تکنولوژیهمه مطالب

جواب بازی کلمچین ! راه حل همه مرحله های بازی کلمچین

نحوه پیدا کردن کلمات و پدیدار شدن اونها در بازی کلمچین ریتم جدیدی به بازی میده و شور اشتیاق شما رو در طول تمامی مراحل زنده نگه میداره که امروز جواب های این بازی رو در آموزک در اختیار شما قرار میدیم.

کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

جواب بازی کلمچین ۳٫۴

پاسخ های بازی کلمچین ۳٫۴

۱- جواب روستای تالش کلمچین

جواب مرحله 1 بازی کلمچین: عشق
جواب مرحله 2 بازی کلمچین: آهن
جواب مرحله 3 بازی کلمچین: شته، هشت
جواب مرحله 4 بازی کلمچین: پول، پلو
جواب مرحله ۵ بازی کلمچین: عصر، صرع
جواب مرحله ۶ بازی کلمچین: دما، آدم، دام
جواب مرحله ۷ بازی کلمچین: تبر، ترب
جواب مرحله ۸ بازی کلمچین: سرخ، خرس
جواب مرحله ۹ بازی کلمچین: چمن، منچ
جواب مرحله ۱۰ بازی کلمچین: شعر، شرع، عرش

۲- جواب روستای ترکمان کلمچین

۱۱- حباب
۱۲- قایق
۱۳- بنفش، نبش
۱۴- یدک، دکل، کلید
۱۵- کیلو، وکیل
۱۶- حسرت، سحر
۱۷- شاد، شنا، دانش، ندا
۱۸- ورزش، روز، شور
۱۹- باز، بازی، آبی، زیبا
۲۰- ماما، امام
۲۱- نقاش، نقش، شنا
۲۲- کدو، کادو، کود، دوا، دوک

۳- جواب روستای گیلان کلمچین

۲۳- انگل، گالن
۲۴- ملکه، کلمه، کلم، مهلک
۲۵- کند، کفن، دفن، فندک
۲۶- سید، سپید
۲۷- رنج، برج، جبر، برنج
۲۸- خالص، خلاص
۲۹- فقر، رفیق، فقیر، فرق
۳۰- تپه، پیست، سپه، پسته
۳۱- حسود، سود، حدس
۳۲- یاد، دین، دنیا، نادی
۳۳- حلوا، لوح، آلو، حال، حوا
۳۴- نجس، جنس، دنج، سند، سنجد
۳۵- دوا، دار، رود، دارو، اردو، داور، درو
۳۶- رشت، آتش، تراش، ترش، ارتش
۳۷- مست، ستم، متر، رسم، رستم، مسرت
۳۸- کوسه، کوه، هوس، سکه
۳۹- دختر، رخت، ترد، درخت
۴۰- مدار، دما، دام، آدم، درام، مار

۴- جواب روستای روستای ورکانه کلمچین

۴۱- فلافل، فلفل
۴۲- مرتب، تمبر، ترب
۴۳- تشت، شتر، زرتشت، زشت
۴۴- چای، یخچال، خیال، خال
۴۵- شاه، حاشیه
۴۶- بشر، آبشار، شراب، بارش
۴۷- لیگ، گرگ، ریگ، گلگیر
۴۸- نان، نیسان
۴۹- رسانا، آسان، انار
۵۰- آفت، بافت، آفتاب، تاب
۵۱- جیوه، یونجه، هویج
۵۲- قناد، نقد، قندان
۵۳- فاسد، اسفند، نفس، دفن، سند، ناف
۵۴- نیزه، خزه، زین، خزینه
۵۵- لابی، لوبیا، بیل، ویلا، وال، یابو

۵- جواب روستای روستای کندوان کلمچین

۵۶- ساحل، اسلحه، سلاح
۵۷- زیپ، تایپ، پیتزا، پیاز
۵۸- جشن، گنجشک، گنج، جنگ
۵۹- رنج، شطرنج
۶۰- فقه، فال، فلفل، قافله
۶۱- گیتار، ارگ، گاری، تیر، رنگ، تایر
۶۲- سارا، سار، ارس، اسرار
۶۳- مهر، هرم، درهم، همسر، سرد، مدرسه، درس
۶۴- دوا، فولاد، فال، وال
۶۵- آسیب، آسیا، آسیاب، یاس
۶۶- سرو، سیر، سوره، روسیه
۶۷- خرد، خرداد، خدا، خار
۶۸- زندان، ناز، ندا، نان
۶۹- تعادل، عادت، عدالت، عدل، عادل
۷۰- نگار، گلنار، انگل، گالن، رنگ، لگن، لنگر

۶- جواب روستای بارگادان کلمچین

۷۱- بال، یال، گلاب، گلابی
۷۲- آسان، سامان، مسن، آسمان، سمن
۷۳- پیک، پیام، پاک، پیامک
۷۴- نور، نیمرو، نرم، ورم، مینو، نیرو، مین
۷۵- حیوان، حنا، ناو، حیا
۷۶- خارج، اخراج، ارج، خرج، آخر، خار
۷۷- بارز، اسب، بازرس، سبز، سراب، سرباز
۷۸- نیک، پیکان، کپی، کیان
۷۹- خاطره، طاهر، خطر
۸۰- زبر، ابر، زال، باز، البرز، لرز
۸۱- لگن، گلچین، چنگ، لنگ
۸۲- ترب، چتر، رتبه، تبر، تربچه، بچه
۸۳- شلوار، شورا، واشر، شال، روال، آلو، لواش
۸۴- سست، سیاست، ساس، ایست
۸۵- سعادت، عادت، عدس، ساعت
۸۶- فرش، ترش، شهرت، فرشته، رشته، شفته
۸۷- غله، غلام، ملاغه، ماله
۸۸- ترن، سنت، ستون، سنتور، تنور، توسن
۸۹- فرعون، فنر، عفو، فروع
۹۰- هنگ، سرنگ، رهن، سرهنگ، نرگس، گرسنه

۷- جواب روستای سر آقا سید کلمچین

۹۱- شمع، قشم، مشوق، عشق، عمو، شوق، معشوق
۹۲- کانال، کلان، کال، کالا
۹۳- بیست، سنت، نسبت، سیب، نیت، بستنی
۹۴- رجز، جزیره، جیره، زهر، زیره، جزر
۹۵- ننگ، رنگین، ننگین، رنگ، نیرنگ
۹۶- کبیر، ترکیب، برکت، کبریت، تکبیر، تکبر، تبریک، ترب
۹۷- گاز، زاگرس، راز، گرز، گراز، ساز
۹۸- جرثقیل، قیر
۹۹- سرخ، خرمگس، گرم، مسگر، رسم، خرس، خمس، مرگ، مگس
۱۰۰- ناو، چوپان، پوچ، چاپ
۱۰۱- تار، تراز، وزارت، روز، ترازو
۱۰۲- مربی، بیمار، اریب، مار، مربا، بایر
۱۰۳- جریان، ریا، آجر، آرنج، رنج، نجار، انجیر، رایج
۱۰۴- بیت، کته، تهی، کتیبه، هیبت، کتبی، تیکه، تکیه
۱۰۵- انگل، لگن، گیلان، یگان، گالن
۱۰۶- ماه، حمله، حامله، محال، حمل، محله، حمال
۱۰۷- گور، گاو، نگار، گران، انگور، نور، روان، واگن، اورنگ
۱۰۸- خار، خیرات، اختر، تاریخ، تایر، خیار
۱۰۹- راسو، ترس، اورست، سار، روستا، راست، ستار، ترسو
۱۱۰- دیار، رویا، یارو، ویار، راوی، دیو، داور، دارو، دیوار، رادیو، دریا

جواب بازی کلمچین

۸- جواب روستای سیاهکل کلمچین

۱۱۱- چرخ، نرخ، رنگ، خرچنگ، چنگ، خنگ
۱۱۲- حیاط، حیات، احتیاط، حیا
۱۱۳- اسکی، کلاس، سیل، سال، کلیسا، کال
۱۱۴- آخرت، اختراع، رخت
۱۱۵- اسلام، لمس، سالم، الماس، امسال، سام، سلام
۱۱۶- نشاط، شنا، شیطان، نیش
۱۱۷- بازیکن، زبان، زیبا، باک، بازی، کابین، بانک، ناب
۱۱۸- ارگ، گران، نگارش، شناگر، نگار، ناشر
۱۱۹- مردمک، مدرک، کمد، درک، مردم، کرم
۱۲۰- بیل، نجیب، زنبیل، جیب، لجن، زنجبیل
۱۲۱- سکو، واکسن، سکان، واکس، سونا، ساکن
۱۲۲- ننگ، جنین، جنگ، گنجینه، گنجه، نهنگ
۱۲۳- دوچرخه، روده، چرخه، رود، خرد، درو
۱۲۴- چلچراغ، چال، چراغ، غار، لاغر
۱۲۵- پارو، اروپا
۱۲۶- نماد، چمدان، دامن، چمن
۱۲۷- خیار، یارو، خاور، خاویار، اخور، یاور، ویار
۱۲۸- شهد، شهردار، شراره، ارشد، شاهد، شاه
۱۲۹- ربا، راز، ابزار، زبر، بازار، بارز
۱۳۰- اسب، کالباس، کسل، کابل، کلاس، کالا، لباس، الک، کاسب

۹- جواب روستای قلعه نو کلمچین

۱۳۱- دام، امداد، داماد، مداد، دما
۱۳۲- باشگاه، آگاه، شهاب
۱۳۳- مدار، مربا، مرد، مرداب، مادر، مار
۱۳۴- چکاوک، کوچ، کوچک، کوکا
۱۳۵- وزیر، پرویز، روزی، پیروی، پریز، پیروزی، زیپ، پرز
۱۳۶- عروسک، عکس، رکوع، عروس
۱۳۷- قوم، سوم، موسیقی، موسی، سیم، قسم
۱۳۸- سالن، گلستان، لنت، لگن، تاس، گالن، نسل، انگل، سال
۱۳۹- آهن، فنا، نفس، افسانه، ناف
۱۴۰- رشد، گرگ، گردش، گردشگر
۱۴۱- حلزون، لحن، لوح، وزن، لنز، زحل، نزول
۱۴۲- جادو، اوج، ازدواج، آزاد، آواز، زوج، جواز
۱۴۳- چاه، چای، مهیا، ماهی، ماهیچه، ماه
۱۴۴- نیش، ناشی، آینه، شنا، شاه، آهن، شاهین
۱۴۵- هرم، نمره، مدرن، نمد، هنرمند، رهن
۱۴۶- ریاضی، راضی، رضا، یار
۱۴۷- پتو، پرس، پوست، پرستو، پرتو، سپر، ترسو، پوستر
۱۴۸- اقتصاد، صدا، اتاق، صادق، صداقت، دقت
۱۴۹- ناب، صاحب، صحنه، حنا، صبح، انبه، صبحانه
۱۵۰- قنات، ناقل، قاتل، اتاق، انتقال، ناقلا، لنت، قتل

۱۰- جواب روستای دیلمان کلمچین

۱۵۱- حبر، برزخ، خبره، خربزه
۱۵۲- اتم، مست، تمساح، ماست، تماس، مساحت
۱۵۳- کدر، شهرک، شرک، درشکه
۱۵۴- تپانچه، چاپ، پناه، چانه، پاچه، تپه
۱۵۵- خلبان، بالن، نخل، خال
۱۵۶- آبان، بنا، ناب، بناب، نایاب، بیابان، ناباب
۱۵۷- درک، رند، کرگدن، درنگ، گردن، کنگر
۱۵۸- شکوفه، کوه، شکوه، هوش، کهف، کوفه
۱۵۹- سیما، ایمن، مینا، سینما، سیما، نامی، نسیم، سیم، مسن
۱۶۰- ساعت، عفت، تاس، استعفا، سفت
۱۶۱- سال، گسل، یاس، لیس، سیال، گیلاس
۱۶۲- رنگ، فرهنگ، گره، هنر، فرنگ
۱۶۳- گرانش، شناگر، گران، شنا، نگرش
۱۶۴- باجناق، باج، نقاب، جناب، بنا، آبان، قاب، اجاق
۱۶۵- باند، داس، نبات، اسب، نسبت، تناسب، ستاد، ادب، دبستان
۱۶۶- اشک، شکل، شکلات، تلاش، تشک، کاشت
۱۶۷- کشو، لواش، شال، کوشا، اشک، لواشک
۱۶۸- راسخ، آخرت، راست، استخر، خسارت، اختر، خرس، ساخت، ستار
۱۶۹- دهات، شته، هشتاد، شاه، شاهد، شهد، دشت، شهادت، آتش
۱۷۰- روز، شورا، کشاورز، شکار، کشور، زرشک، کور، کاوش، واشر، ورزش، شکر

۱۱- جواب روستای رودبنه کلمچین

۱۷۱- اخبار، خراب، خار، بخار
۱۷۲- گوسفند، نفس، نود، سوگند، دفن، سند، سنگ
۱۷۳- روکش، کوروش، کور، کشور، روش، کشو
۱۷۴- سالن، اطلس، سطل، نسل، سلطان، طلا
۱۷۵- وفات، وفا، فوت، فلوت، فتوا، بافت، تابلو، فوتبال، فلات، تاول
۱۷۶- بلور، وبا، بلوار، ابرو
۱۷۷- کینه، کهن، کیهان، آینه، کنایه
۱۷۸- نجار، جریان، آرنج، انجیر، ناجی، رایج، رنج، جاری
۱۷۹- فرض، رقم، قمر، منقرض، نقض
۱۸۰- پروانه، هارون، نهار، پونه، پارو، هاون، پهناور، آهو، رهن
۱۸۱- فسیل، سیل، فیلسوف، لیف، سیلو، فیل
۱۸۲- ستون، وانت، سنوات، ناو، ستوان، انس
۱۸۳- خوشبخت، خشت، شوت، بخت
۱۸۴- قلب، باقلا، باقلوا، اقبال، بوق، قلاب، قالب، قبول
۱۸۵- جیغ، فرج، فارغ، آجر، جغرافی، غار
۱۸۶- تاج، جماعت، جامع، عاج، اجتماع، تجمع
۱۸۷- قنات، امانت، انتقام، تمنا، قامت، اتم، امت، اقامت، اتاق، متن
۱۸۸- سیرک، کرسی، کبیر، گریس، ریگ، گیربکس، سیب، سرب
۱۸۹- هرز، رمز، هرمز، رزم، مرز، مزرعه، هرم
۱۹۰- لوزی، ویزا، بیل، ویلا، زالو، یابو، وبا، زیبا، لوبیا، زولبیا، بازو

۱۲- جواب روستای میمند کلمچین

۱۹۱- پیانو، پویا، پویان
۱۹۲- هنر، یارانه، رایانه، آینه، ایران، آریا، انار، نهار
۱۹۳- ستار، تراس، هراس، راست، ترس، ستاره
۱۹۴- وبا، گوشت، تاب، آتش، آشوب، گوش، آبگوشت، شتاب
۱۹۵- آسان، سند، استان، استاد، داس، داستان، اسناد، دانا
۱۹۶- برزن، روزن، نوبر، روز، زور، زنبور
۱۹۷- ژیان، ساکن، اکسیژن، یاس، اسکی
۱۹۸- نادی، ایده، دنیا، دهان، هادی، نهاد، آینده، دایه، ناهید، آدینه
۱۹۹- بانک، ناب، بینا، باک، بیان، کابین
۲۰۰- تمشک، شکم، متر، مشرک، تشکر، مشترک، شرکت، متشکر
۲۰۱- سوهان، ساوه، نوه، هاون
۲۰۲- شیخ، رخش، خورشید، ریش، شوخی، رشید، خروش، یورش، درویش
۲۰۳- قالیچه، چاله، چلاق، قالی، اهلی، قله، لایق، چاق
۲۰۴- پدر، هنر، رهن، پرنده، رنده، هند، پرده، نرده، پند
۲۰۵- نیت، لاتین، بالن، بینا، لبنیات، لابی، نیابت، نبات، بیت، تنبل
۲۰۶- سیکل، ملس، سیم، کلسیم، سلیم، کلم، ملک
۲۰۷- ارس، تایر، یاسر، ساری، ریاست، سرایت، اسیر، ایست
۲۰۸- سابق، ساقه، سماق، سهام، بام، اسب، مسابقه، سهم، قاسم، سابقه، قسم
۲۰۹- تاس، سکوت، واکس، کتک، کاست، ساکت، سکو، کاکتوس
۲۱۰- برگ، بزرگ، گاری، آبگیر، بازیگر، گراز، بیزار، بازی، گاز، زیبا، ریگ

۱۳- جواب روستای گرمه کلمچین

۲۱۱- اسفنج، جان، فنجان، فسنجان، نجس، نفس
۲۱۲- کارت، راکت، کراهت، کره، کاه، کار، ترک، هکتار
۲۱۳- لایق، چای، چلاق، آلاچیق، قالی، چاق
۲۱۴- تانک، باک، نبوت، کتاب، نبات، تنباکو، وبا، بانک، وانت
۲۱۵- ناز، نوزاد، نود، آوند، زانو، دوا
۲۱۶- میت، ترم، مرید، مدیریت، متر، تیر، یتیم، مدیر، ریتم
۲۱۷- ماش، مربی، شیار، مربا، ریش، امشب، امیر، بیمار، شراب، مباشر، ابریشم، بایر
۲۱۸- هزار، زرافه، فاز، رفاه، زهرا، زهر
۲۱۹- برس، راهب، سراب، سرب، سار، بهار، ابهر، اسب، سهراب
۲۲۰- دنج، وجدان، جادو، جشن، دانشجو، جواد، دانش، شنا، جوان
۲۲۱- رمال، خرمالو، وام، خاور، خال، خمار، اخمو، اول، خرما
۲۲۲- فساد، داس، آفساید، آسیا، فاسد، سفید، اسید، سید
۲۲۳- جذاب، جاذبه، باجه، باج، جبه، ذهاب
۲۲۴- اختر، خار، تار، افت، خرافات، افتخار، خرفت، آخرت
۲۲۵- کلام، پلاک، پیام، ملک، المپیک، پلک، مالک، لامپ، کلم
۲۲۶- ویلا، هالو، هیولا، اهلی، الویه، هلو
۲۲۷- میز، منیر، نسیم، رسم، مسیر، رزمی، سرزمین، زمین، مین
۲۲۸- شاهین، شانه، شایان، آشیانه، نیش، آینه، شاه
۲۲۹- کشک، کاهش، کهکشان، شکاک، آهک، کهن، کنکاش، اشک
۲۳۰- کارد، بارکد، کبد، کدو، دارو، داور، باور، رکاب، کادو، اردک، دارکوب، کبود

۱۴- جواب روستای ابیانه کلمچین

۲۳۱- تکبر، تبر، کبوتر، برکت، کور، ترب
۲۳۲- اموال، ملوان، امان، مولانا، وام
۲۳۳- چمن، کمانچه، کمان، مکان، نمک، نامه، چکمه
۲۳۴- فردوس، سفیر، فوری، سرود، سفید، فردوسی، سفر، درس، ردیف
۲۳۵- رسم، سرما، سوار، سمور، رسام، سماور، مار، راسو
۲۳۶- آهو، پهلو، لانه، پونه، نهال، هوا، پهلوان
۲۳۷- سفال، فتوا، فلوت، لوس، وفات، سال، اتو، تاول، فوت، فلات، فوتسال، سوال
۲۳۸- لنگ، لادن، گلدان، لگد، انگل، گدا، گالن
۲۳۹- تسلیم، طلسم، ملیت، لیست، میت، مستطیل، مسلط، تسلط
۲۴۰- شورت، روشن، نور، ترسو، ترس، سرنوشت، تنور، سنتور، سروش، ستون، نشست، شتر
۲۴۱- اسید، دیگ، یوگا، آسودگی، داس، گیسو، گاو، سواد، سادگی
۲۴۲- راسو، رسوا، ترسو، روستا، سوار
۲۴۳- شهبانو، شبان، انبوه، نوشابه، انبه، هوش، شانه، وبا، باهوش، شبانه، شنبه، شهاب، شاه، شنا
۲۴۴- دریا، دیار، هیراد، دایره، یاد، ریه، هار، دایه، هدر
۲۴۵- خیار، تیر، تایر، خار، اختیار، آریا، تار، آخرت، اختر
۲۴۶- لیمو، وام، بیل، ملی، لوبیا، آبلیمو، مایل، آلبوم، مایو، بوم، یابو، مبل، لبو، ویلا، موبایل
۲۴۷- مایه، همسایه، سیما، سهمیه، سیاه، ماهی، سهام، سهم، سایه، هما
۲۴۸- نهار، برهان، انبر، آهنربا، ارابه، انار، انبار، نهر، رهن، هار، باران، بهار، بار
۲۴۹- ناو، انار، کنار، کاروان، کارون، انکار، اراک، نور، آوار، نوار، نوکر، اکران
۲۵۰- کمان، مدارک، مکار، اردک، رمان، مدرک، مادر، مدار، نماد، درمان، کارمند، مار، دامن، نامرد، دما

جواب همه مراحل بازی کلمچین

۱۵- جواب روستای لافت قشم کلمچین

جواب مرحله ۲۵۱ بازی کلمچین: سوم، ورم، مسیر، سیم، موسیر، رسم، رسمی، سمور
جواب مرحله ۲۵۲ بازی کلمچین: دبیر، رود، بید، دین، بندر، بیرون، دربی، درون، دوربین، نیرو، نبرد
جواب مرحله ۲۵۳ بازی کلمچین: ناو، اول، وبا، بانو، بالون، لبو
جواب مرحله ۲۵۴ بازی کلمچین: رتیل، تیله، ریل، تیر، هیتلر، هتل، لیتر، تله
جواب مرحله ۲۵۵ بازی کلمچین: وات، تاس، بوس، وبا، اتوبوس، سوت، اسب
جواب مرحله ۲۵۶ بازی کلمچین: جرم، مهیج، موج، هجوم، جیوه، جمهوری، جوهر، میوه، هویج، جریمه
جواب مرحله ۲۵۷ بازی کلمچین: ماه، اهم، مهتاب، ابهت، مات، هما، تابه، تباه
جواب مرحله ۲۵۸ بازی کلمچین: آگاه، آهار، چراگاه، چاه، گره، اره، آچار، هاگ، چهار
جواب مرحله ۲۵۹ بازی کلمچین: راه، وبا، ابرو، بهار، آهو، بره، روباه، هوا
جواب مرحله ۲۶۰ بازی کلمچین: پیچ، چیپس، پستچی، پست
جواب مرحله ۲۶۱ بازی کلمچین: ادب، نبرد، برنا، بنان، آبادی، برد، دربان، بدن، نادر، نردبان
جواب مرحله ۲۶۲ بازی کلمچین: تمایل، مالیات، تیم، ایالت، املت، ایلام، مات، مایل، اتم
جواب مرحله ۲۶۳ بازی کلمچین: کلاس، کالسکه، کاسه، کلاه، اسکله، کسل، هلاک، کال، سال
جواب مرحله ۲۶۴ بازی کلمچین: امانت، متان، مات، متن، امان، امتحان، نام، حنا
جواب مرحله ۲۶۵ بازی کلمچین: قصد، قید، صدقه، قصیده، صید، قصه
جواب مرحله ۲۶۶ بازی کلمچین: دام، کمند، آدمک، دما، نان، دامن، نمناک، نمد، مانکن، کمان، نماد، نمکدان، نادم
جواب مرحله ۲۶۷ بازی کلمچین: ریگ، سیر، یاس، سیگار، اسیر، گریس، ساری، سار
جواب مرحله ۲۶۸ بازی کلمچین: کابوس، باک، واکس، کاسب، سبک، بوکس
جواب مرحله ۲۶۹ بازی کلمچین: گره، کره، کار، آگاه، کاراگاه، اکراه، آهک، آهار، اراک
جواب مرحله ۲۷۰ بازی کلمچین: امین، مکان، کیوان، ایمن، وام، نمک، مینا، نیکو، کامیون، مایو

این مطلب رو هم بخونید  آشنایی با کاربرد و فرق بین BCC و CC در ایمیل

۱۶- جواب روستای بختیاری کلمچین

جواب مرحله ۲۷۱ بازی کلمچین: پاریس، پرستار، راست، سپر، پاس، پسر، پست، تراس، ترس
جواب مرحله ۲۷۲ بازی کلمچین: نفس، سفینه، نفیس، فنی، نسیه، سینه
جواب مرحله ۲۷۳ بازی کلمچین: قلق، آقا، قاق، قالپاق
جواب مرحله ۲۷۴ بازی کلمچین: فولاد، فال، هالو، هود، فالوده، هوا، هلو
جواب مرحله ۲۷۵ بازی کلمچین: مجنون، موج، نجوم، جنون
جواب مرحله ۲۷۶ بازی کلمچین: نجس، آسان، اسفناج، ناف، اسفنج، جنس
جواب مرحله ۲۷۷ بازی کلمچین: هند، قند، قناد، دهان، دانه، نهاد، نقد، دهقان
جواب مرحله ۲۷۸ بازی کلمچین: تانک، پستان، کتان، پاکت، پستانک، پاک، پتک، پست، کاست، پاتک، سکان
جواب مرحله ۲۷۹ بازی کلمچین: اتوبان، توان، وانت، تاوان، توانا، باتون، نبات، تابان، بانو، تناوب، تاب، وبا
جواب مرحله ۲۸۰ بازی کلمچین: راست، سفارت، سفر، سفت، تاس، تراس، ترس، فارس، افسر
جواب مرحله ۲۸۱ بازی کلمچین: رباعی، عابر، عربی، بایر، عیب، عرب، رعب
جواب مرحله ۲۸۲ بازی کلمچین: ماه، قمه، قلم، مهال، ملاقه، قله، لقمه، مقاله، ماله
جواب مرحله ۲۸۳ بازی کلمچین: آمپر، چرم، پری، پرچم، پارچ، مارپیچ، پیام، امیر، ماچ، چای
جواب مرحله ۲۸۴ بازی کلمچین: لباس، بیل، سیبل، ابلیس، سیب، سبیل، سیلاب، سیل
جواب مرحله ۲۸۵ بازی کلمچین: ولت، تابلو، تاول، لبو
جواب مرحله ۲۸۶ بازی کلمچین: علامت، تعامل، عالم، عامل، عام، متعال، املت، عمل، علم
جواب مرحله ۲۸۷ بازی کلمچین: گاری، فایل، رالی، لیگ، گالری، فالگیر، لیف، ریگ، گلف
جواب مرحله ۲۸۸ بازی کلمچین: رشید، شوید، ریش، دوریش، شور، دیو، روش، دوش
جواب مرحله ۲۸۹ بازی کلمچین: زمان، دامن، دام، نماد، مزد، نماز، نامزد، نمد، دما
جواب مرحله ۲۹۰ بازی کلمچین: ماهر، تهاجم، مهاجر، تاجر، مهارت، ترمه، مهاجرت، هرم، متر، اهرم، هاجر، ترجمه، هجرت

۱۷- جواب روستای ماخونیک کلمچین

جواب مرحله ۲۹۱ بازی کلمچین: پارسال، ارسال، پارس، سالار، پاس، پسر، سال، سارا، پارسا، پرس
جواب مرحله ۲۹۲ بازی کلمچین: هرم، مهر، چرم، ورم، وهم، مورچه
جواب مرحله ۲۹۳ بازی کلمچین: انبر، باران، ربا، انبار، آبان، برنا، ابر، انار
جواب مرحله ۲۹۴ بازی کلمچین: پارچ، آچار، چپر، چاپ، چاپار، اپرا
جواب مرحله ۲۹۵ بازی کلمچین: آلو، لبو، لولا، آلبالو، بلال، وبا، بالا، لال
جواب مرحله ۲۹۶ بازی کلمچین: کاهش، هوا، کوه، آهو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش، کاوش
جواب مرحله ۲۹۷ بازی کلمچین: زور، امروز، مزار، موز، روز، رمز، رزم، آرزو
جواب مرحله ۲۹۸ بازی کلمچین: مرتع، تخم، مخترع، عمر، رخت، متر
جواب مرحله ۲۹۹ بازی کلمچین: گدا، گردباد، گرد، برگ، باد، درد، ربا، گرداب
جواب مرحله ۳۰۰ بازی کلمچین: مسواک، ماسک، ماکو، اسم، وام، واکس، سام، کما
جواب مرحله ۳۰۱ بازی کلمچین: مطب، باطن، قطب، ناطق، نقاب، قطبنما، طاق، مناطق، منطق، قاب، طناب، نطق
جواب مرحله ۳۰۲ بازی کلمچین: امن، مکر، کمر، کما، کرمان، کرم، اکرم، نمک
جواب مرحله ۳۰۳ بازی کلمچین: برج، وجب، باور، جوب، جوراب، باج، ابرو، جارو، رواج، واجب، جواب
جواب مرحله ۳۰۴ بازی کلمچین: مایه، ماه، هما، ماهی، بیمه، بامیه، آیه، آبی، مهیب
جواب مرحله ۳۰۵ بازی کلمچین: پیر، پاره، پنیر، نهر، نهار، پینه، پریا، پناه، پیراهن
جواب مرحله ۳۰۶ بازی کلمچین: نبرد، پرده، رنده، برنده، دنبه، هند، بدنه، دهن، نرده، بندر، نهر
جواب مرحله ۳۰۷ بازی کلمچین: آبان، بناب، بابا، ناباب، باغبان، باغ
جواب مرحله ۳۰۸ بازی کلمچین: دلاور، دلار، داور، دارو، دار، دور، آرد، لودر، درو، رود
جواب مرحله ۳۰۹ بازی کلمچین: فرق، یراق، فارق، قیر، فراق، قیف، فقیر، آریا، آفریقا، رفیق
جواب مرحله ۳۱۰ بازی کلمچین: مربا، غار، غایب، غبار، غرب، امیر، مربی، رغیب، باغ، یغما، مرغابی، مرغ، غربی

۱۸- جواب روستای ماسوله کلمچین

جواب مرحله ۳۱۱ بازی کلمچین: نهار، ترانه، تهران، انتر، رانت، ترن، رهن، آهن
جواب مرحله ۳۱۲ بازی کلمچین: گدا، دانا، دنگ، پاندا، پادگان
جواب مرحله ۳۱۳ بازی کلمچین: مهم، جسم، سهم، مجسم، مجسمه، سمج
جواب مرحله ۳۱۴ بازی کلمچین: چهار، پاچه، پارچه، چاه، پارچ
جواب مرحله ۳۱۵ بازی کلمچین: سرکوب، بوکسور، رسوب، برس، بورس، سرب، بوکس، بوس
جواب مرحله ۳۱۶ بازی کلمچین: رخش، خروش، خرگوش، شور، گوش
جواب مرحله ۳۱۷ بازی کلمچین: بانو، صابون، وبا، نصب
جواب مرحله ۳۱۸ بازی کلمچین: کاراته، کاتر، کارت، کراهت، هکتار، راکت، کاه
جواب مرحله ۳۱۹ بازی کلمچین: راسو، سوار، پسر، پاسور، پرس، پارو، سپر، پاس، پارس
جواب مرحله ۳۲۰ بازی کلمچین: گاری، رینگ، گالن، گران، لگن، گلنار، لنگر، نارگیل، گالری، گریان
جواب مرحله ۳۲۱ بازی کلمچین: بیات، تبر، تار، بایر، تیر، تایر، باتری، ترب، ابتر، ربا، بیت
جواب مرحله ۳۲۲ بازی کلمچین: وانیل، ایل، نیل، اولین، لیوان، اول، ویلا
جواب مرحله ۳۲۳ بازی کلمچین: رونده، نرده، وردنه، روشه، هند، دشنه، روده، هود، روشن، شوهر، رنده، روند، شهروند، دهن، شهر
جواب مرحله ۳۲۴ بازی کلمچین: رحمت، ریتم، ترحیم، میت، حریم، تیم، حرمت، رحم، حرم، حیرت، تحریم، تیر
جواب مرحله ۳۲۵ بازی کلمچین: یشم، شیر، میش، شمر، شمشیر، شمش، ریش
جواب مرحله ۳۲۶ بازی کلمچین: دروازه، روزه، دارو، زاهد، راز، اردو، هوا، هزار، آرزو
جواب مرحله ۳۲۷ بازی کلمچین: چدن، اینچ، چین، دنیا، دریا، نادر، چادر، دینار، چنار، دین، دارچین
جواب مرحله ۳۲۸ بازی کلمچین: سفیر، فارسی، یاسر، افسر، سار، یاس، ساری، سفر، یار، فارس، ریا
جواب مرحله ۳۲۹ بازی کلمچین: مسجد، جامد، دماسنج، دامن، داس، سنجد، جسد، جنس، نماد، سجاد
جواب مرحله ۳۳۰ بازی کلمچین: گریان، رنگ، نگار، یگان، گران، ریگ، رایگان، گرانی، یار، گاری، انار، آریا، ارکان

۱۹- جواب روستای کندلوس کلمچین

جواب مرحله ۳۳۱ بازی کلمچین: توری، تور، صوت، صورت، وتر، وصیت، صورتی، تصویر، تیر
جواب مرحله ۳۳۲ بازی کلمچین: پیاز، چاپ، زیپ، پیچ، پیازچه، چاه، پایه
جواب مرحله ۳۳۳ بازی کلمچین: قناری، یرقان، قیر، قرآن، قرن، نقی
جواب مرحله ۳۳۴ بازی کلمچین: دوش، کود، کدو، دودکش
جواب مرحله ۳۳۵ بازی کلمچین: فنر، ناز، زارع، عرفان، ارزن، ناف، فراز، زعفران، فرز، عارف
جواب مرحله ۳۳۶ بازی کلمچین: پشه، شاهد، شاد، اشهد، شهد، پادشاه، پاداش
جواب مرحله ۳۳۷ بازی کلمچین: روغن، نفر، فرغون، رفو، نور
جواب مرحله ۳۳۸ بازی کلمچین: آسان، سکانس، ساسان، سکان، ساکن، اسکناس، ساس
جواب مرحله ۳۳۹ بازی کلمچین: معمار، معما، مرام، عمر
جواب مرحله ۳۴۰ بازی کلمچین: مبل، لوبیا، ویلا، تمایل، بیت، وام، لیمو، تابلو، آلبوم، اتومبیل، ولایت، موبایل، بیل
جواب مرحله ۳۴۱ بازی کلمچین: تیبا، ادبیات، ابدیت، ابتدا، ادیب، دیابت، تاب، بیت، ادب، بید
جواب مرحله ۳۴۲ بازی کلمچین: شغال، آشغال، شاغل، شغل، شال، الاغ، آغل
جواب مرحله ۳۴۳ بازی کلمچین: کاست، تاس، اسکان، ساکت، استکان، تانک، کتان، ساتن، استان، سنت
جواب مرحله ۳۴۴ بازی کلمچین: یکتا، ترک، کارت، کتیرا، کار، کایت، تاریک، راکت، تریاک
جواب مرحله ۳۴۵ بازی کلمچین: عمه، معده، دما، علم، علامه، ماده، عالم، دلمه، عامه، مدال، عادل، عمله، معادله
جواب مرحله ۳۴۶ بازی کلمچین: آرنج، نجار، فرج، فجر، جفا، انار، انفجار، آجر
جواب مرحله ۳۴۷ بازی کلمچین: منبر، بومرنگ، گرم، مرگ
جواب مرحله ۳۴۸ بازی کلمچین: انبر، ابر، آبان، باران، انار، برنا، انبار
جواب مرحله ۳۴۹ بازی کلمچین: رتبه، شهرت، شته، ترش، هشت، رشته، برشته، شرب، بهشت، شربت، تبر، شتر، ترب
جواب مرحله ۳۵۰ بازی کلمچین: لیست، اسکلت، تاکسی، اسکی، استیل، لاستیک، کلاس، کلیسا، یکتا، اسکیت، کسالت

۲۰- جواب روستای پالنگان کلمچین

جواب مرحله ۳۵۱ بازی کلمچین: یار، عشایر، ریش، شعر، شرع
جواب مرحله ۳۵۲ بازی کلمچین: تناسب، نسبت، اسب، بستان، نبات، تابان، باستان
جواب مرحله ۳۵۳ بازی کلمچین: کاه، راکت، هکتار، کاراته، کاتر، کراهت
جواب مرحله ۳۵۴ بازی کلمچین: ولتاژ، تاول، ولت، تاژ
جواب مرحله ۳۵۵ بازی کلمچین: کافر، کفتار، کتیرا، کارت، فکر، تایر، ترافیک، تریاک، تاریک
جواب مرحله ۳۵۶ بازی کلمچین: هوس، آهو، ساطور، واسطه، ساوه، راسو، اسطوره، رسوا، سوار، سوره، اره
جواب مرحله ۳۵۷ بازی کلمچین: مهر، اهم، ترمه، ماهر، ماه، همتا، مهار، مهارت
جواب مرحله ۳۵۸ بازی کلمچین: مخارج، خمار، خرما، مار، خارج، مجرا، جرم، خرج
جواب مرحله ۳۵۹ بازی کلمچین: سرب، بوس، بوکسور، برس، بورس، رسوب، بوکس، سرکوب
جواب مرحله ۳۶۰ بازی کلمچین: سال، کسب، کسل، کال، کتاب، کباب، کاسب، کابل، کسالت، تاک، بسکتبال، لباس، سبک
جواب مرحله ۳۶۱ بازی کلمچین: نام، دوام، نمد، نماد، دامن، وام، مداد، دماوند، دودمان، نادم
جواب مرحله ۳۶۲ بازی کلمچین: بیل، زولبیا، لوبیا، ویلا، زیبا، ویزا، بازو، وبا، لوزی، یابو، زالو
جواب مرحله ۳۶۳ بازی کلمچین: وانت، باتون، نوبت، بوستان، بانو، نبات، اسب، سنت، سنوات، ستون، سونا، تناسب، تناوب، نسبت، توان، ستوان، نسب
جواب مرحله ۳۶۴ بازی کلمچین: گره، آهک، کاراگاه، اراک، آگاه، اکراه، کار، آهار، کره
جواب مرحله ۳۶۵ بازی کلمچین: تکاور، تورات، کار، تراکتور، کور، تکرار
جواب مرحله ۳۶۶ بازی کلمچین: گاز، ننگ، زنگ، خازن، خندان، خنگ، خزندگان، خزان، زندان، ناخن
جواب مرحله ۳۶۷ بازی کلمچین: نسل، سریال، ریال، رالی، ارسال، آسیا، اسیر، سرین، سالار، ایرانسل، سالن، آریا
جواب مرحله ۳۶۸ بازی کلمچین: سام، لمس، مسلمان، سلام، سالن، مماس
جواب مرحله ۳۶۹ بازی کلمچین: عام، جماعت، جامع، عاج، جمع
جواب مرحله ۳۷۰ بازی کلمچین: پلک، پوک، هلکوپتر، کوله، کهولت، پولک، کوره، کله، کلر، کور، پول، کول، هتل، لپه، لکه

۲۱- جواب روستای شیلاندر کلمچین

جواب مرحله ۳۷۱ بازی کلمچین:  کوبیده، یهود، بدهی، کبود، کدو، کود، کوه
جواب مرحله ۳۷۲ بازی کلمچین:  گرم، گره، هنر، مرگ، نمره، همرنگ
جواب مرحله ۳۷۳ بازی کلمچین:  سروان، نور، سنسور، ساس، سوار، نوار، سانسور، راسو، سوسن
جواب مرحله ۳۷۴ بازی کلمچین:  طبل، سلب، سطل، طلا، لباس، طالب، اسطبل، طلب، بساط، باطل، اطلس
جواب مرحله ۳۷۵ بازی کلمچین:  کیش، کور، کاشی، شریک، کاریز، ورزش، ریش، شکار، کشو، واشر، کویر، اشک، کشاورزی، روش
جواب مرحله ۳۷۶ بازی کلمچین:  پرس، پارسی، آسیا، پنیر، اسیر، پایان، پاس، سپر، انار، پارسیان، پارس
جواب مرحله ۳۷۷ بازی کلمچین:  دشنه، شهروند، دهن، شهر، هود، روند، روشن، روده، هند، رشوه، شوهر، رنده، رونده، وردنه، نرده
جواب مرحله ۳۷۸ بازی کلمچین:  مطب، طمع، مطبوع، عمو، طعم، مطبوعات، طعام
جواب مرحله ۳۷۹ بازی کلمچین:  مرد، نماد، دامن، درنا، مار، نادم، مادر، نامرد، دما، درمان، نمد، نرم، مدرن، نادر
جواب مرحله ۳۸۰ بازی کلمچین:  هزار، زهر، بهار، راهب، چرب، بازارچه، بازار، ارابه، ابزار، چاه
جواب مرحله ۳۸۱ بازی کلمچین:  دوره، وارد، روده، فواره، گردو، فرود، فردا، دورگه، گوهر، فرودگاه، گارد، گروه، رفاه
جواب مرحله ۳۸۲ بازی کلمچین:  کدو، دار، کارد، بارکد، رکاب، کبود، داور، باور، اردک، دارکوب، کادو، کبد
جواب مرحله ۳۸۳ بازی کلمچین:  پریز، پرویز، وزیر، پیروز، روز، زیپ
جواب مرحله ۳۸۴ بازی کلمچین:  دکور، دوک، کهن، کودن، وردنه، کوهنورد، کود، نوکر، رود، کندو، رهن، دور، دهن، روده
جواب مرحله ۳۸۵ بازی کلمچین:  مایل، مات، املت، مالیات، تمایل، ایالت، تیم، اتم، ایلام
جواب مرحله ۳۸۶ بازی کلمچین:  شرم، مشهور، ورم، رشوه، موش، شوره، شوهر، شهر
جواب مرحله ۳۸۷ بازی کلمچین:  متن، ماست، زمستان، مسن، تماس، زمان، مست، نماز، ستم، ساز
جواب مرحله ۳۸۸ بازی کلمچین:  تنور، وانت، سناتور، ترسو، سنوات، رستوران، رانت، رسوا، روستا، سوت، سنتور، ترور، ترس
جواب مرحله ۳۸۹ بازی کلمچین:  کتک، کاست، ساکت، کاکتوس، واکس، سکو، سکوت، تاس
جواب مرحله ۳۹۰ بازی کلمچین:  هوش، روش، درفش، رنده، هدف، دشنه، هدفون، شهروند، شهود، شوفر، رود، وردنه، رهن، شوهر، فروشنده، شهرود، روده

۲۲- جواب روستای کر کبود کلمچین

جواب مرحله ۳۹۱ بازی کلمچین:  ختم، مختص، تخم، خصم، متخصص، تخصص
جواب مرحله ۳۹۲ بازی کلمچین:  پست، پوست، سوپ، پلک، لوس، تپل، تلسکوپ، پولک، سکوت، کپسول
جواب مرحله ۳۹۳ بازی کلمچین:  کاشی، شکایت، تشک، شاکی، کایت، کشتی، آشتی، کشت، کیش، آتش، یکتا، اشک
جواب مرحله ۳۹۴ بازی کلمچین:  دیه، نود، نویسنده، دیو، سند، سود، نسیه، نوه، دین، سینه
جواب مرحله ۳۹۵ بازی کلمچین:  تند، دست، سبد، نسبت، بدن، سنت، سند، دستبند
جواب مرحله ۳۹۶ بازی کلمچین:  تپش، پرش، خار، شاخ، ارتش، رخش، خارپشت، خراش، پرخاش، آتش، شتر
جواب مرحله ۳۹۷ بازی کلمچین:  هندوانه، نهان، دهان، اندوه، دانه، دوان، نهاد، آهن
جواب مرحله ۳۹۸ بازی کلمچین:  پلاستیک، پست، کلیسا، ساکت، کسالت، سال، استیل، پاکت، پاس، پلیس، تاکسی، پلاک، پلک، تپل
جواب مرحله ۳۹۹ بازی کلمچین:  دیو، گند، دونگ، دوپینگ، پیوند، دیگ
جواب مرحله ۴۰۰ بازی کلمچین:  حنا، امان، امانت، امتحان، نام، مات، متن، متان
جواب مرحله ۴۰۱ بازی کلمچین:  کالا، خلاف، خلافکار، کال، افکار، کفر، کار، کافر، فخر، خاک، خال
جواب مرحله ۴۰۲ بازی کلمچین:  تشنه، شهر، ترانه، هنر، نشاسته، شانس، تراش، تراشه، شتر، شانه، شهرستان، تنه، رسانه، آستر
جواب مرحله ۴۰۳ بازی کلمچین:  اره، گره، هاگ، چراگاه، چهار، آچار، آگاه، آهار، چاه
جواب مرحله ۴۰۴ بازی کلمچین:  گناه، پهن، پناهگاه، پناه، آهنگ، نگاه، پگاه، هنگ، پهنا
جواب مرحله ۴۰۵ بازی کلمچین:  ربا، ماه، انبر، ماهر، برهان، بهمن، مهربان، انبه، برنامه، بهار، رهنما، نهار، بهرام، مهر
جواب مرحله ۴۰۶ بازی کلمچین:  دنگ، پاندا، ندا، دانا، پادگان
جواب مرحله ۴۰۷ بازی کلمچین:  ماشین، امین، گریم، میگرن، گرمایش، شناگر، گرما، نمایشگر، نیش، نمایش، مشنگ، ایمن
جواب مرحله ۴۰۸ بازی کلمچین:  آلو، لبو، وبا، لولا، بلال، آلبالو، بالا، لال
جواب مرحله ۴۰۹ بازی کلمچین:  دانا، دهگان، دانشگاه، شهد، شانه، شادان، گنده، شاهد، دهان، گناه، دشنه
جواب مرحله ۴۱۰ بازی کلمچین:  روزانه، روزنامه، زانو، امروز، هموار، مناره، موازنه، روزه، هارون، راهزن، زمان، ماهر، وزنه، زهر

این مطلب رو هم بخونید  ۱۵ مورد از بهترین ابزارهای فشرده‌سازی و کاهش حجم عکس‌ها بدون افت کیفیت

۲۳- جواب روستای جواهرده کلمچین

جواب مرحله ۴۱۱ بازی کلمچین:  بام، باهر، ماهر، گره، گربه، برگ، بهار، برگه، گمراه، بهرام، گرمابه، راهب، گرما
جواب مرحله ۴۱۲ بازی کلمچین:  مهار، آرامگاه، مرگ، اهرام، گرم، هرم، گره، گمراه
جواب مرحله ۴۱۳ بازی کلمچین:  آمپر، پخمه، خامه، ماه، مهر، خمپاره، پاره
جواب مرحله ۴۱۴ بازی کلمچین:  سکونت، نکته، کوهستان، واکسن، سکوت، کاهو، کوسه، سوهان، واکس، کوهان، کوتاه، تانک
جواب مرحله ۴۱۵ بازی کلمچین:  بابا، آبنبات، ناباب، تابان، آبان، نبات
جواب مرحله ۴۱۶ بازی کلمچین:  مدیر، پیرمرد، مرید، دیم، مرد
جواب مرحله ۴۱۷ بازی کلمچین:  قوس، سونا، ایوان، ساق، سویا، قوی، آسیا، ناقوس، اقیانوس، آسان
جواب مرحله ۴۱۸ بازی کلمچین:  ساختمان، تخم، خمس، آسمان، سخن، مسن، خام، سخت، استان، امانت، تماس، ماست
جواب مرحله ۴۱۹ بازی کلمچین:  دنج، جنگ، گنج، نهنگ، دهن، جنگنده، گنجه
جواب مرحله ۴۲۰ بازی کلمچین:  رودخانه، رخنه، نهار، نوار، دانه، خانه، خون، خرده، خواهر، خاور، نخود، روان، وردنه، خنده
جواب مرحله ۴۲۱ بازی کلمچین:  وزنه، نزول، گله، زنگوله، وزن، گلو، گزنه، گوزن، لنز، گلوه، گونه
جواب مرحله ۴۲۲ بازی کلمچین:  ریه، شیر، شراره، ریشه، شهر، ریش، هشیار، شهریار
جواب مرحله ۴۲۳ بازی کلمچین:  ارتش، رشت، شتر، رانت، انار، ناشر، ترش، ناشتا، رانش، انتشار، آتش
جواب مرحله ۴۲۴ بازی کلمچین:  ماه، رهن، منها، نمره، نهار، ماهر، نهر، انار، راهنما، هنر، نام، نامه، منار
جواب مرحله ۴۲۵ بازی کلمچین:  اوره، جارو، راه، جواهرات، جواهر، تاراج، آواره، جهت، اجاره، تاجر، جوهر، هجرت
جواب مرحله ۴۲۶ بازی کلمچین:  جوان، کاکو، کوکا، کنجکاو، کاک، کاج، کوک
جواب مرحله ۴۲۷ بازی کلمچین:  راسو، نارسا، ناروا، آسانسور، سانسور، ساسان، سار، سروان، رسوا، ساس
جواب مرحله ۴۲۸ بازی کلمچین:  باقلا، تالاب، قاتل، بقل، قالب، تقلب، قتل، اتاق، باتلاق، قلب
جواب مرحله ۴۲۹ بازی کلمچین:  نخل، نخلستان، آنتن، سالن، سخن، نسل، نخست، خال، تلخ، ناخن، لخت
جواب مرحله ۴۳۰ بازی کلمچین:  امنیه، ویران، اهریمن، میهن، نیرو، همایون، مینو، یاوه، مانور، میوه، موریانه، ویرانه، نامه، نیمرو، نمره

۲۴- جواب روستای سپید دشت کلمچین

جواب مرحله ۴۳۱ بازی کلمچین: دریا، بایر، بیدار، دربی، دیار، دیگ، دبیر، بادگیر، برگ، دیبا، گارد، گاری، گرداب
جواب مرحله ۴۳۲ بازی کلمچین: لبو، کباب، لاک، کوچ، چابک، بلوچ، کلاچ، کابل، چلوکباب، کول، چوب
جواب مرحله ۴۳۳ بازی کلمچین: شیرینی، ریش، نشر، شیر، نیش، شیرین
جواب مرحله ۴۳۴ بازی کلمچین: گرو، نگار، نوار، آرگون، گنگ، روان، واگن، آونگ، انگور، گروگان، گرگ
جواب مرحله ۴۳۵ بازی کلمچین: شام، منشی، میان، شنا، مینا، منش، نیایش، ماشین، نمایش، شیمی، یشم، انیمیشن
جواب مرحله ۴۳۶ بازی کلمچین: سیم، سیما، مایو، موسی، وام، واکس، اسکیمو، اسکی، مسکو، مسواک، ماسک، مساوی
جواب مرحله ۴۳۷ بازی کلمچین: داس، تند، دادستان، سند، اسناد، استاد، استان، استناد، داستان، دست
جواب مرحله ۴۳۸ بازی کلمچین: بند، بناب، آباد، ناباب، دانا، باند، بادبان، آداب
جواب مرحله ۴۳۹ بازی کلمچین: اکرم، مکار، گرگ، گمرک، کیمیا، مرگ، کیمیاگر، گرما، کرم، گریم
جواب مرحله ۴۴۰ بازی کلمچین: دریا، ایراد، امیدوار، وادی، میرا، داوری، رود، رادیو، مدار، دیوار، مدیر، وام، دیر
جواب مرحله ۴۴۱ بازی کلمچین: پاس، بار، سراب، باز، بازپرس، اسب، سزار، سرباز، بازرس، پارس، پسر
جواب مرحله ۴۴۲ بازی کلمچین: نجار، نارنجی، رایج، جنین، جاری، نارنج، انجیر، رنج، جیر، جریان
جواب مرحله ۴۴۳ بازی کلمچین: دوام، امید، دیو، رادیوم، مادی، ویار، مادر، مایو، مدار، درام، اردو، مروارید، رود، دما
جواب مرحله ۴۴۴ بازی کلمچین: کنترل، لکنت، راکت، کلانتر، لنت، کال، تانک، کنار، کلان، تانکر، تکان
جواب مرحله ۴۴۵ بازی کلمچین: فرود، دیر، نفر، دیو، فنی، نیرو، دین، فنر، رفو، ردیف، فروردین
جواب مرحله ۴۴۶ بازی کلمچین: شاکی، شریک، شکارچی، ریکا، کیش، کاری، چای، اشک، کاشی، شکار، شکاری، چرک، چکش
جواب مرحله ۴۴۷ بازی کلمچین: انبر، برنا، بانگ، رگبار، خبرنگار، خبر، بخار، گران، خراب، خنگ، نرخ
جواب مرحله ۴۴۸ بازی کلمچین: آزار، پرز، زهرا، پره، هزار، زهر، پاره، هزارپا، هرز، راز
جواب مرحله ۴۴۹ بازی کلمچین: انشا، نامه، شانه، هما، منها، شاهنامه، ماهانه، آشنا، شاه، هاش

جواب مرحله ۴۵۰ بازی کلمچین: غبار، روباه، آبغوره، آروغ، باغ، برق، قهر، بهار، غروب، راهب، قورباغه، اوره، براق، وقار

۲۵- جواب روستای نوشا کلمچین

جواب مرحله ۴۵۱ بازی کلمچین: جاده، جهان، جهانگرد، نادر، گنجه، آهنگ، نجار، نهاد، گنده، گردنه
جواب مرحله ۴۵۲ بازی کلمچین: پدر، روده، رنده، دوره، پونه، پودر، پرده، پرنده، دهن، پرونده
جواب مرحله ۴۵۳ بازی کلمچین: قاتل، استقلال، اتاق، ساق، قتل، تاس، سال، سقا
جواب مرحله ۴۵۴ بازی کلمچین: نیکوکار، نیکو، یکان، کویر، ویار، نوار، نوکر، کنکور، ویران، کیوان، رویا
جواب مرحله ۴۵۵ بازی کلمچین: کاوش، شرک، شکار، کشور، کوشا، کارواش، واشر، شورا
جواب مرحله ۴۵۶ بازی کلمچین: گوه، گور، گروه، گهواره، گواه، گوهر
جواب مرحله ۴۵۷ بازی کلمچین: پیر، بارم، بیمار، پیام، امیر، پیامبر، بام، آمپر، بایر، مربی، اریب
جواب مرحله ۴۵۸ بازی کلمچین: یوگا، شیوا، گاومیش، شامی، مایو، یواش، گویش، یشم، میگو، شام، گاو، گوش
جواب مرحله ۴۵۹ بازی کلمچین: سرما، مسیر، کما، سیرک، سرامیک، ساری، اسیر، اسکی، سمیرا، کار، کرم
جواب مرحله ۴۶۰ بازی کلمچین: شکل، تپش، شکلات، پشتک، کاشت، کشت، لاکپشت، پشکل، پلاک
جواب مرحله ۴۶۱ بازی کلمچین: دشمن، نمد، مداد، نماد، دانش، دانشمند، دامن، دشنام، دندان
جواب مرحله ۴۶۲ بازی کلمچین: قاچاق، چای، قاق، چاق، قایق، قاچاقچی
جواب مرحله ۴۶۳ بازی کلمچین: آزاد، سود، راز، رود، آوار، آرزو، داروساز، آدرس، آزار، سرود، آواز، سزاوار
جواب مرحله ۴۶۴ بازی کلمچین: کدو، کشک، کودک، کشف، کوک، کفش، کفشدوزک، وزش
جواب مرحله ۴۶۵ بازی کلمچین: تندرو، تند، نود، نمد، مرتد، مترو، تورم، ثروتمند، متر، مدرن، تمدن، متن، تنور، ثروت
جواب مرحله ۴۶۶ بازی کلمچین: بهداشت، دشت، شهاب، شهادت، شتاب، تابش، هشتاد، دبه، بهشت، تشابه، تابه
جواب مرحله ۴۶۷ بازی کلمچین: ننگ، نان، انبه، نگهبان، آهنگ، نهنگ، بنگاه، گناه
جواب مرحله ۴۶۸ بازی کلمچین: موکت، متر، متروکه، مکروه، کور، مته، مترو، کوه، مهر، کمر، تورم، مکر
جواب مرحله ۴۶۹ بازی کلمچین: کلام، قمر، قلک، کار، ملک، قمار، رقم، مار، یراق، کمال، مالک، قیام، قلمکاری، کالری
جواب مرحله ۴۷۰ بازی کلمچین: شاهرگ، رشوه، گوارش، رفاه، گروه، شورا، هاشور، فروش، فروشگاه، فشار، فواره، شگرف، واشر، شوفر، گوشه

۲۶- حواب روستای خماط شوش کلمچین

جواب مرحله ۴۷۱ بازی کلمچین: نیل، نیت، پنالتی، لنت، پلاتین، لاتین، تایپ، تپل
جواب مرحله ۴۷۲ بازی کلمچین: هموار، آواره، مهر، ماه، مهره، ماهواره، مهار، اره، اهرم
جواب مرحله ۴۷۳ بازی کلمچین: اول، وفا، بوفالو، بال، لبو، افول، فال
جواب مرحله ۴۷۴ بازی کلمچین: نهار، خانه، خزه، وزنه، خاور، راهزن، خزانه، زورخانه، روزانه، خزان، نهر، خون، خواهر، خزر، وزن، روزه
جواب مرحله ۴۷۵ بازی کلمچین: آبان، دامن، دنج، آباد، بادام، نمد، جامد، انجماد، بادمجان، دما، مجانب، اندام
جواب مرحله ۴۷۶ بازی کلمچین: توریست، ترس، توت، وتر، تیر، سیرت، ترسو، سیر
جواب مرحله ۴۷۷ بازی کلمچین: رانت، اینترنت، ناتنی، آنتن، تایر، تینر
جواب مرحله ۴۷۸ بازی کلمچین: شلوارک، کاوش، شلوار، کور، کلر، لواشک، واشر، کولر، کوشا، کشور، لارو، لواش، شال
جواب مرحله ۴۷۹ بازی کلمچین: امنیت، یتیم، وانت، مایو، مینا، متان، مانتو، تیم، مینو، متن، توان، تومان، ویتامین، ایمن، متین، آیین، امین، مین
جواب مرحله ۴۸۰ بازی کلمچین: موکل، کلم، ولو، ملل، مولکول، لولو، ملک، کول
جواب مرحله ۴۸۱ بازی کلمچین: ریز، مار، میرزا، مرز، میز، راز، آمیرزا، امیر، رزمی، رمز، آزار
جواب مرحله ۴۸۲ بازی کلمچین: خادم، آدامس، ماست، استاد، دما، ستم، استخدام، دست، خدا، خدمت، خمس، داس، سخت
جواب مرحله ۴۸۳ بازی کلمچین: شاهد، کشته، کاهش، آتشکده، هشتاد، کشت، شاد، شاه، دهات، شهادت، تشک
جواب مرحله ۴۸۴ بازی کلمچین: چاق، قلم، چلاق، قلچماق، قلق، ماچ، چماق
جواب مرحله ۴۸۵ بازی کلمچین: استخوان، توانا، نخست، سونا، سخت، خاتون، ستوان، سخن، خون، سوخت، آسان، خوانا، تاوان، وانت
جواب مرحله ۴۸۶ بازی کلمچین: مانع، ایمن، نامه، میهن، ماه، مینا، ماهی، مایع، هما، معنا، مین، مایه، معاینه، امنیه
جواب مرحله ۴۸۷ بازی کلمچین: زین، زگیل، زیپ، گلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ، زنگ، پول، لیز، پلنگ، لنگ، لنز، یوز
جواب مرحله ۴۸۸ بازی کلمچین: چرت، باز، بار، تراز، بارز، زبر، ابتر، راز، برز، چترباز، چرب، چتر
جواب مرحله ۴۸۹ بازی کلمچین: کساد، درس، درک، آدرس، کارد، راکد، نارس، اردک، درنا، سرد، اسکندر، کنار، اندک
جواب مرحله ۴۹۰ بازی کلمچین: گروه، آهنگر، گیاه، انگور، هواگیر، گیوه، واگیر، گون، آهنگ، یوگا، گره، آگهی، ویرانه، یگانه، نیروگاه، گران، گیره، ویران

۲۷- جواب روستای خرم آباد کلمچین

جواب مرحله ۴۹۱ بازی کلمچین: آوار، روش، شرع، شعور، عاشورا، شاعر، واشر، شورا، شعر
جواب مرحله ۴۹۲ بازی کلمچین: دهان، سردخانه، آدرس، رسانه، خرسند، هنر، سرانه، هند، سخن، ساده، خانه، خنده
جواب مرحله ۴۹۳ بازی کلمچین: شکار، تکرار، اشرار، تراشکار، شرکت، آشکار، کاشت، رشت، شکر، کار، ترک، ارتش، ترش

جواب مرحله ۴۹۴ بازی کلمچین: قلاب، انقلاب، ناقابل، بالن، ناقلا، بالا، نقل، بقال، قالب، نقاب، قالب، ابلق، لقب، قاب، بقل
جواب مرحله ۴۹۵ بازی کلمچین: دشت، یادداشت، آشتی، شدت، داداش، آتش، شدید، دشتی
جواب مرحله ۴۹۶ بازی کلمچین: کهن، ساکن، سکنه، کافه، سکه، ناف، سکان، کفن، نسکافه، کاسه
جواب مرحله ۴۹۷ بازی کلمچین: مین، دامن، میدان، امنیت، تمدن، دایی، آیین، مات، یتیم، متن، ایمن، نماد، ندامت، تیم، دین، دنیا، دینامیت
جواب مرحله ۴۹۸ بازی کلمچین: دلالت، استاد، سال، لال، استدلال، سالاد، دست، سادات
جواب مرحله ۴۹۹ بازی کلمچین: وام، بنا، وبا، بام، ژامبون، بوآ، بوم، بانو
جواب مرحله ۵۰۰ بازی کلمچین: مزار، رمال، آمیرزا، میرزا، مایل، آلزایمر، رزمی، لرز، آزار، رزم، میز، مالی، مار، رمز، مزایا، مال
جواب مرحله ۵۰۱ بازی کلمچین: رمز، برز، بهار، راز، مهار، مبارزه، بهرام، راهب، ماهر، زهر، رام، مبارز، هزار، هرمز
جواب مرحله ۵۰۲ بازی کلمچین: انبر، ارزان، ابزار، زبان، گراز، زرنگ، بازرگان، زبر، بازار، برگ، برنز، بزرگ، باران، انبار، رنگ، انار، زنگ، گاز
جواب مرحله ۵۰۳ بازی کلمچین: ورزشکار، شکر، کشاورز، شکار، زرشک، کوشا، ارزش، روکش، کشور، ورزش، واشر، وزش، آرزو
جواب مرحله ۵۰۴ بازی کلمچین: هرم، شهر، شمر، خمره، خرمشهر، خشم، مهر، خرم، شخم
جواب مرحله ۵۰۵ بازی کلمچین: ماهی، پایه، هواپیما، میوه، هما، هوا، ماه، پیام، وام، ایهام، پویا، مایو
جواب مرحله ۵۰۶ بازی کلمچین: بدن، کبد، باک، کبک، کند، اندک، آکبند، دکان، بادکنک، بانک، باند
جواب مرحله ۵۰۷ بازی کلمچین: کنج، نجیب، سکنجبیل، سیبل، نسبی، سبک، جلبک، سبیل، نیکل، جیب، لجن، سنبل
جواب مرحله ۵۰۸ بازی کلمچین: لاله، گیاه، اهلی، گالیله، الهی، هلال، لال، گله، کاه، آگهی، لایه
جواب مرحله ۵۰۹ بازی کلمچین: ناخدا، خنده، اندوه، خدا، خانواده، خوانا، دانا، آخوند، هند، خانه، خون، دهن
جواب مرحله ۵۱۰ بازی کلمچین: رنگ، کمان، بانک، گران، مبارک، برنا، گرما، رکن، مرکب، مار، کنگر، گرم، آبگرمکن، کربن، گمرک، بانگ، کار، مارک

۲۸- جواب روستای مارگون کلمچین

جواب مرحله ۵۱۱ بازی کلمچین: شکار، خشاب، شراب، خارش، شاخ، خشکبار، خشک، بارش، بارکش
جواب مرحله ۵۱۲ بازی کلمچین: دهان، نهاد، پناهنده، پند، دانه، پنهان، دهن، پناه، نهان
جواب مرحله ۵۱۳ بازی کلمچین: پیام، لامپ، مایل، کپل، المپیک، پیک، مالک، ملک، کمال، پلاک، کلم، پیل
جواب مرحله ۵۱۴ بازی کلمچین: آرپیچی، چاپ، پیچ، پیری، یاری، پیر، پارچ
جواب مرحله ۵۱۵ بازی کلمچین: کتان، ترسناک، کنسرت، ترک، کسر، تانکر، تنک، تکان، کارتن، ساکت، تانک
جواب مرحله ۵۱۶ بازی کلمچین: کمر، لیتر، موکت، متر، وکیل، کرم، متروک، کیلومتر، مترو، تکمیل، کولر، کویر، متلک، ریتم، لیمو، رتیل
جواب مرحله ۵۱۷ بازی کلمچین: توپ، پاسخ، سوپ، اوستا، سخت، سوخت، پوست، سخاوت، اختاپوس، پست
جواب مرحله ۵۱۸ بازی کلمچین: شوهر، رشوه، شوره، شهریور، هوش، شیوه، شور، شرور، شهر
جواب مرحله ۵۱۹ بازی کلمچین: تمبر، مار، مرتب، خراب، خمار، اخبار، آخرت، مخابرات، آمار، خرما، مختار، بخار، متر
جواب مرحله ۵۲۰ بازی کلمچین: نیش، شمعدانی، نماد، منشی، نمایش، ماشین، دینام، مانع، میدان، شمع، دشمن، مایع، معدن، دانش، دشنام، دنیا، نمد
جواب مرحله ۵۲۱ بازی کلمچین: مترو، ستوه، ستم، تسمه، ترمه، رستم، توهم، مهر، سهم، همسر، سورتمه، ترسو، مسرت، سوره
جواب مرحله ۵۲۲ بازی کلمچین: دولت، لبو، کندو، تنبل، کبد، کبود، نوبت، تولد، نوک، نود، نبوت، تونل، کدوتنبل
جواب مرحله ۵۲۳ بازی کلمچین: فاز، رزم، مرز، رمز، تراز، مار، فازمتر، ترمز، مفت، متر، رام، راز
جواب مرحله ۵۲۴ بازی کلمچین: قاچ، چاق، چاله، قله، چلاق، چاقاله، چله، چاه
جواب مرحله ۵۲۵ بازی کلمچین: ماه، ایهام، مایل، اهلی، مال، مایه، هیمالیا، میله، ایل، الهام، ایلام، ماهی
جواب مرحله ۵۲۶ بازی کلمچین: شمال، واش، شامپو، پشمالو، مولا، شال، ماش، پوشال، پول، پشم، لامپ، لواش، آمپول، موش، شام
جواب مرحله ۵۲۷ بازی کلمچین: آشکار، شنا، رشک، اسکار، کسر، اسکان، شکار، کارشناس، شانس، رانش
جواب مرحله ۵۲۸ بازی کلمچین: امی، نشاسته، شام، ایام، امشی، شنا، مزایا، آمیزش، ایمان
جواب مرحله ۵۲۹ بازی کلمچین: زاغه، بالغ، غلبه، زاغ، غاز، غزل، بزغاله، زباله، غزال، غزاله، غله، ابلغ، زال
جواب مرحله ۵۳۰ بازی کلمچین: خراش، شوخی، آرشیو، شاخ، شرور، خروار، شیار، خروش، ریش، شیخ، خیار، یورش، خاور، خیارشور

این مطلب رو هم بخونید  روش مخفی کردن نمایش پست های یک شخص در اینستاگرام

۲۹- جواب روستای محمدآباد کلمچین

جواب مرحله ۵۳۱ بازی کلمچین: پست، سخت، سرخس، خروس، پسر، خرس، سرخ، سرخپوست، خسرو، پرستو
جواب مرحله ۵۳۲ بازی کلمچین: گیتار، گریان، ریگ، نگار، گارانتی، تنگ، رینگ، تیر، گرانیت، رایگان، یگان
جواب مرحله ۵۳۳ بازی کلمچین: شامی، آزمایش، یشم، میش، زایش، میز، ماش
جواب مرحله ۵۳۴ بازی کلمچین: بررسی، سبد، سردر، دبیر، سردبیر، سیب، سرب، سرد، بید
جواب مرحله ۵۳۵ بازی کلمچین: نرخ، رصد، خرده، خنده، صخره، نهاد، دهان، خانه، دانه، خدا، نهار، رصدخانه، صادر، خرد
جواب مرحله ۵۳۶ بازی کلمچین: آخرت، ساکت، استخر، خسارت، سرخک، سخت، خاکستر، سرخ، کاخ، خرس
جواب مرحله ۵۳۷ بازی کلمچین: کتان، تانک، کدو، کودتا، تند، وانت، کادو، کودن، دوک، تکواندو، کندو، نوک، تنک
جواب مرحله ۵۳۸ بازی کلمچین: دامپزشک، اشک، پزشک، پاک، پشم، پماد، مشک، شاد، شکم، پشمک
جواب مرحله ۵۳۹ بازی کلمچین: قرارداد، قرار، رادار، درد، داد، دارا، قدر
جواب مرحله ۵۴۰ بازی کلمچین: سوپ، سفر، پروفسور، سپر، پرس، پررو، سرو، پسر
جواب مرحله ۵۴۱ بازی کلمچین: سکان، سنجاقک، جنس، سنج، سقا، سکنج، سنجاقک، کنج
جواب مرحله ۵۴۲ بازی کلمچین: صاحب، حصبه، صحابه، صبح، مصاحبه، مباح
جواب مرحله ۵۴۳ بازی کلمچین: آتل، ایتالیا، یال، ایالت، ایل، لایی
جواب مرحله ۵۴۴ بازی کلمچین: فردا، فرود، رضا، فرض، فنر، دوران، فضانورد، فضا، نادر، ناف، فرد، نوار، فوران
جواب مرحله ۵۴۵ بازی کلمچین: انار، کاخ، نهار، کرانه، خانه، اکراه، کنار، خنک، کره، هنر، کارخانه، کار، هنر
جواب مرحله ۵۴۶ بازی کلمچین: لالا، زلال، زالزالک، کالا، کال، الکل، لاک، کزاز، لال
جواب مرحله ۵۴۷ بازی کلمچین: گوش، گزارش، هاشور، هزار، شهر، وزرا، شوهر، ورزش، گوهر، ورزشگاه، گوارش، شاهرگ، زهر
جواب مرحله ۵۴۸ بازی کلمچین: دهن، نهاد، زانو، زنده، وزنه، اندوه، دهان، وزن، دانه، زندان، نوزاد، نانو، نوازنده
جواب مرحله ۵۴۹ بازی کلمچین: نسل، لوچ، نوه، نوچه، سوله، سهولت، لوس، تونل، چهلستون، ستون، هتل، چونه
جواب مرحله ۵۵۰ بازی کلمچین: پرتو، اسپورت، پارس، پارو، ترس، پسر، پست، پاسپورت، روستا، پرستو، پاسور، ترسو، توپ، سوپاپ، راست، پوست

آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۳٫۱”

جواب پاسخ حل رمز بازی کلمچین

۳۰- جواب روستای هیر الموت کلمچین

جواب مرحله ۵۵۱ بازی کلمچین: لایی، یلدا، دلیر، ریل، دبیر، دلار، بدل، بال، بیل، بیدار، بیلیارد، دایی، دلبر، دریا
جواب مرحله ۵۵۲ بازی کلمچین: فارس، شمر، فرش، سفر، مسافر، کفش، کشف، فشار، مسافرکش، کفاش، کاشف، سفارش، ماسک
جواب مرحله ۵۵۳ بازی کلمچین: سنگفرش، نگرش، شرف، نفس، فشنگ، سنگ، فرسنگ، سرنگ، نرگس، سنگ
جواب مرحله ۵۵۴ بازی کلمچین: پونه، خانه، خون، پهن، پتو، خان، نپخته، وانت، خاتون، توپخانه، تپه، پناه، هوا
جواب مرحله ۵۵۵ بازی کلمچین: لودر، زردآلو، رود، دلاور، زالو، لرز، روز، لارو، دراز، دلار، درز
جواب مرحله ۵۵۶ بازی کلمچین: لرزش، لیزر، رازی، شالیزار، آریا، ارزش، لیز، ریش، آزار، ریز
جواب مرحله ۵۵۷ بازی کلمچین: جوش، روش، روکش، جاشو، کاج، کوشا، جارو، جوشکار، کشور، رواج
جواب مرحله ۵۵۸ بازی کلمچین: قول، لقب، قلم، بوق، قوم، بوم، قبول، لبو، بوقلمون، منقول، منقل، مبل، قلب
جواب مرحله ۵۵۹ بازی کلمچین: گوشی، بازی، بازیگوش، آشوب، گویش، گویا، یواش، بازو، گاو، آویز، گوش، یوگا، گاز، شیب
جواب مرحله ۵۶۰ بازی کلمچین: ترشی، شریف، پشتی، فیش، شیر، شتر، تپش، فرش، شرف، پیشرفت
جواب مرحله ۵۶۱ بازی کلمچین: آدمیزاد، داماد، دزد، امید، زامیاد، آزادی، مازاد، مزد، ایام، میز، ایزد، مداد، امداد
جواب مرحله ۵۶۲ بازی کلمچین: مسری، سرمربی، سیب، رسم، سیم، مسیر، بررسی، مربی، رسمی
جواب مرحله ۵۶۳ بازی کلمچین: سوز، ساز، ستیز، آتشسوزی، وزش، تیز، سویا، زیست، ستایش، سایش، شیوا، تساوی، تازی، زشت
جواب مرحله ۵۶۴ بازی کلمچین: کشور، گوارش، کور، گوش، شکر، واشر، کاوشگر، شکار، گاو، روکش
جواب مرحله ۵۶۵ بازی کلمچین: نیم، لیمو، مویین، مینو، نیلی، مین، میلیون
جواب مرحله ۵۶۶ بازی کلمچین: بهروز، روده، هرز، زرد، روز، زردچوبه، زبر، روزه
جواب مرحله ۵۶۷ بازی کلمچین: شیون، هوش، شیوه، میهن، مهین، شومینه، میش، نیمه، موش، مینو، منشی، میوه
جواب مرحله ۵۶۸ بازی کلمچین: ناف، نفتالین، فایل، تفنن، تلافی، فلات، لنت، لیف، تلفن، فینال، ناتنی، لاف، آنتن، فیل
جواب مرحله ۵۶۹ بازی کلمچین: پایتخت، تیپ، پخت، تایپ، پاتختی، تخت
جواب مرحله ۵۷۰ بازی کلمچین: روان، ناف، نفر، وفا، فنر، نیرو، افیون، رویا، ویران، فرنی، آفرین، فناوری، فوران، فانی

۳۱- جواب روستای شاندرمن کلمچین

جواب مرحله ۵۷۱ بازی کلمچین: قتل، عقل، سنت، عسل، عتیق، علی، نستعلیق، قلع، تلقین، تنیس، تعلیق، لعنت، لیست، نسل
جواب مرحله ۵۷۲ بازی کلمچین: ناز، باد، بند، بندباز، زبان، باز، بادبزن، باند
جواب مرحله ۵۷۳ بازی کلمچین: کافر، کفار، مکار، فکر، مار، رام، کمر، فرار، کارفرما
جواب مرحله ۵۷۴ بازی کلمچین: درنا، گران، گرد، رنگ، پندار، رند، پدر، پرندگان، گردن، گراد، دانگ، نگار، درنگ، پند
جواب مرحله ۵۷۵ بازی کلمچین: کتان، کمین، تیرکمان، یکتا، نیمکت، کرامت، ماتیک، امنیت، منکرات، رمانتیک، تانکر، تانک، کتیرا، تاریک، تمرین، مکان
جواب مرحله ۵۷۶ بازی کلمچین: سوال، سهل، گلو، گسل، سال، گاو، گله، سوله، الگو، گوساله، هوس، ساوه
جواب مرحله ۵۷۷ بازی کلمچین: خشن، خوناشام، اخمو، خوشنام، خشم، خون، موش، شخم، شام، خانم، خوانا، شاخ، منش، خاموش
جواب مرحله ۵۷۸ بازی کلمچین: چرب، اداری، چای، برد، ادیب، آریا، آبدارچی، آبادی، بیدار، چربی، بید، دریا، دربی، چادر، دیار، اریب
جواب مرحله ۵۷۹ بازی کلمچین: آرایشگر، آرایش، آریا، شیر، گرایش، ریگ، ریش، اشرار
جواب مرحله ۵۸۰ بازی کلمچین: لوح، خوشحال، حلوا، حوا، لواش، شوخ، خال
جواب مرحله ۵۸۱ بازی کلمچین: سونا، یاس، سروان، یاور، ویار، روان، سیر، نوار، سواری، ویران، روانی، اسیر، نیرو، سیانور، سرو
جواب مرحله ۵۸۲ بازی کلمچین: برفک، کبر، برف، باک، کافر، بیک، باریک، فرار، کیف، فریبکار، فکر، فریب، کفر، رکابی، فریبا، کبیر، بایر
جواب مرحله ۵۸۳ بازی کلمچین: مشت، شترمرغ، غرش، مرغ، شتر
جواب مرحله ۵۸۴ بازی کلمچین: ستایش، شایسته، آشتی، سایه، تیشه، سیاه، تهی
جواب مرحله ۵۸۵ بازی کلمچین: موکل، مرام، کولر، اکرم، کلام، مکارم، کامل، کلم، مال، مارمولک، کورمال، مار، مولا، کمال، رمل، کلر
جواب مرحله ۵۸۶ بازی کلمچین: سفت، سرفه، درست، ترفند، فهرست، سرد، فتنه، تنفس، نفرت، هدف، سفره، فرستنده، نفت، سفر، فنر
جواب مرحله ۵۸۷ بازی کلمچین: حراست، سحر، سار، حسرت، اسارت، استراحت، راست، ترس، راحت
جواب مرحله ۵۸۸ بازی کلمچین: نخود، دوزخ، زود، پوزخند، وزن، خون، پند
جواب مرحله ۵۸۹ بازی کلمچین: شخم، موز، موش، موزه، هوش، زخم، خوشه، همزه، خوشمزه
جواب مرحله ۵۹۰ بازی کلمچین: بند، سرب، داس، نادرست، راست، درست، سرداب، نسبت، انبردست، نبرد، دربان، تناسب، سراب، آدرسر، دربست

۳۲- جواب روستای بابلسر کلمچین

جواب مرحله ۵۹۱ بازی کلمچین: دین، هند، گون، یهود، نوید، گنده، گیوه، گودی، هندو، دهن، دیه، ودیه، گونی، گوینده، گونه، هنگ، هود، وین
جواب مرحله ۵۹۲ بازی کلمچین: سکته، سوره، شوهر، شکر، ترک، ترش، کوره، ترس، شوکت، کوسه، شوکه، کشور، رشوه، شور، شکوه، شهر، شرک، ورشکسته، شهرت، شرکت
جواب مرحله ۵۹۳ بازی کلمچین: تبر، سرعت، عباس، سرب، نبات، سراب، عربستان، عابر، عرب، عناب، ساعت، ترس، تناسب، عبرت، نسبت، تابع، ترب
جواب مرحله ۵۹۴ بازی کلمچین: ابر، برد، برادر، باردار، باد، دربار، ابرار، آبدار، رادار، آباد
جواب مرحله ۵۹۵ بازی کلمچین: چاهک، چکه، آهک، کاه، تباه، کاتب، چابک، باک، کتابچه، کته، هتک، کتاب، ابهت، تابه
جواب مرحله ۵۹۶ بازی کلمچین: چادر، آمپر، چرم، دام، مراد، دما، مدار، پدر، پارچ، پماد، پدرام، پرچمدار، پرچم، مادر، مردار، چپر، چاپ
جواب مرحله ۵۹۷ بازی کلمچین: مدد، دمار، مراد، درآمد، دما، مداد، دادار، مار، مرد، مادر، امداد، دامدار، داماد، مردد، مرداد، مدارا، آمار
جواب مرحله ۵۹۸ بازی کلمچین: صاعد، عمر، اعظم، صدر، عصر، عمار، صدراعظم، معاصر، مادر، مصر، رعد، مصراع، عماد، رصد، صدا، صرع، عصا، صادر
جواب مرحله ۵۹۹ بازی کلمچین: میترا، ترمینال، ایمن، تیم، متین، مینا، لنت، املت، رتیل، متن، امنیت، متر، تیر، لیتر، متان، مایل، امین، تمرین
جواب مرحله ۶۰۰ بازی کلمچین: طلاب، بلوط، طالب، لبو، طول، طلا، طلب، دوبل، بدل، بلاد، داوطلب، بال، وبال، طبل
جواب مرحله ۶۰۱ بازی کلمچین: مردانه، نرم، دهن، مادر، نهاد، فرمانده، نمره، نفر، دامنه، رهنما، نهار، مرد، ماهر، ماده، مهر، مهد، فرد، فردا، درمان، نامرد، فرمان، دفن، رفاه
جواب مرحله ۶۰۲ بازی کلمچین: ماهر، گریه، گیاه، مرگ، ماهی، گریم، گرما، ماهیگیر، گام، گرمایی، ریه، یاری، گمراهی، آگهی، رهایی، گیره، گمراه
جواب مرحله ۶۰۳ بازی کلمچین: رشد، شاخ، ارشد، درنا، نرخ، درخشان، ناشر، خرد، خارش، رخشان، خدا، رانش، خشن، نادر، دانش، درخش
جواب مرحله ۶۰۴ بازی کلمچین: آخرت، بیت، بخاری، ابر، تبخیر، بختیاری، خیار، خار، خبر، بختیار، ابتر، خراب، تخریب، تاریخ، تیر، اختر
جواب مرحله ۶۰۵ بازی کلمچین: دهن، امین، نهان، نهاد، نماینده، مین، مهد، ندیمه، دهمین، نماد، میدان، مدینه، میهن، ناهید، مهدی، دنیا، دامنه، دینام
جواب مرحله ۶۰۶ بازی کلمچین: دیلم، دنیا، مدال، دینام، لیمو، مینو، لیموناد، مین، دام، لیوان، میدان، والدین، مایو، میلاد، ملوان، دما، دیوان، نمد
جواب مرحله ۶۰۷ بازی کلمچین: قلب، مبله، مقابل، ملاقه، قباله، لقب، ماله، قبله، قبا، لقمه، مال، مقابله، ماه، قاب، ابلق، قلم، قلاب، قابلمه، قالب، قلمه، مقاله
جواب مرحله ۶۰۸ بازی کلمچین: شیره، شیر، شریف، فرش، رشته، فیش، شرف، ترشی، تیر، پیشرفته، ریشه، شیفته، شیفت، پشتی، هشت، شهر، هفت، فرشته
جواب مرحله ۶۰۹ بازی کلمچین: شازده، هزار، ارده، آرشه، شهد، هرز، زرد، ارزش، زرده، زاهد، رشد، زهرا، شاهد، رده، ارشد، شهرزاد، دراز، ارز، آزرده، آرد
جواب مرحله ۶۱۰ بازی کلمچین: رولت، تریل، ریمل، ولرم، متولی، تورم، مروت، یورش، ترشی، مشیت، لیمو، رویش، مشتری، مترو، ریشو، لیتر، مشتی، لیموترش، ملیت، رتیل

۳۳- جواب روستای فیلبند کلمچین

جواب مرحله ۶۱۱ بازی کلمچین:  ادویه، دوانه، آدینه، نوید، هادی، یاوه، یهود، هندو، هود، دهن، آینده، دانه، اندوه، آوند، ناهید، دوان، دیوان، دهان، دنیا، دایه، هند، دیوانه
جواب مرحله ۶۱۲ بازی کلمچین:  خطکشی، خشک، خطکش، کشی، کیش، شیخ، شیک، خطی
جواب مرحله ۶۱۳ بازی کلمچین:  اکرم، آمار، کرم، آرام، مکار، مکر، اراک، مری، کما، ایام، مار، اکرام، آریا، کمر، امیر، مبرا، آمریکا، میر
جواب مرحله ۶۱۴ بازی کلمچین:  میلیارد، میلادی، دلار، مری، مایل، دلیر، دیر، میلاد، ایمیل، میرا، دریا، مدیر، مرد، آمل، مدال، مدار، مرید، لری، لرد، دمل، یلدا، دیلم، دریل، لیر
جواب مرحله ۶۱۵ بازی کلمچین:  دربی، بید، بایر، باد، دیر، دیبا، رای، ردیاب، ابری، بیدار، دریا، دار، اریب، دیار، ادیب، ریا، آرد، ربا، ادبی، دبیر، ادب
جواب مرحله ۶۱۶ بازی کلمچین:  مکان، کارانه، امکان، ماهر، اهرام، رهنما، ناکام، کمانه، اماکن، اکرم، کامران، مکار، همانا، کارنامه، راهنما، اکراه، کرانه، اراک، امان
جواب مرحله ۶۱۷ بازی کلمچین:  رویش، رفو، ظفر، فرش، یورش، ظروف، فیش، ظرف، ویفر، شوفر، شریف، ظرفشویی، فروش، ظریف، فوری
جواب مرحله ۶۱۸ بازی کلمچین:  هاری، سیاره، سیاهرگ، سیگار، گیس، گیاه، هاگ، گریس، گیره، آگهی، سیار، ریسه، گره، سایه، گریه، یاسر، هراس، سیر، سیاه، ریگ، ریه، ساری، گهر
جواب مرحله ۶۱۹ بازی کلمچین:  دشنه، شاد، شاهدانه، دانش، شانه، دهن، دهان، دهانه، دانا، شاه، شنا، شهد، شاهد، شادان، نهاد
جواب مرحله ۶۲۰ بازی کلمچین:  دما، آداب، دام، ابا، ادب، بادام، ابد، باد، آدم، آباد
جواب مرحله ۶۲۱ بازی کلمچین:  آدرس، سهامدار، نرده، رساله، دهان، رسانه، نهار، دلار، سالن، ناله، نهال، سرانه، ساده، دلار، نهاد

جواب مرحله ۶۲۲ بازی کلمچین: سال، تاس، کلاس، کال، تاک، کاست، کسالت، اسکلت، لاک، سالک، ساکت، کسل
جواب مرحله ۶۲۳ بازی کلمچین: نبات، کابینت، بانک، لکنت، لاتین، کلیات، کبالت، نیابت، کابل، کلان، تنبل، نکات، آنتیک، لبنیات، کتاب، بالن، تانک، تلکابین، بینا
جواب مرحله ۶۲۴ بازی کلمچین: نهاد، خنده، اندوه، نواده، ناخن، نهان، هاون، هندو، نانو، نخود، خندان، دهان، خواننده، خانه، واده
جواب مرحله ۶۲۵ بازی کلمچین: دلبر، دالبر، اردبیل، دایر، بیدل، بید، دبیر، یارد، دربی، دریا، دریبل، ریل، دلیر، دلبری، یلدا، بار، بیدار، باد، دیار، دلار، دریل، اریب
جواب مرحله ۶۲۶ بازی کلمچین: ورم، مورچه، چرم، وهم، چرمه، مهر، هرم
جواب مرحله ۶۲۷ بازی کلمچین: لمس، سهم، سالم، ساوه، مولا، ملوس، اسوه، لامسه، سوال، سوله، هلو، هالو، لوس، سلام، ماسوله، سهام، سهم، مال، ماه
جواب مرحله ۶۲۸ بازی کلمچین: نیشابور، بور، شناور، بانو، شیب، آشوب، آرشیو، روبان، نیرو، ربایش، شیر، روشن، شبان، بینش، باور، آویشن، رانش، ویران
جواب مرحله ۶۲۹ بازی کلمچین: سرو، نوک، کوسن، نوکر، کسر، کورس، رکن، نورس، کنسرو، سکو، نور، سکون، سورن، کور
جواب مرحله ۶۳۰ بازی کلمچین: رند، رانش، دلار، شلنگ، رنگ، گردش، شگرد، لنگ، رشد، نگرش، نادر، نگارش، شالگردن، گلدان، لنگر، ناشر، دانشگر، گردن، گلشن، گشاد، گلنار، لگن، گران، شاد

نظر و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید

شما هم به دنبال جواب بازی آمیرزا و فندق یا کلمچین هستید؟ نظرتون راجع به این بازی ها چیه؟

حمایت مالی از آموزک

برچسب ها
نمایش بیشتر

یک دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن