
۳۳۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ماسه، همزن، نژاد، دریا، امام، انتن
۳۳۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  باور، راکت، تلفظ، ظریف، فریب، فرصت
۳۳۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شیفت، تنوع، عطسه، هیات، ترکش، تجمع
۳۳۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خالق، قدیم، مخزن، ناظر، راسخ، رژیم
۳۳۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شوید، دورو، وارث، ثروت، تراش، ترسو
۳۴۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سویا، انبه، هدهد، دانش، شانس، شعله
۳۴۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دبیر، رویا، اذان، نظام، معبد، معما
۳۴۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شوهر، روال، لواش، شهاب، بارش، بلبل
۳۴۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  هیزم، موکت، ترور، رکاب، بوسه، بیات
۳۴۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کویر، رسمی، یشمی، یگان، نازک، نشتی
۳۴۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سرود، دروغ، غریب، بابک، کرفس، کلاغ
۳۴۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  صحنه، هاله، هستی، یقین، ناقص، نمره
۳۴۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  امین، نشست، تضاد، دوام، مقوا، محبت
۳۴۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مجرم، موکل، لولا، اواز، زمزم، زگیل
۳۴۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نجات، تمبر، رابط، طاقت، توان، تصور
۳۵۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وزنه، هنری، یدکی، یاور، راسو، راضی
۳۵۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فروش، شغال، لایه، هزار، ردیف، رسول
۳۵۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سونا، اچار، رایج، جالب، بوکس، بلور
۳۵۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کشیک، کلفت، تمدن، نجوم، ماسک، مثبت
۳۵۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فرار، رشوه، هسته، هجرت، تخلف، تازه
۳۵۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ماهر، رسوا، ایدا، الان، ناظم، نعنا
۳۵۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  واشر، روزه، هویج، جلاد، دارو، درجه
۳۵۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ازاد، دقیق، قرمز، زیبا، اجزا، اتاق
۳۵۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عاشق، قصاب، بلوچ، چنان، نخاع، نجیب
۳۵۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بانک، کبیر، ربات، تمشک، کاسب، کادر
۳۶۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تفنگ، گراز، زالو، وحدت، تهمت، تمیز
۳۶۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  واضح، حباب، برزخ، خروس، سمنو، سراب
۳۶۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رازی، یلدا، اهلی، یکسو، وزیر، ویزا
۳۶۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شکار، راحت، تنبک، کشیش، شورش، شرکت
۳۶۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاشف، فاسد، دکان، نبات، تانک، تعهد
۳۶۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ستون، نرمش، شاغل، لکلک، کرکس، کفاش
۳۶۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منظم، مجری، یاری، یواش، شلغم، شادی
۳۶۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سبزی، یورش، شعار، روشن، نترس، نقاش
۳۶۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قبله، هجوم، مترو، واکس، سابق، سالم
۳۶۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غروب، بابا، اغاز، زیاد، دماغ، دعوا
۳۷۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حافظ، ظالم، مجلس، سبوس، سلاح، سرهم
۳۷۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  راسو، جستن
۳۷۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اپرا، مروج
۳۷۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رویا، ایست
۳۷۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عودت، جدیت
۳۷۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قدغن، اغما
۳۷۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بریل، تیشه، ترشک
۳۷۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جاری، فریب، فاتح
۳۷۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دلیر، بیات، بلوا
۳۷۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  افسر، اسکی، افضل
۳۸۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پوپک، سپاس، سویا
۳۸۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تنبک، بقچه، چنته
۳۸۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مودب، دکتر، تامل
۳۸۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ملوس، وجین، یشمی
۳۸۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غلیظ، یویو، یاغی
۳۸۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نطفه، فواد، اینه
۳۸۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پوزه، هاشم، ورزش
۳۸۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اهرم، مفید، هستی
۳۸۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ماسک، کشیش، اشتی
۳۸۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ساقط، طراح، اتکا
۳۹۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زکام، متین، کافی
۳۹۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جادو، غلاف، بهار
۳۹۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دراز، چیره، قدرت
۳۹۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دیزل، هلیم، شفیع
۳۹۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منفک، پوند، سکنه
۳۹۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کنیز، بانو، وانت
۳۹۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تسلا، کاکا، اجزا
۳۹۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  استر، کفتر، مدار
۳۹۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  گیسو، زالو، یارو
۳۹۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جزئی، پشتی، شالی
۴۰۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نثار، رعیت، تقاص
۴۰۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مردد، دلبر، روزه
۴۰۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سیال، لیته، هوار
۴۰۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ریشو، وفاق، قیصر
۴۰۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لعنت، نقشه، مهلک
۴۰۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مذاق، اشعه، نهال
۴۰۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غافل، فخار، ارجح
۴۰۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  راست، ساری، خیلی
۴۰۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  باله، قاطع، تمیز
۴۰۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وسطی، مجاب، تخته
۴۱۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دروس، پارچ، بهشت
۴۱۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زبون، رقاص، تصرف
۴۱۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مذکر، رنده، هالو، وخیم
۴۱۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مورب، بخیه، هژیر، رجیم
۴۱۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کایت، تمشک، کفاش، شریک
۴۱۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غرفه، هرمز، زرشک، کلاغ
۴۱۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  انتن، نگاه، انیس، سلاح
۴۱۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حروف، فاسد، خرما، ابسه
۴۱۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نوید، دیلم، کودک، کالج
۴۱۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مجدد، دارو، وصله، هاجر
۴۲۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اغلب، بافت، تورم، ملغی
۴۲۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تقوی، یاری، یکتا، اسقف
۴۲۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ورطه، اهنگ، رحلت، لنگر
۴۲۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پلان، جنود، لیسه، ساده
۴۲۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سگدو، روده، گونی، نفهم
۴۲۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کفیر، رویه، همکف، فیبر
۴۲۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  چربی، یراق، قسطی، یکدل
۴۲۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  امور، رکوع، علنی، یگان
۴۲۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قیچی، کاسب، ماخذ، حفاظ
۴۲۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ناقص، تابع، تعهد، جعفر
۴۳۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ازلی، خاتم، کاری، واکس
۴۳۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وزوز، زبان، نکته، همسو، زبده
۴۳۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  افات، تگرگ، گرما، اسیا، تنها
۴۳۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  هدیه، هیزم، مبدل، عهده، هاله
۴۳۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  برون، نازل، لحیم، وبال، لقمه
۴۳۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زورق، قرار، مرور، رجوع، قاطر
۴۳۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خالق، قاتل، سینه، هفته، قلعه
۴۳۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سیرت، تقلا، ادعا، اصیل، لواش، شانس
۴۳۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عامی، یعنی، یواش، شمیم، مخزن، نخاع
۴۳۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مسبب، بهار، ربات، تهمت، تکیه، هجوم، هزار
۴۴۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  گیاه، هجده، همدم، مظفر، رامش، شلنگ، شنبه
۴۴۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خشیت، ایمن
۴۴۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فرسخ، حسود
۴۴۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تملق، ملکه
۴۴۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غیور، کوچه
۴۴۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاظم، مظهر
۴۴۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پنبه، مبرا، منجی
۴۴۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حصیر، غیاب، غصبی
۴۴۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کلبه، غبغب، غلام
۴۴۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  معرض، برفی، بعید
۴۵۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مدید، شیهه، شدید
۴۵۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فیله، لخته، تحفه
۴۵۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دلمه، مردم، دیدن
۴۵۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قیمت، مربی، باقی
۴۵۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سپاه، ادله، لیست
۴۵۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  انور، وارد، روان
۴۵۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فکور، روال، کوبا
۴۵۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فانی، یتیم، افعی
۴۵۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نفرت، تراش، فیفا
۴۵۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پررو، وداع، رویا
۴۶۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عراق، قبیل، رضوی
۴۶۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  توجه، ابوی، لجوج
۴۶۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حرفه، یورش، سوره
۴۶۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سازش، مشاع، سماق
۴۶۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  صداق، عودت، چندش
۴۶۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مودب، محور، بلور
۴۶۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دوام، نجوم، گندم
۴۶۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مصدق، خلاق، مشوق
۴۶۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ارده، مهره، خطبه
۴۶۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تدبر، اختر، شعور
۴۷۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پوشش، شیار، ریمل
۴۷۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زوجه، هدهد، دیگر
۴۷۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  چکمه، هستی، یویو
۴۷۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فقرا، انگل، لادن
۴۷۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مصدع، دوده، زهره
۴۷۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زارع، رقیب، قبول
۴۷۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  محرم، رییس، مسگر
۴۷۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نفیس، یمین، منان
۴۷۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رواج، اسیه، پلنگ
۴۷۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فشنگ، سرخس، بیوک
۴۸۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بخشش، ثعلب، شفیع
۴۸۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حرام، واهی، کارت
۴۸۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ارشد، دائم، مصلی، یلدا
۴۸۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زیاد، دارت، تشتک، کنیز
۴۸۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قاری، یاور، رجال، لایق
۴۸۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  هرگز، زلال، لهجه، هفده
۴۸۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سایز، زینب، شاخص، صحنه
۴۸۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  راسخ، خمار، جانب، بسان
۴۸۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ناتو، ولرم، مایه، هجرت
۴۸۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاغذ، ذکور، رفیع، عوام
۴۹۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خیره، هسته، همزه، هژیر
۴۹۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  متین، نوار، رسوخ، خفتن
۴۹۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ادبی، تیمم، درصد، صدمه
۴۹۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سمبه، بهمن، مخفی، فتنه
۴۹۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جرقه، سهیم، رحلت، لطمه
۴۹۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  همدل، لعنت، تقلب، بارو
۴۹۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لیسه، هالو، وخیم، موکت
۴۹۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ناظر، رباب، بربر، رکعت
۴۹۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  صامت، مخفف، گردو، باجی
۴۹۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سوسن، بشکن، اخرت، ترقی
۵۰۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ویزا، شبان، کنون، قرین
۵۰۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  باور، رازی، یکان، نصیب، روغن
۵۰۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  هبوط، طلسم، مشیت، توله، طاقت
۵۰۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مشوش، شهرت، تمبک، رمال، لشکر
۵۰۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ورثه، هنری، یکتا، موبد، دفاع
۵۰۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نثار، رفتن، زنگی، یکسو، رسمی
۵۰۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حشمت، تقدم، زیور، رحیم، تذکر
۵۰۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قرون، نقطه، هاجر، روشن، ناسا، احمق
۵۰۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لکلک، کاشف، فترت، توشه، همتا، اصول
۵۰۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نوبر، راهب، بدیع، علاج، جواب، برون، بناب
۵۱۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاسه، هرات، تمنا، اترک، کلمه، هلاک، هویت
۵۱۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مینا، بنفش
۵۱۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مشخص، زخمی
۵۱۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حسام، کاهن
۵۱۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  موجز، مجلس
۵۱۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مفید، تیرک
۵۱۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  معاف، سالم، سعدی
۵۱۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سواد، دانه، دودل
۵۱۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پونز، چنجه، چوبه
۵۱۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جرات، یاغی، یراق
۵۲۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زکات، بافت، بکسل
۵۲۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منصف، صیاد، اخمو
۵۲۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  والی، فنون، وقوع
۵۲۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بدهی، هویج، یابو
۵۲۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عادت، دفتر، تبعه
۵۲۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فحطی، طبقه، قرقی
۵۲۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  موقت، توصل، واکس
۵۲۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عالم، ملیت، اذری
۵۲۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شفاف، فغان، فردا
۵۲۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جاشو، ویلا، امال
۵۳۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تیره، همین، یاری
۵۳۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  معلم، قلعه، سمعک
۵۳۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تخطی، فاخر، شاخه
۵۳۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مخچه، میخک، تشخص
۵۳۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نراق، گاری، نارو
۵۳۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غلام، حجله، اولی
۵۳۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نحوه، شجره، هدیه
۵۳۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شانه، دایه، شنبه
۵۳۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قطاب، کباب، مخرب
۵۳۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حیات، حیرت، کسوت
۵۴۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تفرق، قطبی، یورش
۵۴۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مویز، زینت، تفضل
۵۴۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نزار، رکود، دمار
۵۴۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  انبه، همکف، فضول
۵۴۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  گرده، دیزل، خلیج
۵۴۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لغزش، زادن، بنیه
۵۴۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عابر، بقیع، شعار
۵۴۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رایج، یکجا، صالح
۵۴۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مسیر، نئون، چنان
۵۴۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مشنگ، شئون، تونل
۵۵۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دلاک، مرشد، خدمه
۵۵۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مغرب، ملنگ، بسیج
۵۵۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سریع، عامی، یدکی، یونس
۵۵۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دباغ، غبطه، هزار، رشید
۵۵۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رکوع، عشاق، قدوم، معطر
۵۵۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ستیز، زاری، یتیم، مماس
۵۵۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ورزش، شروط، چرخه، هجوم
۵۵۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  معطل، لباس، تعهد، دلال
۵۵۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جبهه، هنوز، خبره، هاون
۵۵۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جنبش، شوفر، رمان، نعنا
۵۶۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ارشه، هتاک، کفیر، رزرو
۵۶۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نازک، کادر، رانش، شکار
۵۶۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لحاف، تفرج، حکمت، مسجد
۵۶۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سکوت، متحد، کوکب، کژدم
۵۶۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پادو، بوکس، اندر، درست
۵۶۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کروی، یاوه، همام، ماما
۵۶۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قاضی، یکدل، لهجه، همزه
۵۶۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پوند، دولت، توسن، نروژ
۵۶۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دارت، یلدا، کرنر، مجسم
۵۶۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تحول، نوپا، مدید، جزیه
۵۷۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حروف، عطسه، مجید، اسبق
۵۷۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اخور، راسو، واگن، نجوا، روان
۵۷۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منفذ، ذکور، ریال، لازم، ذغال
۵۷۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تلاش، شالی، یعنی، متاع، عزیز
۵۷۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مکمل، لوزی، یشمی، حمار، رفیع
۵۷۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حامد، درشت، مرمت، تاخت، درخت
۵۷۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تباه، هیات، نهاد، دقیق، هدهد
۵۷۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سینی، یغما، اژدر، رجال، لامپ، پرنس
۵۷۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  چیره، همگن، نامی، یکتا، انشا، اینچ
۵۷۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کلیه، هفته، هجده، هالو، وارد، دلقک، دیده
۵۸۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  موکت، تجرد، دعوت، تبسم، متمم، متهم، مشهد
۵۸۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شکیل، کیفر
۵۸۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ابجد، وجهه
۵۸۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رسوا، مومن
۵۸۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عرصه، اصغر
۵۸۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مکعب، تعمق
۵۸۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  برنز، منزه، مرام
۵۸۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ناصر، مصدق، ماله
۵۸۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ظنین، قیاس، قناد
۵۸۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رباط، جایز، جبار
۵۹۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  طالب، پلاس، پاشا
۵۹۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ضخیم، یورو، راضی
۵۹۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  یوسف، سرحد، حدید
۵۹۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شهرت، راحل، حاشا
۵۹۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شیوه، وحشی، شیشه
۵۹۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کنیز، یواش، اسکن
۵۹۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سبقت، تجدد، بلند
۵۹۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حالا، اینه، ایمن
۵۹۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منوط، طاهر، نمره
۵۹۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ساقه، همان، اپرا
۶۰۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  چکمه، هوار، کاکا
۶۰۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تحقق، ساحت، فاحش
۶۰۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ماهر، نماد، مواج
۶۰۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مدرس، مخدر، فندک
۶۰۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خموش، مخمر، تعمد
۶۰۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اخمو، شاخص، ناخن
۶۰۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عینک، شریک، شکاک
۶۰۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سلام، معلم، مودم
۶۰۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ناشی، بعدی، قوطی
۶۰۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  چوبی، کاری، کافی
۶۱۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ندرت، تکلم، محبت
۶۱۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پپسی، یابو، وزوز
۶۱۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لابی، یقین، نفوذ
۶۱۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مرئی، یوگا، اسیب
۶۱۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اسیا، یکسو، شوهر
۶۱۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ترسو، سرمه، بهجت
۶۱۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مصوب، واصل، بلوا
۶۱۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دعوی، وحدت، فترت
۶۱۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ستاد، اسوه، چیلر
۶۱۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تشکر، تسلط، بیضی
۶۲۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  روکش، سرود، چنگک
۶۲۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ترشی، توسط، صدمه
۶۲۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نبرد، دوری، یاغی، یکان
۶۲۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لیلا، احمد، دکور، روان
۶۲۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نخست، تبعه، همدم، مردن
۶۲۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شیفت، تارک، کالا، ارزش
۶۲۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بشیر، رسوب، بشکه، هبوط
۶۲۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غیرت، ترشک، ریشو، واشر
۶۲۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بوفه، هسته، خورش، شستن
۶۲۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تکیه، هرگز، زیره، همکف
۶۳۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کوسه، هاجر، رودل، لجوج
۶۳۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منفی، یدکی، یکسر، رخنه
۶۳۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لانه، پهنه، اغوا، واهی
۶۳۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  معاف، مفاد، عیاش، ایده
۶۳۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بیشه، رهبر، یارو، رزرو
۶۳۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اهار، رسول، لیمو، والا
۶۳۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نقاب، بنیه، هجوم، معین
۶۳۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عظمی، یتیم، ماسه، همین
۶۳۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پویا، مبهم، زلال، عنان
۶۳۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غنچه، سعود، سپری، مجلس
۶۴۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رسید، الکل، تابع، مسلم
۶۴۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قناص، صامت، تقبل، لایق، صندل
۶۴۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  درنگ، گنبد، دلاک، کارد، گمرک
۶۴۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حدقه، هلاک، کاهش، زحمت، تمشک
۶۴۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تیرک، کنگر، رامش، فتنه، هاشم
۶۴۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ساکت، تجمل، هلیم، مصور، تقدم
۶۴۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  صادق، قطاب، فندق، قطعه، قاشق
۶۴۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عروق، قاضی، یاغی، یاری، یراق، قانع
۶۴۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سمبل، لامپ، پوپک، کلان، نهضت، تماس
۶۴۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بیمه، هتاک، کاشی، یکتا، اذیت، تصلب، تمبک
۶۵۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شیار، رقیق، قدیم، مترو، واکس، سریش، سماق
۶۵۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قربت، عبور
۶۵۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زینب، منفک
۶۵۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جاشو، اشتی
۶۵۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پسین، گیوه
۶۵۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غوره، ارزن
۶۵۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  طفره، ترقی، تفرج
۶۵۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  همسو، جسور، جمله
۶۵۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  موقت، لقمه، لولا
۶۵۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فواد، بارز، بوکس
۶۶۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پاچه، دچار، داخل
۶۶۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نوین، یویو، یعنی
۶۶۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وفور، وقوع، وجوه
۶۶۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  یاوه، وکیل، یمین
۶۶۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مجرد، رباط، احمق
۶۶۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ابرو، ریسک، سلاح
۶۶۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مدید، دیگر، دانگ
۶۶۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  لولو، وادی، واجد
۶۶۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حسرت، تشتک، ساخت
۶۶۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زاری، یکجا، ارنج
۶۷۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اعظم، مودب، عمود
۶۷۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مشنگ، منشی، زرشک
۶۷۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رعنا، شاعر، خدعه
۶۷۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  توسن، تقوا، اغوش
۶۷۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بشاش، حاشا، گوشت
۶۷۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ظنین، ملنگ، اینه
۶۷۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تفنن، خزان، جستن
۶۷۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فلفل، تغزل، حلال
۶۷۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نرگس، عروس، میکس
۶۷۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مضرب، اغلب، مذهب
۶۸۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مهوش، شهین، نوکر
۶۸۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شلیل، لنگر، رسوا
۶۸۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  هنری، یغما، ارتش
۶۸۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ساعد، دلیل، لحظه
۶۸۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خطبه، بارو، دوئل
۶۸۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رابط، برکت، تتمه
۶۸۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کلید، یواش، عشوه
۶۸۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پیله، لاله، مهیج
۶۸۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ازاد، دنیا، فضول
۶۸۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خیار، تعلم، رکود
۶۹۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وانت، مظان، شیشه
۶۹۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  طاقت، جنگی، جدار
۶۹۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  الگو، ورزش، شکار، رویا
۶۹۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  صاحب، برنز، زیور، رقاص
۶۹۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  محقر، رنده، هژیر، رحیم
۶۹۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خاطی، یکان، نادر، راسخ
۶۹۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  متاع، عقیق، متین، نسیه
۶۹۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  روکش، شیوع، روشن، نروژ
۶۹۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اعلم، مقصر، رعیت، تعصب
۶۹۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قیمه، هجده، هاله، هدیه
۷۰۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ابکش، شکاک، کرفس، سابق
۷۰۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  موکت، تصرف، فکور، رضوی
۷۰۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  طالع، وعده، اغاز، الهه
۷۰۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فانی، ریشه، اخوی، واهی
۷۰۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فیبر، پرنس، یگان، ابسه
۷۰۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جهنم، مادر، راسو، وجود
۷۰۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اثار، رزرو، واحد، دوری
۷۰۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دامن، نهار، ریال، لوزی
۷۰۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حریص، اشعه، املا، سرعت
۷۰۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شمال، گشاد، کیسه، رتوش
۷۱۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عدول، چوبی، خصوص، لعنت
۷۱۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کیوی، یقین، ناظم، ملاک، یتیم
۷۱۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  غیبت، تحمل، لغزش، شلوغ، تلاش
۷۱۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خفاش، شمسی، یدکی، نخست، تکیه
۷۱۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مدور، رفیع، عماد، امپر، روده
۷۱۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نجوا، اواز، قشنگ، گلاب، اهنگ
۷۱۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بذله، هسته، سوری، یاور، هستی
۷۱۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ورقه، هالو، وافی، یلدا، اسیا، اردو
۷۱۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاکا، اینک، کولر، رفیق، قائل، لکلک
۷۱۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رودل، لیمو، واصل، لیلا، اعضا، اخگر، اخمو
۷۲۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نفقه، هیات، تعفن، نازل، لایق، قدغن، قسمت
۷۲۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاوش
۷۲۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ماکت
۷۲۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مقام
۷۲۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حریم
۷۲۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کاکل، لیته
۷۲۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سلول، لابی
۷۲۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کشور، راضی
۷۲۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تیوپ، پررو
۷۲۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زهره، هویج، جهاز
۷۳۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مخلص، صراف، فیلم
۷۳۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منفک، کلاه، هیزم
۷۳۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شانس، ستیز، زایش
۷۳۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حجره، هرات، تبار
۷۳۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وزوز، زگیل، لذیذ
۷۳۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  صدور، روزی، یکتا
۷۳۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نمره، همدم، ماله
۷۳۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شاخص، صیقل، لحیم، مشوش
۷۳۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سرشت، تبعه، همام، موسس
۷۳۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تمدن، نزاع، عجله، هویت
۷۴۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تحجر، رمال، لقمه، هجرت
۷۴۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بنان، نازک، کاهن، نسیب، بانک
۷۴۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تشهد، دوده، هلیم، مالت، تیله
۷۴۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سمبه، همسر، ردیف، فارس، سردر
۷۴۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  گران، ناشر، رامش، شلنگ، گوهر
۷۴۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بارش، شباب، بسیج، جذاب، بناب
۷۴۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تدبر، ریشو، وقوع، عمود، دارت
۷۴۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بالن، نوبه، هفته، همان، نصیب
۷۴۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پوشک، کتان، نبات، ترشک، کلیپ
۷۴۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اصغر، رسمی، یوگا، اندر، رعنا
۷۵۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فرار، رخوت، توام، محلی، یوسف
۷۵۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کرفس، فرچه، رهبر
۷۵۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اینه، نسیم، عموم
۷۵۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نگین، یدکی، تیزر
۷۵۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  زیاد، اعظم، ممتد
۷۵۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  روغن، غریق، رقفه
۷۵۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سایت، پودر، خطور
۷۵۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نخست، حامل، تمیز
۷۵۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نادر، هسته، مالک
۷۵۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رویا، طباخ، دروس
۷۶۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خصلت، خروج، همان
۷۶۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ردیف، فانی، یقین، نثار
۷۶۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  معاف، فارس، ساخت، تقدم
۷۶۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عامه، هبوط، طنین، نخاع
۷۶۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  دنبه، هیزم، مریخ، خورد
۷۶۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  واگن، نمره، همپا، الگو
۷۶۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  عقیق، قمار، نقال، لباس
۷۶۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  توقع، علوی، پوپک، کبود
۷۶۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  اعضا، ادبی، شعور، رابط
۷۶۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مومن، نسوز، زنگی، یاور
۷۷۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  خطمی، یویو، وسعت، تخطی
۷۷۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  حشره، هویت، ترحم، موشک
۷۷۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  شاکی، سینا، اسکن، کساد
۷۷۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مطیع، یعنی، طالب، لذیذ
۷۷۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تکدر، ترکه، کروی، واهی
۷۷۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  موثر، راست، تصرف، فخیم
۷۷۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  وزین، ناشر، راغب، بدنی
۷۷۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جوشش، شلاق، قهوه، هاله
۷۷۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  برفک، اهدا، قرون، مرده
۷۷۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  ساده، جبال، شیره، دلقک
۷۸۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فاتح، نساج، قاره، ماشه
۷۸۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نعمت، تقاص، صفات، تدین، تهمت
۷۸۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مضحک، کوبا، اماس، سالم، کرکس
۷۸۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جویا، امجد، دوست، خجول، لخته
۷۸۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  نهیب، بریل، لطیف، چنین، نافذ
۷۸۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مدفن، نجیب، خلیل، لیتر، نهال
۷۸۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  قاشق، قابل، زمرد، دولت، قناد
۷۸۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مشکل، لیست، تقدس، سفیر، رکعت، تحکم
۷۸۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مقوا، الفت، توجه، هلاک، کیسه، هجوم
۷۸۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  رتوش، شبکه، هیبت، تیوپ، پاکت، تحیر، تکیه
۷۹۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  املا، اترک، کنیز، زمان، نوین، ناسا، نازک
۷۹۱  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منها، اغما، صندل، لامپ
۷۹۲  جواب بازی ارثیه ی آقام :  کوبا، اکنه، کوشش، شانه
۷۹۳  جواب بازی ارثیه ی آقام :  مورب، بنده، روغن، نقدی
۷۹۴  جواب بازی ارثیه ی آقام :  فاضل، لشکر، زاری، یدکی
۷۹۵  جواب بازی ارثیه ی آقام :  جهنم، مسلط، بهجت، تسلی
۷۹۶  جواب بازی ارثیه ی آقام :  بساط، طناب، نسیه، همان
۷۹۷  جواب بازی ارثیه ی آقام :  تمتع، عاجل، سمنو، واجب
۷۹۸  جواب بازی ارثیه ی آقام :  منفذ، ذرات، جنود، دلاک
۷۹۹  جواب بازی ارثیه ی آقام :  پوپک، کریه، بوفه، هلیم
۸۰۰  جواب بازی ارثیه ی آقام :  سرخه، هوار، کرچک، کلام

این مطلب رو هم بخونید  رفع مشکل دوربین و ذخیره ساز داهوا (رپورتاژ آگهی)

بازی حروف رولت ارثیه آقام

۸۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  فیلم، موثر، ریسک، کهیر
۸۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  بایت، تقعر، رویا، اتاق
۸۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  خدام، مصدع، عابد، دنده
۸۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  توری، یغما، اسکن، نجوم
۸۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  نسخه، هرات، تنفر، راست
۸۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  زالو، وافی، یاوه، هلال
۸۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  رئوس، سوار، رسوم، مرئی
۸۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  کلید، دفاع، عفیف، فیله
۸۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  گنبد، دکان، نساج، جانی
۸۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  ژیان، نماد، دلال، لحیم
۸۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  شهود، ردیف، هفته، تافت
۸۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  خیمه، مهیج، یواش، امجد
۸۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  نجار، تراش، جواد، انشا
۸۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  چربی، دیزل، رسوخ، والک
۸۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  تانک، شکاف، ایمن، محفل
۸۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  منظر، قرعه، نادر، درهم
۸۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  مکدر، سرود، کدام، اقدس
۸۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  مرسی، بیان، روال، اینک
۸۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  وضوح، زحمت، ضدیت، یکتا
۸۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  باله، دهان، اینچ، نعنا
۸۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  کلاغ، غیور، رجیم، منتج
۸۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  جدال، لطیف، فعال، لقمه
۸۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  موجز، زنده، همسو، وصیت
۸۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  لاشه، هراس، سعدی، یارو
۸۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  بعثت، تابع، عجیب، بینش
۸۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  مثبت، تکفل، لخته، هاون
۸۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  میخی، یابو، واجد، دیلم
۸۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  تمشک، کلکل، لیسه، هالو
۸۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  مربا، اهرم، مضحک، کلنگ
۸۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  رالی، یورش، شعله، هرگز
۸۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  مبدل، تذکر، مریض، تربت
۸۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  حضار، تعلم، جلال، غیبت
۸۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  واقع، یکسو، همگن، ندار
۸۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  حرام، صیقل، سلاخ، نعمت
۸۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  دوره، حمزه، نوکر، بخار
۸۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  کاظم، لاغر، دارا، رسید
۸۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  لباس، نبشی، بارش، شامخ
۸۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  عیال، ناصر، گردش، ثابت
۸۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  واکس، لیمو، امام، غافل
۸۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  جعفر، خفیف، پرنس، تفضل
۸۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  تورق، قرمز، زرده، هویت، قطره
۸۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  دلمه، هسته، هاله، هدهد، هفده
۸۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  دانا، اسید، دفتر، رشید، اخور
۸۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  منوط، طاقت، ترشی، یتیم، طوطی
۸۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  مزاح، حربه، همکف، فهیم، حروف
۸۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  خلقت، تیشه، هزار، راسخ، تمبر
۸۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  ابرو، وحشت، توحد، دعوا، وجود
۸۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  بخشش، شبدر، رولت، تحدب، شربت
۸۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  بعضی، یویو، وفاق، قصاب، یراق
۸۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  علیل، لابد، دامن، نخاع، لادن
۸۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  عجول، لایه، همزن، تعقل، لانه
۸۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  شفقت، تطور، رکاب، بشره، هیبت
۸۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  احمق، قلاب، باطل، خارش، شالی
۸۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  بومی، یوسف، فرود، دبیر، روده
۸۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  تایر، رقاص، صعود، رتوش، شادی
۸۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  تیمم، مجله، همدم، ستاد، دخمه
۸۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  جلاد، داخل، لجوج، تجمل، لهجه
۸۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  کلبه، همین، نیرو، عکاس، سطوح
۸۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  دقیق، قبیل، لواش، ادمک، کاشف
۸۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  کتری، یلخی، یگان، نکات، ترنج
۸۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  سارا، احیا، تمدن، نواب، امین
۸۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  گارد، دائم، مویز، زنگی، دراز
۸۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  رسوب، بوسه، بسته، هیکل، بشکه
۸۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  ملبس، سبیل، فشار، راکت، سمور
۸۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  بابل، لوزی، اهلی، یمین، لابی
۸۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  برزن، ناتو، سفیر، راحل، ناشر
۸۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  تمنا، الحق، بذاق، قطاب، اسبق
۸۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  حباب، بزرگ، پشمی، یکجا، بانی
۸۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  تانی، یشمی، کلان، نسوز، یقین
۸۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  وحید، دارو، قابل، لکنت، دوئل
۸۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  اغاز، زینت، تیرک، کنیز، زکات، تسلا
۸۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  قوری، یدکی، یکدل، لوده، هاشم، متفق
۸۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  ملاج، جبهه، هجوم، مقوی، یاور، رژیم
۸۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  فلاح، حضور، راسو، وادی، یوگا، اسقف
۸۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  عیدی، یورو، وسطی، یکان، نسیب، بدیع
۸۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  رغبت، تقاص، صفات، تشتک، کیوی، یکسر
۸۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  ابدی، یعنی، یاغی، یاری، یاوه، همپا
۸۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  منصب، بانه، هلال، لیلی، یلدا، افخم
۸۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  کاهل، لاله، هادی، یغما، اونگ، گمرک
۸۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  نظام، مماس، سینی، یونس، سرهم، میهن
۸۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  تنزل، لایق، قرون، نهان، ناطق، قنات، قاشق
۸۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  نرگس، سرکش، شعبه، هرات، تحرک، کودن، کاهش
۸۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  کباب، بیشه، هدیه، هیزم، مجرد، دیسک، دشنه
۸۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  مجزا، ایدا، اکید، دایه، هجده، هلیم، همتا
۸۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  سراب، بالا، افشا، ایاب، بایت، تراس، تنها
۸۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  شبنم، مشقی، یواش، شکیل، لولا، ارتش، ادبی
۸۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  مالک، کشیک، کاسه، همدل، لنگر، رحیم، ریسک
۸۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  بیوک، کیسه، هرمز، زیاد، دهات، تقلب، تسمه
۸۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  رواج، جوشش، شیاف، فریب، بلور، رهبر، ریزش
۸۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  دختر، رعشه، هیات، تخطی، یکتا، ابجد، اگاه
۸۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  نمود، روغن
۸۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  پیست، وسیع
۸۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  اداب، قاره
۸۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  قائم، شئون، شاهی
۸۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  جرعه، طعام، طراح
۸۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  باطن، قطبی، قالی
۸۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  قادر، داور، ورقه
۸۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  نفقه، قهوه، وانت
۸۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  نگین، یابو، برنج
۹۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  ستور، راوی، ترسو
۹۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  تشرف، فرصت، شاخص
۹۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  تمام، ماهی، ملکه
۹۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  نهیب، کاهن، جاهد
۹۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  امال، تامل، حامی
۹۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  نزار، دیزل، ویزا
۹۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  مهلت، ساکت، حسرت
۹۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  ابزی، سپری، پشتی
۹۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  حبشه، جلوه، کوزه
۹۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  چایی، یکسو، ورید
۹۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  ربات، توبه، همگن
۹۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  سرخه، هبوط، طفره
۹۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  عزیز، یورش، اشنا
۹۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  حشمت، مجهز، وزیر
۹۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  ندرت، رسمی، پیسی
۹۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  حصول، کلنل، کرفس
۹۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  مطیع، بقچه، تردد
۹۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  رکعت، خندق، سعدی
۹۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  پوست، تیغه، هویت، تایپ
۹۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  خصال، لیسه، هتاک، کلوخ
۹۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  کودک، کاظم، ململ، لکلک
۹۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  تعدد، دکتر، معلق، قاتل
۹۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  دخیل، لوکس، تخلف، فلکه
۹۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  بصیر، رالی، حصبه، هاله
۹۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  فطرت، توسل، مطرب، بیست
۹۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  اخوی، یتیم، بخیه، هویج
۹۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  غلات، تقبل، لباس، سالن
۹۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  نازک، کثیف، فاخر، رباب
۹۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  بارق، قمار، روده، همام
۹۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  بایر، رجوع، عجله، هزار
۹۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  نایب، بلوط، طنین، نیاز
۹۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  تارک، تکبر، اژدر، دوره
۹۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  مردم، خمود، ریمل، مبدا
۹۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  مشرق، تقلا، شجاع، الاغ
۹۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  مودب، ابپز، وهله، لازم
۹۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  پیدا، بانک، یراق، الکل
۹۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  عقیم، مدرس، ستبر، ریشه
۹۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  قشون، نجات، تحمل، لانه
۹۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  طلسم، منقل، لیته، هندل
۹۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  مشرف، فاقد، دشمن، نوبت
۹۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  ابری، یویو، ولرم، متلک
۹۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  مرحم، توسط، مشنگ، ترور
۹۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  درست، اصول، حکام، خلیل
۹۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  صداق، موفق، کشته، حائز
۹۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  حاشا، پنجه، ژنده، موثق
۹۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  خاطی، درصد، مصلی، صنعت
۹۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  پرسش، شکار، رجال، لامپ، شاغل
۹۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  جعفر، روزه، همان، نساج، رمان
۹۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  هدهد، دعوت، تحقق، قرعه، دقیق
۹۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  معدن، نقشه، هژیر، رجیم، نگار
۹۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  نیام، مکلف، فربد، درون، مرشد
۹۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  بهجت، تجار، رقیب، ابشش، شنبه
۹۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  واسط، طماع، عادت، مواج، جستن
۹۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  سنجد، دارا، اشپز، فسفر، رازی
۹۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  تصدی، یشمی، یورو، ستون، نجوم
۹۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  چرمی، یکجا، الان، دچار، رانش
۹۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  عضله، هرگز، تمشک، کلاس، هلاک
۹۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  همین، نصاب، املت، تاهل، نشست
۹۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  غلاف، فاحش، ایین، نراق، فغان
۹۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  کنیز، زیره، حقوق، قیام، زنبق
۹۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  احسن، نزاع، بستن، نقدی، ناخن
۹۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  اردک، کتبی، یقین، نطفه، همزن، نجوا
۹۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  حریق، قرون، نسبت، ترمه، هراس، سلاح
۹۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  قربت، تنبل، لوزی، یکان، نشکن، ناطق
۹۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  سایر، رکوع، عرصه، هنری، یاری، یونس
۹۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  رشوه، همدم، مفسر، ریال، لکنت، تقعر
۹۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  شئون، ناگت، تنفس، ساقه، همدل، لواش، لیست
۹۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  ادیت، تبرک، کلاغ، غلیظ، ظلمت، تقوا، تملک
۹۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  اشوب، برنز، زرشک، کیفر، رویت، ترسا، ترمز
۹۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  بسیج، جادو، وافی، یعنی، یوگا، اغلب، اردو
۹۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  نفرت، ترکش، شجره، همزه، هستی، یگان، یواش
۹۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  بسام، رامش، خطاط
۹۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  انیس، ترقه، دلجو
۹۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  حکیم، گردش، معدل
۹۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  کمند، نژاد، اجیر
۹۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  مدفن، مبرا، امضا
۹۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  نهیب، امان، شدید
۹۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  اتود، جانب، سینا
۹۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  کامل، بافت، دکور
۹۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  فتوت، بروج، معاش
۹۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  حریص، حسام، کارد
۹۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  جدید، گوشی، عدسی
۹۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  کوکا، شاکی، کشمش
۹۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  ثابت، موجب، نماد
۹۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  بیان، حشمت، فروغ
۹۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  سنبل، هرمز، کوسه
۹۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  تخلق، موسس، معاد
۹۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  مودم، شیشه، جذبه
۹۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  برفی، کایت، ستاد
۹۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  سجود، رستم، تولد
۹۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  منبر، مسرت، خنده
۹۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  مزمن، دیده، مسطح
۹۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  پنکه، ژتون، بیات
۹۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  رژیم، بدهی، جاده
۹۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  عهده، مبنا، دورو
۹۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  مهلت، نکته، سترگ
۹۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  تشرف، ظنین، ساقی، نچسب
۹۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  محرم، تشتک، ابکش، کاظم
۹۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  قبلی، مرجع، پنبه، سارق
۹۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  سوسو، ثواب، بقیه، سپید
۱۰۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  قرمه، بعضی، شریف، عمده
۱۰۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  حتمی، برین، خازن، شریک
۱۰۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  غلظت، گزاف، لشکر، عیاش
۱۰۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  حدیث، بنیه، گیوه، زیاد
۱۰۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  کاست، شایع، عروق، برزن
۱۰۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  ارزو، جلوه، امیر، سیلی
۱۰۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  مزین، واجد، اغوش، فعال
۱۰۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  حاکی، ورود، حامی، تحکم
۱۰۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  پاچه، اتیه، بانک، حروف
۱۰۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  درهم، حجره، اسیب، اندک
۱۰۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  جنوب، مشهد، خبره، ایمن
۱۰۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  دامن، قطبی، درکه، مطیع
۱۰۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  ورقه، نواب، کاسه، فخیم
۱۰۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  هاله، چوبه، لوده، درست
۱۰۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  اهلی، رخنه، ایفا، تندر
۱۰۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  وکیل، غایب، عموم، نفقه
۱۰۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  دهنه، هفته، سمور، شیاف
۱۰۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  میخک، زگیل، سبقت، درود
۱۰۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  سنتی، شیمی، معرض، تمیز
۱۰۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  سایز، غفلت، اخوی، ارده
۱۰۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  فارغ، عبوس، هبوط، غلبه
۱۰۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  جواز، جاشو
۱۰۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  کلنل، منور، ملوس
۱۰۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  بدوی، واقع، قابل
۱۰۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  ناوه، همام، اعلا
۱۰۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  بشیر، گوشت، درشت
۱۰۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  سمعک، تنبک، کوچک
۱۰۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  مایل، لطیف، فرنی
۱۰۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  رفیق، یاور، جرقه
۱۰۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  اسید، مقیم، ماخذ
۱۰۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  نقشه، هیبت، تحقق، قرین
۱۰۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  اصله، هژیر، تصدق، قبیح
۱۰۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  کاکل، لاله، هنوز، زفاف
۱۰۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  صورت، کتاب، وحشی، شنبه
۱۰۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  متحد، دلال، لازم، مخچه
۱۰۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  سلیم، روان، مخدر، راغب
۱۰۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  تحرک، کوپه، هدهد، دارت، کلید
۱۰۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  توری، یلخی، یغما، متاع، عماد
۱۰۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  سبزی، یکسر، توسن، نیاز، یکان
۱۰۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  مجاز، زمزم، موثق، قلیل، لواش، شبنم
۱۰۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  علوم، مهمل، لیته، همپا، ایام، مشاع، محول
۱۰۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  واصف، فلکه، اترک
۱۰۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  تعصب، برکت، عینک
۱۰۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  قضیه، هستی، ضربت
۱۰۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  ورزش، شکاف، رسوا
۱۰۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  شاسی، یشمی، امام
۱۰۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  مصاف، فقرا، صدور
۱۰۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  جودو، وسطی، واسط
۱۰۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  اساس، سیما، سموم
۱۰۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  تفضل، لایق، فعلی
۱۰۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  تجدد، دلار، جویا
۱۰۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  مدور، رفاه، هاون، نسیم
۱۰۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  نفوذ، ذغال، لولو، واگن
۱۰۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  سالم، مقنی، یگان، نارس
۱۰۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  جلال، لاغر، ربات، ترنج
۱۰۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  اردو، وزنه، هلیم، مانا
۱۰۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  بلوغ، غایت، تکلم، مطرب
۱۰۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  میهن، نفیس، ساعد، دوام
۱۰۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  تعمد، دبیر، رجال، لعنت
۱۰۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  موسس، سپری، یکدل، لحیم
۱۰۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  تکلف، فطیر، رخوت، تاخت
۱۰۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  مبلغ، غلام، مکتب، بسام، غبغب
۱۰۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  رسوم، معبر، رمان، نهار، متین
۱۰۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  فاخر، رحلت، تکان، نحیف، روشن
۱۰۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  مشعل، لایه، هویج، جهنم، لجوج
۱۰۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  راحت، تحفه، هجرت، تشکر، تهمت
۱۰۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  خطمی، یراق، قدیس، سرنخ، یونس
۱۰۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  ادیب، بنده، همگن، ناسا، بالن
۱۰۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  احاد، دایم، مرده، همتا، دیده
۱۰۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  وراج، جذام، منحل، لیمو، جلیل
۱۰۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  رودل، لابد، دنده، هاجر، لانه
۱۰۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  بیست، ستبر، یقین، یورش
۱۰۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  گارد، ندرت، املت، لیتر
۱۰۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  بخیل، ملحق، خیاط، القا
۱۰۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  ملکه، اهدا، لغزش، زمام
۱۰۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  قدغن، تنبل، دانش، نفله
۱۰۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  ملبس، مسلط، لیسه، سلطه
۱۰۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  یوگا، باطل، وجهه، هالو
۱۰۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  حصار، فربه، صفات، الهه
۱۰۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  پلنگ، شگرف، لادن، درفش
۱۰۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  مهیب، تبری، همین، یتیم
۱۰۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  طبله، شهید، بطری، رنده
۱۰۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  حلقه، پهنه، لقمه، متهم
۱۰۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  کرکس، رسول، رضوی، ویلا
۱۰۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  جعبه، شهیر، عزیز، یارو
۱۰۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  طویل، خلوص، وزوز، واصل
۱۰۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  اژدر، خراز، ژتون، ویزا
۱۰۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  کثیر، عروق، ثبات، افقی
۱۰۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  سلول، تلفظ، لیلی، لحظه
۱۰۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  خشیت، اتکا، شاعر، عیاش
۱۰۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  گربه، شهاب، رایج، یابو
۱۰۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  معلق، لشکر، مریض
۱۰۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  جبهه، همزه، مهره
۱۰۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  رکعت، عظیم، شمول
۱۰۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  منور، وجوه، زهره
۱۰۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  جرات، اشرف، شفیق
۱۰۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  معدل، دختر، ترکه
۱۰۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  تانک، نوبت، متصل
۱۰۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  تنبک، بابت، کتبی
۱۰۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  فلزی، زنبق، نقطه
۱۱۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  کالج، لابی، زیبا
۱۱۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  قلوه، هجده، هدیه، مقوا، ابهت
۱۱۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  سرور، رحمت، تعرض، مسکن، نهضت
۱۱۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  جمله، هیبت، توده، هجوم، مشهد
۱۱۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  گلاب، بایت، تاول، شگفت، تالم
۱۱۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  نوبه، هفده، همدل، عنان، ناله
۱۱۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  فقره، همدم، مولف، نفهم، مرفه
۱۱۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  تبرک، کلیک، کوزه، اتیه، هدهد
۱۱۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  الکل، لوکس، سینا، چابک، کلاف
۱۱۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  شاخه، هبوط، طلسم، بشاش، شامه
۱۱۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  گرما، اختر، رجیم، شگرد، دیمی
۱۱۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  تافت، شفیع
۱۱۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  اوان، بالغ، بوسه
۱۱۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  مخزن، زانو، نغمه
۱۱۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  سرحد، دوان، رویا
۱۱۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  کیان، چفیه، شبیه
۱۱۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  تیوپ، پررو، وفات، توکل
۱۱۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  ممتد، دباغ، غریب، بیمه
۱۱۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  نرمش، شلغم، مسقف، فغان
۱۱۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  نسیه، همسو، وحشت، تارک
۱۱۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  دوئل، لوده، هرگز، زرشک
۱۱۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  راشد، اشیا
۱۱۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  پوست، تسلا
۱۱۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  حامد، چماق
۱۱۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  مقنی، عنصر
۱۱۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  لوزی، وزیر
۱۱۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  ابجد، اجرت
۱۱۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  سایز، بیوه
۱۱۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  اریب، گیاه
۱۱۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  قناص، لاله
۱۱۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  جوشش، تشرف
۱۱۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  فلان، ماهر، ململ
۱۱۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  پیدا، بدیع، بیرگ
۱۱۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  حداد، خاله، خدام
۱۱۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  کمدی، یدکی، یمین
۱۱۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  بتون، کوشش، کتاب
۱۱۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  جاهد، بهشت، باری
۱۱۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  موسی، کساد، کوچه
۱۱۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  تشخص، تخته، تشکر
۱۱۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  مسجد، شجاع، شستن
۱۱۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  گاری، شرخر، شاهی
۱۱۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  برات، اثار، اسبق
۱۱۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  کمال، ایست، ساکن
۱۱۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  نمکی، کران، ارنج
۱۱۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  مغذی، ذغال، احمق
۱۱۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  فلاح، ابکی، کافر
۱۱۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  درکه، کریم، یلدا
۱۱۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  عاشق، شهود، وسعت
۱۱۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  محضر، ضعیف، یشمی
۱۱۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  ضدیت، یراق، اعضا
۱۱۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  مایل، یوگا، گرمک
۱۱۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  پونز، زیاد، والا
۱۱۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  قبیح، حاوی، بازو
۱۱۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  اونگ، گوشی، ورزش
۱۱۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  تسمه، هسته، سرعت
۱۱۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  کسوت، تعلق، سفال
۱۱۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  بدهی، یاغی، دروغ
۱۱۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  اخرت، توان، خرما
۱۱۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  سنگر، رسید، نقدی
۱۱۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  قاره، همسر، اطلس
۱۱۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  حصول، لوله، صندل
۱۱۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  رمال، ادمک، شامخ
۱۱۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  جاهل، دلاک، تماس
۱۱۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  موقر، رشوه، بلوغ
۱۱۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  چاکر، طباخ، طناب
۱۱۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  جدیت، روده، ماده
۱۱۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  مهره، تعهد، مظهر
۱۱۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  تصرف، حاصل، درصد
۱۱۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  کیسه، بشیر، مرید
۱۱۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  مرکز، مترو، بیرق
۱۱۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  مطبخ، منطق، غوطه
۱۱۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  رقیب، تحدب، اغلب
۱۱۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  عمیق، شفیق، مشتق
۱۱۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  کاسه، پوکه، فربه
۱۱۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  تایپ، لامپ، اکیپ
۱۱۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  کفتر، سمور، جوهر
۱۱۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  فخیم، ازرم، الام
۱۱۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  صدور، اچار، پیکر
۱۱۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  کوبا، مبدا، فردا
۱۱۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  خندق، عراق، معوق
۱۱۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  عقاب، طبیب، تعصب
۱۱۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  نازک، کوره، همزه
۱۱۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  باعث، ثروت، تنها
۱۱۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  لعاب، بودا، ادعا
۱۱۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  هنری، یکسو، والک
۱۱۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  تحقق، قرتی، یواش
۱۱۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  کثیر، ریشه، هفده
۱۱۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  سقوط، طعام، منها
۱۱۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  واصف، فسفر، ردیف
۱۱۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  مدرن، نروژ، ژاله
۱۱۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  زیبا، اذان، نترس
۱۱۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  یارو، رکود، مدید
۱۱۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  خوشه، شفیع، جعفر
۱۱۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  دایه، یگان، صنعت
۱۱۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  نبشی، شفاف، دفاع
۱۱۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  میان، اسوه، شهین
۱۱۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  منجم، جهاز، جزام
۱۱۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  ذبیح، یعنی، شیوا
۱۱۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  خاضع، ضامن، پنچر
۱۱۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  چابک، بیوه، سهام
۱۲۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  حلوا، واصل، تلقی
۱۲۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  محال، جبار، عبور
۱۲۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  جوشن، جامه، زوال
۱۲۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  مسند، مخفف، مرور
۱۲۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  مذاب، نوین، خمار
۱۲۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  وکیل، معما، شلیل
۱۲۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  مروج، بانو، نقشه
۱۲۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  کشکی، سجاد، قاشق
۱۲۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  بلوا، سینه، انبر
۱۲۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  لذیذ، بایر، شروع
۱۲۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  لزوم، برگه، اسقف
۱۲۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  سلام، محرم، مظفر، رییس
۱۲۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  تجمع، عظمی، یغما، افکت
۱۲۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  شگرف، فنون، یگان، رامش
۱۲۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  وافی، یکدل، لیقه، هالو
۱۲۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  عاقل، لطیف، فروش، شعاع
۱۲۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  کدام، مماس، سجود، دلقک
۱۲۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  جدار، روان، نخست، ترنج
۱۲۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  فلزی، یاری، یکتا، اشرف
۱۲۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  معده، هاون، نهان، نادم
۱۲۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  کران، نماد، درنگ، گمرک
۱۲۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  هفته، همپا، جفتک، کوپه
۱۲۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  ضخیم، مصمم، اخیر، رامی
۱۲۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  صادر، رویت، ساحت، تکیه
۱۲۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  حساب، بارو، مسیر، رزرو
۱۲۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  عماد، دکمه، ممیز، زحمت
۱۲۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  گریز، زکات، سرمد، دلار
۱۲۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  حیات، تشکر، ایمن، نیکو
۱۲۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  راسو، فخیم، شاتل، لایه
۱۲۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  اسکن، نجار، بسته، همان
۱۲۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  واشر، رسوخ، دارت، تطور
۱۲۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  مکعب، بنجل، لحاف، فلکه
۱۲۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  حشمت، تمبر، رجال، لاشه
۱۲۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  ظلمت، تهوع، عقیق، قبله
۱۲۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  مسبب، بختک، کباب، بوسه
۱۲۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  ناسا، اعطا، اریا، امام
۱۲۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  جزیه، هیات، تقدس، سازه
۱۲۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  رازی، یمین، نوکر، رمان
۱۲۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  کاهو، وحید، دنبه، هتاک
۱۲۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  هرات، تخلق، قرمز، زمره
۱۲۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  تافت، تملق، قطبی، یراق
۱۲۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  رقاص، غصبی، قسطی، طنین
۱۲۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  اینک، حکام، یکسر، سهمی
۱۲۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  انجم، نمکی، نوپا، پریز
۱۲۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  حدود، بدلی، دکتر، تنیس
۱۲۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  ملحق، نقاب، لقمه، معبد
۱۲۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  غارت، تتمه، اگهی، هدهد
۱۲۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  ساقی، دیسک، احاد، اتکا
۱۲۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  عذاب، خبیر، ذکور، وارد
۱۲۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  سینی، خیام، یورو، رحمت
۱۲۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  تفنن، تنقل، فراخ، اصله
۱۲۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  پستو، وادی، یتیم، مشوق
۱۲۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  دیبا، اشوب، بیضی، یورش
۱۲۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  لامپ، پارچ، چینی، یابو
۱۲۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  مشهد، دایم، مداح، حضار
۱۲۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  زگیل، لوده، هویج، جنبه
۱۲۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  معوق، قایق، قائم، منفذ
۱۲۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  غفلت، تردد، درجه، هرگز
۱۲۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  گران، نهاد، دیار، رعشه
۱۲۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  فحوا، اونس، سوار، راکت
۱۲۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  تانک، کافی، یلدا، ادعا
۱۲۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  پوشک، زائد، افات، ارده
۱۲۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  فاخر، کلکل، نساج، جبال
۱۲۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  برده، رخنه، حراج، ضایع
۱۲۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  ابوی، درخش، طباخ، منطق
۱۲۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  بردن، دهان، شکاک، بشاش
۱۲۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  اهنگ، مفرد، اعضا، قدغن
۱۲۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  تهمت، مطیع، خدعه، تابو
۱۲۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  کلید، بطری، سویا، تنبک
۱۲۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  پازل، نشاط، علمی، رحلت
۱۲۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  رویش، دولت، رفیق، تیتر
۱۲۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  مارک، کشته، هلال، لحیم، کاکل
۱۲۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  سپاس، سمند، دجال، لباس، سلول
۱۲۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  نسیم، مقام، میهن، نگین، معین
۱۲۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  مفتش، شوکت، تیره، هاشم، شیوه
۱۲۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  خورش، شهره، همدم، مورخ، شبنم
۱۲۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  نوار، رخصت، توکل، لادن، رسول
۱۲۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  کامل، لیمو، وصله، هلاک، لطمه
۱۲۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  میگو، واگن، نادر، رژیم، وقار
۱۲۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  احسن، ناجی، یکان، نجوا، ناخن
۱۲۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  مشنگ، گونی، یواش، شلغم، گردش
۱۲۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  پونز، زنبق، قناص، سپید، درصد
۱۲۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  فاضل، لیلا، النگ، وفات، تنگه
۱۲۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  اشیا، ادله، هیزم، ژاله، هرمز
۱۲۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  سرما، اشهد، دیزل، کساد، دولا
۱۲۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  وزنه، همزن، نشیب، زوجه، هیبت
۱۲۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  شگفت، تقعر، رضوی، حشیش، شدید
۱۲۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  مردم، مسرت، تحیر، خمیس، ساری
۱۲۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  نرگس، سیره، هزار، منفی، یارو
۱۲۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  حجاج، جمیع، علوم، محبت، تحمل
۱۲۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  معبر، رفتن، نشتی، تمیز، زمین
۱۲۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  پرتو، وزیر، حصیر، رستم، وافر
۱۲۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  چیدن، نثار، پگاه، هجوم، نقشه
۱۲۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  کنجد، دارو، همین، نهنگ، دکان
۱۲۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  غبطه، هنوز، تغزل، لانه، همدل
۱۲۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  موجب، برکت، مجاب، بیان، بناب
۱۲۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  نایب، بذله، محسن، ناوک، بسان
۱۲۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  فایل، لکلک، همتا، انگل، لولا
۱۲۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  تفحص، صدمه، بستر، رودل، صدور
۱۲۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  نوید، دچار، تانی، یگان، داغی
۱۳۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  چانه، هراس، نوین، نزول، هاون
۱۳۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  وقفه، همگن، نازک، کثرت، توان، نیکو
۱۳۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  تعدد، دایر، رکعت، تصور، رتوش، شربت
۱۳۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  میله، همزه، هجده، همسو، وجهه، هلیم
۱۳۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  الان، نوبه، هویت، توله، هژیر، رویا
۱۳۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  مجزا، امان، نقدی، یکدل، لحاف، فیلم
۱۳۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  فقرا، ارام، معاد، درون، نوبر، ردیف
۱۳۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  ضدیت، تحجر، رالی، یکسو، واقف، فیاض
۱۳۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  کریم، مترو، وسطی، یدکی، یکتا، اردک
۱۳۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  اینه، هندل، لغزش، شفیع، عماد، دارا
۱۳۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  واهی، یاور، راحت، ترمه، هاجر، راسو
۱۳۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  دشنه، هستی، یشمی، یقین، نوبت، تشهد، تاسی
۱۳۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  بریل، لطیف، فربد، دهنه، هالو، واجب، واصف
۱۳۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  طاعت، تیله، هنری، یکجا، اکبر، رابط، روزه
۱۳۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  واحد، دلال، لوله، هفده، هرات، تمبو، تعلل
۱۳۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  شیشه، هسته، همان، نشست، تفنگ، گویش، گربه
۱۳۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  موضع، عامه، هادی، یمین، نطفه، همام، هاله
۱۳۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  نترس، سوسو، ورطه، هتاک، کشور، روان، رزرو
۱۳۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  ترمز، زلال، لخته، همکف، فارس، ساکت، سبیل
۱۳۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  مشرق، قائل، لابد، دوام، مطرح، حمام، حلال
۱۳۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  ایکس، سرخس، سفال، لهجه، هوار، رسوا، رییس
۱۳۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  تعلم، سلیس
۱۳۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  نظام، ماهی
۱۳۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  مهمل، تمام
۱۳۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  مرهم، فهیم
۱۳۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  سایه، میوه
۱۳۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  مویز، گیرا
۱۳۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  پادو، جدول
۱۳۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  سریع، جیره
۱۳۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  وانت، دنگی
۱۳۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  ملوس، دورو
۱۳۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  بخیه، سینه
۱۳۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  تذکر، تکدی
۱۳۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  ایمن، زمرد
۱۳۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  والا، فلوت
۱۳۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  صیاد، حاوی
۱۳۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  ابپز، سپاه
۱۳۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  مزین، تیزر
۱۳۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  حجره، پرسه
۱۳۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  غوره، برنج
۱۳۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  خاور، پویا
۱۳۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  لوزی، ازاد، اوار
۱۳۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  حصار، خاطی، خصوص
۱۳۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  شجاع، خارج، خجول
۱۳۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  خشوع، دوره، دشمن
۱۳۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  ترکه، بکسل، بروج
۱۳۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  اگهی، نهار، نگاه
۱۳۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  مجری، مریض، مجله
۱۳۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  ناوه، بوفه، باله
۱۳۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  خلقت، تقلا، تلفن
۱۳۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  تشبه، مبحث، مشقی
۱۳۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  تاول، تورق، تامل
۱۳۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  تیزی، دزدی، دیبا
۱۳۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  چاشت، مشنگ، ماده
۱۳۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  اوره، گروه، گوشت
۱۳۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  باید، غیاب، غارت
۱۳۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  سراب، ساقط، سرشت
۱۳۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  موبد، قبلی، قوری
۱۳۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  باده، حداد، حامی
۱۳۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  سرنگ، چنار، چربی
۱۳۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  انبر، صبور، صنعت
۱۳۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  رشید، یاوه، وارث
۱۳۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  کفیر، یاری، روکش
۱۳۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  اریب، یارو، رجال
۱۳۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  تیرک، روده، دفتر
۱۳۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  گمان، اهلی، لنگر
۱۳۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  ارده، دیمی، منان
۱۳۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  معده، دیده، دخمه
۱۳۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  خسرو، رفیق، یلخی
۱۳۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  بوکس، کرفس، فربه
۱۳۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  جعلی، لعاب، ابجد
۱۳۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  سجود، واکس، کاست
۱۳۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  زنبق، بلوا، ورزش
۱۳۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  خرجی، جزام، افخم
۱۳۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  وفور، وصله، لجوج
۱۳۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  شیدا، دیزل، زرشک
۱۳۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  عضله، لباس، افعی
۱۳۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  دهات، انور، وحدت
۱۳۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  ابری، روشن، شیار
۱۳۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  دسته، تلاش، اندک
۱۳۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  پوکه، کباب، اشپز
۱۳۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  جاهل، لاشه، ابکش
۱۳۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  حجاج، جلیس، جزئی
۱۳۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  حاتم، مخمل، اعظم
۱۳۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  کلاس، سخیف، لابی
۱۳۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  عنصر، روال، نجوا
۱۳۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  حصیر، راهب، صدمه
۱۳۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  ماما، ایام، اپرا
۱۳۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  اسکن، نخست، سپاس
۱۳۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  غرفه، هنوز، رزرو
۱۳۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  دکان، نعره، کبیر
۱۳۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  زهره، هالو، همدل
۱۳۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  بدلی، یاور، دارو
۱۳۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  دوئل، لیته، وسعت
۱۳۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  نهاد، دکور، همسو
۱۳۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  مشفق، قشنگ، شستن
۱۳۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  دیار، رخوت، یکسو
۱۳۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  گواه، همکف، والک
۱۳۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  ککمک، کیسه، کرکس
۱۳۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  منزل، لوکس، نازک
۱۴۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  خمسه، هرمز، مبهم
۱۴۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  پوچی، مشوق، بلوغ
۱۴۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  شلغم، مطلب، اصلح
۱۴۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  خروس، پیرو، گیرا
۱۴۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  مقیم، حلقه، واقع
۱۴۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  زوجه، سکون، دعوت
۱۴۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  چموش، شکمو، سرمه
۱۴۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  تملک، خدمت، احمد
۱۴۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  شبیه، کربن، سابق
۱۴۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  مردد، مفرد، سوره
۱۴۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  سجده، منجی، مرجع
۱۴۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  اسفل، یکسر، تجسم
۱۴۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  اعضا، طاعت، اشعه
۱۴۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  خیلی، حمید، جدیت
۱۴۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  خازن، مکان، حلال
۱۴۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  عمود، ایما، خرمن
۱۴۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  مثبت، موثق، ورثه
۱۴۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  رواج، ناوک، قرون
۱۴۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  چشمک، افشا، ترشح
۱۴۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  نفقه، نافذ، تنفر
۱۴۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  مسرت، ماسک، احسن
۱۴۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  عاشق، شلاق، ابلق
۱۴۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  حساس، نورس، عکاس
۱۴۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  لخته، تشبه، طفره
۱۴۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  شاید، جنود، سرود
۱۴۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  ارزو، پشتو، شببو
۱۴۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  معما، ترسا، کاکا
۱۴۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  پشمی، منفی، توری
۱۴۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  ستوه، بدنه، عشوه
۱۴۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  هجده، ژاله، فرقه
۱۴۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  حصول، ریال، چگال
۱۴۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  پنیر، مقصر، بهار
۱۴۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  خراج، رایج، منتج
۱۴۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  کامل، داخل، الکل
۱۴۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  وقفه، بقره، شجره
۱۴۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  دهنه، تباه، مرفه
۱۴۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  جاشو، بازو، نارو
۱۴۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  مغرب، نهیب، اسیب
۱۴۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  قبیح، جناح، مصلح
۱۴۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  سفال، جمال، بابل
۱۴۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  غالب، خشاب، اداب
۱۴۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  دکتر، رقاص، صندل
۱۴۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  خطبه، هسته، هدیه
۱۴۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  انجم، مصاف، فنون
۱۴۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  پسته، همان، نوکر
۱۴۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  دوری، یکجا، امید
۱۴۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  یوگا، اخمو، وقوع
۱۴۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  کلبه، هراس، سنتی
۱۴۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  کلاش، شکیل، لانه
۱۴۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  پهلو، واسط، طاقت
۱۴۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  گویا، افرا، اویز
۱۴۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  قبلی، یلخی، یورش
۱۴۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  ویلا، اوند، دلقک
۱۴۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  مخزن، نزار، رونق
۱۴۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  کندر، روکش، شرخر
۱۴۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  ناظر، رازی، یارو
۱۴۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  تکان، نعنا، اچمز
۱۴۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  رالی، یویو، واشر
۱۴۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  تقوی، یاری، یعنی
۱۴۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  الهه، هدهد، دروس
۱۴۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  بیرگ، گربه، هستی
۱۴۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  خلقت، قاتل، ملکه
۱۴۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  مجلل، لیلی، بینش
۱۴۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  مخچه، چماق، نقاب
۱۴۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  تندر، دایه، دهان
۱۴۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  اسوه، وصله، قهوه
۱۴۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  لعنت، نغمه، اهنگ
۱۴۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  باده، دیسک، مکمل
۱۴۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  سبیل، یواش، تشخص
۱۴۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  سرما، منفذ، مذاب
۱۴۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  عطار، ایاب، ابجد
۱۴۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  دلاک، اطلس، رستم
۱۴۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  کباب، ادبی، نیزه
۱۴۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  تجلی، لابی، بیست
۱۴۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  افسر، سنگر، بروج
۱۴۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  زحمت، محور، فراز
۱۴۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  موقع، قاشق، فقره
۱۴۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  ناخن، خسرو، موبد
۱۴۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  عفیف، یاور، پرتو
۱۴۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  مرکب، کیان، بناب
۱۴۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  تقدس، دیدن، بنفش
۱۴۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  فلات، تاجر، گمرک
۱۴۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  همدم، پرسه، ملزم
۱۴۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  سایت، خلیل، مفسد
۱۴۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  احاد، سرهم، شبهه
۱۴۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  اخیر، اختر، مزید
۱۴۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  مسقف، اسیر، مثال
۱۴۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  دچار، معاف، نفرت
۱۴۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  زرنگ، فساد، فلکه
۱۴۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  پیام، ادله، تقلی
۱۴۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  پارک، تخلق، سازه
۱۴۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  یوسف، غفلت، تمشک
۱۴۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  ساقط، قشنگ، طبیب
۱۴۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  دخیل، مرور، دارت
۱۴۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  تحیر، زرده، ناطق
۱۴۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  منجی، بودا، نشکن
۱۴۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  خامه، عبوس، توسل
۱۴۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  مجال، دیگر، تازی
۱۴۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  خطوط، گیشه، خادم
۱۴۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  ستون، برخی، مزاح
۱۵۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  بلوچ، گندم، ریمل
۱۵۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  دکمه، هاله، همزن، نماد
۱۵۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  ایست، تعصب، بانک، کالا
۱۵۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  سکته، همام، مودب، بورس
۱۵۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  مشهد، دلال، لعاب، بسام
۱۵۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  بشیر، رسوا، امیر، رکاب
۱۵۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  معطر، روزی، یابو، وخیم
۱۵۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  دجال، لیقه، هرات، تعمد
۱۵۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  سنجش، شامی، یکتا، اقدس
۱۵۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  منظم، مطرح، حلال، لحیم
۱۵۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  سایش، شهید، دختر، رییس
۱۵۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  سرود، دنیا، ایمن، نرگس
۱۵۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  عاقل، لطیف، فلوت، تنوع
۱۵۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  دیده، هبوط، طاعت، تجدد
۱۵۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  مقوی، یکسو، واصف، فهیم
۱۵۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  کربن، نافذ، ذلیل، لکلک
۱۵۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  تمدد، درنا، انتن، نوبت
۱۵۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  اخته، همکف، فارس، سیما
۱۵۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  کلمه، هنری، یاوه، هلاک
۱۵۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  معدن، نیام، محصل، لازم
۱۵۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  انان، ناگت، تعلل، لولا
۱۵۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  غربت، تایپ، شرجی، یقین
۱۵۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  توجه، همسو، رواج، جلسه
۱۵۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  گردن، نیکی، برزن، نوکر
۱۵۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  سوسو، وصیت، رولت، تکیه
۱۵۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  لانه، همان، سازش، شیاد
۱۵۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  خرما، ابکی، حربه، هیکل
۱۵۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  تشدد، دقیق، حشره، همین
۱۵۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  مزین، نروژ، گزند، دعوا
۱۵۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  ماتم، معما، ساعی، یشمی
۱۵۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  قفسه، هدیه، افکت، تخیل
۱۵۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  قیمت، تکفل، غیبت، تلفن
۱۵۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  مروت، تیتر، سرنگ، گیتی
۱۵۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  عظمی، یکان، عظیم، محال
۱۵۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  حروف، فندق، ترمز، زادن
۱۵۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  لیست، ترکش، زیست، تحکم
۱۵۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  ثمره، هلال، همگن، نقال
۱۵۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  بیوک، کریه، لیتر، رایج
۱۵۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  حاضر، رخنه، ثابت، ترنم
۱۵۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  تیزی، یغما، شیوا، اچمز
۱۵۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  مدال، لیمو، جدیت، ترمه
۱۵۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  حالت، تانک، کاهل، لحاف
۱۵۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  پرسش، شفاف، فردا، ادرس
۱۵۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  زیاد، دفتر، ریخت، تمیز
۱۵۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  عازم، موقت، تزار، رباب
۱۵۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  موعد، دکور، رطیل، لجوج
۱۵۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  درفش، شکاف، فرقه، هجرت
۱۵۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  گیاه، همپا، ادیب، بدیل
۱۵۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  گزاف، فایل، لقمه، همزه
۱۵۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  مدعا، افرا، اعلا، اردو
۱۵۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  مشام، ملغی، یکجا، ابشش
۱۵۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  دانا، اوار، رستم، مدار
۱۵۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  مداد، دیبا، افضل، لادن
۱۵۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  سهیم، متون، نیرو، واهی
۱۵۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  ارام، مکار، رغبت، تعرض
۱۵۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  حصیر، رنده، هوار، رخصت
۱۵۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  ویژه، هیبت، تسلی، یتیم
۱۵۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  کبود، دریغ، غایت، تنبک
۱۵۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  دلیر، رتبه، هنوز، زالو
۱۵۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  کولی، یورو، ولرم، مشوش
۱۵۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  مکعب، بخشش، شهود، درکه
۱۵۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  لهجه، اهنگ، همسر، سنگک
۱۵۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  خاشع، وعید، اصلی، لوده
۱۵۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  دوئل، یلخی، وافی، فقید
۱۵۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  راسخ، زخمی، اینچ، نظیف
۱۵۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  خراز، غزال، ریسک، سوله
۱۵۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  افات، اتود، فقره، روده
۱۵۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  حجاج، وجین، جدار، النگ
۱۵۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  حرام، دماغ، رویه، یاغی
۱۵۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  کثیر، پرنس، ثالث، ریسه
۱۵۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  فروغ، فغان، رمال، امنه
۱۵۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  تیرک، مکفی، یمین، یویو
۱۵۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  شیار، طراح، یارو، راحت
۱۵۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  شبیه، مهمل، بشکن، کولر
۱۵۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  زدگی، قیام، دارت، رحمت
۱۵۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  عصبی، بیمه، صخره، راهی
۱۵۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  مورب، طبیب، وانت، نکبت
۱۵۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  پستو، جوجه، سیال، الهه
۱۵۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  ایزد، قدیم، یلدا، دخمه
۱۵۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  ربات، بتول، برده، دولت
۱۵۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  هسته، مهلک، سماق، ابکش
۱۵۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  ابلق، قیچی، یاور، رانش
۱۵۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  زرگر، ریشه، همدم، ملال
۱۵۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  تراس، سیرک، کودک، کدام
۱۵۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  سفال، لاغر، روزه، هژیر
۱۵۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  خانم، مجید، دعوت، تحدب
۱۵۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  دبیر، رسوم، ململ، لطیف
۱۵۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  متین، نوبر، رنجش، شهاب
۱۵۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  شرور، روغن، نسیم، مصدع
۱۵۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  سفید، دیگر، رابط، طعام
۱۵۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  نرگس، سردر، رسید، دانش
۱۵۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  شلیک، کوره، هرمز، زرده
۱۵۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  مصمم، مرام، مطلع، عروس
۱۵۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  تمبک، کلفت، تنیس، ساحل
۱۵۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  ستون، ناصر، رقیق، قحطی
۱۵۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  سازه، هجده، هرگز، زمره
۱۵۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  ربیع، عروج، جرقه، هبوط
۱۵۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  دامن، نفوص، سجاد، دخیل
۱۵۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  بابت، تکثر، رئوس، سرخک
۱۵۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  راضی، یکتا، اخیر، رخوت
۱۶۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  صادر، رعیت، تفضل، لحیم
۱۶۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  سرفه، فلکی، معاش، عذاب
۱۶۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  چهره، ساعد، وفاق، شاهی
۱۶۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  جالب، منجر، موقر، تورم
۱۶۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  مسلح، تنفر، فربه، عموم
۱۶۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  گندم، چینی، اماس، جمیل
۱۶۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  ضدیت، ارشد، جنوب، زیور
۱۶۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  نماد، غیور، مقدر، ابری
۱۶۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  پاشا، خیاط، قاتل، نوپا
۱۶۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  روکش، حشیش، دیمی، اخته
۱۶۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  خدمه، بارو، جریب، جمود
۱۶۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  موکت، یونس، خمیس، زحمت
۱۶۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  پلاک، نوبه، مرحم، شهیر
۱۶۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  مجزا، محلی، قاشق، لکنت
۱۶۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  نکات، خبیث، شلغم، سابق
۱۶۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  خفته، درست، نصیب، وخیم
۱۶۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  نبات، وسیع، حاضر، تسنن
۱۶۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  ترنج، ساتن، اعلم، سرنخ
۱۶۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  پنکه، حصول، ترقی، وراج
۱۶۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  دولا، تعلم، حشمت، تلفظ
۱۶۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  هاله، برات، چاکر، چنین
۱۶۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  اجاق، قالب، بعید، دارا، قناد
۱۶۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  ناتو، وصول، لباس، سنین، واکس
۱۶۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  حصار، رفیع، عشاق، قبیح، رفیق
۱۶۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  منشی، یابو، وصله، هلیم، یاوه
۱۶۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  دیزل، لابی، یگان، نژاد، لادن
۱۶۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  فقیر، رازی، یواش، شریف، رامش
۱۶۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  قانع، عفیف، فعلی، یراق، عامی
۱۶۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  متکا، امشی، یقین، نظام، ابان
۱۶۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  تبعه، همگن، نطفه، هجرت، هفته
۱۶۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  خلوص، صامت، تشکر، رسوخ، صبور
۱۶۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  قاصد، داور، رجال، لایق، دودل
۱۶۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  لجوج، جهاز، زکات، تونل، جدیت
۱۶۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  اصلح، حاوی، یکسر، رویا، حضور
۱۶۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  مصرف، فانی، یاری، یتیم، فلزی
۱۶۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  واحد، دسته، هستی، یکسو، دیزی
۱۶۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  راکد، دوئل، لاشه، همسر، درجه
۱۶۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  شاهد، دانه، هندل، لواش، دلال
۱۶۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  تجمع، عنان، نسیب، بیات، عقاب
۱۶۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  دانا، اریب، برین، نهاد، اسکن
۱۶۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  هلاک، کمند، دراز، زهره، کنیز
۱۶۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  نسبت، توجه، هیات، کنار، رستم
۱۶۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  نوکر، راسخ، خازن، منفی، یعنی
۱۶۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  عجیب، باله، هرات، نعره، همتا
۱۶۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  هاشم، مکفی، یغما، مهار، رمال
۱۶۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  شوفر، ریمل، لحاف، کشکک، کافه
۱۶۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  رواج، جناح، حقوق، سرما، افقی
۱۶۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  عاقل، لیقه، هادی، تعدد، دلیل
۱۶۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  اعطا، ادعا، امید، فارس، سگدو
۱۶۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  عوام، مزار، رحمت، اعظم، مفتش
۱۶۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  تحقق، قاسم، مخرج، مترو، واجب
۱۶۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  نفوذ، ذلیل، لذیذ، منتج، جاذب
۱۶۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  گروه، هدیه، هتاک، زگیل، لشکر
۱۶۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  مشرق، قربت، تندر، شمار، رزرو
۱۶۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  خرید، دکتر، رکاب، فخار، رهبر
۱۶۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  نترس، سریش، شاکی، منصف، فقید
۱۶۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  کشیش، شاخص، صخره، عکاس، سرهم
۱۶۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  حلقه، همکف، فقرا، تحجر، رمان
۱۶۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  پوزه، همان، نمره، سپاس، سپهر
۱۶۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  حاکم، مرجع، عمیق، محبس، سرقت
۱۶۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  خروش، شکاک، کشیک، اخوت، توکل
۱۶۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  گوشت، تنزل، احسن، نقاب، تلفن
۱۶۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  لزوم، مدخل، محرز، زادن، مرکز
۱۶۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  لوکس، سوری، بهشت، تفحص، ساکت
۱۶۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  تفرق، قوطی، امام، مشقی، قدیم
۱۶۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  گلشن، نمکی، دارت، تارک، نخست
۱۶۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  مردن، نیکی، مجرب، براق، نشیب
۱۶۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  قبیل، لاغر، نکبت، تکلم، لیست
۱۶۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  حیرت، تابش، خطاب، بخیه، تعصب
۱۶۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  کرکس، سرخس، عینک، کوچه، سمعک
۱۶۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  وزین، نهیب، افرا، امان، نعنا
۱۶۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  موجب، باند، خانه، همسو، بیوه
۱۶۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  سرکش، شیار، روغن، نروژ، شگون
۱۶۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  خلاص، صدور، تتمه، هیزم، صفحه
۱۶۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  قیاس، سفته، بستن، نقال، ستون
۱۶۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  معطر، ردیف، رشید، درشت، راند
۱۶۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  کدام، ممتد، امور، رییس، موثر
۱۶۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  ژتون، نسیه، غیاب، بلغم، نصاب
۱۶۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  توحد، دهنه، جدید، دلکش، درصد
۱۶۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  قسمت، تصدق، بقچه، هویت، ترکه
۱۶۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  حصیر، رابط، جمیع، عظیم، رجوع
۱۶۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  پماد، دائم، میان، نازل، لکلک، کلیپ
۱۶۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  مخچه، همین، نراق، قیمت، تاسف، فهیم
۱۶۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  سپری، یوسف، فقره، همدم، مهیج، جلیس
۱۶۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  بتول، لنگر، رئوس، سلیس، سوسک، کوکب
۱۶۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  مفسر، رطیل، لطمه، هویج، جنگل، لحیم
۱۶۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  سنگک، کاظم، مایه، هژیر، رویت، تراس
۱۶۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  تکدی، یوگا، انبه، هجده، همزه، هیبت
۱۶۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  برفی، یمین، نیام، متکی، یلدا، اسیب
۱۶۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  مقرر، راهب، بهمن، نقاش، شاعر، رژیم
۱۶۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  وسیع، عبور، رسوب، بیشه، هنوز، زانو
۱۶۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  اشنا، اشتر، رتبه، هرگز، زبده، همپا
۱۶۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  افول، لایه، هراس، سازه، همدل، لولا
۱۶۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  القا، ایاب، بانگ، گلاب، بزرگ، گرما
۱۶۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  مطرح، حالت، تنقل، لازم، مسگر، رحیم
۱۶۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  شعاع، عقده، هرمز، زرشک، کوکو، ورزش
۱۶۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  قلعه، هفده، هبوط، طالع، عذاب، بذاق
۱۶۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  رالی، یکجا، انتن، نماد، دروس، سایر
۱۶۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  نثار، رسول، لیمو، واصل، لوده، همزن
۱۶۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  مقصر، رانش، شلیک، کباب، بشره، هجوم
۱۷۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  تسلط، طالب، بزدل، لخته، هلیم، مشقت
۱۷۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  مجزا، ابلق، قسطی، یکان، نشکن، نجوم، ناطق
۱۷۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  تحزب، بالش، شنبه، هلال، لابد، دوات، درفش
۱۷۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  سوار، راضی، یگان، نجیب، بینی، یونس، یدکی
۱۷۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  شلغم، مشیت، تحمل، لیسه، هجرت، ترکش، تربت
۱۷۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  جاده، هالو، ورود، دریا، ابهت، ترنج، تمبو
۱۷۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  جهنم، مخزن، ناوک، کلاس، سرور، رایج، روان
۱۷۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  موقع، علنی، یراق، قاتل، لیلی، یتیم، یاغی
۱۷۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  اگهی، یاری، یاور، راوی، یارو، ویلا، واهی
۱۷۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  تمبر، رقیب، بریل، لقمه، همام، محبت، مقرب
۱۷۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  امار، راسو، وزیر، راحت، تنبل، لیلا، لولو
۱۷۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  نکته، هندل، لحظه، هزار، ربیع، عنان، عیال
۱۷۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  بلال، لانه، هدهد، دشنه، همگن، نچسب، ناله
۱۷۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  نوپا، اوار، رئوف، فلفل، لایق، قرون، قاطر
۱۷۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  کفیر، رامش، شرخر، رعیت، تعلم، ملاک، مشوش
۱۷۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  کودن، نظام، مفرح، حمام، منظر، ریسک، رجیم
۱۷۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  عروج، جالب، بانو، وزنه، هیات، تابع، تصلب
۱۷۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  انان، نسخه، هفته، هاشم، مهلت، تنها، تخمه
۱۷۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  ضدیت، تفقد، دیلم، مزید، دوام، مریض، مسجد
۱۷۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  باور، رفتن، نهاد، دکان، نهال، لعاب، لادن
۱۷۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  مارک، کارد، دیبا، ابقا، امجد، دایم، درود
۱۷۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  مقدر، مضرب، زیلو، بنیه
۱۷۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  ترقه، ساری، حکیم، صیقل
۱۷۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  سلاخ، سنبل، عازم، صدقه
۱۷۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  الان، وهله، نهان، بعضی
۱۷۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  مطرب، فاضل، سهام، کارت
۱۷۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  الکل، ابجد، یویو، مخمر
۱۷۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  گونه، قصاب، بلوز، چشمه
۱۷۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  نگین، کلمن، جاهل، تماس
۱۷۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  گیوه، اونگ، پیشه، حمید
۱۷۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  دیسک، زمام، فاخر، شالی
۱۷۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  پیست، خمار، هستی، تفرج
۱۷۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  طبال، خنثی، مظان، معما
۱۷۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  ارجح، طریق، جواز، مغرب
۱۷۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  فتنه، باطل، مجاز، پلان
۱۷۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  ماست، صیغه، ماخذ، مدید
۱۷۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  توده، هادی، یکسر، رخصت، همسر
۱۷۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  میخک، کنون، نظیف، فیلم، کثیف
۱۷۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  اینک، کمند، دوری، یکتا، کرسی
۱۷۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  طاوس، سقوط، طاقت، توسط، ساعت
۱۷۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  تزار، روزی، یقین، نخست، رمان
۱۷۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  قیصر، ریشه، همتا، احمق، رسوا
۱۷۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  نژاد، دریغ، غبار، روشن، دفتر
۱۷۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  تعفن، نواب، بنجل، لیست، ناقل
۱۷۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  محضر، رکود، دانه، هیزم، رشوه
۱۷۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  ماکت، تیرک، کشیش، شبنم، تابش
۱۷۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  فکور، راهی، یواش، شریف، روکش
۱۷۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  تفنگ، گلشن، نشست، تاخت، گوشت
۱۷۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  زیان، نشاط، طعام، موجز، نسیم
۱۷۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  جذام، مسرت، ترور، رواج، مرور
۱۷۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  مکلف، فرنی، یغما، اعلم، فردا
۱۷۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  ادرس، سوال، لوله، نانو، وجهه
۱۷۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  معبر، رفاه، هنری، نماز، زایش
۱۷۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  مشرق، قبیل، لاشه، سموم، متهم
۱۷۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  چکمه، هسته، هاون، دچار، راند
۱۷۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  رخوت، تجمع، عبوس، خراش، شکست
۱۷۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  خشتک، کرفس، ستون، نخاع، عینک
۱۷۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  چندش، شرجی، یکسو، اچار، رضوی
۱۷۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  بالا، اردو، وافر، نبوغ، غوره
۱۷۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  تمبک، کاری، یوگا، شتاب، بسام
۱۷۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  تفرق، قرمه، هویت، متصل، لیتر
۱۷۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  موفق، قیچی، یابو، ضماد، دکور
۱۷۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  پاشا، اذان، نحیف، سپاس، سرفه
۱۷۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  سیما، اخور، راسخ، جسور، ریخت
۱۷۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  گویش، شیدا، اهدا، نگرش، شمال
۱۷۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  نرمش، شاهد، داغی، بنفش، شلیل
۱۷۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  باده، هتاک، پیکر، رفیق، هژیر
۱۷۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  کثرت، تجار، احمد، دلیر، تجرد
۱۷۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  همین، نفقه، تشکل، لاغر، نائل
۱۷۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  ابسه، هدیه، خشکه، هاجر، همزه
۱۷۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  دخیل، لجوج، اترک، کلاچ، لکلک
۱۷۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  دلجو، ورثه، حجاج، جانب، وراج
۱۷۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  صنعت، تجری، دلیل، لعنت، تامل
۱۷۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  قبور، راکد، پالت، تیتر، راکت
۱۷۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  شکمو، وارث، چارت، تنقل، وانت
۱۷۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  رتبه، هفده، لایه، همکف، هجده
۱۷۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  پرچم، مذاب، خلاص، صراف، مرخص
۱۷۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  قاضی، یورش، امان، نیاز، یگان
۱۷۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  کباب، باجه، عظیم، مجوز، بنام
۱۷۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  افکت، تعلق، والا، ارزش، تقوا
۱۷۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  مسکن، نافذ، کنجد، دوات، نماد
۱۷۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  مرئی، یکان، نفله، همزن، نقطه، هلیم
۱۷۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  اکیپ، پلیس، سنگر، رشید، درهم، مبنا
۱۷۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  سیلی، یتیم، میخی، یورو، وارد، دروس
۱۷۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  نمکی، یراق، قاطر، رغبت، تقعر، روان
۱۷۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  بیشه، هدهد، دائم، مواد، دباغ، غریب
۱۷۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  امال، لازم، مصدع، عنصر، ریزش، شورا
۱۷۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  جبال، لنگر، رئوف، فراغ، غیرت، ترنج
۱۷۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  مصلی، یشمی، یلدا، املت، تدبر، رستم
۱۷۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  تعمق، قارچ، چنته، هبوط، طماع، عادت
۱۷۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  واصف، فرید، دامن، نراق، قرار، رزرو
۱۷۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  مهیب، بهار، ردیف، فرقه، همدم، متمم
۱۷۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  تحفه، هفته، همان، نقدی، یاور، رحلت
۱۷۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  امام، معذب، برفک، کالج، جواد، دریا
۱۷۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  تحیر، رویه، هنوز، زیور، روغن، ناگت
۱۷۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  محفل، لزوم، مملو، وحشت، تاول، لحیم
۱۷۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  اعطا، اسیر، رانش، شجاع، عماد، دانا، دلار
۱۷۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  منظر، رامش، شهین، نسوز، زیاد، دوام، دانش
۱۷۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  بدوی، یمین، نرده، هیات، تصرف، فریب، فلان
۱۷۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  حسود، درنا، اماس، ستاد، دایم، مزاح، منشا
۱۸۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  محرک، کافر، ریال، لادن، نکات، تجسم، تنفر
۱۸۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  ملیت، تانک، کاوش، شبکه، هاله، هاشم، هلاک
۱۸۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  مکعب، بستر، راغب، بانه، هجوم، مقدم، منور
۱۸۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  تحصن، ناوه، هزار، رعنا، ابقا، اخرت، ابله
۱۸۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  مرمر، رشته، هلال، لهجه، هویج، جهنم، جمعه
۱۸۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  بیمه، هجرت، تسمه، هرمز، زگیل، لعاب، لکنت
۱۸۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  وعده، همسو، ویزا، انبر، رجیم، میگو، مترو
۱۸۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  کلان، نجات، تورم، موجه، هیبت، تارک، تهمت
۱۸۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  مقرر، ربات، تذکر، ریمل، لغزش، شلغم، شرکت
۱۸۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  نهاد، دزدی، یاری، یکتا، اشتر، رفتن، راضی
۱۸۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  ستبر، روزه، همام، میسر، رنجش، شانس، شبهه
۱۸۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  شلاق، قسطی، یلخی، یدکی، یوسف، فروش، فلزی
۱۸۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  محسن، نیام، مقصد، درنگ، گرمک، کدام، کلام
۱۸۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  بعدی، یکدل، لطمه، هراس، سکون، نایب، نازل
۱۸۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  سابق، قرقی، یکسر، رویت، تخیل، لباس، لابی
۱۸۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  راحت، تنبک، کلاس، سرخک، کلان، نوار، نازک
۱۸۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  شکار، رمال، لیمو، واگن، نظیر، رتوش، رسول
۱۸۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  منطق، قیصر، رعیت، تکیه، همگن، نظام، نهار
۱۸۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  بخیل، لوده، هستی، یواش، شیفت، تصلب، توبه
۱۸۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  قاره، هوار، رویش، شهره، هیزم، مذاق، مبصر
۱۸۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  مکار، رنده، هیکل، لواش، شبدر، رژیم، رخنه
۱۸۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  گذشت، اشیا، اذیت
۱۸۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  انار، خارج، خنده
۱۸۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  مدرک، برنا، بدنه
۱۸۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  میوه، موبد، میان
۱۸۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  بعثت، مثلث، معبد
۱۸۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  حلیم، پیست، پلاژ
۱۸۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  زنده، بدلی، بندر
۱۸۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  گوجه، نجیب، نوچه
۱۸۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  عروج، موکد، مریض
۱۸۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  نفوذ، رولت، رفاه
۱۸۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  خطمی، امیب، اطبا
۱۸۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  کلاف، جاده، جلبک
۱۸۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  بادی، صدیق، صافی
۱۸۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  جوار، عاقل، عوام
۱۸۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  سلیم، پیام، پلاس
۱۸۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  علوی، یورش، شلنگ
۱۸۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  کربن، طبیب، طراح
۱۸۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  انتن، کتان، کنیز
۱۸۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  نسیه، بیوک، بساط
۱۸۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  کاهش، دهان، دارو
۱۸۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  گنبد، بابل، برگه
۱۸۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  جامه، مایه، یکجا
۱۸۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  صادر، دشمن، متصل
۱۸۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  ارشد، شوفر، فراش
۱۸۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  مومن، مجرم، رحمت
۱۸۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  بستن، تمدن، دلبر
۱۸۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  سلیس، یاوه، واسط
۱۸۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  ترکش، کامل، مکتب
۱۸۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  کولی، لابد، برکت
۱۸۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  مبرا، روزی، زحمت
۱۸۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  ثابت، بلوز، ورثه
۱۸۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  ابوی، وزوز، وصال
۱۸۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  فارس، راحل، حذفی
۱۸۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  کلنگ، نافذ، فلکه
۱۸۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  برنز، ناتو، تربت
۱۸۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  خطاط، ارزش، زمخت
۱۸۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  تنیس، یغما، ممتد
۱۸۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  مدید، یابو، بهمن
۱۸۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  ترکه، کوکب، کشته
۱۸۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  تقدس، دیدن، دسته
۱۸۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  گرما، انان، رسوا
۱۸۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  همکف، فندک، مرید
۱۸۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  قناص، صیغه، نبوغ
۱۸۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  منتج، جلوه، نیرو
۱۸۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  پیچه، هرات، یلدا
۱۸۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  فاقد، دشنه، ابان
۱۸۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  ملون، نشاط، لولا
۱۸۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  تزار، رعشه، زایش
۱۸۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  خبیر، راهب، بوسه
۱۸۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  تملک، کثیر، موذی
۱۸۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  سقوط، طلسم، قدیس
۱۸۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  اکیپ، پونه، کلمن
۱۸۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  لحیم، مدیر، حاجی
۱۸۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  والک، کارت، امیر
۱۸۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  تینر، راسو، یونس
۱۸۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  سکته، هاون، کاهو
۱۸۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  جوجه، هلاک، ویزا
۱۸۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  خطیب، بدعت، طالع
۱۸۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  میکس، سهیم، یاغی
۱۸۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  ماکت، توسط، اقدس
۱۸۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  امنه، شکمو، چکمه
۱۸۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  موزه، وجود، فکور
۱۸۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  پهلو، الهه، کاهو
۱۸۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  مواد، علوم، عروق
۱۸۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  پارس، کتاب، کباب
۱۸۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  متاع، هفته، خفته
۱۸۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  بلند، معلق، تملق
۱۸۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  پیله، پلید، کریه
۱۸۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  وعده، سمعک، خدعه
۱۸۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  کاچی، امار، زبان
۱۸۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  تقبل، تعقل، صدقه
۱۸۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  الکل، حیله، هاله
۱۸۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  تعهد، سرعت، شاعر
۱۸۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  نهال، راهی، اشهد
۱۸۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  جفتک، فسفر، سرفه
۱۸۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  عزیز، برزخ، بازی
۱۸۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  تردد، مدرن، قوری
۱۸۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  فاتح، ملاج، سیار
۱۸۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  نگین، دیگر، واگن
۱۹۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  تیزر، خلیج، باید
۱۹۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  لطمه، کلبه، جیره
۱۹۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  هتاک، سیرک، کودک
۱۹۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  بخیه، عرضه، وجوه
۱۹۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  شهره، جمعه، عمده
۱۹۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  سموم، عموم، دائم
۱۹۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  موبد، شیاد، شاهد
۱۹۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  خانم، طعام، کدام
۱۹۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  تکفل، مکمل، غزال
۱۹۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  شادی، دیمی، بطری
۱۹۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  خواص، تخلص، مخلص
۱۹۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  طراح، سلاح، ترشح
۱۹۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  مقدر، چیلر، وقار
۱۹۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  مترو، نانو، یارو
۱۹۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  ایدا، سیما، پیدا
۱۹۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  همدم، غلام، تالم
۱۹۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  پارو، جادو، سمنو
۱۹۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  واجب، مورب، نسیب
۱۹۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  مشتق، صداق، حریق
۱۹۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  صندل، افول، ملال
۱۹۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  ژرفا، انشا، اطبا
۱۹۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  دباغ، غایت، تحول
۱۹۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  راشد، دنبه، هستی
۱۹۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  طعمه، همپا، اذری
۱۹۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  شکاک، کهنه، هلیم
۱۹۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  قالی، یتیم، مانا
۱۹۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  تیشه، هاجر، راند
۱۹۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  قدمت، تعصب، بقال
۱۹۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  لخته، همزن، ناظر
۱۹۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  هندل، لوله، هراس
۱۹۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  تعفن، نجوم، محور
۱۹۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  برده، هفده، هوار
۱۹۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  بیان، ندار، رالی
۱۹۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  تاول، لواش، شگفت
۱۹۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  مصاف، فلفل، لحظه
۱۹۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  زرشک، کلاف، فاعل
۱۹۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  بخور، رنجش، شتاب
۱۹۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  حروف، فخار، رکود
۱۹۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  کفاش، شیاف، فرقه
۱۹۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  سرکه، همکف، فارس
۱۹۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  تونل، لوزی، یاور
۱۹۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  کرسی، سلوک، سکنه
۱۹۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  زخمت، خصلت، اتاق
۱۹۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  لیمو، مجرد، مدام
۱۹۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  عیال، ادعا، چانه
۱۹۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  خفتن، ترحم، جمیل
۱۹۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  تفرج، راکت، متکا
۱۹۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  مغذی، ذلیل، طلاق
۱۹۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  نقلی، لیلی، ریسک
۱۹۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  گوهر، هویت، متون
۱۹۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  کلان، اسفل، غلاف
۱۹۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  پوزش، زیره، اهدا
۱۹۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  شرجی، جوشش، عشاق
۱۹۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  ستون، وافر، خراج
۱۹۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  بیست، سپاس، مسلح
۱۹۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  ناجی، جریب، مبین
۱۹۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  دلال، اینک، زکام
۱۹۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  شهود، وبال، سلول
۱۹۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  فعال، املت، اتیه
۱۹۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  مسبب، بیضی، زینب
۱۹۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  مفسد، ساقط، خطاب
۱۹۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  خسیس، اینه، سیاه
۱۹۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  مولف، معنی، گرده
۱۹۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  توبه، بسام، اریب
۱۹۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  فرچه، قدرت، اقدس
۱۹۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  جوان، ماتم، مورد
۱۹۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  بافت، منقل، کابل
۱۹۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  مثلث، حراف، صافی
۱۹۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  کثیف، شکاف، چراغ
۱۹۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  بیات، مریم، بسته
۱۹۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  دلجو، هژیر، اکبر
۱۹۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  ضحاک، نوکر، قرون
۱۹۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  فیفا، احسن، جاهل
۱۹۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  حاذق، ابکی، کادو
۱۹۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  ترقی، تخصص، منزه
۱۹۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  سارا، معدل، نشست
۱۹۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  مجمع، خوشه، جناب
۱۹۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  دنگی، فندق، کثیر
۱۹۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  مسجد، بیتا، کتلت
۱۹۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  سکان، نادم، مدار
۱۹۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  جایز، کوزه، راکد
۱۹۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  ونوس، سمعک، کماج، جودو
۱۹۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  تدین، ناقل، لیلا، اجرت
۱۹۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  اخور، رکوع، عطار، رسوا
۱۹۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  قنوت، تهیه، هاون، ناطق
۱۹۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  رولت، تنور، روغن، ناصر
۱۹۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  شیوا، انیس، سیرک، کشیش
۱۹۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  عروق، قطاب، بلند، دفاع
۱۹۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  مژده، هزار، رقیق، قائم
۱۹۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  حقوق، قانع، عوام، مداح
۱۹۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  سترگ، گرما، احمق، قدیس
۱۹۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  نوید، دایر، رویت، توان
۱۹۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  داخل، لعنت، تورق، قناد
۱۹۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  اکید، داور، ریشو، ویزا
۱۹۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  رفاه، همدل، لشکر، رهبر
۱۹۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  سنگک، کساد، دیزی، یونس
۱۹۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  اندر، رخنه، هجرت، ترسا
۱۹۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  قاره، همتا، ایام، مصدق
۱۹۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  ویار، رکعت، تحیر، راسو
۱۹۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  راضی، یکسر، ردیف، فکور
۲۰۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  جعبه، همام، میخک، کالج
۲۰۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  کوسه، هنری، خواص، صخره
۲۰۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  ظاهر، رقاص، قائل، لباس
۲۰۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  مقلد، دوبل، مقرب، بابا
۲۰۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  بهجت، تمشک، لهجه، هاشم
۲۰۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  حلوا، امنه، قلیل، لانه
۲۰۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  هویه، هالو، مودم، مصلح
۲۰۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  برتر، رامی، بریل، لامپ
۲۰۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  مکدر، رنجش، حکام، منجی
۲۰۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  هلال، لابی، القا، اسبق
۲۰۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  سمند، دکتر، زمره، هسته
۲۰۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  وحید، دخمه، احاد، دیمی
۲۰۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  غلبه، هندل، حلیم، مخدر
۲۰۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  اوان، ناسا، دوزخ، خلسه
۲۰۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  عامل، لقمه، ماما، اچمز
۲۰۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  مداد، دیدن، خدمت، تصدق
۲۰۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  زارع، عودت، راغب، بعدی
۲۰۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  قوطی، یاری، شوکت، تفرق
۲۰۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  زرشک، کیسه، خرید، درست
۲۰۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  رقیب، بقیه، عقده، هویج
۲۰۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  تفقد، دوده، مفصل، لادن
۲۰۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  شکلک، کیان، ناوه، همکف
۲۰۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  غلتک، کنار، راسخ، خاله
۲۰۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  رمال، لابد، درخش، شامه
۲۰۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  توجه، هرگز، زحمت، تطور
۲۰۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  حدقه، هستی، یارو، وعده
۲۰۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  امین، نشکن، نفهم، مرمت
۲۰۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  ثبات، تعفن، نجات، تنبک
۲۰۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  معده، همسو، وحشت، تبعه
۲۰۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  متکی، یکتا، ارام، مشتق
۲۰۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  واجد، دباغ، غزال، لحاف
۲۰۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  سبقت، تعلم، مهیب، بابک
۲۰۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  حاجب، بردن، نهنگ، گیاه
۲۰۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  تنزل، لاله، هنوز، زرنگ
۲۰۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  منزل، لیتر، رعنا، النگ
۲۰۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  سانس، سایت، ترحم، مجاب
۲۰۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  مثال، لاشه، همدم، موثر
۲۰۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  واصل، لجوج، جانب، بلاد
۲۰۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  خفته، همان، نعمت، تنفس
۲۰۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  خسته، هیکل، لیمو، واسط
۲۰۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  قرعه، هویت، تبحر، رزرو
۲۰۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  لولو، سوسن، والک، لکنت
۲۰۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  مضحک، مکار، ضماد، ابری
۲۰۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  مهار، سرما، هادی، دوات
۲۰۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  سکوت، فتوت، کادو، دسته
۲۰۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  ترسو، کوبا، رجیم، یواش
۲۰۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  میهن، منصب، یمین، یابو
۲۰۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  روزه، نهان، وضوح، وانت
۲۰۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  حامی، سیاه، الهه، هدهد
۲۰۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  زمخت، حتمی، میخی، خویش
۲۰۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  اثار، تردد، ثروت، وحدت
۲۰۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  جهان، جنگل، همزن، زالو
۲۰۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  حکیم، تمول، کلمه، مهلک
۲۰۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  محسن، جنون، حداد، اکنه
۲۰۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  وافر، فرچه، اجاق، اگهی
۲۰۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  اکثر، مربع، کلاغ، ادعا
۲۰۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  مدفن، منظر، دانگ، نترس
۲۰۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  گندم، عمدی، نسیب، یتیم
۲۰۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  اذین، انیس، ذرات، افسر
۲۰۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  محصل، الیم، حاجی، جامد
۲۰۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  پارچ، اچار، اصغر، غوره
۲۰۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  جسور، رتبه، هدیه، همسر
۲۰۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  چماق، قاسم، مقدم، معاد
۲۰۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  باده، هاله، هبوط، طاهر
۲۰۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  باعث، ثابت، تبرک، کتبی
۲۰۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  بذاق، قناد، دوست، تذکر
۲۰۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  عدسی، یوگا، اشنا، اشعه
۲۰۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  مجرب، بایر، رجوع، عرضه
۲۰۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  درهم، مذهب، بیشه، هفته
۲۰۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  تمنا، ارزش، شمار، رتوش
۲۰۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  تخلق، قبله، هیات، تحکم
۲۰۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  ارزن، نازل، لولا، اوند
۲۰۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  گویا، الاغ، غربت، تارک
۲۰۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  شجره، هژیر، رحلت، توسل
۲۰۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  اطلس، سرخس، سمبه، هزار
۲۰۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  جمود، دهان، ناگت، تنیس
۲۰۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  سلیم، مسجد، دراز، زادن
۲۰۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  شفاف، فلزی، یکسو، وقوع
۲۰۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  گراز، زایش، شکار، روان
۲۰۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  تازه، همام، مشکل، لذیذ
۲۰۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  تقلا، اعضا، اغوا، اخرت
۲۰۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  فراز، تقوا، عامه، یکجا
۲۰۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  راشد، خردل، غروب، خصال
۲۰۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  چانه، سطوح، سوره، اغوش
۲۰۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  حصول، پرسش، متفق، فاسد
۲۰۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  اخگر، تخمه، کلاش، نجار
۲۰۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  اصلی، زبان، کشور، سمعک
۲۰۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  دیزل، مشفق، جواد، جدید
۲۰۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  ایکس، گلشن، راهی، مدام
۲۰۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  حیدر، بلوچ، دایه، باخت
۲۰۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  خلیج، شهرک، منبع، تعجب
۲۰۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  پاره، شوید، مطلب، فقید
۲۰۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  مدید، محفل، مشوق، اکرم
۲۰۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  بالش، لقمه، کمدی، نواب
۲۰۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  زیلو، اوره، تجرد، بساط
۲۰۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  سارق، مبدا، یلدا، دشمن
۲۰۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  زفاف، دانش، بوکس، معما
۲۰۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  اینچ، هرات، بذله، پیکر
۲۰۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  اشتر، کاوش، چادر، شاکی
۲۰۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  عنبر، سیلو، گربه، متکا
۲۱۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  نسخه، زمره، قرقی، ظلمت
۲۱۰۱  جواب ارثیه ی آقام :  کذاب، بیوه، هجوم، مارک، بنام
۲۱۰۲  جواب ارثیه ی آقام :  کلفت، تولد، داور، ریسک، تشکر
۲۱۰۳  جواب ارثیه ی آقام :  نشست، تبدل، لغزش، شبان، تراش
۲۱۰۴  جواب ارثیه ی آقام :  بردن، نسیم، محرک، کاسب، نازک
۲۱۰۵  جواب ارثیه ی آقام :  نزول، لطمه، هاون، نشان، لادن
۲۱۰۶  جواب ارثیه ی آقام :  اذیت، توری، یکان، نجوا، تلفن
۲۱۰۷  جواب ارثیه ی آقام :  تگرگ، گوشی، یوسف، فرصت، گزاف
۲۱۰۸  جواب ارثیه ی آقام :  ناتو، وهله، هنری، یقین، واهی
۲۱۰۹  جواب ارثیه ی آقام :  مهیب، بیات، تفنگ، گریم، بانگ
۲۱۱۰  جواب ارثیه ی آقام :  مهلت، تحزب، بهجت، تالم، تهمت
۲۱۱۱  جواب ارثیه ی آقام :  تابع، عقیق، قاتل، لیست، عاقل
۲۱۱۲  جواب ارثیه ی آقام :  پاچه، هجرت، تاهل، لامپ، هیکل
۲۱۱۳  جواب ارثیه ی آقام :  دریل، لباس، سوخت، تضاد، لعنت
۲۱۱۴  جواب ارثیه ی آقام :  نصاب، بعثت، تابو، وزین، بازو
۲۱۱۵  جواب ارثیه ی آقام :  جارو، والا، ابقا، ارنج، ویزا
۲۱۱۶  جواب ارثیه ی آقام :  تنبل، لنگر، رژیم، موقت، لازم
۲۱۱۷  جواب ارثیه ی آقام :  اینه، هنوز، زمان، نعنا، همان
۲۱۱۸  جواب ارثیه ی آقام :  رئوس، سنگر، ریشه، هاجر، ستوه
۲۱۱۹  جواب ارثیه ی آقام :  نمود، دولت، تلاش، شستن، درخش
۲۱۲۰  جواب ارثیه ی آقام :  معطل، لیته، هیزم، مقیم، لحیم
۲۱۲۱  جواب ارثیه ی آقام :  دلبر، روزی، یعنی، مدرک، کشیش
۲۱۲۲  جواب ارثیه ی آقام :  خارا، امید، دوام، بخیل، لیمو
۲۱۲۳  جواب ارثیه ی آقام :  ساری، یواش، شبنم، بسیج، جامع
۲۱۲۴  جواب ارثیه ی آقام :  پزشک، کندر، راضی، سپاه، همین
۲۱۲۵  جواب ارثیه ی آقام :  برده، همزن، نامی، جبار، رجیم
۲۱۲۶  جواب ارثیه ی آقام :  مثال، لواش، شامه، جمعه، هدهد
۲۱۲۷  جواب ارثیه ی آقام :  رویه، هادی، یشمی، سرما، اژیر
۲۱۲۸  جواب ارثیه ی آقام :  یورو، ویژه، هلاک، قیمت، توکل
۲۱۲۹  جواب ارثیه ی آقام :  توبه، هلیم، منطق، متمم، محقر
۲۱۳۰  جواب ارثیه ی آقام :  عکاس، سهمی، یاری، تعرض، ضخیم
۲۱۳۱  جواب ارثیه ی آقام :  دماغ، غوره، هاشم، قدمت، ترمه
۲۱۳۲  جواب ارثیه ی آقام :  شامی، یغما، انشا، مشهد، دیار
۲۱۳۳  جواب ارثیه ی آقام :  فیاض، ضعیف، فاحش، مفصل، لاشه
۲۱۳۴  جواب ارثیه ی آقام :  مرتب، بخشش، شهره، تمبک، کاهو
۲۱۳۵  جواب ارثیه ی آقام :  ژیان، نجوم، مدخل، نژاد، دولا
۲۱۳۶  جواب ارثیه ی آقام :  اکنه، همگن، نبوغ، کالا، اصغر
۲۱۳۷  جواب ارثیه ی آقام :  ستون، نرده، هویج، خسیس، سنجد
۲۱۳۸  جواب ارثیه ی آقام :  کلمه، هلال، لانه، نکات، تعهد
۲۱۳۹  جواب ارثیه ی آقام :  شاتل، لعاب، بریل، چشمه، هاله
۲۱۴۰  جواب ارثیه ی آقام :  خاطر، رالی، یمین، تخیل، لکنت
۲۱۴۱  جواب ارثیه ی آقام :  تنور، رولت، سنبل، لولو، رمال
۲۱۴۲  جواب ارثیه ی آقام :  عظیم، متحد، ترور، رئوف، محشر
۲۱۴۳  جواب ارثیه ی آقام :  توسن، نظام، سفید، دقیق، نخود
۲۱۴۴  جواب ارثیه ی آقام :  حلقه، هراس، پشتی، یدکی، هستی
۲۱۴۵  جواب ارثیه ی آقام :  چریک، کاچی، جلال، لاله، کلکل
۲۱۴۶  جواب ارثیه ی آقام :  سرخک، کدام، نوبر، راکت، کهیر
۲۱۴۷  جواب ارثیه ی آقام :  توحش، شلوغ، عطار، رونق، شبدر
۲۱۴۸  جواب ارثیه ی آقام :  رجوع، عطسه، افضل، لاغر، عاجل
۲۱۴۹  جواب ارثیه ی آقام :  دیده، همتا، بهشت، تبرک، هیات
۲۱۵۰  جواب ارثیه ی آقام :  محرز، زینب، فشار، روزه، زیور
۲۱۵۱  جواب ارثیه ی آقام :  لخته، همسر، چیلر، رایج، هزار
۲۱۵۲  جواب ارثیه ی آقام :  فنون، نهال، گذشت، ترنج، ندرت
۲۱۵۳  جواب ارثیه ی آقام :  غصبی، یاغی، موثر، روکش، یاور
۲۱۵۴  جواب ارثیه ی آقام :  تشبه، هندل، طوقه، همدم، هفته
۲۱۵۵  جواب ارثیه ی آقام :  اشوب، برون، خصلت، تخلق، بابت
۲۱۵۶  جواب ارثیه ی آقام :  وعید، دلکش، گردو، وصله، دارو
۲۱۵۷  جواب ارثیه ی آقام :  سرعت، تیمم، ناقل، لوزی، تفضل
۲۱۵۸  جواب ارثیه ی آقام :  غریق، قلاب، شادی، یکتا، قطبی
۲۱۵۹  جواب ارثیه ی آقام :  رقیب، بستن، ملزم، محکم، بسام
۲۱۶۰  جواب ارثیه ی آقام :  بهار، رسوب، موکل، لهجه، رطیل
۲۱۶۱  جواب ارثیه ی آقام :  مصمم، مطلق، قشون، ناوه، هرگز، زکام
۲۱۶۲  جواب ارثیه ی آقام :  مراد، دارت، تکفل، لابی، یگان، ناظم
۲۱۶۳  جواب ارثیه ی آقام :  دزدی، یابو، ورثه، هیبت، تقدم، مجید
۲۱۶۴  جواب ارثیه ی آقام :  ابلق، قهوه، هفده، هژیر، رفتن، ناسا
۲۱۶۵  جواب ارثیه ی آقام :  رفیع، عبوس، سفیر، راحت، تکان، نجار
۲۱۶۶  جواب ارثیه ی آقام :  ترشح، حائز، زیان، نفوذ، ذکور، رویت
۲۱۶۷  جواب ارثیه ی آقام :  رعشه، هویت، توقع، عهده، همسو، وزیر
۲۱۶۸  جواب ارثیه ی آقام :  بینش، شیدا، افاق، قبلی، یکسر، راغب
۲۱۶۹  جواب ارثیه ی آقام :  شگفت، تبعه، هرات، تفکر، روان، نقاش
۲۱۷۰  جواب ارثیه ی آقام :  بنیه، هوار، رمان، نکته، همپا، ادیب
۲۱۷۱  جواب ارثیه ی آقام :  دافع، علوی، یراق، قامت، تبحر، رشید
۲۱۷۲  جواب ارثیه ی آقام :  تیزی، یکسو، وفات، تجار، ربیع، عظمت
۲۱۷۳  جواب ارثیه ی آقام :  یکجا، ارشه، هرمز، زرنگ، گیسو، وافی
۲۱۷۴  جواب ارثیه ی آقام :  باعث، ثواب، بانه، هجده، هجوم، مخرب
۲۱۷۵  جواب ارثیه ی آقام :  اکیپ، پیرو، واصل، لغزش، شوید، دارا
۲۱۷۶  جواب ارثیه ی آقام :  منشا، اجاق، قیچی، یورش، شرجی، یتیم
۲۱۷۷  جواب ارثیه ی آقام :  ترشی، یارو، وفاق، قالب، بیست، تربت
۲۱۷۸  جواب ارثیه ی آقام :  عودت، تبدل، لقمه، همدل، لایق، قانع
۲۱۷۹  جواب ارثیه ی آقام :  کامل، لوده، هبوط، طوطی، یکدل، لکلک
۲۱۸۰  جواب ارثیه ی آقام :  موجب، بزاز، زنبق، قبیح، حاجت، ترحم
۲۱۸۱  جواب ارثیه ی آقام :  اخمو، واکس، سپری، یلخی، یقین، نجوا، نترس
۲۱۸۲  جواب ارثیه ی آقام :  معده، همکف، فلاح، حشمت، تدین، نسیم، نحیف
۲۱۸۳  جواب ارثیه ی آقام :  ابشش، شجاع، عزیز، زمره، هالو، ویلا، وداع
۲۱۸۴  جواب ارثیه ی آقام :  گریه، همام، منکر، رکود، درون، نهنگ، نادم
۲۱۸۵  جواب ارثیه ی آقام :  زایش، شاهی، یویو، وادی، یکان، نسوز، نیکی
۲۱۸۶  جواب ارثیه ی آقام :  نهار، رقیق، قسطی، یوسف، فهیم، ملون، مشفق
۲۱۸۷  جواب ارثیه ی آقام :  شورش، شمسی، یلدا، اسید، دایم، مفتش، منجی
۲۱۸۸  جواب ارثیه ی آقام :  مسلط، طنین، نیزه، هدیه، هاون، نفهم، نگین
۲۱۸۹  جواب ارثیه ی آقام :  جفتک، کهنه، هاجر، رضوی، یوگا، ارنج، اوره
۲۱۹۰  جواب ارثیه ی آقام :  مبرم، مبحث، ثبات، تقلب، برنا، اعلم، اثاث
۲۱۹۱  جواب ارثیه ی آقام :  تخلص، صیفی، یاوه، همزه، هتاک، کلفت، کسری
۲۱۹۲  جواب ارثیه ی آقام :  عرضه، هجرت، تیتر، رکوع، عقیم، مانع، مشقت
۲۱۹۳  جواب ارثیه ی آقام :  متلک، کثیف، فندک، کشیک، کلمن، نیام، نظیف
۲۱۹۴  جواب ارثیه ی آقام :  کندو، وحشی، یعنی، یواش، شرکت، تنبک، تانی
۲۱۹۵  جواب ارثیه ی آقام :  دایه، هنری، یونس، سرمد، دیسک، کساد، کتری
۲۱۹۶  جواب ارثیه ی آقام :  اخیه، هیزم، مزار، رتبه، هنوز، زیبا، زمزم
۲۱۹۷  جواب ارثیه ی آقام :  مایع، عرشه، هسته، همزن، نفیس، سموم، سرکه
۲۱۹۸  جواب ارثیه ی آقام :  افات، تمسک، کفاش، شیاف، فسفر، رویا، ریسک
۲۱۹۹  جواب ارثیه ی آقام :  سهیم، مقدم، مجله، هیکل، لازم، ملبس، معلم
۲۲۰۰  جواب ارثیه ی آقام :  درنگ، گوشت، تماس، سوسو، ورید، درصد، دولت

این مطلب رو هم بخونید  راه های درمان گرفتگی کمر و دردهای ماهیچه های کمری

جواب قسمت آبنبات ارثیه اقام

جواب بازی ارثیه آقام ! راه حل همه مرحله های بازی ارثیه ی آقام

۱  جواب ارثیه آقام :  آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری
۲  جواب ارثیه آقام :  منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی
۳  جواب ارثیه آقام :  مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی
۴  جواب ارثیه آقام :  کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان
۵  جواب ارثیه آقام :  مرداب، اقیانوس، خلیج، برکه، رودخانه، دریاچه، استخر، باران
۶  جواب ارثیه آقام :  مادر، خاله، عمو، برادر، خواهر، پدر، دایی، عمه
۷  جواب ارثیه آقام :  گاری، چرخ دستی، ویلچر، اتومبیل، کامیون
۸  جواب ارثیه آقام :  ال کلاسیکو، جام جهانی، مسی، یوونتوس، علی دایی، دربی، فیفا
۹  جواب ارثیه آقام :  کاج، قورباغه، لوبیا، خیار، باقالی، کلم بروکلی
۱۰  جواب ارثیه آقام :  پیتزا، چیزبرگر، مرغ سوخاری، ناگت، نان سیر
۱۱  جواب ارثیه آقام :  نان، پاستا، بیسکوییت، پیراشکی، کلوچه، کیک
۱۲  جواب ارثیه آقام :  پژو پارس، پاترول، پرادو، ژیان، کادیلاک
۱۳  جواب ارثیه آقام :  تاریکی، سوسک، عنکبوت، ارتفاع، مردن
۱۴  جواب ارثیه آقام :  صفحه لمسی، دوربین، بازی، سیم کارت، وای فای
۱۵  جواب ارثیه آقام :  ماسه، صدف، حوله، حمام آفتاب، لنگرگاه
۱۶  جواب ارثیه آقام :  موبایل، سوییچ، کیف پول، خودکار، آدامس
۱۷  جواب ارثیه آقام :  پرینتر، جوهر، روان نویس، مداد، ماژیک
۱۸  جواب ارثیه آقام :  اصلاح، حوله، شامپو، سنگ پا، صابون، لوسیون
۱۹  جواب ارثیه آقام :  آچار، فیلتر هوا، پنچرگیری، صافکاری، پمپ باد
۲۰  جواب ارثیه آقام :  چرخ و فلک، هندوانه، پرتقال، توپ، زمین، تیله، گردو
۲۱  جواب ارثیه آقام :  شیشه، پیمان، رکورد، قانون، قولنج، جناغ، شاخ، دل
۲۲  جواب ارثیه آقام :  مار کبری، رتیل، زبان، زنبور، عقرب
۲۳  جواب ارثیه آقام :  قند، عسل، شکر، خسرو، فرهاد، شیرینی، پیروزی
۲۴  جواب ارثیه آقام :  توکیو، یوکوهاما، کیوتو، ناکازاکی، هیروشیما
۲۵  جواب ارثیه آقام :  پیانو، ساکسیفون، ساز دهنی، تنبک، گیتار، سه تار، کمانچه
۲۶  جواب ارثیه آقام :  لیمو، جوجه، برزیل، شله زرد، قناری، زردآلو
۲۷  جواب ارثیه آقام :  مردم شهر، بارون که زد، دنیای من، چتر خیس، دیوونگی، شیدایی
۲۸  جواب ارثیه آقام :  مداد قرمز، تراش، پرگار، گونیا، نقاله
۲۹  جواب ارثیه آقام :  ترک، سرما، غذا، کتک، رکب، آب خنک، بر، مغز خر
۳۰  جواب ارثیه آقام :  مغز، شکم، ریه، پوست، چشم، زانو، انگشت، ماهیچه، ابرو
۳۱  جواب ارثیه آقام :  برگه آلو، انجیر خشک، فندوق، بادام، گردو، کشمش
۳۲  جواب ارثیه آقام :  نورافکن، مهتابی، فانوس، لامپ، خورشید
۳۳  جواب ارثیه آقام :  قورباغه، کانگورو، خرگوش، ملخ
۳۴  جواب ارثیه آقام :  سیگار، نقاشی، سرک، رنج، گرسنگی، جارو، تابلو، کیسه
۳۵  جواب ارثیه آقام :  عمارت، کاخ، ویلا، کلبه، کاروان، خانه
۳۶  جواب ارثیه آقام :  کنکور، خواستگاری، سخنرانی، جنگ، زلزله، سربازی
۳۷  جواب ارثیه آقام :  شخم، تراکتور، خرمنکوب، کشاورز، گندم، برداشت
۳۸  جواب ارثیه آقام :  تندرستی، بدنسازی، فوتبال، کشتی، والیبال، بدمینتون
۳۹  جواب ارثیه آقام :  باسلوق، کلوچه، باقلوا، سوهان، پولکی
۴۰  جواب ارثیه آقام :  الکل، چسب زخم، گاز استریل، بتادین، آسپرین
۴۱  جواب ارثیه آقام :  قرمه سبزی، یتیمچه، املت، شیرین پلو، ته چین، قلیه ماهی، کباب ترش
۴۲  جواب ارثیه آقام :  روحانی، ترامپ، پوتین، مکرون، اردوغان
۴۳  جواب ارثیه آقام :  تلویزیون، گردش، کتاب، فوتبال، پلی استیشن، بازی، مسافرت
۴۴  جواب ارثیه آقام :  روزه، گردو، شیشه، لیوان، قولنج
۴۵  جواب ارثیه آقام :  سوپرمن، هواپیما، هلی کوپتر، کبوتر، ابر، موشک
۴۶  جواب ارثیه آقام :  بینوایان، واتو واتو، مهاجران، پت و مت، چوبین
۴۷  جواب ارثیه آقام :  استاد، دانشجو، افتادن، خوابگاه، پاس کردن
۴۸  جواب ارثیه آقام :  هواپیما، میهماندار، حراست، برج مراقبت، مسافر
۴۹  جواب ارثیه آقام :  اجاره، مسافر، دیوانه، غسال، نوان، دفتر، دارو
۵۰  جواب ارثیه آقام :  سگک، تشک، سرپا، خاک، زیر یک خم، کول انداز، فیتیله پیچ
۵۱  جواب ارثیه آقام :  انتقام، قرار، نتیجه، اسیر، ژست، رژیم، ماهی، تصمیم
۵۲  جواب ارثیه آقام :  مولکول، مورچه، حقیر، نقطه، مثقال، اپسیلون
۵۳  جواب ارثیه آقام :  یونان، ماراتن، افتتاحیه، ژیمناستیک، مدال، رقابت
۵۴  جواب ارثیه آقام :  طعمه، قایق، دریاچه، قلاب، سطل
۵۵  جواب ارثیه آقام :  نفت، آفریقا، کلاغ، تخته سیاه، سوخته، چادر
۵۶  جواب ارثیه آقام :  خمیر بازی، شخصیت، مواد مذاب، پارافین، سفال
۵۷  جواب ارثیه آقام :  اهرام، فرعون، هیروگلیف، کلئوپاترا، ابوالهول
۵۸  جواب ارثیه آقام :  قتل، قاچاق، جاسوسی، خیانت، اختلاس، تهمت
۵۹  جواب ارثیه آقام :  شیرازی، کلم بروکلی، خیار، الویه، بالزامیک، سزار
۶۰  جواب ارثیه آقام :  لایه اوزون، عینک، تلق، روح، منشور
۶۱  جواب ارثیه آقام :  دوچرخه، کالسکه، گاری، چرخ خیاطی، آسیاب آبی
۶۲  جواب ارثیه آقام :  تیله بازی، هفت سنگ، وسطی، لی لی، قایم باشک، پانتومیم
۶۳  جواب ارثیه آقام :  زمین، پوستی، آب زدن، پوش، انداز، دریایی، طاق
۶۴  جواب ارثیه آقام :  راه شیری، سیاه چاله، ستاره، سال نوری، اورانوس
۶۵  جواب ارثیه آقام :  بادبان، اسکلت، سکان، غارت، کشتی
۶۶  جواب ارثیه آقام :  مسواک، بالش، استراحت، رویا، خرناس
۶۷  جواب ارثیه آقام :  ماسه، کلوچه، سیرترشی، زیتون، کباب ترش، دریا، جنگل
۶۸  جواب ارثیه آقام :  سمیرا، ساناز، نسترن، ترانه، هانیه، مهتاب
۶۹  جواب ارثیه آقام :  دروازه بان، مهاجم، سانتر، دریبل، ضربه آزاد
۷۰  جواب ارثیه آقام :  اخبار، تیراژ، ویراستار، کاریکاتور، آگهی، مقاله
۷۱  جواب ارثیه آقام :  ماه، خورشید، ابر، باران، رنگین کمان، باد
۷۲  جواب ارثیه آقام :  خاکستر سبز، به نام پدر، ارتفاع پست، روبان قرمز، دعوت
۷۳  جواب ارثیه آقام :  لایتناهی، مجازی، ذخیره سازی، سبز، کاری، معنوی
۷۴  جواب ارثیه آقام :  هندوانه، آلبالو، فراری، گوجه فرنگی، خون، خجالت زده
۷۵  جواب ارثیه آقام :  میهمان، هدبند، کلاه شاپو، روسری
۷۶  جواب ارثیه آقام :  کوبیسم، سورریال، کلاسیک، پست مدرن، دادایسم
۷۷  جواب ارثیه آقام :  ماوس، مانیتور، کیبورد، درایو نوری، پاور، سی پی یو
۷۸  جواب ارثیه آقام :  وای فای، رادیو، پلیس، موبایل، واکی تاکی
۷۹  جواب ارثیه آقام :  جوجه کباب، هتل، پاسپورت، پرواز، سوغاتی
۸۰  جواب ارثیه آقام :  مترو، ترافیک، آمبولانس، خیابان، خط عابر، کوچه
۸۱  جواب ارثیه آقام :  مدال، قهرمانی، فهم، خانواده، کردار، دانش، تحصیلات، موطن
۸۲  جواب ارثیه آقام :  لیگ برتر، هند شرقی، اروپا، لندن، پوند، روباه پیر
۸۳  جواب ارثیه آقام :  نقاشی، اعلانات، راهنما، تبلیغاتی، فرش
۸۴  جواب ارثیه آقام :  گندم، جو، چاودار، برنج، ذرت، ارزن
۸۵  جواب ارثیه آقام :  جاجیم بافی، نمدمالی، خراطی، رنگرزی، خطاطی، سفالگری
۸۶  جواب ارثیه آقام :  سرآشپز، ناهار، بشقاب، چلوکباب، ساندویچ
۸۷  جواب ارثیه آقام :  چرچیل، آلمان، ویرانی، استالین، پرل هاربر، هیروشیما
۸۸  جواب ارثیه آقام :  آدم برفی، اورکت، اسکی، شومینه، شکلات داغ
۸۹  جواب ارثیه آقام :  آبی، قرمز، زرد، نارنجی، بنفش، نیلی
۹۰  جواب ارثیه آقام :  اسپری، موزر، سشوار، رنگ مو، پیرایش، بیگودی، شانه
۹۱  جواب ارثیه آقام :  شکر، مهتابی، برف، کاغذ، کبوتر، تخم مرغ
۹۲  جواب ارثیه آقام :  عدس، ماش، لپه، لوبیا سفید، نخود، باقلا
۹۳  جواب ارثیه آقام :  توربین، فرفره، آسیاب بادی، چرخ روزگار، پنکه، زمین
۹۴  جواب ارثیه آقام :  قولنامه، عریضه، مقاله، روزنامه، جزوه
۹۵  جواب ارثیه آقام :  ترخون، کاهو، کلم بروکلی، فلفل سبز، گوجه، پیازچه
۹۶  جواب ارثیه آقام :  الماس، فیروزه، کهربا، زمرد، عقیق
۹۷  جواب ارثیه آقام :  وقت، هنر، استعداد، جوانی، عمر
۹۸  جواب ارثیه آقام :  رند، عمل، میدان، ناحسابی، خانواده، عنکبوتی
۹۹  جواب ارثیه آقام :  سنگ، نارنجک، ماهواره، وزنه، موشک، لنگه کفش
۱۰۰  جواب ارثیه آقام :  ویدیو چک، تور، لیبرو، توپگیری، سرویس، پاسور
۱۰۱  جواب ارثیه آقام :  فیل، نهنگ، خورشید، کهکشان، اقیانوس
۱۰۲  جواب ارثیه آقام :  قدیمی، نوستالژی، کالسکه، تاریخ، گرامافون
۱۰۳  جواب ارثیه آقام :  حساب، معادله، تقسیم، هندسه، اعداد، آمار
۱۰۴  جواب ارثیه آقام :  سمنان، گناوه، مراغه، آبادان، کازرون، چابهار
۱۰۵  جواب ارثیه آقام :  سال نو، عروسی، تولد، قهرمانی، مهرگان
۱۰۶  جواب ارثیه آقام :  بلدوزر، زلزله، طلاق، گردباد
۱۰۷  جواب ارثیه آقام :  نظر، قامت، آسمانخراش، برج میلاد، قله، دماوند
۱۰۸  جواب ارثیه آقام :  اقیانوس، لاکپشت، سالمند، حلزون، نسیم
۱۰۹  جواب ارثیه آقام :  لباس، کنترل، آسانسور، سردست
۱۱۰  جواب ارثیه آقام :  بسط، قول، قرار، دستور، جان، ترجیح، خون، خط، حکم
۱۱۱  جواب ارثیه آقام :  قهوه، بهار نارنج، ادکلن، گلاب، مشک، صابون
۱۱۲  جواب ارثیه آقام :  برلین، پاریس، تهران، نیویورک، سیدنی
۱۱۳  جواب ارثیه آقام :  اورانیوم، اکسیژن، هلیوم، روی، طلا، نقره
۱۱۴  جواب ارثیه آقام :  شاه لیر، بر باد رفته، سرگیجه، لئون، همشهری کین
۱۱۵  جواب ارثیه آقام :  سامورایی، خوان، کوتوله، سین، سنگ، تپه
۱۱۶  جواب ارثیه آقام :  سنج، زندگی، خون، جمعیت، عصبی
۱۱۷  جواب ارثیه آقام :  الکترونیک، عمران، مکانیک، صنایع، رباتیک
۱۱۸  جواب ارثیه آقام :  مامور، پلیس، راهرو، اسناد، ارتش، تونل
۱۱۹  جواب ارثیه آقام :  دینامیت، تاریک، کلنگ، ذغال سنگ، کانی
۱۲۰  جواب ارثیه آقام :  کتابخانه، جالباسی، قلک، کابینت، صندوقچه، سینی
۱۲۱  جواب ارثیه آقام :  شیر کوهی، جگوار، یوزپلنگ، سیاه گوش
۱۲۲  جواب ارثیه آقام :  سامورایی، دقیقه، بازمانده، دستاورد قسمت
۱۲۳  جواب ارثیه آقام :  روبات، هسته ای، سفینه، موبایل، اینترنت
۱۲۴  جواب ارثیه آقام :  خبرنگار، مهماندار، بازرگان، هنرپیشه
۱۲۵  جواب ارثیه آقام :  سوراخ، انباری، میکی ماوس، فاضلاب، جری
۱۲۶  جواب ارثیه آقام :  لباس، نساجی، بافتنی، ابریشم، خیاط، مخمل
۱۲۷  جواب ارثیه آقام :  جی پی اس، ستاره قطبی، قطبنما، ماهواره، نقشه، خورشید
۱۲۸  جواب ارثیه آقام :  نیوزلند، استرالیا، کوبا، ژاپن، اندونزی، سیشل
۱۲۹  جواب ارثیه آقام :  قلعه، فلاخن، زره، شمشیر، شوالیه، سپر، نیزه
۱۳۰  جواب ارثیه آقام :  موچین، شامپو، جاروبرقی، بخارشوی، مسواک، تی شوی
۱۳۱  جواب ارثیه آقام :  شب چهارده، زیبا، هلال، عسل، رمضان
۱۳۲  جواب ارثیه آقام :  آسمان، استقلال، فیروزه، دریا، نیلوفر، رنگ اصلی
۱۳۳  جواب ارثیه آقام :  ساز دهنی، گیتار بیس، بانجو، توبا، ساکسیفون، سرنا، ویولن
۱۳۴  جواب ارثیه آقام :  هزار و یک شب، موش و گربه، سندباد، درخت آرزو، حسن کچل
۱۳۵  جواب ارثیه آقام :  تلگرام، فورجی، آپارات، وبگردی، آنلاین
۱۳۶  جواب ارثیه آقام :  ایران، هندوستان، غنا، شیلی، چک، مراکش، آرژانتین، دانمارک
۱۳۷  جواب ارثیه آقام :  شمس تبریزی، فیه ما فیه، شاعر، عارف
۱۳۸  جواب ارثیه آقام :  سارا و ایدا، فصل نرگس، رگ خواب، اکسیدان، اشوب
۱۳۹  جواب ارثیه آقام :  شیره درخت، چسب مایع، عسل، مربا، آبنبات، شربت
۱۴۰  جواب ارثیه آقام :  زعفران، مایونز، دارچین، کچاپ، روغن زیتون، سرکه، غوره، پونه
۱۴۱  جواب ارثیه آقام :  مقتول، اثر انگشت، رد پا، نوار زرد، کاراگاه، دی ان ای
۱۴۲  جواب ارثیه آقام :  نیوتن، قانون، نیرو، زمین
۱۴۳  جواب ارثیه آقام :  قنات، تونل، پاناما، مانش، رادیو، شبکه
۱۴۴  جواب ارثیه آقام :  مرمر، سیاه، مدیترانه، عمان، کاراییب
۱۴۵  جواب ارثیه آقام :  داوینچی، پیکاسو، ونگوگ، میکل آنژ، براندو، بتهوون
۱۴۶  جواب ارثیه آقام :  جوز هندی، پاپریکا، خردل، پونه، زردچوبه
۱۴۷  جواب ارثیه آقام :  سیمرغ، گریفین، بوتیمار، اهریمن، بختک
۱۴۸  جواب ارثیه آقام :  اشترانکوه، پشته کوه، تخت سلیمان، توچال، دماوند، سبلان
۱۴۹  جواب ارثیه آقام :  جک لندن، صادق هدایت، مارک تواین، مارکز
۱۵۰  جواب ارثیه آقام :  بگونیا، کالادیوم، کاملیا، دیفن باخیا، ارکیده
۱۵۱  جواب ارثیه آقام :  ویلا، آیفون، رولکس، لکسوس، آدیداس، پنت هاوس
۱۵۲  جواب ارثیه آقام :  درآمد، زیان، ورشکست، کارآفرینی، سود
۱۵۳  جواب ارثیه آقام :  متکبر، مستقل، منفعل، درونگرا، مهربان
۱۵۴  جواب ارثیه آقام :  سخت افزار، وایمکس، اینترنت، دیتابیس، هکر
۱۵۵  جواب ارثیه آقام :  لبخند، قدرشناسی، خوشبینی، باور
۱۵۶  جواب ارثیه آقام :  پالپ فیکشن، مری پاپینز، هفت دلاور، خوب بد زشت، پدرخوانده
۱۵۷  جواب ارثیه آقام :  نازلی چای، گاماسیاب، قزل اوزن، سفیدرود، هراز
۱۵۸  جواب ارثیه آقام :  سونامی، رستم، هرکول، رییس جمهور، کرگدن، بروس لی
۱۵۹  جواب ارثیه آقام :  ارکستر، تصنیف، ضرب آهنگ، کنسرت، گیتار، شور
۱۶۰  جواب ارثیه آقام :  هخامنشیان، مولوی، زورخانه، زعفران، خلیج فارس
۱۶۱  جواب ارثیه آقام :  حافظیه، نقش جهان، ارگ بم، بازار وکیل، باغ ارم
۱۶۲  جواب ارثیه آقام :  دروغ، کرگدن، بوفالو، گوزن، دیو سپید، اسب تکشاخ
۱۶۳  جواب ارثیه آقام :  تایپیست، سرایدار، ملوان، بقال، مترجم
۱۶۴  جواب ارثیه آقام :  گرانش، چگالی، شتاب، نیرو، توان
۱۶۵  جواب ارثیه آقام :  دور قاب چین، ترشی، حلیم، کبابی، خورش، دلمه
۱۶۶  جواب ارثیه آقام :  اتومبیل، چمدان، مسافرخانه، هواپیما، کاری، چادر، ویزا، دریایی
۱۶۷  جواب ارثیه آقام :  گرینلند، روسیه، کانادا، ایسلند، فنلاند
۱۶۸  جواب ارثیه آقام :  فروشگاه، تخفیف، درصد، خریدار، برند
۱۶۹  جواب ارثیه آقام :  بیمارستان، ویزیت، درمانگاه، دندانپزشک، نسخه، ارتوپد
۱۷۰  جواب ارثیه آقام :  سفره ماهی، توتیا، مارماهی، وال، اختاپوس، دلفی

این مطلب رو هم بخونید  جواب های بازی فندق ! راه حل همه مرحله های بازی فندق

و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید

شما هم به دنبال جواب بازی فندق و کلمانه هستید؟ نظرتون راجع به این بازی چیه؟ ما در آموزک جواب های مراحل جدید رو هم براتون میذاریم.

تبلیغات

برچسب ها
نمایش بیشتر