تکنولوژیهمه مطالب

جواب بازی کلمچین ! راه حل همه مرحله های بازی کلمچین

نحوه پیدا کردن کلمات و پدیدار شدن اونها در بازی کلمچین ریتم جدیدی به بازی میده و شور اشتیاق شما رو در طول تمامی مراحل زنده نگه میداره که امروز جواب های این بازی رو در آموزک در اختیار شما قرار میدیم.

کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

جواب بازی کلمچین ۳٫۴

پاسخ های بازی کلمچین ۳٫۴

۱- جواب روستای تالش کلمچین

جواب مرحله 1 بازی کلمچین: عشق
جواب مرحله 2 بازی کلمچین: آهن
جواب مرحله 3 بازی کلمچین: شته، هشت
جواب مرحله 4 بازی کلمچین: پول، پلو
جواب مرحله ۵ بازی کلمچین: عصر، صرع
جواب مرحله ۶ بازی کلمچین: دما، آدم، دام
جواب مرحله ۷ بازی کلمچین: تبر، ترب
جواب مرحله ۸ بازی کلمچین: سرخ، خرس
جواب مرحله ۹ بازی کلمچین: چمن، منچ
جواب مرحله ۱۰ بازی کلمچین: شعر، شرع، عرش

۲- جواب روستای ترکمان کلمچین

۱۱- حباب
۱۲- قایق
۱۳- بنفش، نبش
۱۴- یدک، دکل، کلید
۱۵- کیلو، وکیل
۱۶- حسرت، سحر
۱۷- شاد، شنا، دانش، ندا
۱۸- ورزش، روز، شور
۱۹- باز، بازی، آبی، زیبا
۲۰- ماما، امام
۲۱- نقاش، نقش، شنا
۲۲- کدو، کادو، کود، دوا، دوک

۳- جواب روستای گیلان کلمچین

۲۳- انگل، گالن
۲۴- ملکه، کلمه، کلم، مهلک
۲۵- کند، کفن، دفن، فندک
۲۶- سید، سپید
۲۷- رنج، برج، جبر، برنج
۲۸- خالص، خلاص
۲۹- فقر، رفیق، فقیر، فرق
۳۰- تپه، پیست، سپه، پسته
۳۱- حسود، سود، حدس
۳۲- یاد، دین، دنیا، نادی
۳۳- حلوا، لوح، آلو، حال، حوا
۳۴- نجس، جنس، دنج، سند، سنجد
۳۵- دوا، دار، رود، دارو، اردو، داور، درو
۳۶- رشت، آتش، تراش، ترش، ارتش
۳۷- مست، ستم، متر، رسم، رستم، مسرت
۳۸- کوسه، کوه، هوس، سکه
۳۹- دختر، رخت، ترد، درخت
۴۰- مدار، دما، دام، آدم، درام، مار

۴- جواب روستای روستای ورکانه کلمچین

۴۱- فلافل، فلفل
۴۲- مرتب، تمبر، ترب
۴۳- تشت، شتر، زرتشت، زشت
۴۴- چای، یخچال، خیال، خال
۴۵- شاه، حاشیه
۴۶- بشر، آبشار، شراب، بارش
۴۷- لیگ، گرگ، ریگ، گلگیر
۴۸- نان، نیسان
۴۹- رسانا، آسان، انار
۵۰- آفت، بافت، آفتاب، تاب
۵۱- جیوه، یونجه، هویج
۵۲- قناد، نقد، قندان
۵۳- فاسد، اسفند، نفس، دفن، سند، ناف
۵۴- نیزه، خزه، زین، خزینه
۵۵- لابی، لوبیا، بیل، ویلا، وال، یابو

۵- جواب روستای روستای کندوان کلمچین

۵۶- ساحل، اسلحه، سلاح
۵۷- زیپ، تایپ، پیتزا، پیاز
۵۸- جشن، گنجشک، گنج، جنگ
۵۹- رنج، شطرنج
۶۰- فقه، فال، فلفل، قافله
۶۱- گیتار، ارگ، گاری، تیر، رنگ، تایر
۶۲- سارا، سار، ارس، اسرار
۶۳- مهر، هرم، درهم، همسر، سرد، مدرسه، درس
۶۴- دوا، فولاد، فال، وال
۶۵- آسیب، آسیا، آسیاب، یاس
۶۶- سرو، سیر، سوره، روسیه
۶۷- خرد، خرداد، خدا، خار
۶۸- زندان، ناز، ندا، نان
۶۹- تعادل، عادت، عدالت، عدل، عادل
۷۰- نگار، گلنار، انگل، گالن، رنگ، لگن، لنگر

۶- جواب روستای بارگادان کلمچین

۷۱- بال، یال، گلاب، گلابی
۷۲- آسان، سامان، مسن، آسمان، سمن
۷۳- پیک، پیام، پاک، پیامک
۷۴- نور، نیمرو، نرم، ورم، مینو، نیرو، مین
۷۵- حیوان، حنا، ناو، حیا
۷۶- خارج، اخراج، ارج، خرج، آخر، خار
۷۷- بارز، اسب، بازرس، سبز، سراب، سرباز
۷۸- نیک، پیکان، کپی، کیان
۷۹- خاطره، طاهر، خطر
۸۰- زبر، ابر، زال، باز، البرز، لرز
۸۱- لگن، گلچین، چنگ، لنگ
۸۲- ترب، چتر، رتبه، تبر، تربچه، بچه
۸۳- شلوار، شورا، واشر، شال، روال، آلو، لواش
۸۴- سست، سیاست، ساس، ایست
۸۵- سعادت، عادت، عدس، ساعت
۸۶- فرش، ترش، شهرت، فرشته، رشته، شفته
۸۷- غله، غلام، ملاغه، ماله
۸۸- ترن، سنت، ستون، سنتور، تنور، توسن
۸۹- فرعون، فنر، عفو، فروع
۹۰- هنگ، سرنگ، رهن، سرهنگ، نرگس، گرسنه

۷- جواب روستای سر آقا سید کلمچین

۹۱- شمع، قشم، مشوق، عشق، عمو، شوق، معشوق
۹۲- کانال، کلان، کال، کالا
۹۳- بیست، سنت، نسبت، سیب، نیت، بستنی
۹۴- رجز، جزیره، جیره، زهر، زیره، جزر
۹۵- ننگ، رنگین، ننگین، رنگ، نیرنگ
۹۶- کبیر، ترکیب، برکت، کبریت، تکبیر، تکبر، تبریک، ترب
۹۷- گاز، زاگرس، راز، گرز، گراز، ساز
۹۸- جرثقیل، قیر
۹۹- سرخ، خرمگس، گرم، مسگر، رسم، خرس، خمس، مرگ، مگس
۱۰۰- ناو، چوپان، پوچ، چاپ
۱۰۱- تار، تراز، وزارت، روز، ترازو
۱۰۲- مربی، بیمار، اریب، مار، مربا، بایر
۱۰۳- جریان، ریا، آجر، آرنج، رنج، نجار، انجیر، رایج
۱۰۴- بیت، کته، تهی، کتیبه، هیبت، کتبی، تیکه، تکیه
۱۰۵- انگل، لگن، گیلان، یگان، گالن
۱۰۶- ماه، حمله، حامله، محال، حمل، محله، حمال
۱۰۷- گور، گاو، نگار، گران، انگور، نور، روان، واگن، اورنگ
۱۰۸- خار، خیرات، اختر، تاریخ، تایر، خیار
۱۰۹- راسو، ترس، اورست، سار، روستا، راست، ستار، ترسو
۱۱۰- دیار، رویا، یارو، ویار، راوی، دیو، داور، دارو، دیوار، رادیو، دریا

جواب بازی کلمچین

۸- جواب روستای سیاهکل کلمچین

۱۱۱- چرخ، نرخ، رنگ، خرچنگ، چنگ، خنگ
۱۱۲- حیاط، حیات، احتیاط، حیا
۱۱۳- اسکی، کلاس، سیل، سال، کلیسا، کال
۱۱۴- آخرت، اختراع، رخت
۱۱۵- اسلام، لمس، سالم، الماس، امسال، سام، سلام
۱۱۶- نشاط، شنا، شیطان، نیش
۱۱۷- بازیکن، زبان، زیبا، باک، بازی، کابین، بانک، ناب
۱۱۸- ارگ، گران، نگارش، شناگر، نگار، ناشر
۱۱۹- مردمک، مدرک، کمد، درک، مردم، کرم
۱۲۰- بیل، نجیب، زنبیل، جیب، لجن، زنجبیل
۱۲۱- سکو، واکسن، سکان، واکس، سونا، ساکن
۱۲۲- ننگ، جنین، جنگ، گنجینه، گنجه، نهنگ
۱۲۳- دوچرخه، روده، چرخه، رود، خرد، درو
۱۲۴- چلچراغ، چال، چراغ، غار، لاغر
۱۲۵- پارو، اروپا
۱۲۶- نماد، چمدان، دامن، چمن
۱۲۷- خیار، یارو، خاور، خاویار، اخور، یاور، ویار
۱۲۸- شهد، شهردار، شراره، ارشد، شاهد، شاه
۱۲۹- ربا، راز، ابزار، زبر، بازار، بارز
۱۳۰- اسب، کالباس، کسل، کابل، کلاس، کالا، لباس، الک، کاسب

۹- جواب روستای قلعه نو کلمچین

۱۳۱- دام، امداد، داماد، مداد، دما
۱۳۲- باشگاه، آگاه، شهاب
۱۳۳- مدار، مربا، مرد، مرداب، مادر، مار
۱۳۴- چکاوک، کوچ، کوچک، کوکا
۱۳۵- وزیر، پرویز، روزی، پیروی، پریز، پیروزی، زیپ، پرز
۱۳۶- عروسک، عکس، رکوع، عروس
۱۳۷- قوم، سوم، موسیقی، موسی، سیم، قسم
۱۳۸- سالن، گلستان، لنت، لگن، تاس، گالن، نسل، انگل، سال
۱۳۹- آهن، فنا، نفس، افسانه، ناف
۱۴۰- رشد، گرگ، گردش، گردشگر
۱۴۱- حلزون، لحن، لوح، وزن، لنز، زحل، نزول
۱۴۲- جادو، اوج، ازدواج، آزاد، آواز، زوج، جواز
۱۴۳- چاه، چای، مهیا، ماهی، ماهیچه، ماه
۱۴۴- نیش، ناشی، آینه، شنا، شاه، آهن، شاهین
۱۴۵- هرم، نمره، مدرن، نمد، هنرمند، رهن
۱۴۶- ریاضی، راضی، رضا، یار
۱۴۷- پتو، پرس، پوست، پرستو، پرتو، سپر، ترسو، پوستر
۱۴۸- اقتصاد، صدا، اتاق، صادق، صداقت، دقت
۱۴۹- ناب، صاحب، صحنه، حنا، صبح، انبه، صبحانه
۱۵۰- قنات، ناقل، قاتل، اتاق، انتقال، ناقلا، لنت، قتل

۱۰- جواب روستای دیلمان کلمچین

۱۵۱- حبر، برزخ، خبره، خربزه
۱۵۲- اتم، مست، تمساح، ماست، تماس، مساحت
۱۵۳- کدر، شهرک، شرک، درشکه
۱۵۴- تپانچه، چاپ، پناه، چانه، پاچه، تپه
۱۵۵- خلبان، بالن، نخل، خال
۱۵۶- آبان، بنا، ناب، بناب، نایاب، بیابان، ناباب
۱۵۷- درک، رند، کرگدن، درنگ، گردن، کنگر
۱۵۸- شکوفه، کوه، شکوه، هوش، کهف، کوفه
۱۵۹- سیما، ایمن، مینا، سینما، سیما، نامی، نسیم، سیم، مسن
۱۶۰- ساعت، عفت، تاس، استعفا، سفت
۱۶۱- سال، گسل، یاس، لیس، سیال، گیلاس
۱۶۲- رنگ، فرهنگ، گره، هنر، فرنگ
۱۶۳- گرانش، شناگر، گران، شنا، نگرش
۱۶۴- باجناق، باج، نقاب، جناب، بنا، آبان، قاب، اجاق
۱۶۵- باند، داس، نبات، اسب، نسبت، تناسب، ستاد، ادب، دبستان
۱۶۶- اشک، شکل، شکلات، تلاش، تشک، کاشت
۱۶۷- کشو، لواش، شال، کوشا، اشک، لواشک
۱۶۸- راسخ، آخرت، راست، استخر، خسارت، اختر، خرس، ساخت، ستار
۱۶۹- دهات، شته، هشتاد، شاه، شاهد، شهد، دشت، شهادت، آتش
۱۷۰- روز، شورا، کشاورز، شکار، کشور، زرشک، کور، کاوش، واشر، ورزش، شکر

۱۱- جواب روستای رودبنه کلمچین

۱۷۱- اخبار، خراب، خار، بخار
۱۷۲- گوسفند، نفس، نود، سوگند، دفن، سند، سنگ
۱۷۳- روکش، کوروش، کور، کشور، روش، کشو
۱۷۴- سالن، اطلس، سطل، نسل، سلطان، طلا
۱۷۵- وفات، وفا، فوت، فلوت، فتوا، بافت، تابلو، فوتبال، فلات، تاول
۱۷۶- بلور، وبا، بلوار، ابرو
۱۷۷- کینه، کهن، کیهان، آینه، کنایه
۱۷۸- نجار، جریان، آرنج، انجیر، ناجی، رایج، رنج، جاری
۱۷۹- فرض، رقم، قمر، منقرض، نقض
۱۸۰- پروانه، هارون، نهار، پونه، پارو، هاون، پهناور، آهو، رهن
۱۸۱- فسیل، سیل، فیلسوف، لیف، سیلو، فیل
۱۸۲- ستون، وانت، سنوات، ناو، ستوان، انس
۱۸۳- خوشبخت، خشت، شوت، بخت
۱۸۴- قلب، باقلا، باقلوا، اقبال، بوق، قلاب، قالب، قبول
۱۸۵- جیغ، فرج، فارغ، آجر، جغرافی، غار
۱۸۶- تاج، جماعت، جامع، عاج، اجتماع، تجمع
۱۸۷- قنات، امانت، انتقام، تمنا، قامت، اتم، امت، اقامت، اتاق، متن
۱۸۸- سیرک، کرسی، کبیر، گریس، ریگ، گیربکس، سیب، سرب
۱۸۹- هرز، رمز، هرمز، رزم، مرز، مزرعه، هرم
۱۹۰- لوزی، ویزا، بیل، ویلا، زالو، یابو، وبا، زیبا، لوبیا، زولبیا، بازو

۱۲- جواب روستای میمند کلمچین

۱۹۱- پیانو، پویا، پویان
۱۹۲- هنر، یارانه، رایانه، آینه، ایران، آریا، انار، نهار
۱۹۳- ستار، تراس، هراس، راست، ترس، ستاره
۱۹۴- وبا، گوشت، تاب، آتش، آشوب، گوش، آبگوشت، شتاب
۱۹۵- آسان، سند، استان، استاد، داس، داستان، اسناد، دانا
۱۹۶- برزن، روزن، نوبر، روز، زور، زنبور
۱۹۷- ژیان، ساکن، اکسیژن، یاس، اسکی
۱۹۸- نادی، ایده، دنیا، دهان، هادی، نهاد، آینده، دایه، ناهید، آدینه
۱۹۹- بانک، ناب، بینا، باک، بیان، کابین
۲۰۰- تمشک، شکم، متر، مشرک، تشکر، مشترک، شرکت، متشکر
۲۰۱- سوهان، ساوه، نوه، هاون
۲۰۲- شیخ، رخش، خورشید، ریش، شوخی، رشید، خروش، یورش، درویش
۲۰۳- قالیچه، چاله، چلاق، قالی، اهلی، قله، لایق، چاق
۲۰۴- پدر، هنر، رهن، پرنده، رنده، هند، پرده، نرده، پند
۲۰۵- نیت، لاتین، بالن، بینا، لبنیات، لابی، نیابت، نبات، بیت، تنبل
۲۰۶- سیکل، ملس، سیم، کلسیم، سلیم، کلم، ملک
۲۰۷- ارس، تایر، یاسر، ساری، ریاست، سرایت، اسیر، ایست
۲۰۸- سابق، ساقه، سماق، سهام، بام، اسب، مسابقه، سهم، قاسم، سابقه، قسم
۲۰۹- تاس، سکوت، واکس، کتک، کاست، ساکت، سکو، کاکتوس
۲۱۰- برگ، بزرگ، گاری، آبگیر، بازیگر، گراز، بیزار، بازی، گاز، زیبا، ریگ

۱۳- جواب روستای گرمه کلمچین

۲۱۱- اسفنج، جان، فنجان، فسنجان، نجس، نفس
۲۱۲- کارت، راکت، کراهت، کره، کاه، کار، ترک، هکتار
۲۱۳- لایق، چای، چلاق، آلاچیق، قالی، چاق
۲۱۴- تانک، باک، نبوت، کتاب، نبات، تنباکو، وبا، بانک، وانت
۲۱۵- ناز، نوزاد، نود، آوند، زانو، دوا
۲۱۶- میت، ترم، مرید، مدیریت، متر، تیر، یتیم، مدیر، ریتم
۲۱۷- ماش، مربی، شیار، مربا، ریش، امشب، امیر، بیمار، شراب، مباشر، ابریشم، بایر
۲۱۸- هزار، زرافه، فاز، رفاه، زهرا، زهر
۲۱۹- برس، راهب، سراب، سرب، سار، بهار، ابهر، اسب، سهراب
۲۲۰- دنج، وجدان، جادو، جشن، دانشجو، جواد، دانش، شنا، جوان
۲۲۱- رمال، خرمالو، وام، خاور، خال، خمار، اخمو، اول، خرما
۲۲۲- فساد، داس، آفساید، آسیا، فاسد، سفید، اسید، سید
۲۲۳- جذاب، جاذبه، باجه، باج، جبه، ذهاب
۲۲۴- اختر، خار، تار، افت، خرافات، افتخار، خرفت، آخرت
۲۲۵- کلام، پلاک، پیام، ملک، المپیک، پلک، مالک، لامپ، کلم
۲۲۶- ویلا، هالو، هیولا، اهلی، الویه، هلو
۲۲۷- میز، منیر، نسیم، رسم، مسیر، رزمی، سرزمین، زمین، مین
۲۲۸- شاهین، شانه، شایان، آشیانه، نیش، آینه، شاه
۲۲۹- کشک، کاهش، کهکشان، شکاک، آهک، کهن، کنکاش، اشک
۲۳۰- کارد، بارکد، کبد، کدو، دارو، داور، باور، رکاب، کادو، اردک، دارکوب، کبود

۱۴- جواب روستای ابیانه کلمچین

۲۳۱- تکبر، تبر، کبوتر، برکت، کور، ترب
۲۳۲- اموال، ملوان، امان، مولانا، وام
۲۳۳- چمن، کمانچه، کمان، مکان، نمک، نامه، چکمه
۲۳۴- فردوس، سفیر، فوری، سرود، سفید، فردوسی، سفر، درس، ردیف
۲۳۵- رسم، سرما، سوار، سمور، رسام، سماور، مار، راسو
۲۳۶- آهو، پهلو، لانه، پونه، نهال، هوا، پهلوان
۲۳۷- سفال، فتوا، فلوت، لوس، وفات، سال، اتو، تاول، فوت، فلات، فوتسال، سوال
۲۳۸- لنگ، لادن، گلدان، لگد، انگل، گدا، گالن
۲۳۹- تسلیم، طلسم، ملیت، لیست، میت، مستطیل، مسلط، تسلط
۲۴۰- شورت، روشن، نور، ترسو، ترس، سرنوشت، تنور، سنتور، سروش، ستون، نشست، شتر
۲۴۱- اسید، دیگ، یوگا، آسودگی، داس، گیسو، گاو، سواد، سادگی
۲۴۲- راسو، رسوا، ترسو، روستا، سوار
۲۴۳- شهبانو، شبان، انبوه، نوشابه، انبه، هوش، شانه، وبا، باهوش، شبانه، شنبه، شهاب، شاه، شنا
۲۴۴- دریا، دیار، هیراد، دایره، یاد، ریه، هار، دایه، هدر
۲۴۵- خیار، تیر، تایر، خار، اختیار، آریا، تار، آخرت، اختر
۲۴۶- لیمو، وام، بیل، ملی، لوبیا، آبلیمو، مایل، آلبوم، مایو، بوم، یابو، مبل، لبو، ویلا، موبایل
۲۴۷- مایه، همسایه، سیما، سهمیه، سیاه، ماهی، سهام، سهم، سایه، هما
۲۴۸- نهار، برهان، انبر، آهنربا، ارابه، انار، انبار، نهر، رهن، هار، باران، بهار، بار
۲۴۹- ناو، انار، کنار، کاروان، کارون، انکار، اراک، نور، آوار، نوار، نوکر، اکران
۲۵۰- کمان، مدارک، مکار، اردک، رمان، مدرک، مادر، مدار، نماد، درمان، کارمند، مار، دامن، نامرد، دما

جواب همه مراحل بازی کلمچین

۱۵- جواب روستای لافت قشم کلمچین

جواب مرحله ۲۵۱ بازی کلمچین: سوم، ورم، مسیر، سیم، موسیر، رسم، رسمی، سمور
جواب مرحله ۲۵۲ بازی کلمچین: دبیر، رود، بید، دین، بندر، بیرون، دربی، درون، دوربین، نیرو، نبرد
جواب مرحله ۲۵۳ بازی کلمچین: ناو، اول، وبا، بانو، بالون، لبو
جواب مرحله ۲۵۴ بازی کلمچین: رتیل، تیله، ریل، تیر، هیتلر، هتل، لیتر، تله
جواب مرحله ۲۵۵ بازی کلمچین: وات، تاس، بوس، وبا، اتوبوس، سوت، اسب
جواب مرحله ۲۵۶ بازی کلمچین: جرم، مهیج، موج، هجوم، جیوه، جمهوری، جوهر، میوه، هویج، جریمه
جواب مرحله ۲۵۷ بازی کلمچین: ماه، اهم، مهتاب، ابهت، مات، هما، تابه، تباه
جواب مرحله ۲۵۸ بازی کلمچین: آگاه، آهار، چراگاه، چاه، گره، اره، آچار، هاگ، چهار
جواب مرحله ۲۵۹ بازی کلمچین: راه، وبا، ابرو، بهار، آهو، بره، روباه، هوا
جواب مرحله ۲۶۰ بازی کلمچین: پیچ، چیپس، پستچی، پست
جواب مرحله ۲۶۱ بازی کلمچین: ادب، نبرد، برنا، بنان، آبادی، برد، دربان، بدن، نادر، نردبان
جواب مرحله ۲۶۲ بازی کلمچین: تمایل، مالیات، تیم، ایالت، املت، ایلام، مات، مایل، اتم
جواب مرحله ۲۶۳ بازی کلمچین: کلاس، کالسکه، کاسه، کلاه، اسکله، کسل، هلاک، کال، سال
جواب مرحله ۲۶۴ بازی کلمچین: امانت، متان، مات، متن، امان، امتحان، نام، حنا
جواب مرحله ۲۶۵ بازی کلمچین: قصد، قید، صدقه، قصیده، صید، قصه
جواب مرحله ۲۶۶ بازی کلمچین: دام، کمند، آدمک، دما، نان، دامن، نمناک، نمد، مانکن، کمان، نماد، نمکدان، نادم
جواب مرحله ۲۶۷ بازی کلمچین: ریگ، سیر، یاس، سیگار، اسیر، گریس، ساری، سار
جواب مرحله ۲۶۸ بازی کلمچین: کابوس، باک، واکس، کاسب، سبک، بوکس
جواب مرحله ۲۶۹ بازی کلمچین: گره، کره، کار، آگاه، کاراگاه، اکراه، آهک، آهار، اراک
جواب مرحله ۲۷۰ بازی کلمچین: امین، مکان، کیوان، ایمن، وام، نمک، مینا، نیکو، کامیون، مایو

این مطلب رو هم بخونید  خرید انواع لپ تاپ و سیستم از سایبرنت (رپورتاژ آگهی)

۱۶- جواب روستای بختیاری کلمچین

جواب مرحله ۲۷۱ بازی کلمچین: پاریس، پرستار، راست، سپر، پاس، پسر، پست، تراس، ترس
جواب مرحله ۲۷۲ بازی کلمچین: نفس، سفینه، نفیس، فنی، نسیه، سینه
جواب مرحله ۲۷۳ بازی کلمچین: قلق، آقا، قاق، قالپاق
جواب مرحله ۲۷۴ بازی کلمچین: فولاد، فال، هالو، هود، فالوده، هوا، هلو
جواب مرحله ۲۷۵ بازی کلمچین: مجنون، موج، نجوم، جنون
جواب مرحله ۲۷۶ بازی کلمچین: نجس، آسان، اسفناج، ناف، اسفنج، جنس
جواب مرحله ۲۷۷ بازی کلمچین: هند، قند، قناد، دهان، دانه، نهاد، نقد، دهقان
جواب مرحله ۲۷۸ بازی کلمچین: تانک، پستان، کتان، پاکت، پستانک، پاک، پتک، پست، کاست، پاتک، سکان
جواب مرحله ۲۷۹ بازی کلمچین: اتوبان، توان، وانت، تاوان، توانا، باتون، نبات، تابان، بانو، تناوب، تاب، وبا
جواب مرحله ۲۸۰ بازی کلمچین: راست، سفارت، سفر، سفت، تاس، تراس، ترس، فارس، افسر
جواب مرحله ۲۸۱ بازی کلمچین: رباعی، عابر، عربی، بایر، عیب، عرب، رعب
جواب مرحله ۲۸۲ بازی کلمچین: ماه، قمه، قلم، مهال، ملاقه، قله، لقمه، مقاله، ماله
جواب مرحله ۲۸۳ بازی کلمچین: آمپر، چرم، پری، پرچم، پارچ، مارپیچ، پیام، امیر، ماچ، چای
جواب مرحله ۲۸۴ بازی کلمچین: لباس، بیل، سیبل، ابلیس، سیب، سبیل، سیلاب، سیل
جواب مرحله ۲۸۵ بازی کلمچین: ولت، تابلو، تاول، لبو
جواب مرحله ۲۸۶ بازی کلمچین: علامت، تعامل، عالم، عامل، عام، متعال، املت، عمل، علم
جواب مرحله ۲۸۷ بازی کلمچین: گاری، فایل، رالی، لیگ، گالری، فالگیر، لیف، ریگ، گلف
جواب مرحله ۲۸۸ بازی کلمچین: رشید، شوید، ریش، دوریش، شور، دیو، روش، دوش
جواب مرحله ۲۸۹ بازی کلمچین: زمان، دامن، دام، نماد، مزد، نماز، نامزد، نمد، دما
جواب مرحله ۲۹۰ بازی کلمچین: ماهر، تهاجم، مهاجر، تاجر، مهارت، ترمه، مهاجرت، هرم، متر، اهرم، هاجر، ترجمه، هجرت

۱۷- جواب روستای ماخونیک کلمچین

جواب مرحله ۲۹۱ بازی کلمچین: پارسال، ارسال، پارس، سالار، پاس، پسر، سال، سارا، پارسا، پرس
جواب مرحله ۲۹۲ بازی کلمچین: هرم، مهر، چرم، ورم، وهم، مورچه
جواب مرحله ۲۹۳ بازی کلمچین: انبر، باران، ربا، انبار، آبان، برنا، ابر، انار
جواب مرحله ۲۹۴ بازی کلمچین: پارچ، آچار، چپر، چاپ، چاپار، اپرا
جواب مرحله ۲۹۵ بازی کلمچین: آلو، لبو، لولا، آلبالو، بلال، وبا، بالا، لال
جواب مرحله ۲۹۶ بازی کلمچین: کاهش، هوا، کوه، آهو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش، کاوش
جواب مرحله ۲۹۷ بازی کلمچین: زور، امروز، مزار، موز، روز، رمز، رزم، آرزو
جواب مرحله ۲۹۸ بازی کلمچین: مرتع، تخم، مخترع، عمر، رخت، متر
جواب مرحله ۲۹۹ بازی کلمچین: گدا، گردباد، گرد، برگ، باد، درد، ربا، گرداب
جواب مرحله ۳۰۰ بازی کلمچین: مسواک، ماسک، ماکو، اسم، وام، واکس، سام، کما
جواب مرحله ۳۰۱ بازی کلمچین: مطب، باطن، قطب، ناطق، نقاب، قطبنما، طاق، مناطق، منطق، قاب، طناب، نطق
جواب مرحله ۳۰۲ بازی کلمچین: امن، مکر، کمر، کما، کرمان، کرم، اکرم، نمک
جواب مرحله ۳۰۳ بازی کلمچین: برج، وجب، باور، جوب، جوراب، باج، ابرو، جارو، رواج، واجب، جواب
جواب مرحله ۳۰۴ بازی کلمچین: مایه، ماه، هما، ماهی، بیمه، بامیه، آیه، آبی، مهیب
جواب مرحله ۳۰۵ بازی کلمچین: پیر، پاره، پنیر، نهر، نهار، پینه، پریا، پناه، پیراهن
جواب مرحله ۳۰۶ بازی کلمچین: نبرد، پرده، رنده، برنده، دنبه، هند، بدنه، دهن، نرده، بندر، نهر
جواب مرحله ۳۰۷ بازی کلمچین: آبان، بناب، بابا، ناباب، باغبان، باغ
جواب مرحله ۳۰۸ بازی کلمچین: دلاور، دلار، داور، دارو، دار، دور، آرد، لودر، درو، رود
جواب مرحله ۳۰۹ بازی کلمچین: فرق، یراق، فارق، قیر، فراق، قیف، فقیر، آریا، آفریقا، رفیق
جواب مرحله ۳۱۰ بازی کلمچین: مربا، غار، غایب، غبار، غرب، امیر، مربی، رغیب، باغ، یغما، مرغابی، مرغ، غربی

۱۸- جواب روستای ماسوله کلمچین

جواب مرحله ۳۱۱ بازی کلمچین: نهار، ترانه، تهران، انتر، رانت، ترن، رهن، آهن
جواب مرحله ۳۱۲ بازی کلمچین: گدا، دانا، دنگ، پاندا، پادگان
جواب مرحله ۳۱۳ بازی کلمچین: مهم، جسم، سهم، مجسم، مجسمه، سمج
جواب مرحله ۳۱۴ بازی کلمچین: چهار، پاچه، پارچه، چاه، پارچ
جواب مرحله ۳۱۵ بازی کلمچین: سرکوب، بوکسور، رسوب، برس، بورس، سرب، بوکس، بوس
جواب مرحله ۳۱۶ بازی کلمچین: رخش، خروش، خرگوش، شور، گوش
جواب مرحله ۳۱۷ بازی کلمچین: بانو، صابون، وبا، نصب
جواب مرحله ۳۱۸ بازی کلمچین: کاراته، کاتر، کارت، کراهت، هکتار، راکت، کاه
جواب مرحله ۳۱۹ بازی کلمچین: راسو، سوار، پسر، پاسور، پرس، پارو، سپر، پاس، پارس
جواب مرحله ۳۲۰ بازی کلمچین: گاری، رینگ، گالن، گران، لگن، گلنار، لنگر، نارگیل، گالری، گریان
جواب مرحله ۳۲۱ بازی کلمچین: بیات، تبر، تار، بایر، تیر، تایر، باتری، ترب، ابتر، ربا، بیت
جواب مرحله ۳۲۲ بازی کلمچین: وانیل، ایل، نیل، اولین، لیوان، اول، ویلا
جواب مرحله ۳۲۳ بازی کلمچین: رونده، نرده، وردنه، روشه، هند، دشنه، روده، هود، روشن، شوهر، رنده، روند، شهروند، دهن، شهر
جواب مرحله ۳۲۴ بازی کلمچین: رحمت، ریتم، ترحیم، میت، حریم، تیم، حرمت، رحم، حرم، حیرت، تحریم، تیر
جواب مرحله ۳۲۵ بازی کلمچین: یشم، شیر، میش، شمر، شمشیر، شمش، ریش
جواب مرحله ۳۲۶ بازی کلمچین: دروازه، روزه، دارو، زاهد، راز، اردو، هوا، هزار، آرزو
جواب مرحله ۳۲۷ بازی کلمچین: چدن، اینچ، چین، دنیا، دریا، نادر، چادر، دینار، چنار، دین، دارچین
جواب مرحله ۳۲۸ بازی کلمچین: سفیر، فارسی، یاسر، افسر، سار، یاس، ساری، سفر، یار، فارس، ریا
جواب مرحله ۳۲۹ بازی کلمچین: مسجد، جامد، دماسنج، دامن، داس، سنجد، جسد، جنس، نماد، سجاد
جواب مرحله ۳۳۰ بازی کلمچین: گریان، رنگ، نگار، یگان، گران، ریگ، رایگان، گرانی، یار، گاری، انار، آریا، ارکان

۱۹- جواب روستای کندلوس کلمچین

جواب مرحله ۳۳۱ بازی کلمچین: توری، تور، صوت، صورت، وتر، وصیت، صورتی، تصویر، تیر
جواب مرحله ۳۳۲ بازی کلمچین: پیاز، چاپ، زیپ، پیچ، پیازچه، چاه، پایه
جواب مرحله ۳۳۳ بازی کلمچین: قناری، یرقان، قیر، قرآن، قرن، نقی
جواب مرحله ۳۳۴ بازی کلمچین: دوش، کود، کدو، دودکش
جواب مرحله ۳۳۵ بازی کلمچین: فنر، ناز، زارع، عرفان، ارزن، ناف، فراز، زعفران، فرز، عارف
جواب مرحله ۳۳۶ بازی کلمچین: پشه، شاهد، شاد، اشهد، شهد، پادشاه، پاداش
جواب مرحله ۳۳۷ بازی کلمچین: روغن، نفر، فرغون، رفو، نور
جواب مرحله ۳۳۸ بازی کلمچین: آسان، سکانس، ساسان، سکان، ساکن، اسکناس، ساس
جواب مرحله ۳۳۹ بازی کلمچین: معمار، معما، مرام، عمر
جواب مرحله ۳۴۰ بازی کلمچین: مبل، لوبیا، ویلا، تمایل، بیت، وام، لیمو، تابلو، آلبوم، اتومبیل، ولایت، موبایل، بیل
جواب مرحله ۳۴۱ بازی کلمچین: تیبا، ادبیات، ابدیت، ابتدا، ادیب، دیابت، تاب، بیت، ادب، بید
جواب مرحله ۳۴۲ بازی کلمچین: شغال، آشغال، شاغل، شغل، شال، الاغ، آغل
جواب مرحله ۳۴۳ بازی کلمچین: کاست، تاس، اسکان، ساکت، استکان، تانک، کتان، ساتن، استان، سنت
جواب مرحله ۳۴۴ بازی کلمچین: یکتا، ترک، کارت، کتیرا، کار، کایت، تاریک، راکت، تریاک
جواب مرحله ۳۴۵ بازی کلمچین: عمه، معده، دما، علم، علامه، ماده، عالم، دلمه، عامه، مدال، عادل، عمله، معادله
جواب مرحله ۳۴۶ بازی کلمچین: آرنج، نجار، فرج، فجر، جفا، انار، انفجار، آجر
جواب مرحله ۳۴۷ بازی کلمچین: منبر، بومرنگ، گرم، مرگ
جواب مرحله ۳۴۸ بازی کلمچین: انبر، ابر، آبان، باران، انار، برنا، انبار
جواب مرحله ۳۴۹ بازی کلمچین: رتبه، شهرت، شته، ترش، هشت، رشته، برشته، شرب، بهشت، شربت، تبر، شتر، ترب
جواب مرحله ۳۵۰ بازی کلمچین: لیست، اسکلت، تاکسی، اسکی، استیل، لاستیک، کلاس، کلیسا، یکتا، اسکیت، کسالت

۲۰- جواب روستای پالنگان کلمچین

جواب مرحله ۳۵۱ بازی کلمچین: یار، عشایر، ریش، شعر، شرع
جواب مرحله ۳۵۲ بازی کلمچین: تناسب، نسبت، اسب، بستان، نبات، تابان، باستان
جواب مرحله ۳۵۳ بازی کلمچین: کاه، راکت، هکتار، کاراته، کاتر، کراهت
جواب مرحله ۳۵۴ بازی کلمچین: ولتاژ، تاول، ولت، تاژ
جواب مرحله ۳۵۵ بازی کلمچین: کافر، کفتار، کتیرا، کارت، فکر، تایر، ترافیک، تریاک، تاریک
جواب مرحله ۳۵۶ بازی کلمچین: هوس، آهو، ساطور، واسطه، ساوه، راسو، اسطوره، رسوا، سوار، سوره، اره
جواب مرحله ۳۵۷ بازی کلمچین: مهر، اهم، ترمه، ماهر، ماه، همتا، مهار، مهارت
جواب مرحله ۳۵۸ بازی کلمچین: مخارج، خمار، خرما، مار، خارج، مجرا، جرم، خرج
جواب مرحله ۳۵۹ بازی کلمچین: سرب، بوس، بوکسور، برس، بورس، رسوب، بوکس، سرکوب
جواب مرحله ۳۶۰ بازی کلمچین: سال، کسب، کسل، کال، کتاب، کباب، کاسب، کابل، کسالت، تاک، بسکتبال، لباس، سبک
جواب مرحله ۳۶۱ بازی کلمچین: نام، دوام، نمد، نماد، دامن، وام، مداد، دماوند، دودمان، نادم
جواب مرحله ۳۶۲ بازی کلمچین: بیل، زولبیا، لوبیا، ویلا، زیبا، ویزا، بازو، وبا، لوزی، یابو، زالو
جواب مرحله ۳۶۳ بازی کلمچین: وانت، باتون، نوبت، بوستان، بانو، نبات، اسب، سنت، سنوات، ستون، سونا، تناسب، تناوب، نسبت، توان، ستوان، نسب
جواب مرحله ۳۶۴ بازی کلمچین: گره، آهک، کاراگاه، اراک، آگاه، اکراه، کار، آهار، کره
جواب مرحله ۳۶۵ بازی کلمچین: تکاور، تورات، کار، تراکتور، کور، تکرار
جواب مرحله ۳۶۶ بازی کلمچین: گاز، ننگ، زنگ، خازن، خندان، خنگ، خزندگان، خزان، زندان، ناخن
جواب مرحله ۳۶۷ بازی کلمچین: نسل، سریال، ریال، رالی، ارسال، آسیا، اسیر، سرین، سالار، ایرانسل، سالن، آریا
جواب مرحله ۳۶۸ بازی کلمچین: سام، لمس، مسلمان، سلام، سالن، مماس
جواب مرحله ۳۶۹ بازی کلمچین: عام، جماعت، جامع، عاج، جمع
جواب مرحله ۳۷۰ بازی کلمچین: پلک، پوک، هلکوپتر، کوله، کهولت، پولک، کوره، کله، کلر، کور، پول، کول، هتل، لپه، لکه

۲۱- جواب روستای شیلاندر کلمچین

جواب مرحله ۳۷۱ بازی کلمچین:  کوبیده، یهود، بدهی، کبود، کدو، کود، کوه
جواب مرحله ۳۷۲ بازی کلمچین:  گرم، گره، هنر، مرگ، نمره، همرنگ
جواب مرحله ۳۷۳ بازی کلمچین:  سروان، نور، سنسور، ساس، سوار، نوار، سانسور، راسو، سوسن
جواب مرحله ۳۷۴ بازی کلمچین:  طبل، سلب، سطل، طلا، لباس، طالب، اسطبل، طلب، بساط، باطل، اطلس
جواب مرحله ۳۷۵ بازی کلمچین:  کیش، کور، کاشی، شریک، کاریز، ورزش، ریش، شکار، کشو، واشر، کویر، اشک، کشاورزی، روش
جواب مرحله ۳۷۶ بازی کلمچین:  پرس، پارسی، آسیا، پنیر، اسیر، پایان، پاس، سپر، انار، پارسیان، پارس
جواب مرحله ۳۷۷ بازی کلمچین:  دشنه، شهروند، دهن، شهر، هود، روند، روشن، روده، هند، رشوه، شوهر، رنده، رونده، وردنه، نرده
جواب مرحله ۳۷۸ بازی کلمچین:  مطب، طمع، مطبوع، عمو، طعم، مطبوعات، طعام
جواب مرحله ۳۷۹ بازی کلمچین:  مرد، نماد، دامن، درنا، مار، نادم، مادر، نامرد، دما، درمان، نمد، نرم، مدرن، نادر
جواب مرحله ۳۸۰ بازی کلمچین:  هزار، زهر، بهار، راهب، چرب، بازارچه، بازار، ارابه، ابزار، چاه
جواب مرحله ۳۸۱ بازی کلمچین:  دوره، وارد، روده، فواره، گردو، فرود، فردا، دورگه، گوهر، فرودگاه، گارد، گروه، رفاه
جواب مرحله ۳۸۲ بازی کلمچین:  کدو، دار، کارد، بارکد، رکاب، کبود، داور، باور، اردک، دارکوب، کادو، کبد
جواب مرحله ۳۸۳ بازی کلمچین:  پریز، پرویز، وزیر، پیروز، روز، زیپ
جواب مرحله ۳۸۴ بازی کلمچین:  دکور، دوک، کهن، کودن، وردنه، کوهنورد، کود، نوکر، رود، کندو، رهن، دور، دهن، روده
جواب مرحله ۳۸۵ بازی کلمچین:  مایل، مات، املت، مالیات، تمایل، ایالت، تیم، اتم، ایلام
جواب مرحله ۳۸۶ بازی کلمچین:  شرم، مشهور، ورم، رشوه، موش، شوره، شوهر، شهر
جواب مرحله ۳۸۷ بازی کلمچین:  متن، ماست، زمستان، مسن، تماس، زمان، مست، نماز، ستم، ساز
جواب مرحله ۳۸۸ بازی کلمچین:  تنور، وانت، سناتور، ترسو، سنوات، رستوران، رانت، رسوا، روستا، سوت، سنتور، ترور، ترس
جواب مرحله ۳۸۹ بازی کلمچین:  کتک، کاست، ساکت، کاکتوس، واکس، سکو، سکوت، تاس
جواب مرحله ۳۹۰ بازی کلمچین:  هوش، روش، درفش، رنده، هدف، دشنه، هدفون، شهروند، شهود، شوفر، رود، وردنه، رهن، شوهر، فروشنده، شهرود، روده

۲۲- جواب روستای کر کبود کلمچین

جواب مرحله ۳۹۱ بازی کلمچین:  ختم، مختص، تخم، خصم، متخصص، تخصص
جواب مرحله ۳۹۲ بازی کلمچین:  پست، پوست، سوپ، پلک، لوس، تپل، تلسکوپ، پولک، سکوت، کپسول
جواب مرحله ۳۹۳ بازی کلمچین:  کاشی، شکایت، تشک، شاکی، کایت، کشتی، آشتی، کشت، کیش، آتش، یکتا، اشک
جواب مرحله ۳۹۴ بازی کلمچین:  دیه، نود، نویسنده، دیو، سند، سود، نسیه، نوه، دین، سینه
جواب مرحله ۳۹۵ بازی کلمچین:  تند، دست، سبد، نسبت، بدن، سنت، سند، دستبند
جواب مرحله ۳۹۶ بازی کلمچین:  تپش، پرش، خار، شاخ، ارتش، رخش، خارپشت، خراش، پرخاش، آتش، شتر
جواب مرحله ۳۹۷ بازی کلمچین:  هندوانه، نهان، دهان، اندوه، دانه، دوان، نهاد، آهن
جواب مرحله ۳۹۸ بازی کلمچین:  پلاستیک، پست، کلیسا، ساکت، کسالت، سال، استیل، پاکت، پاس، پلیس، تاکسی، پلاک، پلک، تپل
جواب مرحله ۳۹۹ بازی کلمچین:  دیو، گند، دونگ، دوپینگ، پیوند، دیگ
جواب مرحله ۴۰۰ بازی کلمچین:  حنا، امان، امانت، امتحان، نام، مات، متن، متان
جواب مرحله ۴۰۱ بازی کلمچین:  کالا، خلاف، خلافکار، کال، افکار، کفر، کار، کافر، فخر، خاک، خال
جواب مرحله ۴۰۲ بازی کلمچین:  تشنه، شهر، ترانه، هنر، نشاسته، شانس، تراش، تراشه، شتر، شانه، شهرستان، تنه، رسانه، آستر
جواب مرحله ۴۰۳ بازی کلمچین:  اره، گره، هاگ، چراگاه، چهار، آچار، آگاه، آهار، چاه
جواب مرحله ۴۰۴ بازی کلمچین:  گناه، پهن، پناهگاه، پناه، آهنگ، نگاه، پگاه، هنگ، پهنا
جواب مرحله ۴۰۵ بازی کلمچین:  ربا، ماه، انبر، ماهر، برهان، بهمن، مهربان، انبه، برنامه، بهار، رهنما، نهار، بهرام، مهر
جواب مرحله ۴۰۶ بازی کلمچین:  دنگ، پاندا، ندا، دانا، پادگان
جواب مرحله ۴۰۷ بازی کلمچین:  ماشین، امین، گریم، میگرن، گرمایش، شناگر، گرما، نمایشگر، نیش، نمایش، مشنگ، ایمن
جواب مرحله ۴۰۸ بازی کلمچین:  آلو، لبو، وبا، لولا، بلال، آلبالو، بالا، لال
جواب مرحله ۴۰۹ بازی کلمچین:  دانا، دهگان، دانشگاه، شهد، شانه، شادان، گنده، شاهد، دهان، گناه، دشنه
جواب مرحله ۴۱۰ بازی کلمچین:  روزانه، روزنامه، زانو، امروز، هموار، مناره، موازنه، روزه، هارون، راهزن، زمان، ماهر، وزنه، زهر

این مطلب رو هم بخونید  آموزش روش های دسترسی و نصب برنامه جیمیل در ویندوز کامپیوتر

۲۳- جواب روستای جواهرده کلمچین

جواب مرحله ۴۱۱ بازی کلمچین:  بام، باهر، ماهر، گره، گربه، برگ، بهار، برگه، گمراه، بهرام، گرمابه، راهب، گرما
جواب مرحله ۴۱۲ بازی کلمچین:  مهار، آرامگاه، مرگ، اهرام، گرم، هرم، گره، گمراه
جواب مرحله ۴۱۳ بازی کلمچین:  آمپر، پخمه، خامه، ماه، مهر، خمپاره، پاره
جواب مرحله ۴۱۴ بازی کلمچین:  سکونت، نکته، کوهستان، واکسن، سکوت، کاهو، کوسه، سوهان، واکس، کوهان، کوتاه، تانک
جواب مرحله ۴۱۵ بازی کلمچین:  بابا، آبنبات، ناباب، تابان، آبان، نبات
جواب مرحله ۴۱۶ بازی کلمچین:  مدیر، پیرمرد، مرید، دیم، مرد
جواب مرحله ۴۱۷ بازی کلمچین:  قوس، سونا، ایوان، ساق، سویا، قوی، آسیا، ناقوس، اقیانوس، آسان
جواب مرحله ۴۱۸ بازی کلمچین:  ساختمان، تخم، خمس، آسمان، سخن، مسن، خام، سخت، استان، امانت، تماس، ماست
جواب مرحله ۴۱۹ بازی کلمچین:  دنج، جنگ، گنج، نهنگ، دهن، جنگنده، گنجه
جواب مرحله ۴۲۰ بازی کلمچین:  رودخانه، رخنه، نهار، نوار، دانه، خانه، خون، خرده، خواهر، خاور، نخود، روان، وردنه، خنده
جواب مرحله ۴۲۱ بازی کلمچین:  وزنه، نزول، گله، زنگوله، وزن، گلو، گزنه، گوزن، لنز، گلوه، گونه
جواب مرحله ۴۲۲ بازی کلمچین:  ریه، شیر، شراره، ریشه، شهر، ریش، هشیار، شهریار
جواب مرحله ۴۲۳ بازی کلمچین:  ارتش، رشت، شتر، رانت، انار، ناشر، ترش، ناشتا، رانش، انتشار، آتش
جواب مرحله ۴۲۴ بازی کلمچین:  ماه، رهن، منها، نمره، نهار، ماهر، نهر، انار، راهنما، هنر، نام، نامه، منار
جواب مرحله ۴۲۵ بازی کلمچین:  اوره، جارو، راه، جواهرات، جواهر، تاراج، آواره، جهت، اجاره، تاجر، جوهر، هجرت
جواب مرحله ۴۲۶ بازی کلمچین:  جوان، کاکو، کوکا، کنجکاو، کاک، کاج، کوک
جواب مرحله ۴۲۷ بازی کلمچین:  راسو، نارسا، ناروا، آسانسور، سانسور، ساسان، سار، سروان، رسوا، ساس
جواب مرحله ۴۲۸ بازی کلمچین:  باقلا، تالاب، قاتل، بقل، قالب، تقلب، قتل، اتاق، باتلاق، قلب
جواب مرحله ۴۲۹ بازی کلمچین:  نخل، نخلستان، آنتن، سالن، سخن، نسل، نخست، خال، تلخ، ناخن، لخت
جواب مرحله ۴۳۰ بازی کلمچین:  امنیه، ویران، اهریمن، میهن، نیرو، همایون، مینو، یاوه، مانور، میوه، موریانه، ویرانه، نامه، نیمرو، نمره

۲۴- جواب روستای سپید دشت کلمچین

جواب مرحله ۴۳۱ بازی کلمچین: دریا، بایر، بیدار، دربی، دیار، دیگ، دبیر، بادگیر، برگ، دیبا، گارد، گاری، گرداب
جواب مرحله ۴۳۲ بازی کلمچین: لبو، کباب، لاک، کوچ، چابک، بلوچ، کلاچ، کابل، چلوکباب، کول، چوب
جواب مرحله ۴۳۳ بازی کلمچین: شیرینی، ریش، نشر، شیر، نیش، شیرین
جواب مرحله ۴۳۴ بازی کلمچین: گرو، نگار، نوار، آرگون، گنگ، روان، واگن، آونگ، انگور، گروگان، گرگ
جواب مرحله ۴۳۵ بازی کلمچین: شام، منشی، میان، شنا، مینا، منش، نیایش، ماشین، نمایش، شیمی، یشم، انیمیشن
جواب مرحله ۴۳۶ بازی کلمچین: سیم، سیما، مایو، موسی، وام، واکس، اسکیمو، اسکی، مسکو، مسواک، ماسک، مساوی
جواب مرحله ۴۳۷ بازی کلمچین: داس، تند، دادستان، سند، اسناد، استاد، استان، استناد، داستان، دست
جواب مرحله ۴۳۸ بازی کلمچین: بند، بناب، آباد، ناباب، دانا، باند، بادبان، آداب
جواب مرحله ۴۳۹ بازی کلمچین: اکرم، مکار، گرگ، گمرک، کیمیا، مرگ، کیمیاگر، گرما، کرم، گریم
جواب مرحله ۴۴۰ بازی کلمچین: دریا، ایراد، امیدوار، وادی، میرا، داوری، رود، رادیو، مدار، دیوار، مدیر، وام، دیر
جواب مرحله ۴۴۱ بازی کلمچین: پاس، بار، سراب، باز، بازپرس، اسب، سزار، سرباز، بازرس، پارس، پسر
جواب مرحله ۴۴۲ بازی کلمچین: نجار، نارنجی، رایج، جنین، جاری، نارنج، انجیر، رنج، جیر، جریان
جواب مرحله ۴۴۳ بازی کلمچین: دوام، امید، دیو، رادیوم، مادی، ویار، مادر، مایو، مدار، درام، اردو، مروارید، رود، دما
جواب مرحله ۴۴۴ بازی کلمچین: کنترل، لکنت، راکت، کلانتر، لنت، کال، تانک، کنار، کلان، تانکر، تکان
جواب مرحله ۴۴۵ بازی کلمچین: فرود، دیر، نفر، دیو، فنی، نیرو، دین، فنر، رفو، ردیف، فروردین
جواب مرحله ۴۴۶ بازی کلمچین: شاکی، شریک، شکارچی، ریکا، کیش، کاری، چای، اشک، کاشی، شکار، شکاری، چرک، چکش
جواب مرحله ۴۴۷ بازی کلمچین: انبر، برنا، بانگ، رگبار، خبرنگار، خبر، بخار، گران، خراب، خنگ، نرخ
جواب مرحله ۴۴۸ بازی کلمچین: آزار، پرز، زهرا، پره، هزار، زهر، پاره، هزارپا، هرز، راز
جواب مرحله ۴۴۹ بازی کلمچین: انشا، نامه، شانه، هما، منها، شاهنامه، ماهانه، آشنا، شاه، هاش

جواب مرحله ۴۵۰ بازی کلمچین: غبار، روباه، آبغوره، آروغ، باغ، برق، قهر، بهار، غروب، راهب، قورباغه، اوره، براق، وقار

۲۵- جواب روستای نوشا کلمچین

جواب مرحله ۴۵۱ بازی کلمچین: جاده، جهان، جهانگرد، نادر، گنجه، آهنگ، نجار، نهاد، گنده، گردنه
جواب مرحله ۴۵۲ بازی کلمچین: پدر، روده، رنده، دوره، پونه، پودر، پرده، پرنده، دهن، پرونده
جواب مرحله ۴۵۳ بازی کلمچین: قاتل، استقلال، اتاق، ساق، قتل، تاس، سال، سقا
جواب مرحله ۴۵۴ بازی کلمچین: نیکوکار، نیکو، یکان، کویر، ویار، نوار، نوکر، کنکور، ویران، کیوان، رویا
جواب مرحله ۴۵۵ بازی کلمچین: کاوش، شرک، شکار، کشور، کوشا، کارواش، واشر، شورا
جواب مرحله ۴۵۶ بازی کلمچین: گوه، گور، گروه، گهواره، گواه، گوهر
جواب مرحله ۴۵۷ بازی کلمچین: پیر، بارم، بیمار، پیام، امیر، پیامبر، بام، آمپر، بایر، مربی، اریب
جواب مرحله ۴۵۸ بازی کلمچین: یوگا، شیوا، گاومیش، شامی، مایو، یواش، گویش، یشم، میگو، شام، گاو، گوش
جواب مرحله ۴۵۹ بازی کلمچین: سرما، مسیر، کما، سیرک، سرامیک، ساری، اسیر، اسکی، سمیرا، کار، کرم
جواب مرحله ۴۶۰ بازی کلمچین: شکل، تپش، شکلات، پشتک، کاشت، کشت، لاکپشت، پشکل، پلاک
جواب مرحله ۴۶۱ بازی کلمچین: دشمن، نمد، مداد، نماد، دانش، دانشمند، دامن، دشنام، دندان
جواب مرحله ۴۶۲ بازی کلمچین: قاچاق، چای، قاق، چاق، قایق، قاچاقچی
جواب مرحله ۴۶۳ بازی کلمچین: آزاد، سود، راز، رود، آوار، آرزو، داروساز، آدرس، آزار، سرود، آواز، سزاوار
جواب مرحله ۴۶۴ بازی کلمچین: کدو، کشک، کودک، کشف، کوک، کفش، کفشدوزک، وزش
جواب مرحله ۴۶۵ بازی کلمچین: تندرو، تند، نود، نمد، مرتد، مترو، تورم، ثروتمند، متر، مدرن، تمدن، متن، تنور، ثروت
جواب مرحله ۴۶۶ بازی کلمچین: بهداشت، دشت، شهاب، شهادت، شتاب، تابش، هشتاد، دبه، بهشت، تشابه، تابه
جواب مرحله ۴۶۷ بازی کلمچین: ننگ، نان، انبه، نگهبان، آهنگ، نهنگ، بنگاه، گناه
جواب مرحله ۴۶۸ بازی کلمچین: موکت، متر، متروکه، مکروه، کور، مته، مترو، کوه، مهر، کمر، تورم، مکر
جواب مرحله ۴۶۹ بازی کلمچین: کلام، قمر، قلک، کار، ملک، قمار، رقم، مار، یراق، کمال، مالک، قیام، قلمکاری، کالری
جواب مرحله ۴۷۰ بازی کلمچین: شاهرگ، رشوه، گوارش، رفاه، گروه، شورا، هاشور، فروش، فروشگاه، فشار، فواره، شگرف، واشر، شوفر، گوشه

۲۶- حواب روستای خماط شوش کلمچین

جواب مرحله ۴۷۱ بازی کلمچین: نیل، نیت، پنالتی، لنت، پلاتین، لاتین، تایپ، تپل
جواب مرحله ۴۷۲ بازی کلمچین: هموار، آواره، مهر، ماه، مهره، ماهواره، مهار، اره، اهرم
جواب مرحله ۴۷۳ بازی کلمچین: اول، وفا، بوفالو، بال، لبو، افول، فال
جواب مرحله ۴۷۴ بازی کلمچین: نهار، خانه، خزه، وزنه، خاور، راهزن، خزانه، زورخانه، روزانه، خزان، نهر، خون، خواهر، خزر، وزن، روزه
جواب مرحله ۴۷۵ بازی کلمچین: آبان، دامن، دنج، آباد، بادام، نمد، جامد، انجماد، بادمجان، دما، مجانب، اندام
جواب مرحله ۴۷۶ بازی کلمچین: توریست، ترس، توت، وتر، تیر، سیرت، ترسو، سیر
جواب مرحله ۴۷۷ بازی کلمچین: رانت، اینترنت، ناتنی، آنتن، تایر، تینر
جواب مرحله ۴۷۸ بازی کلمچین: شلوارک، کاوش، شلوار، کور، کلر، لواشک، واشر، کولر، کوشا، کشور، لارو، لواش، شال
جواب مرحله ۴۷۹ بازی کلمچین: امنیت، یتیم، وانت، مایو، مینا، متان، مانتو، تیم، مینو، متن، توان، تومان، ویتامین، ایمن، متین، آیین، امین، مین
جواب مرحله ۴۸۰ بازی کلمچین: موکل، کلم، ولو، ملل، مولکول، لولو، ملک، کول
جواب مرحله ۴۸۱ بازی کلمچین: ریز، مار، میرزا، مرز، میز، راز، آمیرزا، امیر، رزمی، رمز، آزار
جواب مرحله ۴۸۲ بازی کلمچین: خادم، آدامس، ماست، استاد، دما، ستم، استخدام، دست، خدا، خدمت، خمس، داس، سخت
جواب مرحله ۴۸۳ بازی کلمچین: شاهد، کشته، کاهش، آتشکده، هشتاد، کشت، شاد، شاه، دهات، شهادت، تشک
جواب مرحله ۴۸۴ بازی کلمچین: چاق، قلم، چلاق، قلچماق، قلق، ماچ، چماق
جواب مرحله ۴۸۵ بازی کلمچین: استخوان، توانا، نخست، سونا، سخت، خاتون، ستوان، سخن، خون، سوخت، آسان، خوانا، تاوان، وانت
جواب مرحله ۴۸۶ بازی کلمچین: مانع، ایمن، نامه، میهن، ماه، مینا، ماهی، مایع، هما، معنا، مین، مایه، معاینه، امنیه
جواب مرحله ۴۸۷ بازی کلمچین: زین، زگیل، زیپ، گلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ، زنگ، پول، لیز، پلنگ، لنگ، لنز، یوز
جواب مرحله ۴۸۸ بازی کلمچین: چرت، باز، بار، تراز، بارز، زبر، ابتر، راز، برز، چترباز، چرب، چتر
جواب مرحله ۴۸۹ بازی کلمچین: کساد، درس، درک، آدرس، کارد، راکد، نارس، اردک، درنا، سرد، اسکندر، کنار، اندک
جواب مرحله ۴۹۰ بازی کلمچین: گروه، آهنگر، گیاه، انگور، هواگیر، گیوه، واگیر، گون، آهنگ، یوگا، گره، آگهی، ویرانه، یگانه، نیروگاه، گران، گیره، ویران

۲۷- جواب روستای خرم آباد کلمچین

جواب مرحله ۴۹۱ بازی کلمچین: آوار، روش، شرع، شعور، عاشورا، شاعر، واشر، شورا، شعر
جواب مرحله ۴۹۲ بازی کلمچین: دهان، سردخانه، آدرس، رسانه، خرسند، هنر، سرانه، هند، سخن، ساده، خانه، خنده
جواب مرحله ۴۹۳ بازی کلمچین: شکار، تکرار، اشرار، تراشکار، شرکت، آشکار، کاشت، رشت، شکر، کار، ترک، ارتش، ترش

جواب مرحله ۴۹۴ بازی کلمچین: قلاب، انقلاب، ناقابل، بالن، ناقلا، بالا، نقل، بقال، قالب، نقاب، قالب، ابلق، لقب، قاب، بقل
جواب مرحله ۴۹۵ بازی کلمچین: دشت، یادداشت، آشتی، شدت، داداش، آتش، شدید، دشتی
جواب مرحله ۴۹۶ بازی کلمچین: کهن، ساکن، سکنه، کافه، سکه، ناف، سکان، کفن، نسکافه، کاسه
جواب مرحله ۴۹۷ بازی کلمچین: مین، دامن، میدان، امنیت، تمدن، دایی، آیین، مات، یتیم، متن، ایمن، نماد، ندامت، تیم، دین، دنیا، دینامیت
جواب مرحله ۴۹۸ بازی کلمچین: دلالت، استاد، سال، لال، استدلال، سالاد، دست، سادات
جواب مرحله ۴۹۹ بازی کلمچین: وام، بنا، وبا، بام، ژامبون، بوآ، بوم، بانو
جواب مرحله ۵۰۰ بازی کلمچین: مزار، رمال، آمیرزا، میرزا، مایل، آلزایمر، رزمی، لرز، آزار، رزم، میز، مالی، مار، رمز، مزایا، مال
جواب مرحله ۵۰۱ بازی کلمچین: رمز، برز، بهار، راز، مهار، مبارزه، بهرام، راهب، ماهر، زهر، رام، مبارز، هزار، هرمز
جواب مرحله ۵۰۲ بازی کلمچین: انبر، ارزان، ابزار، زبان، گراز، زرنگ، بازرگان، زبر، بازار، برگ، برنز، بزرگ، باران، انبار، رنگ، انار، زنگ، گاز
جواب مرحله ۵۰۳ بازی کلمچین: ورزشکار، شکر، کشاورز، شکار، زرشک، کوشا، ارزش، روکش، کشور، ورزش، واشر، وزش، آرزو
جواب مرحله ۵۰۴ بازی کلمچین: هرم، شهر، شمر، خمره، خرمشهر، خشم، مهر، خرم، شخم
جواب مرحله ۵۰۵ بازی کلمچین: ماهی، پایه، هواپیما، میوه، هما، هوا، ماه، پیام، وام، ایهام، پویا، مایو
جواب مرحله ۵۰۶ بازی کلمچین: بدن، کبد، باک، کبک، کند، اندک، آکبند، دکان، بادکنک، بانک، باند
جواب مرحله ۵۰۷ بازی کلمچین: کنج، نجیب، سکنجبیل، سیبل، نسبی، سبک، جلبک، سبیل، نیکل، جیب، لجن، سنبل
جواب مرحله ۵۰۸ بازی کلمچین: لاله، گیاه، اهلی، گالیله، الهی، هلال، لال، گله، کاه، آگهی، لایه
جواب مرحله ۵۰۹ بازی کلمچین: ناخدا، خنده، اندوه، خدا، خانواده، خوانا، دانا، آخوند، هند، خانه، خون، دهن
جواب مرحله ۵۱۰ بازی کلمچین: رنگ، کمان، بانک، گران، مبارک، برنا، گرما، رکن، مرکب، مار، کنگر، گرم، آبگرمکن، کربن، گمرک، بانگ، کار، مارک

۲۸- جواب روستای مارگون کلمچین

جواب مرحله ۵۱۱ بازی کلمچین: شکار، خشاب، شراب، خارش، شاخ، خشکبار، خشک، بارش، بارکش
جواب مرحله ۵۱۲ بازی کلمچین: دهان، نهاد، پناهنده، پند، دانه، پنهان، دهن، پناه، نهان
جواب مرحله ۵۱۳ بازی کلمچین: پیام، لامپ، مایل، کپل، المپیک، پیک، مالک، ملک، کمال، پلاک، کلم، پیل
جواب مرحله ۵۱۴ بازی کلمچین: آرپیچی، چاپ، پیچ، پیری، یاری، پیر، پارچ
جواب مرحله ۵۱۵ بازی کلمچین: کتان، ترسناک، کنسرت، ترک، کسر، تانکر، تنک، تکان، کارتن، ساکت، تانک
جواب مرحله ۵۱۶ بازی کلمچین: کمر، لیتر، موکت، متر، وکیل، کرم، متروک، کیلومتر، مترو، تکمیل، کولر، کویر، متلک، ریتم، لیمو، رتیل
جواب مرحله ۵۱۷ بازی کلمچین: توپ، پاسخ، سوپ، اوستا، سخت، سوخت، پوست، سخاوت، اختاپوس، پست
جواب مرحله ۵۱۸ بازی کلمچین: شوهر، رشوه، شوره، شهریور، هوش، شیوه، شور، شرور، شهر
جواب مرحله ۵۱۹ بازی کلمچین: تمبر، مار، مرتب، خراب، خمار، اخبار، آخرت، مخابرات، آمار، خرما، مختار، بخار، متر
جواب مرحله ۵۲۰ بازی کلمچین: نیش، شمعدانی، نماد، منشی، نمایش، ماشین، دینام، مانع، میدان، شمع، دشمن، مایع، معدن، دانش، دشنام، دنیا، نمد
جواب مرحله ۵۲۱ بازی کلمچین: مترو، ستوه، ستم، تسمه، ترمه، رستم، توهم، مهر، سهم، همسر، سورتمه، ترسو، مسرت، سوره
جواب مرحله ۵۲۲ بازی کلمچین: دولت، لبو، کندو، تنبل، کبد، کبود، نوبت، تولد، نوک، نود، نبوت، تونل، کدوتنبل
جواب مرحله ۵۲۳ بازی کلمچین: فاز، رزم، مرز، رمز، تراز، مار، فازمتر، ترمز، مفت، متر، رام، راز
جواب مرحله ۵۲۴ بازی کلمچین: قاچ، چاق، چاله، قله، چلاق، چاقاله، چله، چاه
جواب مرحله ۵۲۵ بازی کلمچین: ماه، ایهام، مایل، اهلی، مال، مایه، هیمالیا، میله، ایل، الهام، ایلام، ماهی
جواب مرحله ۵۲۶ بازی کلمچین: شمال، واش، شامپو، پشمالو، مولا، شال، ماش، پوشال، پول، پشم، لامپ، لواش، آمپول، موش، شام
جواب مرحله ۵۲۷ بازی کلمچین: آشکار، شنا، رشک، اسکار، کسر، اسکان، شکار، کارشناس، شانس، رانش
جواب مرحله ۵۲۸ بازی کلمچین: امی، نشاسته، شام، ایام، امشی، شنا، مزایا، آمیزش، ایمان
جواب مرحله ۵۲۹ بازی کلمچین: زاغه، بالغ، غلبه، زاغ، غاز، غزل، بزغاله، زباله، غزال، غزاله، غله، ابلغ، زال
جواب مرحله ۵۳۰ بازی کلمچین: خراش، شوخی، آرشیو، شاخ، شرور، خروار، شیار، خروش، ریش، شیخ، خیار، یورش، خاور، خیارشور

این مطلب رو هم بخونید  جواب بازی ارثیه آقام ! راه حل همه مرحله های بازی ارثیه ی آقام

۲۹- جواب روستای محمدآباد کلمچین

جواب مرحله ۵۳۱ بازی کلمچین: پست، سخت، سرخس، خروس، پسر، خرس، سرخ، سرخپوست، خسرو، پرستو
جواب مرحله ۵۳۲ بازی کلمچین: گیتار، گریان، ریگ، نگار، گارانتی، تنگ، رینگ، تیر، گرانیت، رایگان، یگان
جواب مرحله ۵۳۳ بازی کلمچین: شامی، آزمایش، یشم، میش، زایش، میز، ماش
جواب مرحله ۵۳۴ بازی کلمچین: بررسی، سبد، سردر، دبیر، سردبیر، سیب، سرب، سرد، بید
جواب مرحله ۵۳۵ بازی کلمچین: نرخ، رصد، خرده، خنده، صخره، نهاد، دهان، خانه، دانه، خدا، نهار، رصدخانه، صادر، خرد
جواب مرحله ۵۳۶ بازی کلمچین: آخرت، ساکت، استخر، خسارت، سرخک، سخت، خاکستر، سرخ، کاخ، خرس
جواب مرحله ۵۳۷ بازی کلمچین: کتان، تانک، کدو، کودتا، تند، وانت، کادو، کودن، دوک، تکواندو، کندو، نوک، تنک
جواب مرحله ۵۳۸ بازی کلمچین: دامپزشک، اشک، پزشک، پاک، پشم، پماد، مشک، شاد، شکم، پشمک
جواب مرحله ۵۳۹ بازی کلمچین: قرارداد، قرار، رادار، درد، داد، دارا، قدر
جواب مرحله ۵۴۰ بازی کلمچین: سوپ، سفر، پروفسور، سپر، پرس، پررو، سرو، پسر
جواب مرحله ۵۴۱ بازی کلمچین: سکان، سنجاقک، جنس، سنج، سقا، سکنج، سنجاقک، کنج
جواب مرحله ۵۴۲ بازی کلمچین: صاحب، حصبه، صحابه، صبح، مصاحبه، مباح
جواب مرحله ۵۴۳ بازی کلمچین: آتل، ایتالیا، یال، ایالت، ایل، لایی
جواب مرحله ۵۴۴ بازی کلمچین: فردا، فرود، رضا، فرض، فنر، دوران، فضانورد، فضا، نادر، ناف، فرد، نوار، فوران
جواب مرحله ۵۴۵ بازی کلمچین: انار، کاخ، نهار، کرانه، خانه، اکراه، کنار، خنک، کره، هنر، کارخانه، کار، هنر
جواب مرحله ۵۴۶ بازی کلمچین: لالا، زلال، زالزالک، کالا، کال، الکل، لاک، کزاز، لال
جواب مرحله ۵۴۷ بازی کلمچین: گوش، گزارش، هاشور، هزار، شهر، وزرا، شوهر، ورزش، گوهر، ورزشگاه، گوارش، شاهرگ، زهر
جواب مرحله ۵۴۸ بازی کلمچین: دهن، نهاد، زانو، زنده، وزنه، اندوه، دهان، وزن، دانه، زندان، نوزاد، نانو، نوازنده
جواب مرحله ۵۴۹ بازی کلمچین: نسل، لوچ، نوه، نوچه، سوله، سهولت، لوس، تونل، چهلستون، ستون، هتل، چونه
جواب مرحله ۵۵۰ بازی کلمچین: پرتو، اسپورت، پارس، پارو، ترس، پسر، پست، پاسپورت، روستا، پرستو، پاسور، ترسو، توپ، سوپاپ، راست، پوست

آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۳٫۱”

جواب پاسخ حل رمز بازی کلمچین

۳۰- جواب روستای هیر الموت کلمچین

جواب مرحله ۵۵۱ بازی کلمچین: لایی، یلدا، دلیر، ریل، دبیر، دلار، بدل، بال، بیل، بیدار، بیلیارد، دایی، دلبر، دریا
جواب مرحله ۵۵۲ بازی کلمچین: فارس، شمر، فرش، سفر، مسافر، کفش، کشف، فشار، مسافرکش، کفاش، کاشف، سفارش، ماسک
جواب مرحله ۵۵۳ بازی کلمچین: سنگفرش، نگرش، شرف، نفس، فشنگ، سنگ، فرسنگ، سرنگ، نرگس، سنگ
جواب مرحله ۵۵۴ بازی کلمچین: پونه، خانه، خون، پهن، پتو، خان، نپخته، وانت، خاتون، توپخانه، تپه، پناه، هوا
جواب مرحله ۵۵۵ بازی کلمچین: لودر، زردآلو، رود، دلاور، زالو، لرز، روز، لارو، دراز، دلار، درز
جواب مرحله ۵۵۶ بازی کلمچین: لرزش، لیزر، رازی، شالیزار، آریا، ارزش، لیز، ریش، آزار، ریز
جواب مرحله ۵۵۷ بازی کلمچین: جوش، روش، روکش، جاشو، کاج، کوشا، جارو، جوشکار، کشور، رواج
جواب مرحله ۵۵۸ بازی کلمچین: قول، لقب، قلم، بوق، قوم، بوم، قبول، لبو، بوقلمون، منقول، منقل، مبل، قلب
جواب مرحله ۵۵۹ بازی کلمچین: گوشی، بازی، بازیگوش، آشوب، گویش، گویا، یواش، بازو، گاو، آویز، گوش، یوگا، گاز، شیب
جواب مرحله ۵۶۰ بازی کلمچین: ترشی، شریف، پشتی، فیش، شیر، شتر، تپش، فرش، شرف، پیشرفت
جواب مرحله ۵۶۱ بازی کلمچین: آدمیزاد، داماد، دزد، امید، زامیاد، آزادی، مازاد، مزد، ایام، میز، ایزد، مداد، امداد
جواب مرحله ۵۶۲ بازی کلمچین: مسری، سرمربی، سیب، رسم، سیم، مسیر، بررسی، مربی، رسمی
جواب مرحله ۵۶۳ بازی کلمچین: سوز، ساز، ستیز، آتشسوزی، وزش، تیز، سویا، زیست، ستایش، سایش، شیوا، تساوی، تازی، زشت
جواب مرحله ۵۶۴ بازی کلمچین: کشور، گوارش، کور، گوش، شکر، واشر، کاوشگر، شکار، گاو، روکش
جواب مرحله ۵۶۵ بازی کلمچین: نیم، لیمو، مویین، مینو، نیلی، مین، میلیون
جواب مرحله ۵۶۶ بازی کلمچین: بهروز، روده، هرز، زرد، روز، زردچوبه، زبر، روزه
جواب مرحله ۵۶۷ بازی کلمچین: شیون، هوش، شیوه، میهن، مهین، شومینه، میش، نیمه، موش، مینو، منشی، میوه
جواب مرحله ۵۶۸ بازی کلمچین: ناف، نفتالین، فایل، تفنن، تلافی، فلات، لنت، لیف، تلفن، فینال، ناتنی، لاف، آنتن، فیل
جواب مرحله ۵۶۹ بازی کلمچین: پایتخت، تیپ، پخت، تایپ، پاتختی، تخت
جواب مرحله ۵۷۰ بازی کلمچین: روان، ناف، نفر، وفا، فنر، نیرو، افیون، رویا، ویران، فرنی، آفرین، فناوری، فوران، فانی

۳۱- جواب روستای شاندرمن کلمچین

جواب مرحله ۵۷۱ بازی کلمچین: قتل، عقل، سنت، عسل، عتیق، علی، نستعلیق، قلع، تلقین، تنیس، تعلیق، لعنت، لیست، نسل
جواب مرحله ۵۷۲ بازی کلمچین: ناز، باد، بند، بندباز، زبان، باز، بادبزن، باند
جواب مرحله ۵۷۳ بازی کلمچین: کافر، کفار، مکار، فکر، مار، رام، کمر، فرار، کارفرما
جواب مرحله ۵۷۴ بازی کلمچین: درنا، گران، گرد، رنگ، پندار، رند، پدر، پرندگان، گردن، گراد، دانگ، نگار، درنگ، پند
جواب مرحله ۵۷۵ بازی کلمچین: کتان، کمین، تیرکمان، یکتا، نیمکت، کرامت، ماتیک، امنیت، منکرات، رمانتیک، تانکر، تانک، کتیرا، تاریک، تمرین، مکان
جواب مرحله ۵۷۶ بازی کلمچین: سوال، سهل، گلو، گسل، سال، گاو، گله، سوله، الگو، گوساله، هوس، ساوه
جواب مرحله ۵۷۷ بازی کلمچین: خشن، خوناشام، اخمو، خوشنام، خشم، خون، موش، شخم، شام، خانم، خوانا، شاخ، منش، خاموش
جواب مرحله ۵۷۸ بازی کلمچین: چرب، اداری، چای، برد، ادیب، آریا، آبدارچی، آبادی، بیدار، چربی، بید، دریا، دربی، چادر، دیار، اریب
جواب مرحله ۵۷۹ بازی کلمچین: آرایشگر، آرایش، آریا، شیر، گرایش، ریگ، ریش، اشرار
جواب مرحله ۵۸۰ بازی کلمچین: لوح، خوشحال، حلوا، حوا، لواش، شوخ، خال
جواب مرحله ۵۸۱ بازی کلمچین: سونا، یاس، سروان، یاور، ویار، روان، سیر، نوار، سواری، ویران، روانی، اسیر، نیرو، سیانور، سرو
جواب مرحله ۵۸۲ بازی کلمچین: برفک، کبر، برف، باک، کافر، بیک، باریک، فرار، کیف، فریبکار، فکر، فریب، کفر، رکابی، فریبا، کبیر، بایر
جواب مرحله ۵۸۳ بازی کلمچین: مشت، شترمرغ، غرش، مرغ، شتر
جواب مرحله ۵۸۴ بازی کلمچین: ستایش، شایسته، آشتی، سایه، تیشه، سیاه، تهی
جواب مرحله ۵۸۵ بازی کلمچین: موکل، مرام، کولر، اکرم، کلام، مکارم، کامل، کلم، مال، مارمولک، کورمال، مار، مولا، کمال، رمل، کلر
جواب مرحله ۵۸۶ بازی کلمچین: سفت، سرفه، درست، ترفند، فهرست، سرد، فتنه، تنفس، نفرت، هدف، سفره، فرستنده، نفت، سفر، فنر
جواب مرحله ۵۸۷ بازی کلمچین: حراست، سحر، سار، حسرت، اسارت، استراحت، راست، ترس، راحت
جواب مرحله ۵۸۸ بازی کلمچین: نخود، دوزخ، زود، پوزخند، وزن، خون، پند
جواب مرحله ۵۸۹ بازی کلمچین: شخم، موز، موش، موزه، هوش، زخم، خوشه، همزه، خوشمزه
جواب مرحله ۵۹۰ بازی کلمچین: بند، سرب، داس، نادرست، راست، درست، سرداب، نسبت، انبردست، نبرد، دربان، تناسب، سراب، آدرسر، دربست

۳۲- جواب روستای بابلسر کلمچین

جواب مرحله ۵۹۱ بازی کلمچین: دین، هند، گون، یهود، نوید، گنده، گیوه، گودی، هندو، دهن، دیه، ودیه، گونی، گوینده، گونه، هنگ، هود، وین
جواب مرحله ۵۹۲ بازی کلمچین: سکته، سوره، شوهر، شکر، ترک، ترش، کوره، ترس، شوکت، کوسه، شوکه، کشور، رشوه، شور، شکوه، شهر، شرک، ورشکسته، شهرت، شرکت
جواب مرحله ۵۹۳ بازی کلمچین: تبر، سرعت، عباس، سرب، نبات، سراب، عربستان، عابر، عرب، عناب، ساعت، ترس، تناسب، عبرت، نسبت، تابع، ترب
جواب مرحله ۵۹۴ بازی کلمچین: ابر، برد، برادر، باردار، باد، دربار، ابرار، آبدار، رادار، آباد
جواب مرحله ۵۹۵ بازی کلمچین: چاهک، چکه، آهک، کاه، تباه، کاتب، چابک، باک، کتابچه، کته، هتک، کتاب، ابهت، تابه
جواب مرحله ۵۹۶ بازی کلمچین: چادر، آمپر، چرم، دام، مراد، دما، مدار، پدر، پارچ، پماد، پدرام، پرچمدار، پرچم، مادر، مردار، چپر، چاپ
جواب مرحله ۵۹۷ بازی کلمچین: مدد، دمار، مراد، درآمد، دما، مداد، دادار، مار، مرد، مادر، امداد، دامدار، داماد، مردد، مرداد، مدارا، آمار
جواب مرحله ۵۹۸ بازی کلمچین: صاعد، عمر، اعظم، صدر، عصر، عمار، صدراعظم، معاصر، مادر، مصر، رعد، مصراع، عماد، رصد، صدا، صرع، عصا، صادر
جواب مرحله ۵۹۹ بازی کلمچین: میترا، ترمینال، ایمن، تیم، متین، مینا، لنت، املت، رتیل، متن، امنیت، متر، تیر، لیتر، متان، مایل، امین، تمرین
جواب مرحله ۶۰۰ بازی کلمچین: طلاب، بلوط، طالب، لبو، طول، طلا، طلب، دوبل، بدل، بلاد، داوطلب، بال، وبال، طبل
جواب مرحله ۶۰۱ بازی کلمچین: مردانه، نرم، دهن، مادر، نهاد، فرمانده، نمره، نفر، دامنه، رهنما، نهار، مرد، ماهر، ماده، مهر، مهد، فرد، فردا، درمان، نامرد، فرمان، دفن، رفاه
جواب مرحله ۶۰۲ بازی کلمچین: ماهر، گریه، گیاه، مرگ، ماهی، گریم، گرما، ماهیگیر، گام، گرمایی، ریه، یاری، گمراهی، آگهی، رهایی، گیره، گمراه
جواب مرحله ۶۰۳ بازی کلمچین: رشد، شاخ، ارشد، درنا، نرخ، درخشان، ناشر، خرد، خارش، رخشان، خدا، رانش، خشن، نادر، دانش، درخش
جواب مرحله ۶۰۴ بازی کلمچین: آخرت، بیت، بخاری، ابر، تبخیر، بختیاری، خیار، خار، خبر، بختیار، ابتر، خراب، تخریب، تاریخ، تیر، اختر
جواب مرحله ۶۰۵ بازی کلمچین: دهن، امین، نهان، نهاد، نماینده، مین، مهد، ندیمه، دهمین، نماد، میدان، مدینه، میهن، ناهید، مهدی، دنیا، دامنه، دینام
جواب مرحله ۶۰۶ بازی کلمچین: دیلم، دنیا، مدال، دینام، لیمو، مینو، لیموناد، مین، دام، لیوان، میدان، والدین، مایو، میلاد، ملوان، دما، دیوان، نمد
جواب مرحله ۶۰۷ بازی کلمچین: قلب، مبله، مقابل، ملاقه، قباله، لقب، ماله، قبله، قبا، لقمه، مال، مقابله، ماه، قاب، ابلق، قلم، قلاب، قابلمه، قالب، قلمه، مقاله
جواب مرحله ۶۰۸ بازی کلمچین: شیره، شیر، شریف، فرش، رشته، فیش، شرف، ترشی، تیر، پیشرفته، ریشه، شیفته، شیفت، پشتی، هشت، شهر، هفت، فرشته
جواب مرحله ۶۰۹ بازی کلمچین: شازده، هزار، ارده، آرشه، شهد، هرز، زرد، ارزش، زرده، زاهد، رشد، زهرا، شاهد، رده، ارشد، شهرزاد، دراز، ارز، آزرده، آرد
جواب مرحله ۶۱۰ بازی کلمچین: رولت، تریل، ریمل، ولرم، متولی، تورم، مروت، یورش، ترشی، مشیت، لیمو، رویش، مشتری، مترو، ریشو، لیتر، مشتی، لیموترش، ملیت، رتیل

۳۳- جواب روستای فیلبند کلمچین

جواب مرحله ۶۱۱ بازی کلمچین:  ادویه، دوانه، آدینه، نوید، هادی، یاوه، یهود، هندو، هود، دهن، آینده، دانه، اندوه، آوند، ناهید، دوان، دیوان، دهان، دنیا، دایه، هند، دیوانه
جواب مرحله ۶۱۲ بازی کلمچین:  خطکشی، خشک، خطکش، کشی، کیش، شیخ، شیک، خطی
جواب مرحله ۶۱۳ بازی کلمچین:  اکرم، آمار، کرم، آرام، مکار، مکر، اراک، مری، کما، ایام، مار، اکرام، آریا، کمر، امیر، مبرا، آمریکا، میر
جواب مرحله ۶۱۴ بازی کلمچین:  میلیارد، میلادی، دلار، مری، مایل، دلیر، دیر، میلاد، ایمیل، میرا، دریا، مدیر، مرد، آمل، مدال، مدار، مرید، لری، لرد، دمل، یلدا، دیلم، دریل، لیر
جواب مرحله ۶۱۵ بازی کلمچین:  دربی، بید، بایر، باد، دیر، دیبا، رای، ردیاب، ابری، بیدار، دریا، دار، اریب، دیار، ادیب، ریا، آرد، ربا، ادبی، دبیر، ادب
جواب مرحله ۶۱۶ بازی کلمچین:  مکان، کارانه، امکان، ماهر، اهرام، رهنما، ناکام، کمانه، اماکن، اکرم، کامران، مکار، همانا، کارنامه، راهنما، اکراه، کرانه، اراک، امان
جواب مرحله ۶۱۷ بازی کلمچین:  رویش، رفو، ظفر، فرش، یورش، ظروف، فیش، ظرف، ویفر، شوفر، شریف، ظرفشویی، فروش، ظریف، فوری
جواب مرحله ۶۱۸ بازی کلمچین:  هاری، سیاره، سیاهرگ، سیگار، گیس، گیاه، هاگ، گریس، گیره، آگهی، سیار، ریسه، گره، سایه، گریه، یاسر، هراس، سیر، سیاه، ریگ، ریه، ساری، گهر
جواب مرحله ۶۱۹ بازی کلمچین:  دشنه، شاد، شاهدانه، دانش، شانه، دهن، دهان، دهانه، دانا، شاه، شنا، شهد، شاهد، شادان، نهاد
جواب مرحله ۶۲۰ بازی کلمچین:  دما، آداب، دام، ابا، ادب، بادام، ابد، باد، آدم، آباد
جواب مرحله ۶۲۱ بازی کلمچین:  آدرس، سهامدار، نرده، رساله، دهان، رسانه، نهار، دلار، سالن، ناله، نهال، سرانه، ساده، دلار، نهاد

جواب مرحله ۶۲۲ بازی کلمچین: سال، تاس، کلاس، کال، تاک، کاست، کسالت، اسکلت، لاک، سالک، ساکت، کسل
جواب مرحله ۶۲۳ بازی کلمچین: نبات، کابینت، بانک، لکنت، لاتین، کلیات، کبالت، نیابت، کابل، کلان، تنبل، نکات، آنتیک، لبنیات، کتاب، بالن، تانک، تلکابین، بینا
جواب مرحله ۶۲۴ بازی کلمچین: نهاد، خنده، اندوه، نواده، ناخن، نهان، هاون، هندو، نانو، نخود، خندان، دهان، خواننده، خانه، واده
جواب مرحله ۶۲۵ بازی کلمچین: دلبر، دالبر، اردبیل، دایر، بیدل، بید، دبیر، یارد، دربی، دریا، دریبل، ریل، دلیر، دلبری، یلدا، بار، بیدار، باد، دیار، دلار، دریل، اریب
جواب مرحله ۶۲۶ بازی کلمچین: ورم، مورچه، چرم، وهم، چرمه، مهر، هرم
جواب مرحله ۶۲۷ بازی کلمچین: لمس، سهم، سالم، ساوه، مولا، ملوس، اسوه، لامسه، سوال، سوله، هلو، هالو، لوس، سلام، ماسوله، سهام، سهم، مال، ماه
جواب مرحله ۶۲۸ بازی کلمچین: نیشابور، بور، شناور، بانو، شیب، آشوب، آرشیو، روبان، نیرو، ربایش، شیر، روشن، شبان، بینش، باور، آویشن، رانش، ویران
جواب مرحله ۶۲۹ بازی کلمچین: سرو، نوک، کوسن، نوکر، کسر، کورس، رکن، نورس، کنسرو، سکو، نور، سکون، سورن، کور
جواب مرحله ۶۳۰ بازی کلمچین: رند، رانش، دلار، شلنگ، رنگ، گردش، شگرد، لنگ، رشد، نگرش، نادر، نگارش، شالگردن، گلدان، لنگر، ناشر، دانشگر، گردن، گلشن، گشاد، گلنار، لگن، گران، شاد

نظر و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید

شما هم به دنبال جواب بازی آمیرزا و فندق یا کلمچین هستید؟ نظرتون راجع به این بازی ها چیه؟

برچسب ها
نمایش بیشتر

یک دیدگاه

پاسخی بگذارید

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن