تکنولوژیهمه مطالب

جواب بازی کلماتیک! راه حل همه مرحله های کلماتیک

بازی کلماتیک، یک بازی حدس کلمه بی‌نهایت جذاب و اعتیاد آور که این روزا همه در موردش صحبت میکنن. آسون شروع میشه ولی بعد یه مدت شما رو به چالش میکشه. میتونی مراحل رو رد کنی؟ بنابراین اینبار در آموزک تصمیم داریم تا جواب کلماتیک رو در اختیارتون بزاریم.

نکته: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۲”

دانلود بازی کلماتیک

جواب مرحله ۱ کلماتیک: آب، بابا
جواب مرحله ۲ کلماتیک: کم، نمک
جواب مرحله ۳ کلماتیک: نخ، خون
جواب مرحله ۴ کلماتیک: آهو، هوا
جواب مرحله ۵ کلماتیک: لب، بلا، بال
جواب مرحله ۶ کلماتیک: شک، کت، کش، تشک
جواب مرحله ۷ کلماتیک: زر، روز، زور
جواب مرحله ۸ کلماتیک: مچ، چشم
جواب مرحله ۹ کلماتیک:  گ، گرم، مرگ
جواب مرحله ۱۰ کلماتیک: سن، سگ، سنگ
جواب مرحله ۱۱ کلماتیک: آش، آتش
جواب مرحله ۱۲ کلماتیک: رخ، سرخ، خرس
جواب مرحله ۱۳ کلماتیک: شکم، تشک، تمشک
جواب مرحله ۱۴ کلماتیک: سال، فال، سفال
جواب مرحله ۱۵ کلماتیک: رنج، برج، برنج
جواب مرحله ۱۶ کلماتیک: شهر، ریش، شیره، ریشه
جواب مرحله ۱۷ کلماتیک: حرص، حریص، حصیر
جواب مرحله ۱۸ کلماتیک: نی، ننگ، نگین
جواب مرحله ۱۹ کلماتیک: حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری
جواب مرحله ۲۰ کلماتیک: دکل، کلید
جواب مرحله ۲۱ کلماتیک: رود، گور، دور، گردو
جواب مرحله ۲۲ کلماتیک: آهن، نگاه، گناه، آهنگ
جواب مرحله ۲۳ کلماتیک: دام، رام، آدم، مادر، مدار، مراد
جواب مرحله ۲۴ کلماتیک: امن، نام، نما، امان
جواب مرحله ۲۵ کلماتیک: ساک، سکان، ساکن
جواب مرحله ۲۶ کلماتیک: نی، نیک، عینک
جواب مرحله ۲۷ کلماتیک: آبی، باز، بازی، زیبا
جواب مرحله ۲۸ کلماتیک: رمز، رزم، مرز، ترمز
جواب مرحله ۲۹ کلماتیک: خط، شک، خشک، خطکش
جواب مرحله ۳۰ کلماتیک: یال، اصل، اصیل، اصلی
جواب مرحله ۳۱ کلماتیک: یار، ریل، ریال
جواب مرحله ۳۲ کلماتیک: چکه، کوه، کوچ، کوچه
جواب مرحله ۳۳ کلماتیک: نیم، نمک، نمکی، کمین
جواب مرحله ۳۴ کلماتیک: آیه، آهن، آهنی
جواب مرحله ۳۵ کلماتیک: رهن، قرن، قهر، نهر، هنر، نقره
جواب مرحله ۳۶ کلماتیک: رخت، ترد، درخت، دختر
جواب مرحله ۳۷ کلماتیک: دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن
جواب مرحله ۳۸ کلماتیک: جلو، جدل، جلد، جدول
جواب مرحله ۳۹ کلماتیک: پشه، هوش، پوشه
جواب مرحله ۴۰ کلماتیک: مار، رام، مرگ، گرم، گام، گرما
جواب مرحله ۴۱ کلماتیک: حفظ، حفاظ، حافظ
جواب مرحله ۴۲ کلماتیک: ترش، آتش، تار، شتر، ارتش، تراش
جواب مرحله ۴۳ کلماتیک: شاد، یاد، شادی، شیاد
جواب مرحله ۴۴ کلماتیک: بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
جواب مرحله ۴۵ کلماتیک: ورز، شور، زور، روش، وزش، ورزش
جواب مرحله ۴۶ کلماتیک: خیر، میخ، مریخ، خمیر
جواب مرحله ۴۷ کلماتیک: کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
جواب مرحله ۴۸ کلماتیک: آدم، دام، دما، مداد
جواب مرحله ۴۹ کلماتیک: فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک
جواب مرحله ۵۰ کلماتیک: ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
جواب مرحله ۵۱ کلماتیک: کاه، اشک، کشو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش
جواب مرحله ۵۲ کلماتیک: موم، نیم، یمن، مین، مینو، میمون
جواب مرحله ۵۳ کلماتیک: منگ، ننگ، نهنگ، منگنه
جواب مرحله ۵۴ کلماتیک: بیل، زبل، زین، زنبیل
جواب مرحله ۵۵ کلماتیک: امید، امین، ایمن، دامن، دنیا، نماد، دینام، میدان
جواب مرحله ۵۶ کلماتیک: شام، پشم، شوم، ماش، موش، شامپو
جواب مرحله ۵۷ کلماتیک: توان، ساتن، ستون، سونا، وانت، ستوان
جواب مرحله ۵۸ کلماتیک: برق، بره، عرق، عقب، قبر، عقرب، قرعه، عقربه
جواب مرحله ۵۹ کلماتیک: تانک، راکت، رانت، کارت، کتان، کنار، تانکر، کارتن
جواب مرحله ۶۰ کلماتیک: ناف، نفس، وان، وفا، افسون، فانوس
جواب مرحله ۶۱ کلماتیک: خوش، شوخ، شور، گرو، گوش، خروش، خورش، خرگوش
جواب مرحله ۶۲ کلماتیک: دفن، سند، داس، فنا، فاسد، اسفند
جواب مرحله ۶۳ کلماتیک: درنگ، گردن، کرگدن
جواب مرحله ۶۴ کلماتیک: سطل، طلا، نسل، اطلس، سالن، سلطان
جواب مرحله ۶۵ کلماتیک: لابی، باطل، طالبی
جواب مرحله ۶۶ کلماتیک: بهشت، رتبه، رشته، شربت، شهرت، برشته
جواب مرحله ۶۷ کلماتیک: باج، وجب، زوج، بازو، جواب، واجب، جواز، بازجو
جواب مرحله ۶۸ کلماتیک: پاک، پیک، کیان، پیکان
جواب مرحله ۶۹ کلماتیک: اسب، بنا، جان، جنس، ناب، نجس، جناب، سنجاب
جواب مرحله ۷۰ کلماتیک: سمند، مدرس، مردن، سمندر
جواب مرحله ۷۱ کلماتیک: جسم، سمج، سهم، مجسمه
جواب مرحله ۷۲ کلماتیک: شورا، واشر، مشاور
جواب مرحله ۷۳ کلماتیک: آبی، اسب، یاس، سیب، آسیب، آسیاب
جواب مرحله ۷۴ کلماتیک: سال، لاک، تاس، ساکت، کاست، کلاس، کسالت، اسکلت
جواب مرحله ۷۵ کلماتیک: دام، دما، آدم، مداد، امداد، داماد
جواب مرحله ۷۶ کلماتیک: خطر، رها، آخر، راه، خطا، خاطره
جواب مرحله ۷۷ کلماتیک: میل، ملی، مدل، دیلم، پلید، دیپلم
جواب مرحله ۷۸ کلماتیک: تایر، گاری، گیرا، گیتار
جواب مرحله ۷۹ کلماتیک: بدنه، برده، دنبه، بندر، بنده، نبرد، نرده، برنده
جواب مرحله ۸۰ کلماتیک: دود، دوش، شوک، دوک، کشو، کدو، کود، دودکش
جواب مرحله ۸۱ کلماتیک: شتر، تره، فرش، رشته، شهرت، فرشته
جواب مرحله ۸۲ کلماتیک: تور، اتو، بور، باور، ابرو، باروت
جواب مرحله ۸۳ کلماتیک: چاق، چاه، طاق، طاقچه
جواب مرحله ۸۴ کلماتیک: تیر، لیف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر
جواب مرحله ۸۵ کلماتیک: اسکی، ایست، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
جواب مرحله ۸۶ کلماتیک: پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچ، پارچه
جواب مرحله ۸۷ کلماتیک: دوره، رنده، روده، نرده، روند، وردنه
جواب مرحله ۸۸ کلماتیک: جمع، عمو، نوع، موج، نجوم، معجون
جواب مرحله ۸۹ کلماتیک: ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
جواب مرحله ۹۰ کلماتیک: تماس، ماست، تمساح، مساحت
جواب مرحله ۹۱ کلماتیک: تاج، جام، حجم، حاجت، حجامت، محتاج
جواب مرحله ۹۲ کلماتیک: مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
جواب مرحله ۹۳ کلماتیک: چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
جواب مرحله ۹۴ کلماتیک: ابرو، انبر، نوار، بانو، بوران، روبان
جواب مرحله ۹۵ کلماتیک: اسیر، ایست، راست، تایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست
جواب مرحله ۹۶ کلماتیک: شاه، اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
جواب مرحله ۹۷ کلماتیک: تیم، ستم، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
جواب مرحله ۹۸ کلماتیک: پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، یورش، شیپور
جواب مرحله ۹۹ کلماتیک: صدا، قصد، قاصد، قاصدک

جواب مرحله ۱۰۰ کلماتیک: پریز، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
جواب مرحله ۱۰۱ کلماتیک: اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، جوانی
جواب مرحله ۱۰۲ کلماتیک: شنا، شام، نیش، میش، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
جواب مرحله ۱۰۳ کلماتیک: تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
جواب مرحله ۱۰۴ کلماتیک: گاو، گور، نور، نوار، واگن، انگور
جواب مرحله ۱۰۵ کلماتیک: پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، پولک، لوکس، کپسول
جواب مرحله ۱۰۶ کلماتیک: آلو، مال، وام، وال، لبو، مبل، بال، آلبوم
جواب مرحله ۱۰۷ کلماتیک: برکت، تبرک، کتبی، تبریک، ترکیب، کبریت
جواب مرحله ۱۰۸ کلماتیک: جارو، جوهر، رواج، هاجر، وراج، جواهر
جواب مرحله ۱۰۹ کلماتیک: باغ، چاه، بچه، باغچه
جواب مرحله ۱۱۰ کلماتیک: اردو، یاور، دریا، ویار، رویا، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
جواب مرحله ۱۱۱ کلماتیک: آزاد، زیاد، ایزد، آزادی
جواب مرحله ۱۱۲ کلماتیک: جشن، جنگ، گنج، گنجشک
جواب مرحله ۱۱۳ کلماتیک: شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی
جواب مرحله ۱۱۴ کلماتیک: رنگ، ریگ، ننگ، نگین، رنگین، نیرنگ
جواب مرحله ۱۱۵ کلماتیک: شنوا، شیون، شیوا، یواش، ناشی، آویشن
جواب مرحله ۱۱۶ کلماتیک: ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
جواب مرحله ۱۱۷ کلماتیک: رهن، نهر، هار، آهن، رانت، تنها، ترانه، تهران
جواب مرحله ۱۱۸ کلماتیک: حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله
جواب مرحله ۱۱۹ کلماتیک: راسو، رسوا، سوار، روستا
جواب مرحله ۱۲۰ کلماتیک: امن، بام، نما، نام، بنا، ماه، انبه، بهمن، نامه، بهنام
جواب مرحله ۱۲۱ کلماتیک: پتو، پسر، توپ، سوپ، پست، تور، پرتو، پوست، ترسو، پرستو
جواب مرحله ۱۲۲ کلماتیک: دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد
جواب مرحله ۱۲۳ کلماتیک: سود، عدس، عمو، عمود، موعد، مسعود
جواب مرحله ۱۲۴ کلماتیک: آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
جواب مرحله ۱۲۵ کلماتیک: شرم، شمش، میش، شمشیر
جواب مرحله ۱۲۶ کلماتیک: چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
جواب مرحله ۱۲۷ کلماتیک: قند، نان، نقد، ندا، قناد، قندان
جواب مرحله ۱۲۸ کلماتیک: متن، مات، منت، تمنا، توان، وانت، تومان، مانتو
جواب مرحله ۱۲۹ کلماتیک: الک، تشک، تاک، شال، کال، لاک، تلاش، شکلات
جواب مرحله ۱۳۰ کلماتیک: ریگ، گیس، یار، سیر، یاس، اسیر، سیار، گاری، گیرا، سیگار
جواب مرحله ۱۳۱ کلماتیک: نیش، ناشی، نشاط، شیطان
جواب مرحله ۱۳۲ کلماتیک: برادر، دربار، بردار
جواب مرحله ۱۳۳ کلماتیک: گاو، گدا، گلو، گود، لگد، آلو، الگو، گودال
جواب مرحله ۱۳۴ کلماتیک: شاه، شنا، آهن، آیه، نیش، شانه، ناشی، شاهین
جواب مرحله ۱۳۵ کلماتیک: ابری، بیات، تایر، باتری
جواب مرحله ۱۳۶ کلماتیک: شورا، لواش، واشر، شلوار
جواب مرحله ۱۳۷ کلماتیک: عادت، عادل، تعادل، عدالت
جواب مرحله ۱۳۸ کلماتیک: اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
جواب مرحله ۱۳۹ کلماتیک: پرز، روز، ارز، راز، پارو، پروا، آرزو، پرواز
جواب مرحله ۱۴۰ کلماتیک: تاپ، پتو، توپ، قوت، وقت، پاتوق
جواب مرحله ۱۴۱ کلماتیک: ایده، دانه، دایه، دنیا، نهاد، هادی، ناهید، آینده
جواب مرحله ۱۴۲ کلماتیک: کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
جواب مرحله ۱۴۳ کلماتیک: خنگ، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
جواب مرحله ۱۴۴ کلماتیک: خشت، شخص، شیخ، شخصی، تشخیص، شخصیت
جواب مرحله ۱۴۵ کلماتیک: لنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، سلطنت
جواب مرحله ۱۴۶ کلماتیک: علم، ملت، عمل، علت، املت، عالم، عامل، علامت
جواب مرحله ۱۴۷ کلماتیک: عکس، سرو، سکو، کور، عروس، عروسک
جواب مرحله ۱۴۸ کلماتیک: بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بلیت، غیبت، تبلیغ
جواب مرحله ۱۴۹ کلماتیک: درک، دره، رشد، شکر، شهد، کره، شهرک، درشکه
جواب مرحله ۱۵۰ کلماتیک: تلخ، تلف، لخت، ختم، مفت، ملخ، تخلف، مختلف
جواب مرحله ۱۵۱ کلماتیک: ببر، چرب، چسب، برس، سرب، برچسب
جواب مرحله ۱۵۲ کلماتیک: جاری، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
جواب مرحله ۱۵۳ کلماتیک: اهل، عقل، قله، عاقل، قلعه، علاقه
جواب مرحله ۱۵۴ کلماتیک: شیار، گاری، گیرا، گرایش
جواب مرحله ۱۵۵ کلماتیک: پست، پیچ، چیپس، پستچی
جواب مرحله ۱۵۶ کلماتیک:  تار، تیر، ترش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
جواب مرحله ۱۵۷ کلماتیک سیم، تیم، مست، قسمت، قیمت، تقسیم
جواب مرحله ۱۵۸ کلماتیک: آبی، خبر، خار، آخر، خیر، ابر، بخار، خراب، خیار، بخاری
جواب مرحله ۱۵۹ کلماتیک: امین، سیما، مینا، ایمن، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
جواب مرحله ۱۶۰ کلماتیک: راست، تراس، ساخت، آخرت، خسارت، استخر
جواب مرحله ۱۶۱ کلماتیک: اسیر، افسر، سیار، سفیر، فارس، فارسی
جواب مرحله ۱۶۲ کلماتیک: آذر، رخش، شاخ، خار، خراش، آذرخش
جواب مرحله ۱۶۳ کلماتیک: درام، مادر، مدار، مراد، مربا، مرداب
جواب مرحله ۱۶۴ کلماتیک: چال، چای، خال، خالی، خیال، یخچال
جواب مرحله ۱۶۵ کلماتیک: پره، پهن، رنج، رهن، نهر، هنر، پنجه، پنجره
جواب مرحله ۱۶۶ کلماتیک: باج، جذب، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه
جواب مرحله ۱۶۷ کلماتیک: اسب، وبا، باک، سبک، ساک، سکو، بوس، کاسب، واکس، کابوس
جواب مرحله ۱۶۸ کلماتیک: آزار، بارز، بازار، ابزار
جواب مرحله ۱۶۹ کلماتیک: گاز، یال، لیگ، لیز، زگیل، ازگیل
جواب مرحله ۱۷۰ کلماتیک: فوت، نفت، نوع، نفع، تنوع، عفونت
جواب مرحله ۱۷۱ کلماتیک: بنا، ناب، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
جواب مرحله ۱۷۲ کلماتیک: تنگ، شنا، آتش، انگشت
جواب مرحله ۱۷۳ کلماتیک: امت، اتم، مات، مته، ماه، همت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
جواب مرحله ۱۷۴ کلماتیک: سنت، سیب، بیت، نسبت، بیست، تنیس، سنتی، بستنی
جواب مرحله ۱۷۵ کلماتیک: رواج، جوان، نجار، روان، وراج، آرنج، جارو، جانور
جواب مرحله ۱۷۶ کلماتیک: بچه، بره، چتر، چرب، چرت، تره، رتبه، تربچه
جواب مرحله ۱۷۷ کلماتیک: خزه، دهن، هند، خنده، زنده، خزنده
جواب مرحله ۱۷۸ کلماتیک: جاری، اجیر، جراح، حراج، رایج، حاجی، جراحی، حراجی
جواب مرحله ۱۷۹ کلماتیک: تولد، دولت، تولید، دولتی
جواب مرحله ۱۸۰ کلماتیک: ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
جواب مرحله ۱۸۱ کلماتیک: آهن، پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
جواب مرحله ۱۸۲ کلماتیک: پلک، پلو، پوک، پول، پولک، کیلو، وکیل، پولکی
جواب مرحله ۱۸۳ کلماتیک: فال، لال، فلفل، فلافل
جواب مرحله ۱۸۴ کلماتیک: پدر، پند، پهن، دره، هنر، رهن، پرده، رنده، نرده، پرنده
جواب مرحله ۱۸۵ کلماتیک: مایه، مهیا، بیمه، ماهی، مهیب، بامیه
جواب مرحله ۱۸۶ کلماتیک: ناو، ایل، آلو، وان، یال، وال، لیوان، وانیل
جواب مرحله ۱۸۷ کلماتیک: دین، صید، صندل، صندلی
جواب مرحله ۱۸۸ کلماتیک: روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
جواب مرحله ۱۸۹ کلماتیک: الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، بالکن
جواب مرحله ۱۹۰ کلماتیک: پاتک، پارک، پاکت، پارکت
جواب مرحله ۱۹۱ کلماتیک: افت، صاف، صدا، صدف، صفت، تصادف
جواب مرحله ۱۹۲ کلماتیک: امور، راسو، رسوا، سرما، سمور، سماور
جواب مرحله ۱۹۳ کلماتیک: رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، نرگس، سرهنگ، گرسنه
جواب مرحله ۱۹۴ کلماتیک: ارز، اسب، راز، زبر، ساز، سبز، سرب، سراب، بازرس، سرباز
جواب مرحله ۱۹۵ کلماتیک: اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، اصلاح
جواب مرحله ۱۹۶ کلماتیک: بیکار، باریک، رکابی
جواب مرحله ۱۹۷ کلماتیک: تراس، راست، راسته، ستاره
جواب مرحله ۱۹۸ کلماتیک: قوز، زین، قوی، وزن، یوز، قزوین
جواب مرحله ۱۹۹ کلماتیک: عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت

جواب مرحله ۲۰۰ کلماتیک: دنیا، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
جواب مرحله ۲۰۱ کلماتیک: گدا، رشد، شاد، گرد، ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
جواب مرحله ۲۰۲ کلماتیک: شهر، شور، روش، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور
جواب مرحله ۲۰۳ کلماتیک: هوا، آهو، اهلی، لایه، هالو، ویلا، الویه، هیولا
جواب مرحله ۲۰۴ کلماتیک: ترم، تور، متر، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
جواب مرحله ۲۰۵ کلماتیک: پیر، پری، پنیر، پیرو، نیرو، پروین
جواب مرحله ۲۰۶ کلماتیک: قالب، قالی، قلاب، لایق، قلابی، بقالی
جواب مرحله ۲۰۷ کلماتیک: بره، ریه، غرب، غیب، غریب، غریبه
جواب مرحله ۲۰۸ کلماتیک: خرس، خار، سرخ، آخر، خاور، خروس، سوار، سوراخ
جواب مرحله ۲۰۹ کلماتیک: ترس، سنت، سوت، نور، ترسو، تنور، ستون، سنتور
جواب مرحله ۲۱۰ کلماتیک: اصل، اهل، صاف، فصل، فال، فاصله
جواب مرحله ۲۱۱ کلماتیک: وفا، فوت، اتو، آفت، افق، وقت، توقف، وفات، تقوا، توافق
جواب مرحله ۲۱۲ کلماتیک: کاخ، خوک، کار، کور، خاک، خوراک
جواب مرحله ۲۱۳ کلماتیک: موز، ناز، نام، وزن، زانو، زمان، نماز، آزمون
جواب مرحله ۲۱۴ کلماتیک: الک، اهل، کال، کاه، گله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
جواب مرحله ۲۱۵ کلماتیک: تراز، آرزو، ترازو، وزارت
جواب مرحله ۲۱۶ کلماتیک: گاو، گوی، گونی، واگن، یوگا، گونیا
جواب مرحله ۲۱۷ کلماتیک: بشر، ریش، شیب، شرم، مربی، امیر، شراب، شیار، مربا، بیمار، مباشر، ابریشم
جواب مرحله ۲۱۸ کلماتیک: شیر، ریش، نشر، نیش، شیرین، شیرینی
جواب مرحله ۲۱۹ کلماتیک: آجر، جان، کاج، کار، رنج، آرنج، نجار، کنار، نارنج، نارنجک
جواب مرحله ۲۲۰ کلماتیک: شتر، ترش، شرم، ترم، متر، مشت، مرغ، شترمرغ
جواب مرحله ۲۲۱ کلماتیک: بال، فال، وال، لبو، وفا، بوفالو
جواب مرحله ۲۲۲ کلماتیک: باد، کبک، کبد، کند، اندک، بانک، دکان، بادکنک
جواب مرحله ۲۲۳ کلماتیک: شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، عمه، مشوق، موقع، معشوق، معشوقه
جواب مرحله ۲۲۴ کلماتیک: پاپ، پیپ، پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
جواب مرحله ۲۲۵ کلماتیک: فنا، نفس، جنس، جان، ناف، نجس، اسفنج، اسفناج
جواب مرحله ۲۲۶ کلماتیک: ترس، درس، دست، دیر، سرد، درست، رسید، سیرت، تدریس، تردستی
جواب مرحله ۲۲۷ کلماتیک: جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
جواب مرحله ۲۲۸ کلماتیک: تخیل، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، لیاقت، خلاقیت
جواب مرحله ۲۲۹ کلماتیک: بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، خفاش، خشاب، شفابخش
جواب مرحله ۲۳۰ کلماتیک: تیم، میت، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
جواب مرحله ۲۳۱ کلماتیک: آفت، بته، بها، تباه، تابه، بافت، آفتاب، آفتابه
جواب مرحله جواب مرحله ۲۳۲ کلماتیک: نوع، نوک، تنبک، تنوع، نوبت، عنکبوت
جواب مرحله ۲۳۳ کلماتیک: ورزش، زیور، روزی، پیرو، پوزش، وزیر، پیروز، پرویز، شیپور، زیرپوش
جواب مرحله ۲۳۴ کلماتیک: آلو، بلا، لال، لولا، بلال، آلبالو
جواب مرحله ۲۳۵ کلماتیک: پله، هلو، لپه، هوا، پناه، پهلو، لانه، پونه، ناله، نهال، نوپا، هالو، هاون، پالون، پهلوان
جواب مرحله ۲۳۶ کلماتیک: لگن، یال، ریل، رنگ، انگل، ریال، گاری، گران، لنگر، گلنار، گریان، نارگیل
جواب مرحله ۲۳۷ کلماتیک: مرغ، غیب، غرب، یار، مار، باغ، مغرب، مربی، مربا، غبار، بیمار، مرغابی
جواب مرحله ۲۳۸ کلماتیک: چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
جواب مرحله ۲۳۹ کلماتیک: ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
جواب مرحله ۲۴۰ کلماتیک: ابر، برگ، ناب، یار، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
جواب مرحله ۲۴۱ کلماتیک: تنگ، گوی، نیت، گونی، گیتی، گیوتین
جواب مرحله ۲۴۲ کلماتیک: لنت، بیل، بال، یال، بلیت، بیات، تنبل، لابی، نبات، تبانی، لاتین، لبنیات
جواب مرحله ۲۴۳ کلماتیک: پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، پرچم، پیام، مارپیچ
جواب مرحله ۲۴۴ کلماتیک: برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
جواب مرحله ۲۴۵ کلماتیک: اسم، ماه، هما، یاس، سایه، سهام، سیاه، سیما، ماهی، مهیا، سهمیه، همسایه
جواب مرحله ۲۴۶ کلماتیک: سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسمن، سیمین، یاسمین
جواب مرحله ۲۴۷ کلماتیک: تاس، سنت، آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، تناسب، آبستن، باستان
جواب مرحله ۲۴۸ کلماتیک: حمل، محل، ملت، املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، مالت، حملات، احتمال
جواب مرحله ۲۴۹ کلماتیک: اخم، خام، زخم، مزه، میخ، میز، خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
جواب مرحله ۲۵۰ کلماتیک: دین، دیه، دیو، دنیا، دهان، نوید، ایده، آینده، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
جواب مرحله ۲۵۱ کلماتیک: جسم، جام، جان، جسد، جنس، نجس، داس، دنج، جامد، دامن، سنجد، مسجد، نماد، سمند، دماسنج
جواب مرحله ۲۵۲ کلماتیک: موازی، میرزا، واریز، امروزی
جواب مرحله ۲۵۳ کلماتیک: عیب، عصا، نصب، عناب، عصبی، عاصی، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
جواب مرحله ۲۵۴ کلماتیک: پدر، پند، رود، نور، پودر، پرده، دوره، رنده، روده، نرده، پوره، پونه، پرنده، وردنه، پرونده
جواب مرحله ۲۵۵ کلماتیک: سطر، وسط، هوس، راه، راسو، رسوا، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
جواب مرحله ۲۵۶ کلماتیک: متر، مدل، مرد، دریل، دلیر، دیلم، رتیل، ریمل، لیتر، مدیر، مرید، تردمیل
جواب مرحله ۲۵۷ کلماتیک: تند، سبد، سند، دست، نبات، نسبت، تناسب، دبستان
جواب مرحله ۲۵۸ کلماتیک: برکت، برکه، بهار، تابه، تباه، تبرک، راکت، رتبه، رکاب، کارت، کتاب، ترکه، کهربا، هکتار، تبهکار
جواب مرحله ۲۵۹ کلماتیک: مرغ، نرم، رمان، انار، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
جواب مرحله ۲۶۰ کلماتیک: مفت، مات، رسم، سفر، تراس، راست، ماست، تماس، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
جواب مرحله ۲۶۱ کلماتیک: ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
جواب مرحله ۲۶۲ کلماتیک: سیل، کال، کسل، یاس، استیل، اسکلت، کلاس، ساکت، ایست، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
جواب مرحله ۲۶۳ کلماتیک: یال، اشک، تشک، شال، شکل، شیک، کیش، تلاش، شاکی، شلیک، کشتی، آشتی، شکایت، شیلات، شکلاتی
جواب مرحله ۲۶۴ کلماتیک: ریگ، سیر، گره، گیس، اسیر، سایه، سیاه، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گاری، سیاره، سیگار، سیاهرگ
جواب مرحله ۲۶۵ کلماتیک: خدا، کاخ، خاک، اردک، اردو، خاور، دارو، داور، کاور، کادو، خوراک، خودکار
جواب مرحله ۲۶۶ کلماتیک: آخر، شتر، پخش، تاپ، شاخ، خشت، رخت، خار، ترش، تراش، آخرت، خراش، ارتش، پرخاش، خارپشت
جواب مرحله ۲۶۷ کلماتیک: تیم، ستم، سطل، سیل، سیم، مست، ملت، ملی، لمس، تسلط، طلسم، لیست، مسلط، تسلیم، مستطیل
جواب مرحله ۲۶۸ کلماتیک: اسم، سال، نام، مسن، نسل، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
جواب مرحله ۲۶۹ کلماتیک: قامت، توقف، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، موافق، موافقت
جواب مرحله ۲۷۰ کلماتیک: رشد، خوش، خیر، دوش، دیو، شوخ، شور، خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
جواب مرحله ۲۷۱ کلماتیک: ببر، ابر، یار، رباب، برابر، بربری، باربری، برابری
جواب مرحله ۲۷۲ کلماتیک: گاز، بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، بیزار، بازیگر
جواب مرحله ۲۷۳ کلماتیک: بید، ادب، باد، بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
جواب مرحله ۲۷۴ کلماتیک: چاک، چکه، چمن، کما، نمک، چکمه، کمان، مکان، نامه، کمانچه
جواب مرحله ۲۷۵ کلماتیک: وام، مار، اسم، رسم، سمور، سرما، راسو، سماور، سمسار، سوسمار
جواب مرحله ۲۷۶ کلماتیک: پلک، تپل، پتک، پاک، پاکت، پلاک، تلاش، کاشت، شکلات، لاکپشت
جواب مرحله ۲۷۷ کلماتیک: جگر، گاو، گدا، گور، دارو، جارو، جادو، گارد، داور، رواج، گردو، جادوگر
جواب مرحله ۲۷۸ کلماتیک: چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
جواب مرحله ۲۷۹ کلماتیک: شوخ، لوح، خوش، حال، وال، خال، شاخ، حلوا، لواش، خوشحال
جواب مرحله ۲۸۰ کلماتیک: جنگ، رنج، رنگ، جان، جوان، آرنج، جانور، نجار، انگور، جنگاور
جواب مرحله ۲۸۱ کلماتیک: جیب، زین، لجن، لنج، لیز، نجیب، زنبیل، زنجبیل
جواب مرحله ۲۸۲ کلماتیک: امر، کلم، کمر، ملک، کرم، رمال، کالا، کامل، کلام، کمال، مالک، مکار، آرام، آمار، کارامل
جواب مرحله ۲۸۳ کلماتیک: دنگ، دیگ، دین، گند، گوی، گونه، گونی، گیوه، نوید، گوینده
جواب مرحله ۲۸۴ کلماتیک: قتل، قاب، قلب، آقا، اتاق، بقال، تقلب، قالب، قلاب، قاتل، تالاب، باتلاق
جواب مرحله ۲۸۵ کلماتیک: بارز، بهار، ماهر، مربا، مزار، مهار، مبارز، مبارزه
جواب مرحله ۲۸۶ کلماتیک: بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
جواب مرحله ۲۸۷ کلماتیک: جدا، زود، زوج، جواز، جادو، آواز، آزاد، ازدواج
جواب مرحله ۲۸۸ کلماتیک: ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، پسر، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
جواب مرحله ۲۸۹ کلماتیک: فال، هدف، هلو، وفا، آهو، آلو، هالو، آلوده، فولاد، فالوده
جواب مرحله ۲۹۰ کلماتیک: اره، رهن، صرع، عصا، عصر، هنر، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
جواب مرحله ۲۹۱ کلماتیک: همت، تیم، مته، بته، ماه، مات، بیات، بیمه، تابه، تباه، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی
جواب مرحله ۲۹۲ کلماتیک: دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، نفس، سوگند، گوسفند
جواب مرحله ۲۹۳ کلماتیک: نیم، شوم، منش، موش، میش، نیش، نوه، هوش، شیوه، شیون، منشی، میهن، میوه، مینو، شومینه
جواب مرحله ۲۹۴ کلماتیک: ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
جواب مرحله ۲۹۵ کلماتیک: کور، کود، کدو، باد، باک، آرد، ابرو، دارو، کبود، رکاب، کادو، باور، داور، بارکد، دارکوب
جواب مرحله ۲۹۶ کلماتیک: نما، قرن، رقم، قهر، رمق، مهر، قران، قاره، نمره، قرمه، قمار، مناره، نقره، منقار، قهرمان
جواب مرحله ۲۹۷ کلماتیک: رزم، رسم، رمز، ریز، نرم، نسیم، مسیر، زمین، زرین، رسمی، رزمی، سرزمین
جواب مرحله ۲۹۸ کلماتیک: ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
جواب مرحله ۲۹۹ کلماتیک: تار، تاس، سنت، ترس، راکت، تانک، ساکت، سکان، ساکن، کارت، کتان، تانکر، کارتن، کنسرت، ترسناک

این مطلب رو هم بخونید  بهترین روش بازیابی و تعمیر فایل های خراب و آسیب دیده PDF

جواب مرحله ۳۰۰ کلماتیک: باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، کبریت، کتیرا، باکتری
جواب مرحله ۳۰۱ کلماتیک: سهم، ریه، مهر، یار، راه، اسیر، سایه، سهام، سیاه، ماهر، مسیر، هراس، همسر، سیاره، سرمایه
جواب مرحله ۳۰۲ کلماتیک: داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
جواب مرحله ۳۰۳ کلماتیک: دین، مزد، ناز، میز، امید، ایمن، دامن، زمان، زیان، یزدان، نامزد، میزان، میدان، دینام، نامزدی
جواب مرحله ۳۰۴ کلماتیک: دیدار، دیوار، رادیو، رویداد
جواب مرحله ۳۰۵ کلماتیک: اخم، خام، ملخ، خال، رمال، خمار، خرما، خاور، اخمو، خرمالو
جواب مرحله ۳۰۶ کلماتیک: داس، سند، ندا، تند، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان
جواب مرحله ۳۰۷ کلماتیک: صاف، صفر، نفر، فنا، فنر، ناف، نصف، صفرا، صراف، انار، انصاف، انصراف
جواب مرحله ۳۰۸ کلماتیک: بال، آبی، قاب، قلب، لقب، یال، بیل، بلا، قالی، قلاب، لایق، قالب، بقالی، قلابی، باقالی
جواب مرحله ۳۰۹ کلماتیک: شنا، نیش، آیین، پایین، نیایش، پیشانی
جواب مرحله ۳۱۰ کلماتیک: بنا، نیک، تاک، باک، بانک، نبات، بیان، بینا، تانک، تنبک، کتاب، یکتا، آنتیک، کابین، کابینت
جواب مرحله ۳۱۱ کلماتیک: شمع، دعا، شاد، ندا، آدم، مانع، معدن، دشمن، دانش، دامن، دشنام، شمعدان
جواب مرحله ۳۱۲ کلماتیک: صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
جواب مرحله ۳۱۳ کلماتیک: زهر، روز، زره، روزه، زیره، فوری، وزیر، فیروزه
جواب مرحله ۳۱۴ کلماتیک: چرخ، چرب، خبر، نرخ، چربی، خبرچین
جواب مرحله ۳۱۵ کلماتیک: کفن، کنه، ناف، نفس، سکه، آهن، آهک، ساکن، سکان، کافه، کاسه، نسکافه
جواب مرحله ۳۱۶ کلماتیک: قلب، مبل، قله، ماه، قلم، مال، قاب، قبله، لقمه، بقال، قلاب، مقابل، مقاله، ملاقه، قابلمه
جواب مرحله ۳۱۷ کلماتیک: آهو، وام، بام، میوه، بیمه، بیوه، ماهی، مایو، بامیه، آبمیوه
جواب مرحله ۳۱۸ کلماتیک: گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
جواب مرحله ۳۱۹ کلماتیک: مرد، بدن، کمر، بند، کمد، نمک، کرم، بندر، مدرک، مرکب، مدرن، نبرد، منبر، کربن، کمربند
جواب مرحله ۳۲۰ کلماتیک: دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، مادی، دمپایی
جواب مرحله ۳۲۱ کلماتیک: وال، لبو، لیز، بیل، باز، بازو، زالو، زیبا، بازی، لوزی، آویز، ویزا، ویلا، لوبیا، زولبیا
جواب مرحله ۳۲۲ کلماتیک: پول، لوس، سوپ، پلک، پلو، پوک، تپل، پتک، پتو، توپ، سوت، پوست، پولک، توکل، سکوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
جواب مرحله ۳۲۳ کلماتیک: جان، نجس، جنس، کاج، ساکن، سکان، سنجاق، سنجاقک
جواب مرحله ۳۲۴ کلماتیک: فوت، وفا، تاول، سفال، سوال، فلوت، وفات، فوتسال
جواب مرحله ۳۲۵ کلماتیک: گاو، موش، گام، میش، گوش، شیوا، گوشی، یوگا، میگو، گویش، یواش، گاومیش
جواب مرحله ۳۲۶ کلماتیک: یاس، تاپ، پاس، پست، تاس، سال، پیت، سیل، ایست، پالت، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاستیل
جواب مرحله ۳۲۷ کلماتیک: یاد، چای، دیر، دین، چادر، چنار، دنیا، درنا، دریا، نادر، دینار، دارچین
جواب مرحله ۳۲۸ کلماتیک: زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، نوه، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، وزنه، زنگوله
جواب مرحله ۳۲۹ کلماتیک: جان، جنس، نفس، نان، ناف، اسفنج، فنجان، فسنجان
جواب مرحله ۳۳۰ کلماتیک: باغ، زاغ، غاز، ابله، زاغه، غزال، بالغ، زغال، زباله، بزغاله
جواب مرحله ۳۳۱ کلماتیک: تکه، کار، کره، تره، تار، کاه، ترکه، راکت، کاتر، کارت، هکتار، کاراته
جواب مرحله ۳۳۲ کلماتیک: اشک، کشک، کاه، شاه، شنا، کنه، شانه، شکاک، کاهش، آکنه، اشکنه، کهکشان
جواب مرحله ۳۳۳ کلماتیک: تاجر، اهرم، هجرت، همتا، ماهر، هاجر، ترجم، اجرت، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
جواب مرحله ۳۳۴ کلماتیک: عمر، ترش، شرم، شعر، شمع، آتش، مشت، ارتش، شاعر، شعار، عمارت، معاشرت
جواب مرحله ۳۳۵ کلماتیک: داغ، راه، دوغ، غده، غار، دروغ، روده، غوره، دارو، داروغه
جواب مرحله ۳۳۶ کلماتیک: ماه، بره، مهر، نام، نرم، هنر، انبر، بهمن، رمان، مربا، نامه، نمره، انبه، بهار، مناره، برهان، برنامه، مهربان
جواب مرحله ۳۳۷ کلماتیک: آلو، لبو، مبل، لیمو، مایو، ویلا، لوبیا، آلبوم، آبلیمو، موبایل
جواب مرحله ۳۳۸ کلماتیک: آبی، بچه، هیچ، چاه، چای، بازی، زیبا، بازیچه
جواب مرحله ۳۳۹ کلماتیک: ادب، بدن، باد، باز، بند، ناز، ندا، باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
جواب مرحله ۳۴۰ کلماتیک: ساک، سمی، یاس، اسم، سیم، اسکی، سویا، ماسک، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو
جواب مرحله ۳۴۱ کلماتیک: تیرک، تایر، کارت، کافی، کفتر، یکتا، کفتار، تاریک، کتیرا، ترافیک
جواب مرحله ۳۴۲ کلماتیک: تشک، شکر، آتش، اشک، تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
جواب مرحله ۳۴۳ کلماتیک: اخم، خام، رام، رها، مهر، اره، پره، پاره، خامه، خرما، خمار، خمپاره
جواب مرحله ۳۴۴ کلماتیک: تاس، ساز، سنت، متن، ناز، سمت، متن، تماس، زمان، ماست، نماز، زمستان
جواب مرحله ۳۴۵ کلماتیک: اسب، بها، ساق، سهم، قسم، قاب، ماه، ساقه، سماق، سهام، سابقه، مسابقه
جواب مرحله ۳۴۶ کلماتیک: بدل، گلو، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، بلندگو، گلوبند
جواب مرحله ۳۴۷ کلماتیک: کار، درک، فکر، کفر، آرد، اردک، دارا، کافر، فردا، فداکار
جواب مرحله ۳۴۸ کلماتیک: دیه، زود، شهد، دوش، هوش، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
جواب مرحله ۳۴۹ کلماتیک: کار، خاک، خرس، رخت، سرخ، کاخ، سخت، کاست، ساکت، راکت، سرخک، کارت، استخر، خسارت، خاکستر
جواب مرحله ۳۵۰ کلماتیک: سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، مقوی، موسیقی
جواب مرحله ۳۵۱ کلماتیک: باج، قاب، جان، بقا، جنب، اجاق، آبان، نقاب، جناب، باجناق
جواب مرحله ۳۵۲ کلماتیک: بدن، بند، بید، دور، دیو، رود، دین، نور، بندر، دبیر، نبرد، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
جواب مرحله ۳۵۳ کلماتیک: ارز، روز، راز، زرد، زود، هوا، آهو، دره، اردو، داور، دوره، روزه، آرزو، آزرده، دروازه
جواب مرحله ۳۵۴ کلماتیک: اسب، ابر، بار، راز، رای، ریز، ساز، یاس، سبز، سرب، سیب، سیر، بازی، سبزی، آسیب، اسیر، بازرس، بیزار، سرباز، بازرسی، سربازی
جواب مرحله ۳۵۵ کلماتیک: روی، ریگ، گلو، ریل، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
جواب مرحله ۳۵۶ کلماتیک: آبی، بید، ادب، باد، یاد، بیات، ادیب، ادبی، دیبا، آداب، آباد، ابتدا، دیابت، آبادی، ادبیات
جواب مرحله ۳۵۷ کلماتیک: باک، اتو، تنبک، بانک، بانو، تانک، توان، کتاب، نبات، نوبت، وانت، تنباکو
جواب مرحله ۳۵۸ کلماتیک: آدم، درک، کمد، نام، کمر، نمک، اردک، دامن، دکان، کمان، مادر، مدرک، مدرن، نادر، مکار، درمان، نامرد، کارمند
جواب مرحله ۳۵۹ کلماتیک: سبب، آبی، اسب، سیب، یاس، بابا، آسیا، آسیب، اسباب، آسیاب
جواب مرحله ۳۶۰ کلماتیک: جشن، رنج، جیر، شرط، ریش، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
جواب مرحله ۳۶۱ کلماتیک: ریش، پرش، پشت، پیر، تپش، ترش، تیر، شتر، پری، پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
جواب مرحله ۳۶۲ کلماتیک: پشت، تاپ، تپش، تیز، زشت، زیپ، آتش، پشتی، پیاز، زشتی، آشپز، آشتی، آشپزی، پیتزا، پیشتاز
جواب مرحله ۳۶۳ کلماتیک: رای، ریا، ریگ، کار، یار، کیف، فکری، کافر، گاری، کافی، کفگیر، گرافیک
جواب مرحله ۳۶۴ کلماتیک: زین، میز، ناز، نام، ایمن، بینا، بازی، زمان، زبان، زمین، زیان، نیاز، میزان، آنزیم، میزبان
جواب مرحله ۳۶۵ کلماتیک: رقم، شعر، عشق، مرغ، مشق، عمر، عمق، غرق، مشرق، مرغعشق
جواب مرحله ۳۶۶ کلماتیک: رنگ، کور، گور، گاو، نور، روان، گران، نوکر، نوار، انگور، کوران، گورکن
جواب مرحله ۳۶۷ کلماتیک: یاد، ادب، باد، بید، دزد، ادبی، ایزد، زیاد، زیبا، بازی، دزدی، بازدید
جواب مرحله ۳۶۸ کلماتیک: ستم، تاس، سال، لمس، مست، ملت، املت، تماس، سالم، سلام، ماست، اسلام، الماس، سلامت، التماس
جواب مرحله ۳۶۹ کلماتیک: اسم، سیر، کرم، مار، یاس، اسکی، اسیر، امیر، رسمی، ریسک، سرما، سیرک، کرسی، اکسیر، سرامیک
جواب مرحله ۳۷۰ کلماتیک: خاک، کیش، خشک، شاخ، کاخ، شیخ، شکر، خراش، خیار، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، خاکشیر
جواب مرحله ۳۷۱ کلماتیک: هوس، گاو، آهو، سال، گله، لوس، گلو، هلو، سوال، هالو، الگو، گوساله
جواب مرحله ۳۷۲ کلماتیک: کلک، سکه، کال، کله، کاسه، کاکل، کلاس، کلاه، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
جواب مرحله ۳۷۳ کلماتیک: کره، بره، کار، دره، برده، برکه، رکاب، بهار، کهربا، براده، باکره، بدهکار
جواب مرحله ۳۷۴ کلماتیک: چدن، خون، دین، چین، دیو، نخود، خونی، نوید، نخودی، نخودچی
جواب مرحله ۳۷۵ کلماتیک: امن، نما، نیم، مین، مینا، نماز، میان، زمان، امین، ایمان، میزان، زایمان
جواب مرحله ۳۷۶ کلماتیک: اره، رها، نوه، آهو، هنر، پاره، پارو، پناه، پوره، پونه، روان، هاون، روانه، پهناور، پروانه
جواب مرحله ۳۷۷ کلماتیک: امر، حنا، حرم، نرم، مار، حرام، حمام، رمان، مرام، محرم، مراحم، نامحرم
جواب مرحله ۳۷۸ کلماتیک: دقت، صدا، قصد، آقا، قاصد، اتاق، صداقت، اقتصاد
جواب مرحله ۳۷۹ کلماتیک: پند، دیگ، دیو، گوی، گود، گونی، نوید، پوند، پیوند، دوپینگ
جواب مرحله ۳۸۰ کلماتیک: امت، قوا، قوم، وام، وقت، تمام، قامت، مقام، مقوا، مقاوم، ماموت، مقاومت
جواب مرحله ۳۸۱ کلماتیک: اتم، جسم، تاج، جام، ترس، جرم، ستم، تاجر، تجسم، تماس، رستم، ماست، سماجت، جسارت، مستاجر
جواب مرحله ۳۸۲ کلماتیک: شال، هلو، شاه، آیه، هوش، اهلی، شاهی، شیوا، لاشه، لواش، ویلا، شیوه، الویه، هیولا، شوالیه
جواب مرحله ۳۸۳ کلماتیک: مادر، دوام، روان، رمان، مواد، نوار، درمان، دوران، نامرد، نمودار
جواب مرحله ۳۸۴ کلماتیک: پشم، پلو، پول، شال، شام، موش، وام، شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
جواب مرحله ۳۸۵ کلماتیک: لغت، تاپ، تپل، غار، لاغر، غلات، غارت، پرتغال
جواب مرحله ۳۸۶ کلماتیک: ابر، اسب، سیب، سرب، یاری، ابری، اسیر، سراب، سیار، آسیب، سیراب، سیرابی
جواب مرحله ۳۸۷ کلماتیک: درز، زرد، روز، ارز، آرد، راز، زود، وال، دلار، دراز، زالو، لودر، آرزو، دلاور، زردالو
جواب مرحله ۳۸۸ کلماتیک: ستم، سمی، قسم، سیم، مست، قسمت، قیمت، مقیم، تقسیم، مستقیم
جواب مرحله ۳۸۹ کلماتیک: آهو، باغ، غرب، بره، غار، ابرو، بهار، غبار، غروب، غوره، روباه، آبغوره
جواب مرحله ۳۹۰ کلماتیک: تیز، نیت، وزن، زینت، تزیین، زیتون، ویزیت، زیتونی
جواب مرحله ۳۹۱ کلماتیک: فکر، کتف، کفر، وفا، فوت، راکت، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
جواب مرحله ۳۹۲ کلماتیک: اتو، آفت، فال، بال، فوت، لبو، بافت، تاول، فلوت، وفات، تابلو، فوتبال
جواب مرحله ۳۹۳ کلماتیک: پاس، پوچ، چاپ، چال، سوپ، وال، لوس، سوال، چپاول، چاپلوس
جواب مرحله ۳۹۴ کلماتیک: رها، آهن، پهن، ران، آیه، پیر، هنر، یار، ریه، پاره، پایه، پناه، پنیر، پینه، پیراهن
جواب مرحله ۳۹۵ کلماتیک: بال، ابر، الک، بار، ربط، طبل، طلا، طلب، کال، لاک، باطل، رابط، رکاب، کابل، طلبکار
جواب مرحله ۳۹۶ کلماتیک: بوم، بوق، قلب، نقل، قلم، مبل، قول، قوم، لقب، قبول، منقل، بوقلمون
جواب مرحله ۳۹۷ کلماتیک: چای، داس، دیس، سند، سود، اسید، دنیا، سواد، سونا، سویا، دیوان، ساندویچ
جواب مرحله ۳۹۸ کلماتیک: دیس، دین، سود، دیه، سند، یهود، نسیه، نوید، سینه، نویسنده
جواب مرحله ۳۹۹ کلماتیک: ترش، تور، تیر، روش، ریش، ریل، شتر، شرم، موش، شوت، مشت، شور، ترشی، رتیل، ریمل، لیتر، مترو، لیمو، مشورت، مشتری، لیموترش

جواب مرحله ۴۰۰ کلماتیک: نوه، هوا، آهن، دانه، دهان، نهاد، هاون، اندوه، دهانه، هندوانه
جواب مرحله ۴۰۱ کلماتیک: پلک، پلو، پوک، پول، روش، شکر، کشو، کور، شکل، شور، شوک، پزشک، پوزش، لرزش، روکش، زرشک، کشور، کولر، پوشک، ورزش، زرشکپلو
جواب مرحله ۴۰۲ کلماتیک: آوا، ماه، هوا، آهو، آیه، پایه، ماهی، پویا، میوه، پیام، مایو، هواپیما
جواب مرحله ۴۰۳ کلماتیک: اتو، تاک، تند، دوک، کدو، کود، نوک، توان، دکان، کادو، کندو، وانت، تانک، کودتا، تکواندو
جواب مرحله ۴۰۴ کلماتیک: آلو، بیل، اتم، مات، مبل، ملت، بوم، بلیت، تاول، لیمو، مایو، تابلو، لوبیا، ولایت، آلبوم، آبلیمو، موبایل، اتومبیل
جواب مرحله ۴۰۵ کلماتیک: دین، بدل، بدن، بند، چرب، بیل، دیر، بلند، بندر، چربی، دبیر، دلبر، دلیر، نبرد، بلدرچین
جواب مرحله ۴۰۶ کلماتیک: تار، تاک، ترک، توت، تور، کار، کور، راکت، کاور، ترور، تکاور، تکرار، تورات، راکتور، تراکتور
جواب مرحله ۴۰۷ کلماتیک: کاه، اشک، شکر، شهر، کره، کار، گره، شهرک، شکار، کاهش، آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، شکارگاه
جواب مرحله ۴۰۸ کلماتیک: چاک، چوب، چال، کوچ، کچل، لبو، کابل، بابک، بلوچ، بلوک، چابک، چلوکباب
جواب مرحله ۴۰۹ کلماتیک: نور، گاو، رنگ، گور، ریا، ریگ، رویا، گاری، گران، گونی، نیرو، آونگ، ویار، یاور، یوگا، روانی، انگور، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
جواب مرحله ۴۱۰ کلماتیک: زره، رنگ، گرز، ریز، ریگ، ریه، زنگ، سیر، گره، سنگ، زهر، زرین، زرنگ، گریه، نرگس، سینه، نسیه، گیره، نیزه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
جواب مرحله ۴۱۱ کلماتیک: ملت، تیم، تور، کمر، ریل، کلم، مترو، موکت، وکیل، تورم، کولر، رتیل، کویر، ریمل، کریم، متروک، تکمیل، کیلومتر
جواب مرحله ۴۱۲ کلماتیک: تنه، پهن، پتو، تاپ، تپه، توپ، خون، آهن، پناه، پونه، تنها، خانه، وانت، خاتون، توپخانه
جواب مرحله ۴۱۳ کلماتیک: تاس، سال، سبک، ساک، کسب، ساکت، کابل، کاسب، کاست، کباب، کتاب، کلاس، لباس، اسکلت، بسکتبال
جواب مرحله ۴۱۴ کلماتیک: ابر، ادب، آرد، چای، چرب، آباد، آچار، آریا، چادر، دبیر، دریا، دیار، بیدار، آبدار، آبدارچی
جواب مرحله ۴۱۵ کلماتیک: دانه، دامن، فردا، رفاه، نامه، رنده، نادر، مادر، نمره، ماده، مدار، نرده، نامرد، درمان، فرمان، دامنه، مردانه، فرمانده
جواب مرحله ۴۱۶ کلماتیک: خوش، روش، شوخ، ریش، شاخ، شیخ، یار، شور، خیر، خیار، خاور، خراش، راوی، رویا، شرور، شوخی، شورا، شیار، شیوا، واشر، ویار، یاور، یواش، خیارشور
جواب مرحله ۴۱۷ کلماتیک: امان، انار، دانا، دکان، رمان، کمان، مکار، مادر، نادر، نماد، آرام، آمار، اندام، درمان، آرمان، مدارا، کاردان، کارمند، نامدار، کارامد، کماندار
جواب مرحله ۴۱۸ کلماتیک: شنا، شام، رمز، زرد، شاد، ارزش، ارشد، دانش، دراز، دشمن، رانش، رمان، زمان، مادر، نماز، نماد، درمان، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
جواب مرحله ۴۱۹ کلماتیک: مشت، میش، پخش، پشم، تپش، خشت، خشم، دشت، شدت، شیخ، مدت، میخ، پشتی، خدمت، پیشخدمت
جواب مرحله ۴۲۰ کلماتیک: عسل، علم، عمل، لمس، ساعت، سالم، تماس، سلام، الماس، اسلام، سلامت، علامت، التماس، استعلام، استعمال
جواب مرحله ۴۲۱ کلماتیک: گره، شهر، شاه، گوش، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، گوهر، واشر، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره
جواب مرحله ۴۲۲ کلماتیک: عمه، آیه، ماه، لایه، مالی، ماهی، مایل، میله، اهلی، عالی، الهام، اعلامیه
جواب مرحله ۴۲۳ کلماتیک: امید، دامن، دنیا، شیاد، معنی، عادی، مایع، معدن، معین، منشی، ماشین، میدان، نمایش، دشنام، شمعدانی
جواب مرحله ۴۲۴ کلماتیک: ساق، سقا، قوی، قوس، وان، سویا، آسیا، ساقی، سونا، ایوان، ناقوس، اقیانوس
جواب مرحله ۴۲۵ کلماتیک: ابر، چاه، بچه، چرب، راز، ارز، زبر، بارز، بهار، چاره، آچار، ابزار، ارابه، بازار، بازارچه
جواب مرحله ۴۲۶ کلماتیک: تار، تاس، ترس، ستم، آستر، تراس، تماس، سرما، آرام، آمار، ماست، اسارت، امارت، راستا، استمرار
جواب مرحله ۴۲۷ کلماتیک: نامجو، جانور، درمان، دوران، مرجان، وجدان، نامرد، نمودار، ارجمند، جوانمرد
جواب مرحله ۴۲۸ کلماتیک: تیر، متر، تیم، ریا، تور، امور، امیر، تایر، تمام، مترو، مرام، مریم، ویار، رویا، روایت، ترمیم، تیمار، ماموت، میترا، متواری، ماموریت
جواب مرحله ۴۲۹ کلماتیک: انگور، روانی، واگیر، یگانه، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه
جواب مرحله ۴۳۰ کلماتیک: باغ، برق، بوق، غار، غرب، قاب، قبر، قهر، ورق، ابرو، براق، بهار، غبار، غروب، قاره، روباه، آبغوره، قورباغه
جواب مرحله ۴۳۱ کلماتیک: کره، کهن، کمر، کاه، نمک، ماه، نرم، هنر، امان، انار، مکان، کمان، نامه، مکار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
جواب مرحله ۴۳۲ کلماتیک: شهر، اره، بار، بشر، شیب، زره، زهر، ارزش، بارز، بازی، بهار، بیشه، ریشه، زیبا، شیره، شبیه، شراب، شهاب، شیرازه، شیربها، شهربازی
جواب مرحله ۴۳۳ کلماتیک: دره، زور، بچه، بره، چرب، دور، زرد، درو، چوب، دوره، روزه، روده، برده، بهروز، زردچوبه
جواب مرحله ۴۳۴ کلماتیک: کهن، هنر، خاک، خان، خنک، کاخ، نرخ، انار، خانه، انکار، ناکار، کارخانه
جواب مرحله ۴۳۵ کلماتیک: پاک، پست، پیک، سیل، تپل، اسکی، ایست، پاکت، پلاک، پلیس، اسکلت، تاکسی، کلیسا، لاستیک، پلاستیک
جواب مرحله ۴۳۶ کلماتیک: خدا، آهو، خان، ندا، خون، هوا، آهن، خنده، دانا، نخود، دانه، اندوه، ناخدا، آخوند، خانواده
جواب مرحله ۴۳۷ کلماتیک: قرن، ریه، قطر، قیر، هنر، قهر، قطره، نقطه، نقره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
جواب مرحله ۴۳۸ کلماتیک: دفن، شرف، هدف، شهر، فرش، فنر، روشن، رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فروش، وردنه، شهروند، فروشنده
جواب مرحله ۴۳۹ کلماتیک: ادب، بند، داس، دیس، سبد، سیب، یاس، اسید، ایزد، بازی، باند، بینا، دنیا، زبان، زیاد، سبزی، نیاز، آسیب، یزدان، بنیاد، بدنسازی
جواب مرحله ۴۴۰ کلماتیک: کمد، آرد، رخت، تار، تخم، خام، اردک، خادم، خدمت، خرما، خمار، دختر، راکت، درخت، مادر، ماکت، دکتر، تدارک، تراکم، دکترا، خدمتکار
جواب مرحله ۴۴۱ کلماتیک: تاس، داس، دست، دعا، عدس، عدد، ساعت، عادت، استاد، تعداد، سعادت، استعداد
جواب مرحله ۴۴۲ کلماتیک: مین، بوس، بوم، بیم، سمی، سیب، سیم، سمنو، سینی، مونس، مینو، نسیم، بیسیم، سیمین، مینیبوس
جواب مرحله ۴۴۳ کلماتیک: پاک، پشم، اشک، دما، شاد، شام، شکم، کمد، مزد، مشک، پشمک، پماد، پزشک، آشپز، دامپزشک
جواب مرحله ۴۴۴ کلماتیک: سبز، جیب، باج، تیز، ساز، تاج، ایست، سایز، زیست، بازی، سبزی، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
جواب مرحله ۴۴۵ کلماتیک: روشن، رویا، شنوا، شیون، نوار، نیرو، واشر، شناور، شیرین، نیایش، ویران، آویشن، ویرایش، روشنایی، شیروانی
جواب مرحله ۴۴۶ کلماتیک: دوک، کدو، کره، کود، کور، کوه، رنده، درون، دوره، روده، کندو، نرده، نوکر، ورود، کوهنورد
جواب مرحله ۴۴۷ کلماتیک: خیر، غار، غذا، یار، آخر، خاور، خیار، ویار، یاور، غذاخوری
جواب مرحله ۴۴۸ کلماتیک: زین، ناز، نیت، آهن، آیه، تنها، زینت، زیان، نیزه، تازه، نهایت، تازیانه
جواب مرحله ۴۴۹ کلماتیک: نرخ، وزن، نوه، هوا، نوار، خزان، روزه، زانو، روان، وزنه، آرزو، خزانه، راهزن، روزانه، زورخانه
جواب مرحله ۴۵۰ کلماتیک: ایمن، حاکم، حرام، حریم، رحیم، رمان، کمین، حکیم، حیران، رحمان، ریحان، حکمرانی
جواب مرحله ۴۵۱ کلماتیک: بشر، برج، جشن، جیب، ریش، رنج، نیش، جنبش، شرجی، نجیب، برنج، شیربرنج
جواب مرحله ۴۵۲ کلماتیک: ذهن، رنگ، گام، گره، مرگ، نذر، گران، گرما، گناه، نامه، نگاه، آهنگ، گمراه، آهنگر، گذرنامه
جواب مرحله ۴۵۳ کلماتیک: دام، دما، آدم، دزد، مزد، میز، یاد، امید، ایزد، آزاد، دزدی، زیاد، مداد، آزادی، آدمیزاد
جواب مرحله ۴۵۴ کلماتیک: اسم، درس، سرد، سهم، مرد، مهر، آدرس، ساده، سرما، ماده، همسر، آماده، آدامس، مدرسه، اداره، ادامه، اراده، سهامدار
جواب مرحله ۴۵۵ کلماتیک: شام، اخم، ارم، آخر، بار، بخش، خبر، شرم، خشم، شاخ، آرام، بخار، خراب، خارش، خرما، خشاب، شراب، مربا، آبشار، آرامش، آرامبخش
جواب مرحله ۴۵۶ کلماتیک: آتش، هوش، پتو، پشه، پشت، تپه، توپ، شوت، پناه، پوشه، تشنه، پونه، تنها، توشه، شانه، وانت، پاشنه، پشتوانه
جواب مرحله ۴۵۷ کلماتیک: چرک، چکه، هیچ، پیچ، چاک، پاک، چاپ، پیر، چاه، پاچه، پیچک، پاره، پیکر، پایه، چاره، پارک، پارچ، پارچه، پیکار، کرایه، یکپارچه
جواب مرحله ۴۵۸ کلماتیک: اتم، امن، تیم، مات، متن، نیت، تمنا، مایو، وانت، یتیم، آیین، امنیت، تومان، مانتو، ویتامین
جواب مرحله ۴۵۹ کلماتیک: پتک، تاپ، نیک، پاکت، تانک، کتان، یکتا، پیکان، آنتیک، کاپیتان
جواب مرحله ۴۶۰ کلماتیک: ریه، هنر، شهر، پرش، پری، رهن، پنیر، پیشه، پینه، ریشه، شهره، شیهه، شهریه، نشریه، هنرپیشه
جواب مرحله ۴۶۱ کلماتیک: آتش، دشت، شاد، شدت، یاد، آشتی، شدید، شادی، شیاد، تشدید، داداش، یادداشت
جواب مرحله ۴۶۲ کلماتیک: رنگ، شنل، رشد، گدا، شال، لگن، ارشد، انگل، دانش، گران، گردش، گشاد، لنگر، ناشر، درنگ، دلار، شگرد، شلنگ، شاگرد، شناگر، گلدان، گلنار، نگارش، شالگردن
جواب مرحله ۴۶۳ کلماتیک: سخت، پتو، پست، پسر، ترس، تور، خرس، سرخ، رخت، سپر، سرو، سست، سوپ، سوت، پرتو، ترسو، خروس، سوخت، سرسخت، پرستو، سرخپوست
جواب مرحله ۴۶۴ کلماتیک: قمر، نقد، ترد، ترم، تند، درد، دقت، رقم، قدم، قرن، قند، متن، تردد، تمدن، تندر، قدرت، قدمت، مدرن، مقتدر، منتقد، قدرتمند
جواب مرحله ۴۶۵ کلماتیک: باک، خال، خوب، خوک، لاک، بخیل، بلوک، خواب، خیال، کیلو، کابل، وکیل، ویلا، لوبیا، خالکوبی
جواب مرحله ۴۶۶ کلماتیک: رژه، پشه، شور، گور، گوش، پوره، پوشه، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
جواب مرحله ۴۶۷ کلماتیک: امت، تیم، چای، چشم، شام، آتش، مشت، میش، مات، آشتی، تماشا، تماشاچی
جواب مرحله ۴۶۸ کلماتیک: ابر، بار، برگ، خان، خبر، خنگ، نرخ، رنگ، انبر، بخار، خراب، گران، نگار، رگبار، خبرنگار
جواب مرحله ۴۶۹ کلماتیک: تور، پاس، سوپ، پسر، پست، تار، سوت، آستر، پارو، پوست، راسو، سوار، روستا، پرستو، پاسپورت
جواب مرحله ۴۷۰ کلماتیک: ساق، سقا، قسم، ستم، مست، اتاق، تماس، سماق، قامت، قسمت، اقامت، استقامت
جواب مرحله ۴۷۱ کلماتیک: یار، تنگ، تیر، رنگ، ریگ، تایر، گران، انار، گاری، یگان، ارگان، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی
جواب مرحله ۴۷۲ کلماتیک: رتیل، تانک، ریال، لیتر، کالری، کتیرا، کنترل، تاریک، کارتن، تانکر، کلانتر، کلانتری
جواب مرحله ۴۷۳ کلماتیک: دوک، دوش، شوک، زود، کدو، کشف، کفش، کشو، کود، کوک، کودک، کفشدوزک
جواب مرحله ۴۷۴ کلماتیک: ملی، کرم، کلم، مال، قلک، قلم، قیر، رقم، رمال، ریمل، قاری، قالی، قایم، قمار، قیام، کامل، کلام، مالک، مکار، اقلیم، قلمکاری
جواب مرحله ۴۷۵ کلماتیک: رام، گرد، گدا، گرم، آدم، مادر، گرما، مداد، آمار، درامد، مرداد، داماد، امداد، دامدار، امدادگر
جواب مرحله ۴۷۶ کلماتیک: رویا، مایه، ماهی، منور، مهیا، میهن، میوه، نمره، نیرو، میانه، نیمرو، هموار، ویران، اهریمن، موریانه
جواب مرحله ۴۷۷ کلماتیک: نان، امن، اسم، پاس، نام، نما، آسان، آسمان، انسان، پانسمان
جواب مرحله ۴۷۸ کلماتیک: شال، راز، ریز، لیز، ریل، آزار، ارزش، ریال، شیار، لرزش، آرایش، شالیزار
جواب مرحله ۴۷۹ کلماتیک: اسکیت، اسکلت، استیل، تاریک، تاکسی، رسالت، ریاست، سریال، کلیسا، اکسیر، لاستیک، کریستال
جواب مرحله ۴۸۰ کلماتیک: تله، مته، هتل، لغت، املت، تمنا، تنها، غلام، لانه، مهلت، ناله، نغمه، نهال، همتا، لغتنامه
جواب مرحله ۴۸۱ کلماتیک: فرش، فوت، سرد، سود، شتر، شرف، شور، سفر، ترس، ترش، درس، دست، ترسو، درست، درشت، دفتر، دوست، سرود، شوفر، فروش، فرود، فردوس، دستور، دستفروش
جواب مرحله ۴۸۲ کلماتیک: پری، پیک، پاک، پیک، پارک، پنیر، گاری، یگان، پیکار، پیکان، یکرنگ، پارکینگ
جواب مرحله ۴۸۳ کلماتیک: برگ، رنگ، کمر، گام، کربن، کمان، گمرک، مربا، مبارک، کاربن، بانمک، آبگرمکن
جواب مرحله ۴۸۴ کلماتیک: بار، سرد، ادب، ابر، سحر، حدس، حبس، حساب، دارا، سارا، سراب، آباد، آدرس، آبدار، حسابدار
جواب مرحله ۴۸۵ کلماتیک: جوش، اوج، جشن، جهش، شنا، جادو، جاده، جهان، جوان، دانش، دانه، شاهد، شنوا، دانشجو، جوشانده
جواب مرحله ۴۸۶ کلماتیک: امین، سالم، سالن، سلام، ایمن، سیما، مالی، نسیم، الماس، ایمان، سیمان، سینما، آسمان، اسلام، میانسال
جواب مرحله ۴۸۷ کلماتیک: هما، رام، راه، رها، گام، گرم، گره، مرگ، مار، ماه، آمار، آگاه، گرما، ماهر، اهرم، آرام، گمراه، آرامگاه
جواب مرحله ۴۸۸ کلماتیک: یکتا، اسیر، تایر، خاکی، خیار، ساکت، کارت، استخر، اسکیت، اکسیر، تاریخ، تاکسی، تاریک، تسخیر، خاکستری
جواب مرحله ۴۸۹ کلماتیک: نرگس، نوار، راسو، سونا، گران، افسون، انگور، سروان، فانوس، افسونگر
جواب مرحله ۴۹۰ کلماتیک: برگ، پدر، پرز، زرد، زبر، گرد، گرز، بزرگ، زرگر، پدربزرگ
جواب مرحله ۴۹۱ کلماتیک: ندا، خون، نرخ، خدا، دارو، خنده، روده، نخود، نرده، اندوه، خواهر، دوران، وردنه، آخوند، رودخانه
جواب مرحله ۴۹۲ کلماتیک: تاس، گیس، یاس، گیاه، سایه، سیاه، هستی، آسیا، آگاه، آگهی، آگاهی، ایستگاه
جواب مرحله ۴۹۳ کلماتیک: پست، پوک، پیک، تپش، تشک، توپ، سکو، سوپ، سوت، شیک، شوت، کشو، شوک، کیش، پتک، پتو، پشتک، پوست، پوشک، شکست، کشتی، سکوت، پیوست، پیشکسوت
جواب مرحله ۴۹۴ کلماتیک: نان، لنج، باج، لجن، جلا، جنگ، گنج، لگن، جالب، جناب، جنگل، گلاب، انگل، بالنگ، جنگلبان
جواب مرحله ۴۹۵ کلماتیک: پایه، پگاه، پناه، پیشه، پینه، شانه، گشنه، گیشه، گیاه، ناشی، گناه، نگاه، آگهی، آهنگ، شاهین، یگانه، پاشنه، پیشاهنگ
جواب مرحله ۴۹۶ کلماتیک: سبد، درس، تبر، ترب، بند، تاس، بدن، دست، باد، اسب، انبر، بستر، بندر، تندر، درست، سراب، تناسب، دربان، داربست، دبستان، انبردست
جواب مرحله ۴۹۷ کلماتیک: اصل، چال، چاه، چله، صاف، صفر، فصل، فال، صفرا، چاره، چاله، رفاه، صراف، فاصله، چهارفصل
جواب مرحله ۴۹۸ کلماتیک: توان، ستون، سوخت، سونا، وانت، استان، توانا، خاتون، ستوان، استخوان
جواب مرحله ۴۹۹ کلماتیک: جدا، اوج، دنج، آهن، جاده، جادو، جهان، جوان، دانا، دانه، اندوه، جوانه، وجدان، جاودان، جاودانه

این مطلب رو هم بخونید  آموزش روش آسان ریست فکتوری سامسونگ و گوشی های گلکسی

جواب مرحله ۵۰۰ کلماتیک: دیوان، لیوان، مدیون، ملوان، ملودی، میدان، میلاد، وانیل، والدین، لیموناد
جواب مرحله ۵۰۱ کلماتیک: روش، شاه، شفا، شهر، شور، فرش، گره، رگه، گوش، رشوه، رفاه، شورا، شوفر، شوهر، فروش، فشار، گروه، گوشه، واشر، هاشور، شاهرگ، فواره، گوارش، فروشگاه
جواب مرحله ۵۰۲ کلماتیک: دعا، چای، چمن، عید، عادی، امید، دامن، دنیا، مانع، مایع، معنا، معدن، مدعی، معنی، معین، میدان، چمدان، معدنچی
جواب مرحله ۵۰۳ کلماتیک: اصول، تاول، تحمل، حاصل، حالت، حلوا، صالح، صلوات، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
جواب مرحله ۵۰۴ کلماتیک: بانک، بلیت، بیات، تانک، تنبک، تنبل، کتاب، کتبی، نبات، یکتا، کابل، بالکن، کابینت، لبنیات، تلکابین
جواب مرحله ۵۰۵ کلماتیک: برگ، گاز، زنگ، رنگ، زرنگ، آبان، زبان، بزرگ، برنز، ابزار، انبار، باران، آبرنگ، ارزان، ارگان، بازار، بازرگان، گازانبر
جواب مرحله ۵۰۶ کلماتیک: دیر، دور، دیو، دما، مرد، یاد، رود، یار، آدم، آرد، دارو، داور، امید، مادر، دوام، رویا، مدیر، مرور، مرید، مواد، ویار، دیوار، رادیو، مروارید
جواب مرحله ۵۰۷ کلماتیک: رسید، اسید، افسر، دریا، ردیف، سفید، سیار، فاسد، فردا، آدرس، گاری، سیگار، فارسی، فریاد، افسردگی
جواب مرحله ۵۰۸ کلماتیک: شام، ریا، شرم، شهر، میش، رام، ریشه، یشمی، شیمی، اهرم، شاهی، ماشه، ماهی، شماره، شیرماهی
جواب مرحله ۵۰۹ کلماتیک: راهزن، آزمون، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
جواب مرحله ۵۱۰ کلماتیک: شرف، روش، ریش، شیر، ظرف، فرش، فیش، شریف، شوفر، فروش، ظریف، فوری، ویفر، یورش، ظرفشویی
جواب مرحله ۵۱۱ کلماتیک: هنر، ماه، حنا، حرم، مهم، رحم، حمام، رمان، محرم، مرام، مرهم، نامه، رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
جواب مرحله ۵۱۲ کلماتیک: موز، مرگ، رزم، رمز، گاز، گاو، گرز، گور، آرام، مزار، آرزو، گرما، آوار، گراز، آواز، امروز، گوارا، آموزگار
جواب مرحله ۵۱۳ کلماتیک: ارتش، ترشی، شیار، شیفت، شریف، فراش، فشار، آشتی، اشرفی، تشریف، شرافت، تشریفات
جواب مرحله ۵۱۴ کلماتیک: خار، خال، فال، خاک، فکر، فلک، کاخ، کفر، کال، لاک، خلاف، کافر، کالا، کلاف، خلافکار
جواب مرحله ۵۱۵ کلماتیک: علت، عطا، طلا، آتل، طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
جواب مرحله ۵۱۶ کلماتیک: جنس، جشن، رنج، فنر، شرف، اشرف، سنجش، شانس، فشار، ناشر، نجار، آرنج، سفارش، اسفنج، فشارسنج
جواب مرحله ۵۱۷ کلماتیک: آفت، شفا، شنا، نفت، ناف، آتش، آشنا، انشا، ناشتا، آتشفشان
جواب مرحله ۵۱۸ کلماتیک: انبه، ابرو، انبر، گربه، بانو، باور، بهار، برگه، گروه، گونه، گوهر، آهنگ، انبوه، انگور، بنگاه، بوران، روباه، آهنگر، نوبهار، گروهان، گروهبان
جواب مرحله ۵۱۹ کلماتیک: لال، آلو، آبی، بیل، لبو، وال، بال، بلا، بلال، لولا، ویلا، بالا، لوبیا، آلبالو، والیبال
جواب مرحله ۵۲۰ کلماتیک: زور، ارز، شور، کار، کشو، شکر، ارزش، روکش، زرشک، شرور، شورا، کشور، واشر، ورزش، آرزو، شکار، کشاورز، ورزشکار
جواب مرحله ۵۲۱ کلماتیک: برف، سبک، سفر، کیف، اسیر، افسر، ریسک، سراب، سفیر، سیرک، فریب، کاسب، کافی، کرسی، کرفس، فارسی، اکسیر، سیراب، فریبا، باریک، بارفیکس
جواب مرحله ۵۲۲ کلماتیک: فکر، کفن، کفر، کنف، ناف، نور، وفا، فنر، روان، کافر، نوار، نوکر، کانون، کافور، نورافکن
جواب مرحله ۵۲۳ کلماتیک: ایمن، تانک، تایر، تیرک، راکت، رمان، کارت، کمین، مکار، مکان، مینا، یکتا، ماکت، امنیت، تاریک، تمرین، کارتن، ماتیک، نیمکت، تیمار، تیرکمان
جواب مرحله ۵۲۴ کلماتیک: آستر، ارتش، تشنه، تنها، رشته، شانس، شهرت، ناشر، راسته، رسانه، شناسه، ترانه، تراشه، نشاسته، شهرستان
جواب مرحله ۵۲۵ کلماتیک: شاه، عشق، شنا، نقش، آشنا، شانه، اشعه، عاشق، قانع، نقاش، نقشه، عاشقانه
جواب مرحله ۵۲۶ کلماتیک: خان، خاص، صدا، خدا، دره، رها، رهن، ران، نرخ، ندا، خانه، خنده، صخره، صادر، رصدخانه
جواب مرحله ۵۲۷ کلماتیک: نرده، جاده، جهان، دانه، درجه، رنده، گران، گردن، گنجه، نجار، گردان، گردنه، هنجار، آهنگر، جهانگرد
جواب مرحله ۵۲۸ کلماتیک: اتم، ایل، امت، تار، تیر، یار، ریل، املت، رتیل، امین، تایر، رمال، ریال، ریمل، لیتر، مایل، مالی، تمرین، میترا، امنیت، ترمینال
جواب مرحله ۵۲۹ کلماتیک: امان، انار، رمان، سرما، نجار، آرام، آرنج، آسان، آمار، آرمان، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
جواب مرحله ۵۳۰ کلماتیک: ایل، دما، مدل، ملی، یال، امید، پدال، پلید، پماد، پیام، دیلم، پیدا، لامپ، مدال، یلدا، دیپلم، میلاد، المپیاد
جواب مرحله ۵۳۱ کلماتیک: بها، آبی، بنا، ننگ، آهن، آیه، انبه، بیان، بینا، گناه، گیاه، نگاه، نهنگ، یگان، آهنگ، نگین، بنگاه، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
جواب مرحله ۵۳۲ کلماتیک: الک، خاک، خال، خوک، دکل، دوک، کال، کاخ، کدو، هلو، هوا، لکه، کود، کوه، خاله، کادو، کاهو، کلاه، کلوخ، کوله، هالو، هلاک، آلوده، کلاهخود
جواب مرحله ۵۳۳ کلماتیک: ختم، سخت، مست، اخم، اسم، تاس، تخس، خدا، خام، داس، دست، ماست، خادم، خدمت، تماس، استاد، آدامس، استخدام
جواب مرحله ۵۳۴ کلماتیک: ریگ، راه، گام، گرم، مهر، مرگ، گاری، گریم، گرما، ماهی، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گرامی، گمراه، گرمایی، ماهیگیر

آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۴”

جواب سوالات بازی کلماتیک

جواب مرحله ۵۳۵ کلماتیک: عضو، عرض، وضع، یار، راضی، راوی، رویا، ضایع، عیار، ویار، یاور، یاری، ریاضی، عوارض، عوارضی
جواب مرحله ۵۳۶ کلماتیک: شاد، گدا، شاه، شنا، گند، ندا، شهد، انشا، دانا، دانش، دانه، دشنه، شانه، شاهد، گشاد، گشنه، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، دانشگاه
جواب مرحله ۵۳۷ کلماتیک: اشک، پاک، پرش، پری، پیر، پیک، شکر، شیک، پارک، پیکر، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، پیکار، پیرایش، پیراشکی
جواب مرحله ۵۳۸ کلماتیک: رای، غار، غنی، نور، انار، راوی، روان، رویا، روغن، غیور، نوار، نیرو، آوار، ایوان، روانی، ویران، ارغوان، ارغوانی
جواب مرحله ۵۳۹ کلماتیک: خرس، خون، خیس، درس، دین، دیو، رود، سخن، سرد، سند، سود، سیخ، سیر، نرخ، خروس، رسید، سرود، نخود، نوید، خرسند، خودسر، سخنور، خونسرد، خونسردی
جواب مرحله ۵۴۰ کلماتیک: ناب، نوع، نوک، بانک، بانو، تانک، تنبک، تنوع، توان، کتاب، تابع، کتان، نبات، نوبت، وانت، تعاون، تنباکو، عنکبوت
جواب مرحله ۵۴۱ کلماتیک: اتو، تاس، ساس، سست، سوت، سویا، تساوی، وسواس، سیاست، وسواسی
جواب مرحله ۵۴۲ کلماتیک: آرد، دره، دور، رگه، فرد، گرد، گره، گود، گور، هدف، ارده، داور، رفاه، دوره، روده، فردا، فرود، گردو، گروه، گواه، درگاه، دورگه، فواره، فرودگاه
جواب مرحله ۵۴۳ کلماتیک: چاق، چاه، چای، قله، نقل، یقه، چاله، چانه، لایه، قالی، لایق، نقال، ناقل، نهال، اهلی، قلیان، نقاله، قالیچه
جواب مرحله ۵۴۴ کلماتیک: آفت، فاز، تاپ، تیز، نیت، زیپ، ناز، ناف، زین، نفت، پیاز، فانی، زیان، زینت، نیاز، پیتزا، تیزپا، فانتزی
جواب مرحله ۵۴۵ کلماتیک: نان، جان، سنج، فنی، نجس، یاس، نفس، جنس، جنین، ناجی، نفیس، اسفنج، فنجان، نیسان، فسنجان
جواب مرحله ۵۴۶ کلماتیک: بره، زهر، ماه، مهر، اهرم، بهار، ماهر، مزار، آرام، ابزار، ارابه، مبارز، بازار، بهرام، مبارزه
جواب مرحله ۵۴۷ کلماتیک: آلو، بلا، گلو، زبل، گاز، لبو، یال، لیگ، الگو، بازو، یوگا، زالو، زگیل، زیبا، گلاب، لوزی، ویزا، ویلا، آویز، ازگیل، گلابی، لوبیا، گلاویز، زولبیا
جواب مرحله ۵۴۸ کلماتیک: اوج، جدا، دنج، زوج، وزن، زود، جادو، جواز، جوان، دانا، زانو، نجوا، آزاد، آواز، نوزاد، وجدان، جاودان، ازدواج
جواب مرحله ۵۴۹ کلماتیک: ساک، سکه، کال، گله، گیس، لکه، سیل، سایه، سیاه، کاسه، کلاس، کلاه، کلیه، کیسه، گیاه، هلاک، هیکل، اسکله، کلیسا، گیلاس، کلاهگیس
جواب مرحله ۵۵۰ کلماتیک: رام، اخم، خیر، عمر، خام، میخ، خرما، مریخ، خیار، معما، مایع، مرام، مریم، خمیر، خمار، معمار، معیار، معماری
جواب مرحله ۵۵۱ کلماتیک: خال، خشم، خوش، رخش، روش، شاخ، شال، ملخ، اخمو، خراش، لواش، شمال، شورا، واشر، خاموش، شلوار، مشاور، خرمالو
جواب مرحله ۵۵۲ کلماتیک: تاس، تند، داس، دست، سنت، سند، ندا، ستاد، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان، دادستان
جواب مرحله ۵۵۳ کلماتیک: آتش، اشک، پاک، پتک، پشه، تاپ، تپش، تشک، دشت، شاد، شهد، پاتک، پاکت، دهات، شاهد، کاهش، شهادت، آتشکده
جواب مرحله ۵۵۴ کلماتیک: یار، قرن، قیر، آقا، رقیق، قران، قایق، قرقی، یراق، آریا، قناری، قایقران
جواب مرحله ۵۵۵ کلماتیک: ناز، ریز، زره، ریه، هنر، آهن، زیان، زیره، انار، نیاز، نیزه، ارزان، راهزن، رایانه، یارانه
جواب مرحله ۵۵۶ کلماتیک: تپش، تپه، تره، تیر، شرف، فرش، فیش، پشتی، ترشی، تیره، تیشه، رشته، ریشه، شریف، شهرت، شیفت، تشریف، شیفته، فرشته، پیشرفت، پیشرفته
جواب مرحله ۵۵۷ کلماتیک: پهن، آهن، پگاه، پناه، پهنا، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، پناهگاه
جواب مرحله ۵۵۸ کلماتیک: باج، برج، رنج، آجر، آبان، انار، انبر، باجه، برنج، بهار، جهان، نجار، آرنج، انبه، اجاره، اجبار، انبار، هجران، باران، جبران، آهنربا
جواب مرحله ۵۵۹ کلماتیک: دام، دما، شاد، شام، شنا، آدم، دانش، دامن، دشمن، مداد، نشان، نماد، دشنام، دندان، دانشمند
جواب مرحله ۵۶۰ کلماتیک: باد، بید، دیه، شاد، شیب، آتش، ایده، بدهی، بهشت، بیشه، تباه، تیشه، دهات، شتاب، شهاب، شهید، شیاد، آشتی، دیابت، تشبیه، هدایت، شهادت، بهداشت، بهداشتی
جواب مرحله ۵۶۱ کلماتیک: بنا، نیت، آبان، بیات، بیان، بینا، نایب، نبات، تبانی، نایاب، بیابان، آبنبات
جواب مرحله ۵۶۲ کلماتیک: ترد، ترس، درس، دیر، دیس، دیگ، ریگ، سیر، درست، دسته، رسید، گرده، گریه، گیره، هستی، تدریس، گسترده، دستگیره
جواب مرحله ۵۶۳ کلماتیک: باک، بخش، برش، خاک، خبر، خشک، شاخ، کاخ، بخار، خراب، خشاب، شاکی، شراب، شریک، آبکش، باریک، بخاری، بیکار، شکیبا، خاکشیر، خشکبار
جواب مرحله ۵۶۴ کلماتیک: ریش، شاه، یاد، آیه، ارشد، دایه، دریا، دیار، رشید، ریشه، شاهد، شیره، شادی، دایره، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری
جواب مرحله ۵۶۵ کلماتیک: اشک، تهی، سکه، شیک، کیش، یاس، اسکی، ایست، تیکه، ساکت، سکته، شاکی، کاست، کشتی، کیسه، یکتا، اسکیت، تاکسی، ستایش، شکایت، شایسته
جواب مرحله ۵۶۶ کلماتیک: سفر، شفا، نشر، فاش، نیش، فنر، اسیر، افسر، سفیر، شانس، شریف، فشار، ناشر، نفیس، سفارش، فارسی، آفرین، فرسایش
جواب مرحله ۵۶۷ کلماتیک: جنگ، سنج، سنگ، گنج، گیج، نجس، ننگ، جنین، گنجه، سینه، نسیه، نگین، نهنگ، سنگین، گنجینه
جواب مرحله ۵۶۸ کلماتیک: کور، خدا، خرس، سرخ، خوک، دوک، سود، کدو، کود، اردک، خروس، راسو، سرود، سرخک، سواد، کادو، واکس، آدرس، خوراک، سوراخ، خودکار
جواب مرحله ۵۶۹ کلماتیک: نام، دین، مزد، میز، نمد، مین، امید، ایزد، نماز، دامن، زمین، دنیا، زمان، آزاد، اندام، ایمان، دینام، میزان، میدان، نامزد، یزدان، آزادی، زایمان، ناامید
جواب مرحله ۵۷۰ کلماتیک: ترد، رود، ترم، متر، تند، تور، ثمر، مرد، متن، نرم، نور، تمدن، تندر، ثروت، مترو، مدرن، تنور، ثروتمند
جواب مرحله ۵۷۱ کلماتیک: شاه، ناب، شنا، آهن، آبان، انبه، شانه، شنبه، انشا، گشنه، بنگاه، شبانه، باشگاه، شباهنگ، شبانگاه
جواب مرحله ۵۷۲ کلماتیک: وان، یال، ریل، آلو، وال، آژیر، روان، ریال، ژیان، ژانر، نوار، نیرو، ویلا، یاور، انرژی، روانی، وانیل، ویران، ویراژ، آلرژی، ژنرال، لیوان، ژورنال، لژیونر
جواب مرحله ۵۷۳ کلماتیک: صبح، بها، بام، حنا، ماه، نصب، نام، نصاب، بهمن، صاحب، صحنه، منها، نامه، صبحانه، مصاحبه
جواب مرحله ۵۷۴ کلماتیک: درک، دوک، الک، دکل، کال، لاک، دارا، دلار، رودل، کالا، کولر، لودر، الوار، دلاور، دراکولا
جواب مرحله ۵۷۵ کلماتیک: خان، خرس، دسر، رهن، سخن، سند، نرخ، خانه، خنده، دانه، رنده، نادر، نسخه، ساده، نرده، خرسند، رسانه، سردخانه

آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

جواب مرحله ۵۷۶ کلماتیک: منت، دین، تند، اتم، نماد، متین، مادی، دنیا، دامن، دایی، تمنا، تمدن، یتیم، آیین، ایمن، امید، ندامت، میدان، دینام، امنیت، دینامیت
جواب مرحله ۵۷۷ کلماتیک: نمک، نرم، مکر، متن، کرم، تبر، بکر، نبات، مکتب، مرکب، مرتب، کمان، کتاب، تنبک، تمبر، تبرک، برکت، بانک، مبتکر، مبارک، کرامت، کاربن، تراکم، مرکبات
جواب مرحله ۵۷۸ کلماتیک: سوت، سوپ، سخت، توپ، تاس، بست، پتو، آوا، سوخت، پوست، پاسخ، سخاوت، اوستا، استوا، اختاپوس
جواب مرحله ۵۷۹ کلماتیک: لاک، سیل، سبک، سیب، بلا، بیل، اسب، یاس، لباس، لابی، کلاس، کالا، کاسب، کابل، سیال، آسیب، آسیا، کلیسا، سیلاب، آسیاب، ابلیس، کالباس
جواب مرحله ۵۸۰ کلماتیک: سخت، رسا، رخت، خرج، خار، تاس، تار، تاج، ستار، سارا، راست، خارج، تاجر، آخرت، اختر، خسارت، جسارت، استخر، اخراج، ساختار، استخراج
جواب مرحله ۵۸۱ کلماتیک: صلح، صحت، حال، حیا، اصل، صالح، حالت، حیات، اصیل، تحصیل، صلاحیت، تحصیلات
جواب مرحله ۵۸۲ کلماتیک: گود، گرو، گره، گرد، گدا، گاو، رگه، گوهر، گواه، گروه، گرده، دارا، آوار، اهدا، آگاه، ارده، وادار، گوارا، درگاه، آواره، اراده، اداره، هوادار، اردوگاه
جواب مرحله ۵۸۳ کلماتیک: فاز، تیز، تاب، بیت، آفت، آبی، زیبا، بافت، بازی، آبزی، آفتاب، بازیافت
جواب مرحله ۵۸۴ کلماتیک: نور، نفر، فنر، فنی، فرو، فرد، رند، رفو، دیو، دین، دفن، ویفر، نوید، نیرو، فوری، فرنی، فرید، روند، ردیف، درون، فروردین
جواب مرحله ۵۸۵ کلماتیک: نسل، نیت، قتل، عقل، عسل، لعنت، لیست، تنیس، تلقین، نستعلیق
جواب مرحله ۵۸۶ کلماتیک: لقب، لات، قلب، قتل، قاب، ساق، بلا، بقا، آقا، لباس، قلاب، قالب، قاتل، سبقت، سابق، تقلب، بقال، بالا، القا، اتاق، تالاب، اقبال، باتلاق، استقبال
جواب مرحله ۵۸۷ کلماتیک: نوک، نوا، ناو، کشو، شوک، شوت، شنا، حنا، تشک، تاک، اشک، وحشت، وانت، کوشا، کتان، کاوش، شنوا، توان، تانک، واکنش، وحشتناک
جواب مرحله ۵۸۸ کلماتیک: هنر، نهر، قهر، یقه، قطر، قرن، قیر، ریه، نقطه، نقره، قطره، طنین، قرنیه، قرینه، قرنطینه
جواب مرحله ۵۸۹ کلماتیک: کار، شکر، شیک، تیر، اشک، کشتی، یکتا، کاشی، شکار، شرکت، شریک، شاکی، تشکر، ترکش، تیرک، ترشی، آشتی، ارتش، کشتار، شکایت، شراکت، تاریک، آرایش، اشتراک
جواب مرحله ۵۹۰ کلماتیک: هوس، نوه، سوت، تنه، وانت، هاون، ستون، توان، توانا، تاوان، اوستا، اهانت، انتها، آستانه، استوانه
جواب مرحله ۵۹۱ کلماتیک: هما، نما، نطق، ماه، عمه، عمق، عاق، طمع، نقطه، نامه، منها، منطق، مقطع، معنا، مانع، قطعه، قانع، طعمه، منطقه، مقنعه، قطعنامه
جواب مرحله ۵۹۲ کلماتیک: سود، سرو، سرد، ساز، زور، زرد، درس، درز، سواد، سرود، دراز، آواز، آزار، آزاد، آدرس، وادار، سزاوار، داروساز
جواب مرحله ۵۹۳ کلماتیک: نما، نیم، منش، میش، ماش، یشم، شام، پیش، پای، نامی، ناشی، منشی، شامی، پیام، آیین، نمایش، نیایش، ماشین، پیمان، پایین، پیمایش، پشیمان، پیشانی، پشیمانی
جواب مرحله ۵۹۴ کلماتیک: فرد، برف، بید، مفرد، مفید، مدیر، فردا، فریب، ردیف، دریا، دبیر، دیار، مرداب، فریبا، فریاد، بیمار، بیدار، آدمبرفی
جواب مرحله ۵۹۵ کلماتیک: ملت، میل، مفت، مال، لیف، لاف، فیل، فال، عمل، علم، علف، عفت، تلف، مایع، فیلم، فعال، علاف، افعی، فامیل، علامت، عافیت، تلافی، معافیت، فعالیت
جواب مرحله ۵۹۶ کلماتیک: نوه، نقص، نقد، قوه، قوچ، قند، قصه، چدن، هندو، صدقه، صندوق، صندوقچه
جواب مرحله ۵۹۷ کلماتیک: نور، نرم، مهر، ماه، اره، هاون، نمره، نامه، منها، روان، رمان، اوره، انار، آرام، هموار، مناره، ماورا، آواره، آرمان، راهنما، ناهموار
جواب مرحله ۵۹۸ کلماتیک: نرخ، رنگ، ریگ، خان، نگین، نگار، ناخن، خیار، نگران، نیرنگ، گرانی، رنگین، آخرین، نارنگی، ناخنگیر
جواب مرحله ۵۹۹ کلماتیک: مهر، یقه، قرن، قیر، رقم، نمره، نقره، نامه، میهن، ماهی، قیمه، قمری، قمار، قیام، قاره، قاری، یراق، اهرم، منقار، قناری، قرینه، یرقان، قهرمان، اهریمن
جواب مرحله ۶۰۰ کلماتیک: ناز، گاز، زنگ، رنگ، راز، برگ، گراز، زرنگ، زبان، بزرگ، برنز، بازار، باران، انبار، ارزان، ابزار، آبرنگ، بازرگان
جواب مرحله ۶۰۱ کلماتیک: سیر، سیخ، ساز، زیر، زار، ریز، رخت، خیس، تیز، تیر، یاس، سیرت، ستیز، زیست، خیار، تراز، اسیر، آخرت، زیارت، ریاست، خرازی، تاریخ، استخر، رستاخیز
جواب مرحله ۶۰۲ کلماتیک: نشر، کار، شکر، ساک، اشک، ناشر، شرکا، شانس، سرکش، رانش، انشا، آسان، انکار، اسکان، کارشناس
جواب مرحله ۶۰۳ کلماتیک: هوس، کوه، کهن، کنه، سوت، سکه، واکس، نکته، کوسه، کسوت، کاهو، کاسه، سکوت، سکته، ستون، ساکت، تنها، واکسن، کوتاه، سوهان، سنوات، سکونت، ستوان، کوهستان
جواب مرحله ۶۰۴ کلماتیک: وزن، نور، سرو، سیر، زور، زین، ریز، وزیر، نیرو، سوزن، سینی، زیور، زرین، وزیری، زیرنویس
جواب مرحله ۶۰۵ کلماتیک: ملک، ملی، میل، مال، لاک، کمر، کما، کلم، کال، ریل، مکار، مالک، کلام، کامل، ریمل، رمال، ریال، املا، آمار، آرام، یارا، کالری، املاک، کارامل
جواب مرحله ۶۰۶ کلماتیک: ندا، نان، ناب، دین، خدا، بدن، باد، ناخن، دنیا، دیبا، بیان، یخدان، بنیان، بنیاد، یخبندان
جواب مرحله ۶۰۷ کلماتیک: نمد، مهد، دیه، دام، نهان، نماد، نامی، نادم، میهن، ماهی، مایه، ماده، دهان، دایه، دانه، امین، ایده، ندیمه، میدان، دامنه، آینده، آدینه، نمادین، نماینده
جواب مرحله ۶۰۸ کلماتیک: هنر، هار، نهر، رهن، رها، تره، ترس، تار، هراس، ساتن، رانت، تنها، آنتن، نسترن، ستاره، رسانه، ترانه، هنرستان
جواب مرحله ۶۰۹ کلماتیک: وفا، نفر، ناف، فنر، فنا، فضا، فرض، فرد، فدا، رند، دفن، نادر، فرود، فردا، روان، درون، درنا، دارو، آوند، فوران، فضانورد
جواب مرحله ۶۱۰ کلماتیک: نان، دنج، جنب، جدا، جان، بند، بدن، باد، باج، ادب، دانا، جناب، آجان، ابجد، آبان، آباد، نادان، بادنجان
جواب مرحله ۶۱۱ کلماتیک: منت، مسن، مست، متن، مات، سخن، ستم، خمس، خام، تخم، اسم، اخم، نخست، ماست، خانم، خاتم، آسان، امانت، آسمان، استان، ساختمان
جواب مرحله ۶۱۲ کلماتیک: وتر، تور، ترس، وانت، سرور، ستون، رسوا، تنور، ترور، ترسو، استر، سنتور، سروان، روستا، رستوران
جواب مرحله ۶۱۳ کلماتیک: لمس، لکه، کاه، سمی، سیم، سال، هیکل، میله، ملکه، ماسک، لایه، کلیه، کلمه، کلاه، کلاس، کیسه، سهام، سلام، سایه، سیاه، سالم، کلیسا، اسکله، همکلاسی
جواب مرحله ۶۱۴ کلماتیک: متر، خبر، بخت، بام، اخم، مرتب، مربا، خرما، خراب، تمبر، بخار، آرام، آخرت، اخبار، مخابرات
جواب مرحله ۶۱۵ کلماتیک: هوش، گوش، گور، گرز، شور، شهر، زهر، روش، راز، آهو، ورزش، گوشه، گروه، شوهر، رشوه، ارزش، هاشور، گوارش، گزارش، شاهرگ، ورزشگاه

پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”

جواب مرحله ۶۱۶ کلماتیک: لیف، گوش، گلو، گلف، فیل، فیش، فرش، شرف، ریل، ریگ، ویفر، گویش، فوری، فروش، شوفر، شریف، گوریل، گلفروشی
جواب مرحله ۶۱۷ کلماتیک: نیش، شهر، شنا، شاه، ریه، پهن، پشه، پیر، ناشی، شیره، شانه، ریشه، پنیر، پیشه، پایه، پاره، شریان، شاهین، پاشنه، پریشان، پیراهن
جواب مرحله ۶۱۸ کلماتیک: سیب، جیب، بیل، یبس، باج، اسب، یاس، لباس، سبیل، جالب، بسیج، آسیب، آسیا، آجیل، سیلاب، آسیاب، ابلیس، جالباسی
جواب مرحله ۶۱۹ کلماتیک: شهر، رنج، جهش، جشن، جان، اوج، وراج، هاون، نجار، ناشر، شوهر، روشن، رشوه، جوهر، جوان، جهان، جارو، آرنج، هنجار، هاشور، جواهر، جوانه، جانور، جشنواره
جواب مرحله ۶۲۰ کلماتیک: مطب، حنا، حیا، بطن، محیط، مبین، طناب، حامی، حیاط، باطن، ایمن، مبانی
جواب مرحله ۶۲۱ کلماتیک: شور، شکر، شیک، ویزا، ورزش، ویار، کویر، کشور، کاشی، شکار، شریک، زیرک، زرشک، روکش، روزی، رویا، آویز، یاور، آرزو، ارزش، واریز، زرشکی، کشاورز، کشاورزی
جواب مرحله ۶۲۲ کلماتیک: مار، کما، کفر، کار، فکر، مکار، کافر، فرار، آمار، افرا، آرام، کارفرما
جواب مرحله ۶۲۳ کلماتیک: ندا، شهد، شاد، دیه، پند، نهاد، شهید، شاهد، شانه، شیاد، دایه، دانه، دانش، پینه، پناه، شاهین، پاشنه، پیاده، آدینه، اندیشه، پیشنهاد
جواب مرحله ۶۲۴ کلماتیک: لیز، زال، خال، خاص، حال، حیا، اصل، صلاح، صالح، خالص، خالی، خیال، حاصل، اصیل، حاصلخیز
جواب مرحله ۶۲۵ کلماتیک: لاک، شکل، شال، شاخ، سیخ، خشک، خیس، خال، خاک، کلاس، کاشی، شلیک، شاکی، شاسی، سیکل، سیال، خالی، خیال، اسکی، کلیسا، خشکسالی
جواب مرحله ۶۲۶ کلماتیک: کور، کاخ، رای، خوک، خاک، ویار، رویا، راوی، خاور، خاکی، خیار، خوراک
جواب مرحله ۶۲۷ کلماتیک: دیس، درس، داس، ترد، کرسی، یکتا، کارت، سیرک، ساکت، ریسک، دکتر، اردک، آدرس، کتیرا، سرایت، ریاست، دکترا، درایت، تدریس، تاکسی، تاریک، اکسیر، دستیار، کاردستی
جواب مرحله ۶۲۸ کلماتیک: لغت، غیب، تیغ، بیل، بیت، باغ، آغل، لابی، غلات، غیبت، غایب، بالغ، بیات، تبلیغ، تبلیغات
جواب مرحله ۶۲۹ کلماتیک: نیک، کار، دین، یدک، یاد، نادر، دکان، درنا، دریا، دانا، دیار، انار، اردک، دینار، ایراد، اداری، کاردان، کاردانی
جواب مرحله ۶۳۰ کلماتیک: قرن، قبر، قاب، سقا، ساق، برق، نقاب، نبات، قنات، سرقت، سراب، سبقت، سارق، سابق، بستر، براق، رقابت، تناسب، تقارن، آبستن، قبرستان
جواب مرحله ۶۳۱ کلماتیک: رخت، چرخ، چتر، چای، تهی، خیره، خیار، چرخه، چاره، تیره، آخرت، آتیه، خیرات، تاریخ، تاریخچه
جواب مرحله ۶۳۲ کلماتیک: مرغ، مرد، غار، دیر، دام، یاد، مدیر، دماغ، دریا، دیار، امید، مرغداری
جواب مرحله ۶۳۳ کلماتیک: کهن، کنه، کاه، شهد، شنا، شاد، دکه، اشک، کاهش، شاهد، شانه، دنده، دکان، دانه، دانش، آکنه، اشکنه، دانشکده
جواب مرحله ۶۳۴ کلماتیک: مات، عاج، جمع، جام، تیم، تاج، اتم، مایع، جامع، جمعیت، اجتماع، اجتماعی
جواب مرحله ۶۳۵ کلماتیک: شیب، شاه، بشر، بره، نایب، شهاب، شراب، شبیه، بهار، بیشه، برنا، بیان، انبه، نشریه، شبانه، شاهین، بهیار، برهان، بریان، شیربها، شهربانی

این مطلب رو هم بخونید  آموزش تصویری روش های پاک کردن لکه از کفش

پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

جواب کلماتیک

جواب مرحله ۶۳۶ کلماتیک: سرد، سیر، ریا، درس، داس، یاس، یار، یاد، دریا، دارا، اسیر، آسیا، آدرس، سردار، رادار، ایراد، اداری، سرایدار
جواب مرحله ۶۳۷ کلماتیک: نور، نمک، نیک، نفر، کفن، کیف، کرم، فنر، فنی، فکر، نوکر، نیکو، نیرو، مینو، منفی، کویر، کمین، فوری، فرنی، نیمرو، میکروفن
جواب مرحله ۶۳۸ کلماتیک: گور، رنگ، چنگ، نوار، نگار، چنار، آونگ، آوار، آچار، گوارا، چوگان، انگور، ارگان، ناگوار، گاوچران
جواب مرحله ۶۳۹ کلماتیک: لبو، کود، کدو، کبد، دوک، تند، بند، بدن، بدل، نوبت، لکنت، کودن، کندو، کبود، تونل، تولد، تنبل، تنبک، بلوک، بلند، کدوتنبل
جواب مرحله ۶۴۰ کلماتیک: ندا، نان، پهن، پند، آهن، نهان، دهان، دانه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
جواب مرحله ۶۴۱ کلماتیک: مرگ، گرم، گام، کرم، کار، ریگ، یار، مکار، گمرک، گرمک، گرما، گاری، امیر، یاری، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
جواب مرحله ۶۴۲ کلماتیک: وبا، راه، چوب، چرب، چاه، بور، بره، بچه، چاره، بهار، باور، اوره، ابرو، روباه، چهارچوب
جواب مرحله ۶۴۳ کلماتیک: سرخ، سخت، رخت، خرس، خار، ترس، هراس، راست، خسته، تراس، آخرت، ستاره، خسارت، استخر، اسارت، ساختار، آراسته، استخاره
جواب مرحله ۶۴۴ کلماتیک: رند، دین، دار، چدن، چای، نادر، دنیا، درنا، دیار، دایی، چینی، چادر، آیین، دینار، دارچین
جواب مرحله ۶۴۵ کلماتیک: شوت، سوت، ساز، زشت، تیز، ویزا، یواش، شیوا، سوزش، سویا، ستیز، سایز، زیست، آویز، آشتی، ستایش، تساوی، آتشسوزی
جواب مرحله ۶۴۶ کلماتیک: شیر، ریش، رای، ریا، یار، گاری، شیار، اشیا، آریا، گرایش، آرایش، آرایشگر
جواب مرحله ۶۴۷ کلماتیک: وزن، لنگ، لنز، لگن، لیگ، لیز، گلو، زنگ، زیپ، پول، لوزی، گونی، گوزن، زیلو، زگیل، پونز، پلنگ، یوزپلنگ
جواب مرحله ۶۴۸ کلماتیک: مسن، سمی، سیم، نسیم، مونس، موسس، مینو، سوسن، سینی، سمنو، سیمین، سیسمونی
جواب مرحله ۶۴۹ کلماتیک: ملی، میز، مرز، رمز، ریل، ریز، مزار، لیزر، ریمل، رمال، رزمی، ریال، املا، آمار، آرام، مزایا، میرزا، آلزایمر
جواب مرحله ۶۵۰ کلماتیک: وام، وال، موم، ملک، مال، لاک، کور، کلم، کال، والک، موکل، مکمل، مرام، مالک، کولر، کمال، کلام، کامل، رمال، مامور، مارمولک
جواب مرحله ۶۵۱ کلماتیک: نظر، نجس، سنج، سیر، رنج، جنس، جین، جیر، نظیر، جنین، نسرین، نظرسنجی
جواب مرحله ۶۵۲ کلماتیک: وبا، وام، مطب، عمو، طمع، طعم، تاب، بوم، بام، امت، اتم، تابو، تابع، مطبوع، مطبوعات
جواب مرحله ۶۵۳ کلماتیک: وضع، نوع، نفع، فنی، عفو، عضو، عید، ضعف، دیو، دفن، دفع، نوید، عوضی، ضعیف، ضدعفونی
جواب مرحله ۶۵۴ کلماتیک: نفر، ناف، ناز، فنر، فنا، عزا، زین، ریز، نیاز، فرنی، فرعی، فانی، عیار، زیان، رعنا، ارزن، نیزار، عریان، آفرین، زعفران
جواب مرحله ۶۵۵ کلماتیک: بنا، آبی، ناب، نایب، یگان، بینا، بانگ، بیان، آیین، آبان، نایاب، بایگان

پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۲”

جواب مرحله ۶۵۶ کلماتیک: گوش، گاو، شوت، شیب، آتش، یوگا، یواش، گوشت، گویش، شتاب، تابو، تابش، بیتا، بیات، آشوب، آشتی، یابو، آبگوشت
جواب مرحله ۶۵۷ کلماتیک: نرم، ناف، مرگ، گام، رنگ، واگن، نگار، منور، گرما، رمان، آونگ، آرام، ماورا، فوران، فرمان، انگور، آرمان، ارگان، ناگوار، فراوان، گرامافون
جواب مرحله ۶۵۸ کلماتیک: سود، سند، سخن، سیخ، دیو، دین، دیس، خون، خیس، نوید، نخود، خودنویس
جواب مرحله ۶۵۹ کلماتیک: نیت، نان، سنت، یاس، سانت، ساتن، تنیس، آنتن، آسان، آسیا، ناتنی، انسان، آستین، استان، انسانیت
جواب مرحله ۶۶۰ کلماتیک: فرز، فاز، سفر، ساز، راز، ارز، فرار، افسر، آزار، افسار، اسراف، سرافراز
جواب مرحله ۶۶۱ کلماتیک: مهر، ماه، سهم، سیم، ساس، رسم، اسم، همسر، مسیر، ماهر، ماهی، ماسه، سهام، سرمه، سرما، سایه، سیاه، ریسه، رسمی، سمسار، سیاره، سمساری، سرمایه، سراسیمه
جواب مرحله ۶۶۲ کلماتیک: میش، میز، ماش، یشم، شام، شیمی، یشمی، شامی، اشیا، مزایا، آزمایش، آزمایشی
جواب مرحله ۶۶۳ کلماتیک: وان، نور، سور، سرو، نوار، سونا، سوسن، روان، رسوا، راسو، آوار، انار، آسان، اساس، سروان، اسانس، سانسور، آسانسور
جواب مرحله ۶۶۴ کلماتیک: مرد، مار، دام، چرم، چاپ، پدر، آدم، مدار، مادر، چادر، پماد، پرچم، پارچ، آمپر، پرچمدار
جواب مرحله ۶۶۵ کلماتیک: وزن، هوا، نوه، ندا، نان، ناز، زود، وزنه، نهان، زنده، زانو، دهان، دانه، آوند، نوزاد، زندان، اندوه، نوازنده
جواب مرحله ۶۶۶ کلماتیک: گوش، گاو، گاز، شیب، باز، یوگا، گوشی، گویش، شیوا، زیبا، بازو، بازی، آشوب، یابو، بازیگوش
جواب مرحله ۶۶۷ کلماتیک: نسل، نیت، سنت، سیل، سال، تپل، تاپ، پست، سانت، سالن، سایت، تنیس، پلیس، آستین، استیل، پنالتی، پاستیل، پتانسیل
جواب مرحله ۶۶۸ کلماتیک  نحس، نام، مسن، محو، حنا، اسم، مونس، موسس، سونا، سمنو، حواس، حساس، ناموس، محسوس، نامحسوس
جواب مرحله ۶۶۹ کلماتیک: کفش، کشف، فرش، شکم، شکر، شفا، شرم، شام، سفر، ساک، مفسر، کفاش، کرفس، کافر، کاشف، فشار، شکاف، شکار، سرما، سرکش، افسر، مسافر، سفارش، مسافرکش
جواب مرحله ۶۷۰ کلماتیک: شاد، زشت، دشت، باز، باد، ادب، آتش، ابد، شتاب، تابش، آزاد، آباد، شاداب، ابتدا، بازداشت
جواب مرحله ۶۷۱ کلماتیک: ناز، گاز، سنگ، ساز، زنگ، آهن، نگاه، نازا، گناه، گزنه، سازه، آهنگ، آگاه، ناسزا، آهنگساز
جواب مرحله ۶۷۲ کلماتیک: گیس، سیر، ریگ، ترس، تیر، تار، گاری، سیرت، سیار، راست، تراس، اسیر، آستر، گیتار، سیگار، سرایت، ریاست، رستگار
جواب مرحله ۶۷۳ کلماتیک: لال، لات، قتل، سال، تاس، آلت، آقا، ساق، سقا، قاتل، اتاق، استقلال
جواب مرحله ۶۷۴ کلماتیک: مهر، ماه، رهن، راه، بره، بام، نمره، نامه، میهن، مربا، مربی، بهار، بیمه، امین، مناره، بهیار، بیمار، بامیه، مهربان، برنامه، اهریمن
جواب مرحله ۶۷۵ کلماتیک: نوک، نیک، نسل، لوس، کوک، کلک، کیک، سیل، وکیل، لوکس، کوسن، کیلو، سیکل، کیوسک، کلکسیون
جواب مرحله ۶۷۶ کلماتیک: گره، گاز، زهر، زره، رگه، ربا، راز، بره، برگ، اره، ارگ، ارز، گربه، گراز، رهبر، بهار، بزرگ، برگه، بازه، رگبار، بزرگراه
جواب مرحله ۶۷۷ کلماتیک: شیر، شتر، سیر، ترش، تیر، شیری، سرشت، سیرت، رییس، ترشی، سرشیر، سیرترشی
جواب مرحله ۶۷۸ کلماتیک: عزا، عید، زرد، زیر، رعد، دعا، درز، دار، یاد، عیار، عادی، زیاد، دراز، دارا، ایزد، آزار، ادعا، آزادی، ایراد، اداری، عزاداری
جواب مرحله ۶۷۹ کلماتیک: ایل، ناز، لنز، لیز، زین، یال، نازا، نازی، نیاز، زیان، آنالیز، لازانیا
جواب مرحله ۶۸۰ کلماتیک: وام، مرد، رود، رام، دام، پدر، آدم، مواد، مرور، مادر، پودر، پماد، پررو، پارو، آمپر، اردو، پروار، دامپرور
جواب مرحله ۶۸۱ کلماتیک: گیس، ساز، ریز، رای، ریا، یاس، گریس، گراز، سایز، اسیر، آسیا، آزار، آریا، سیگار، سازگار
جواب مرحله ۶۸۲ کلماتیک: ریل، دیو، جلد، جدی، اوج، ویلا، وراج، ویار، یلدا، راوی، ریال، دلیر، دلار، جلاد، جدول، جارو، جادو، یاور، آجیل، رادیو، دیوار، دلاور، جاوید، لاجوردی
جواب مرحله ۶۸۳ کلماتیک: گسل، گاز، سبز، سال، بلا، برگ، اسب، لباس، گلاب، گراز، سراب، بزرگ، سرباز، بازرس، بزرگسال
جواب مرحله ۶۸۴ کلماتیک: نام، ماه، گام، آیه، نیمه، نگاه، میهن، منها، مینا، ماهی، مایه، گناه، گیاه، آهنگ، آگهی، یگانه، هنگامه، هماهنگ
جواب مرحله ۶۸۵ کلماتیک: کدو، کبد، دوک، یدک، درک، بور، ورید، کویر، کبود، کادو، دکور، دبیر، باور، اردک، اریب، یابو، ردیاب، رادیو، دیوار، بیکار، بیدار، بارکد، باریک، دارکوب
جواب مرحله ۶۸۶ کلماتیک: وقت، قول، قوی، قتل، عقل، ویلا، قالی، قاتل، عاقل، عایق، توقع، تقوا، تاول، ولایت، لیاقت، تعلیق، یاقوت، واقعیت
جواب مرحله ۶۸۷ کلماتیک: هنر، نرخ، شهر، شهد، رهن، رشد، دره، درد، خشن، نرده، رنده، دنده، خنده، درنده، درخشنده
جواب مرحله ۶۸۸ کلماتیک: یقه، قله، قلم، قسم، سیم، اسم، میله، مایه، ماسه، لقمه، لایه، قیام، سهام، سماق، سیما، سایه، سالم، ساقه، ملاقه، مقاله، مقیاس، سلیقه، اقلیم، مقایسه
جواب مرحله ۶۸۹ کلماتیک: وفا، فرد، رود، آرد، ویفر، فرود، فردا، ردیف، دریا، دارو، آوار، فریاد، دیوار، ایراد، وفادار
جواب مرحله ۶۹۰ کلماتیک: سنت، تاس، بنا، اسب، نسبت، نبات، سانت، ساتن، آسان، آبان، تناسب، استان، آبستن، باستان، تابستان
جواب مرحله ۶۹۱ کلماتیک: نور، نیش، شور، شنا، روش، ریش، نیرو، ناشر، شورا، شیار، روشن، رویا، رانش، یاور، آیین، ویران، نیایش، شیرین، شریان، روانی، آویشن، آرشیو، ویرایش، شیروانی
جواب مرحله ۶۹۲ کلماتیک: نیت، نان، ران، تیر، تار، رانت، تینر، تایر، آنتن، ناتنی، تیاتر، اینترنت
جواب مرحله ۶۹۳ کلماتیک: وام، نوع، عمو، عصا، صنم، مینو، معنی، مانع، میان، مایع، ایمن، معنوی، معاون، میعان، مصنوعی
جواب مرحله ۶۹۴ کلماتیک: سحر، تست، ترس، تار، راست، راحت، حسرت، تراس، آستر، حراست، اسارت، استراحت
جواب مرحله ۶۹۵ کلماتیک: مرز، متر، مار، زجر، رمز، جرم، جام، تاج، مزار، مجاز، جرات، ترمز، تراز، تاجر، آرام، اجرت، ماجرا، مجازات
جواب مرحله ۶۹۶ کلماتیک: گرد، رنگ، درد، بند، برگ، بدن، نبرد، گنبد، گردن، درنگ، بندر، گردنبند
جواب مرحله ۶۹۷ کلماتیک: نرم، مرگ، مرد، گرد، گدا، رنگ، نماد، نادم، نادر، مدرن، گندم، گرما، گردن، گران، رمان، دانا، دامن، نامرد، مدارا، درمان، اندام، آرمان، نامدار، ماندگار
جواب مرحله ۶۹۸ کلماتیک: شوخ، شوت، شاخ، خوش، خوب، خشت، بخش، بخت، آتش، شتاب، خواب، خشاب، تابش، آشوب، خوشبخت
جواب مرحله ۶۹۹ کلماتیک: وزن، نیش، ناز، شنا، زین، ویزا، یواش، نیاز، شیون، زانو، زیان، آویز، آیین، نوازش، نیایش، آویشن، شنوایی، زناشویی
جواب مرحله ۷۰۰ کلماتیک: گرگ، گرد، شیر، ریگ، رشد، ریش، دیگ، گردش، شگرد، رشید، گردشگر، گردشگری
جواب مرحله ۷۰۱ کلماتیک: باد، ادب، ابر، ابی، دبیر، دیبا، دارا، ردیاب، رادار، بردار، برادر، بیدار، آبادی، دارابی، باردار
جواب مرحله ۷۰۲ کلماتیک: وحی، روح، حنا، حیا، تور، وانت، ویار، نیرو، روان، رانت، راحت، حیرت، حیات، توری، توان، تنور، ویران، روایت، ریحان، حیوان، روحانی
جواب مرحله ۷۰۳ کلماتیک:  ملت، ملی، مات، لات، تیم، ملات، یتیم، املت، املا، ایمیل، ایالت، مالیات
جواب مرحله ۷۰۴ کلماتیک: نسل، لکه، لاک، کهن، کاه، سکه، هیکل، نهال، نسیه، لانه، کینه، کلیه، کلاه، کلاس، کیسه، کاسه، سیاه، سالن، آکنه، کیهان، کنایه، کلیسا، اسکله، کهنسال
جواب مرحله ۷۰۵ کلماتیک: هنر، نوه، نور، نرم، مهر، رهن، یورو، نمره، نیرو، میوه، میهن، منور، مینو، نیمرو، هورمون
جواب مرحله ۷۰۶ کلماتیک: ضرب، ضبط، رای، ریا، بار، ضریب، راضی، رابط، بطری، بایر، اریب، اضطراب
جواب مرحله ۷۰۷ کلماتیک: نیش، شور، سوت، سرو، روش، تور، تنش، شیون، سروش، سرشت، سیرت، ستون، روشن، ترشی، ترسو، وسترن، سنتور، سرنوشت
جواب مرحله ۷۰۸ کلماتیک: ریه، رده، دیه، دره، آهو، اره، روده، راوی، دوره، دایه، دارو، اردو، ارده، ایده، رادیو، دایره، آواره، اراده، ادویه، اداره، هوادار
جواب مرحله ۷۰۹ کلماتیک: نظم، نظر، متر، نظام، ناظم، ناظر، رانت، تمنا، ترنم، انار، آمار، نظارت، منتظر، آرمان، انتظار
جواب مرحله ۷۱۰ کلماتیک: نیت، نام، منت، متن، تیم، مینا، متین، میان، حامی، امین، حمایت، امنیت، امانت، ایمان، امتحان
جواب مرحله ۷۱۱ کلماتیک: نحس، سست، ساس، حنا، حیا، سانس، سانت، حساس، حیات، تنیس، سیاست، تحسین، تاسیس، آستین، حساسیت
جواب مرحله ۷۱۲ کلماتیک: مهم، ماه، عمه، عمل، علم، نهال، نامه، ناله، منها، معنا، معما، معلم، مانع، لانه، عالم، مهمان، عمامه، معامله
جواب مرحله ۷۱۳ کلماتیک: همت، کره، کاه، ذره، ذرت، ذات، تره، همتا، متکا، ماهر، ماکت، کارت، ترمه، ترکه، تذکر، اهرم، همکار، هکتار، مهارت، تراکم، مذاکره
جواب مرحله ۷۱۴ کلماتیک: هوا، نوه، دود، خون، خدا، خان، نهاد، نخود، دنده، دانه، خنده، خانه، اندوه، آخوند، خداوند
جواب مرحله ۷۱۵ کلماتیک: لنگ، لنز، لگن، لیز، زنگ، رنگ، ریل، لنگر، لیزر، گاری، زگیل، زرنگ، ریال، انگل، ارزن، گلنار، گلزار، گالری، ازگیل، نارگیل، گلریزان

پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۳٫۰٫۲”

جواب مرحله ۷۱۶ کلماتیک: تار، خار، تیر، یار، تایر، خیار، آخرت، تاخیر، تاریخ، خیرات، اختیار، اختیاری
جواب مرحله ۷۱۷ کلماتیک: ملک، لاک، کلم، کما، ملی، موز، الک، میز، لیز، ویزا، زالو، کامل، وکیل، کیلو، آویز، مالک، لوزی، لیمو، ویلا، زیلو، لوازم، موازی، موزیک، موزیکال
جواب مرحله ۷۱۸ کلماتیک: فنر، ناف، سفر، رهن، نفس، انار، رفاه، افسر، سرفه، سفره، رسانا، افسار، اسراف، رسانه، افسانه
جواب مرحله ۷۱۹-ملخ، هتل، مفت، تله، لخت، خال، تلخ، ملات، تخمه، خلاف، خامه، مهلت، خاله، خاتم، تفاهم، مخالف، تفاله، مختلف، ملافه، متاهل، مخالفت
جواب مرحله ۷۲۰ کلماتیک: تهی، حیا، یاد، دیه، آتیه، حیات، ایده، دایه، دهات، اتحاد، هدایت، اتحادیه
جواب مرحله ۷۲۱ کلماتیک: ماه، مهر، راه، رهن، نرم، هنر، رمان، ایمن، آرام، نمره، میهن، انار، ماهی، منها، ایران، ایمان، مناره، آرمان، اهریمن، یارانه، رایانه، راهنما
جواب مرحله ۷۲۲ کلماتیک: شنا، شام، شاه، ماه، نما، منش، نامه، شانه، انشا، آشنا، ماهانه، شاهنامه
جواب مرحله ۷۲۳ کلماتیک: نفت، کتف، فنر، فکر، سنت، سفر، کفن، ناف، آستر، نفرت، ساکت، کاست، کفتر، کافر، کرفس، تنفس، افسر، تانکر، کنسرت، کارتن، سفارت، کفتار، ترسناک، فرکانس
جواب مرحله ۷۲۴ کلماتیک: بید، باد، بدل، ریل، بیل، دلیر، یلدا، دیار، بایر، دلبر، ریال، دلار، دریل، بیدار، بیلیارد
جواب مرحله ۷۲۵ کلماتیک: تره، کته، کره، تار، کاه، کارت، آهار، ترکه، هکتار، تکرار، راهکار، کاراته
جواب مرحله ۷۲۶ کلماتیک: وفا، فوک، کیف، فکر، فوت، تیرک، توری، فوری، تافی، کویر، کفتر، یکتا، کتری، رویا، ویفر، کافر، وفات، روایت، تاریک، کتیرا، کفتار، تکاور، فاکتور، ترافیک
جواب مرحله ۷۲۷ کلماتیک: کیک، نام، کما، نمک، کمک، مینا، کمین، آیین، مکان، امین، نیکی، کمان، کیمیا، ایمنی، مکانیک
جواب مرحله ۷۲۸-سنگ، نسل، تنگ، سال، گیس، گسل، لگن، سیل، یگان، سالن، سیال، انگل، تنیس، گیلاس، آستین، لاتین، گلستان، سیگنال
جواب مرحله ۷۲۹ کلماتیک: خار، خیر، رخت، خفت، آخر، تیر، آخرت، خیار، تافی، خیرات، تاریخ، آتاری، خرافات، اختیار، افتخار
جواب مرحله ۷۳۰ کلماتیک: چرخ، نوه، دره، خون، نرخ، چدن، چرخه، نخود، روده، درون، دوره، خنده، رنده، وردنه، دوچرخه
جواب مرحله ۷۳۱-تهی، بته، شاه، شیب، آتش، ابهت، شهاب، آشتی، بیشه، شبیه، تیشه، تابه، شیبا، بهشت، شباهت، اشتها، ابیات، اشتباه
جواب مرحله ۷۳۲ کلماتیک: بته، مته، حبس، اسم، همتا، تبسم، تسمه، سهام، حساب، محبت، ماسه، مهتاب، مساحت، تمساح، محاسبه
جواب مرحله ۷۳۳ کلماتیک: ملی، ملت، قلم، آقا، لات، قتل، تیم، املت، املا، قیمت، اتاق، قاتل، قیام، قالی، لیاقت، اقامت، اقلیم، قیامت، ایالت، مالیات، ملاقات
جواب مرحله ۷۳۴ کلماتیک: خطر، خار، نرخ، خنک، خطا، کاخ، خان، خاک، انار، اخطار، اکران، خطرناک
جواب مرحله ۷۳۵ کلماتیک: سمت، سیم، تیم، ساق، قسم، ستم، قسمت، قیام، مماس، قیمت، تیمم، سماق، تماس، مقام، تقسیم، مقیاس، قیامت، مستقیم
جواب مرحله ۷۳۶ کلماتیک: نیت، بند، تند، بدن، بدل، لنت، بیل، نبات، بلند، بیات، دنیا، بیان، باند، تنبل، دیابت، لاتین، تبانی، نباتی، بنیاد، تبدیل، لبنیات
جواب مرحله ۷۳۷ کلماتیک: شنا، نیش، شام، میش، نیم، نشا، ناشی، آیین، منشی، یشمی، نشان، شیمی، نیایش، نشانی، ماشین، ایمنی، نمایش، انیمیشن
جواب مرحله ۷۳۸ کلماتیک: میز، دزد، دست، مزد، سیم، ستم، تیم، مست، تیز، تمیز، زیست، ستیز، مزیت، تمدید، دستمزد
جواب مرحله ۷۳۹ کلماتیک: فال، تلخ، لیف، خال، فیل، تافی، خلاف، خیال، تخیل، ایالت، الیاف، اختلاف
جواب مرحله ۷۴۰ کلماتیک: کلک، الک، کال، کیک، رای، لاک، ریل، کتک، ترکی، لیتر، کارت، رتیل، رالی، یکتا، راکت، تیرک، کاکل، کتری، کتیرا، تاریک، کالری
جواب مرحله ۷۴۱ کلماتیک: ریا، فرد، یار، یاد، فدا، دیر، فردا، دریا، فرار، ردیف، فریاد، طرفدار
جواب مرحله ۷۴۲ کلماتیک: پاس، پلو، لوس، پول، سوپ، دیو، سود، اسید، ویلا، پدال، سوال، پلیس، سواد، پویا، پیدا، پلید، سویا، دلواپس
جواب مرحله ۷۴۳ کلماتیک: باک، ادب، یدک، بید، کبد، دربی، اریب، اردک، دبیر، رکاب، کبیر، باریک، ردیاب، بیکار، بارکد، کردار، بردار، کاربرد
جواب مرحله ۷۴۴ کلماتیک: نیت، تیز، زین، لنت، نیل، وزن، لیز، لنز، لوزی، تونل، زیلو، ونیز، زینت، زیتون، تلوزیون
جواب مرحله ۷۴۵ کلماتیک: نسل، مدل، داس، سیل، اسم، سیم، لمس، سند، امید، دامن، نسیم، دنیا، دیلم، مدال، اسید، یلدا، سیما، سالن، سالم، میدان، میلاد، سیمان، سینما، سالمند
جواب مرحله ۷۴۶ کلماتیک: بوس، سوت، وبا، ابی، یاس، اسب، سیب، بیتا، سویا، سایت، تابو، یابو، اسیب، تساوی، اتوبوس
جواب مرحله ۷۴۷-پیک، نمک، پلک، کلم، پاک، ملک، کلام، کامل، مالک، مکان، امین، پیام، کمان، لامپ، پلاک، پیمان، پیکان، المپیک
جواب مرحله ۷۴۸ کلماتیک: پخش، خار، پرش، شاخ، اخر، خراش، خارش، شرخر، خرپا، پرگار، پرخاش، پرخاشگر
جواب مرحله ۷۴۹ کلماتیک: رای، تبر، بار، ترب، عیب، ربات، عیار، اریب، عربی، عبرت، رعیت، عابر، بایر، باتری، عبارت، اتاری، تعبیر، اعتبار
جواب مرحله ۷۵۰ کلماتیک: دین، ریا، چای، دیر، اچار، نادر، انار، دنیا، دیار، چنار، دانا، ایران، اداری، دینار، دارچین
جواب مرحله ۷۵۱ کلماتیک: آوا، نان، نبات، انتن، نوبت، وانت، بانو، نانوا، تاوان، توانا، اتوبان، ناتوان
جواب مرحله ۷۵۲ کلماتیک: تیم، رسم، متر، ستم، اسم، تیر، مسیر، ارام، تماس، استر، رسمی، امار، اسیا، راست، تراس، سرما، اسیر، اتاری، ریاست، ترسیم، تیمسار
جواب مرحله ۷۵۳ کلماتیک: گدا، دیر، دیگ، رای، ریگ، ریا، گاری، دریا، دایی، اداری، دارایی، یادگاری
جواب مرحله ۷۵۴ کلماتیک: رسم، سیم، سیر، سفر، مفت، آفت، رسمی، استر، مفسر، راست، سفیر، ماست، سرما، افسر، مسافت، تفسیر، سفارت، فارسی، مسافر، مسافرت، اتمسفر
جواب مرحله ۷۵۵ کلماتیک: تند، خدا، ندا، یاد، دین، نیت، خان، دانا، خیانت، ناخدا، یخدان، دخانیات
جواب مرحله ۷۵۶ کلماتیک: دیو، شوم، نمد، نیش، هوش، میهن، شیوه، شوید، میوه، منشی، دشمن، ندیمه، مدیون، شومینه، هوشمند
جواب مرحله ۷۵۷ کلماتیک: ناز، میز، ساز، زمین، زمان، نماز، اسان، نسیم، نیاز، زیان، سایز، ناسزا، اسمان، ایمان، سینما، سیمان، سازمان، زایمان
جواب مرحله ۷۵۸ کلماتیک: سرو، تیر، سیر، سوت، توت، تور، ترس، ترور، ترسو، سرور، روسری، تروریست
جواب مرحله ۷۵۹ کلماتیک: کاخ، کهن، خان، نرخ، خاک، خنک، هنر، انار، اکنه، خانه، اکران، کارخانه
جواب مرحله ۷۶۰ کلماتیک: نفت، آدم، تند، دام، منت، ترد، فرد، مرد، متن، فردا، مدرن، ترنم، نماد، تمدن، مفرد، دفتر، نفرت، دامن، فرمان، متنفر، مترادف
جواب مرحله ۷۶۱ کلماتیک: تیم، فوت، قوم، قوی، وقت، قیمت، مقوی، موقت، موفق، یتیم، تقویم، موفقیت
جواب مرحله ۷۶۲ کلماتیک: نیش، شاه، دیه، شهد، شاهد، اشنا، دانه، شانه، انشا، ایده، شهید، دانش، شادی، شیاد، شاهین، اینده، اندیشه، اشیانه
جواب مرحله ۷۶۳ کلماتیک: نیک، ساک، اسیا، اسان، ژیان، ساکن، اسکی، انیس، سکان، اژانس، یکسان، اکسیژن
جواب مرحله ۷۶۴ کلماتیک: رها، رسم، مسن، ریه، اره، نسیه، میهن، سرمه، نمره، اهرم، ماهی، ماهر، رمان، همسر، ماسه، اسیر، مسیر، سیاره، سینما، رسانه، سمینار، ریسمان، سرمایه، اهریمن
جواب مرحله ۷۶۵ کلماتیک: بام، ابر، نام، نرم، رمان، مربی، ایین، نایب، اریب، بینی، انبر، مربا، بیمار، ایمنی، میانبر
جواب مرحله ۷۶۶ کلماتیک: کار، کما، نمک، کمد، کرم، اردک، مکار، مدرن، مدرک، نماد، نادم، دکان، مانکن، نمکدان، کارمند
جواب مرحله ۷۶۷ کلماتیک: اتش، نیش، شنا، انشا، اشیا، ایین، اشتی، ناشی، اتشین، ناشتا، نیایش، اشنایی
جواب مرحله ۷۶۸ کلماتیک: منت، همت، مات، رها، تره، مته، متر، همتا، نامه، ترمه، نمره، تمنا، انتها، تهران، مهارت، اهانت، امانت، مناره، ارمان، ترانه، راهنما
جواب مرحله ۷۶۹ کلماتیک: دما، چای، پیچ، چمن، چاپ، منچ، پند، مادی، نماد، نادم، دنیا، امید، میدان، پیامد، دینام، پیمان، چمدان، چیدمان
جواب مرحله ۷۷۰ کلماتیک: کود، کدو، اهو، کهن، کاه، کادو، کندو، دانه، دکان، کودک، اکنه، اوند، دهان، هاون، کاهو، کوهان، اندوه، کودکانه
جواب مرحله ۷۷۱ کلماتیک: سیر، رسم، مرگ، سیم، گیس، سیم، مگس، رسمی، گریم، مسیر، گرمسیر، سرگرمی
جواب مرحله ۷۷۲ کلماتیک: قاب، بیل، بلا، قتل، قلب، بال، لقب، قالب، تقلب، قاتل، قالی، قلاب، بقال، ییلاق، بقالی، لیاقت، قلابی، قابلیت
جواب مرحله ۷۷۳ کلماتیک: گله، گلو، گاو، اهو، لوس، هلو، سال، اگهی، سویا، گیسو، گیاه، یوگا، سایه، سیاه، ویلا، الگو، لایه، سوگل، وسیله، الویه، هیولا، گیلاس، گواهی، گوساله
جواب مرحله ۷۷۴ کلماتیک: شیر، شکر، شهر، اشک، شیار، شریک، کاشی، شکار، ریشه، شهرک، اشاره، اشکار، کرایه، ارایش، شاهکار
جواب مرحله ۷۷۵ کلماتیک: سرد، سال، گدا، دار، داس، درس، دلار، آدرس، یلدا، دریا، رالی، دلیر، اسید، گیلاس، سریال، سیگار، گالری، سالگرد

جواب آپدیت بازی کلماتیک ۳٫۱٫۰

جواب مرحله۷۷۶ کلماتیک: کور، آوا، نور، نوک، کار، نوار، نوکر، آوار، انار، راکون، کاروان، روانکاو
جواب مرحله۷۷۷- ستم، تیز، زین، ساز، سنت، متن، میز، زمان، تمیز، زینت، نماز، زمین، نیاز، زیان، تنیس، میزان، سیمان، امنیت، آستین، سینما، زمستان
جواب مرحله۷۷۸ کلماتیک: تیم، مات، دام، ملت، تپل، آدم، املت، پدال، ملات، لامپ، پلید، مدال، پماد، پیامد، تمایل، میلاد، دیپلم، دیپلمات
جواب مرحله۷۷۹ کلماتیک: الک، ساک، کال، سبک، لباس، کتاب، ساکت، کلاس، کباب، کسالت، اسکلت، بستکتبال
جواب مرحله۷۸۰ کلماتیک: ملی، مرد، رای، ریل، آرد، مدال، دلیر، دایی، دلار، دریا، رالی، مدیر، یلدا، ایمیل، میلیارد
جواب مرحله۷۸۱ کلماتیک: گاز، شاه، آیه، آگهی، گیاه، گیشه، آگاهی، زایشگاه
جواب مرحله۷۸۲ کلماتیک: تور، تبر، خوب، خبر، بخت، خاور، باور، خواب، خراب، ربات، ابرو، آخرت، بخار، باروت، رختخواب
جواب مرحله۷۸۳ کلماتیک: شیخ، خون، خشن، خوش، شوخ، خان، پویا، شیون، شیوا، پیانو، آویشن، پیشخوان
جواب مرحله۷۸۴ کلماتیک: آبی، زین، نیک، ناز، باز، بانک، نیاز، نازک، کنیز، زیبا، زیان، بازی، زبان، کابین، بازیکن
جواب مرحله۷۸۵ کلماتیک: ریه، نرم، نوه، ماه، ریا، آهو، نیرو، میهن، نمره، راوی، میوه، مناره، روانی، هموار، نیمرو، ویرانه، اهریمن، هارمونی
جواب مرحله۷۸۶ کلماتیک: باد، ادب، بید، آبی، دیبا، ادیب، آباد، دایی، دیابت، آبادی، ادبیات، ابتدایی
جواب مرحله۷۸۷ کلماتیک: نقل، آقا، قلب، لقب، بیل، قاب، قالی، قالب، قلاب، آبان، نقاب، اقبال، بقالی، ناقلا، قلیان، قلابی، انقلاب، باقالا

نظر و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید

شما هم به دنبال جواب بازی فندق و آمیرزا هستید؟ نظرتون راجع به این بازی چیه؟

برچسب ها
نمایش بیشتر

2 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن